Izobarický děj

děj za konstantního tlaku

Izobarický děj je termodynamický děj, při kterém se nemění tlak termodynamické soustavy. Při izobarickém ději je tedy , tedy .

Ideální plyn editovat

Ze stavové rovnice lze pro ideální plyn odvodit Gay-Lussacův zákon

 ,

kde   je objem a   je termodynamická teplota plynu. Při izobarickém ději je tedy podíl objemu V a termodynamické teploty plynu T stálý.

Izobara editovat

Podrobnější informace naleznete v článku Izobara.
 
Izobara.

Závislost tlaku na objemu při izobarickém ději je v p-V diagramu vyjádřena přímkou rovnoběžnou s osou V, která se označuje jako izobara.

Vlastnosti editovat

Při izobarickém ději se s teplotou mění objem plynu, a proto plyn koná práci. Podle prvního termodynamického zákona se dodané teplo spotřebuje na zvýšení vnitřní energie i na vykonání práce.

Podle prvního termodynamického zákona lze s využitím stavové rovnice ideálního plynu tedy psát

 ,

kde   je látkové množství,   je tlak,   je objem,   je teplota,   je molární plynová konstanta   představuje molární tepelnou kapacitu při stálém objemu a   označuje molární tepelnou kapacitu při stálém tlaku.


Vnitřní energii lze při izobarickém ději určit pomocí měrné tepelné kapacity jako

 


Z předchozích vztahů je vidět, že práce konaná při izobarickém ději je určena vztahem

 


Dodáme-li soustavě při izobarickém ději stejné množství tepla jako při ději izochorickém, bude přírůstek teploty plynu při izobarickém ději menší než při izochorickém ději. Pro molární tepelné kapacity tedy platí  .

Vztah mezi   a   určuje Poissonova konstanta a Mayerův vztah.


Pro entropii při izobarickém ději platí

 
 
Práce plynu při izobarickém ději

Práce plynu při izobarickém ději editovat

Vzorec  

Kde W' je vykonaná práce plynu, p je tlak plynu v uzavřené nádobě pístem a   je změna objemu plynného tělesa. K tomuto vzorci jsme došli pomocí vzorce  , který jsme si upravili na  .

Kde F je tlaková síla působící na píst o obsahu S a p je tlak. Uvažujeme, že tlaková síla je stálá.
Při přesunutí pístu ve válcové nádobě o délce   vykonává plyn práci  
 
kde   je změna objemu plynu.
Práce vykonaná plynem při izobarickém ději je rovna součinu tlaku plynu a přírůstku jeho objemu.
Když objem plynu bude   práce vykonaná plynem bude kladná a když objem plynu bude   práce vykonaná plynem je záporná.

Související články editovat

Externí odkazy editovat