Látkové množství

Látkové množství je fyzikální veličina vyjadřující počet entit (elementárních jedinců), kterými jsou zpravidla částice nějaké látky (atomy, ionty, molekuly), fotony záření, ale mohou jimi být např. i chemické vazby daného druhu, proběhlé chemické reakce jednotlivých částic (tzv. reakční obraty) v látce a jiné obecnější entity. Entity, jejichž počet látkové množství vyjadřuje, musí být specifikovány.

Látkové množství
Název veličiny
a její značka
Látkové množství
n
Hlavní jednotka SI
a její značka
mol
mol
Rozměrový symbol SIN
Definiční vztah
Dle transformace složekskalární
Zařazení jednotky v soustavě SIzákladní

Značení a jednotky editovat

  • Značka:  
  • Základní jednotka: mol
  • Definice: Mol, značka „mol“, je jednotka látkového množství v SI. Je definována fixací číselné hodnoty Avogadrovy konstanty, aby byla rovna 6,022 140 76×1023 (přesně), je-li vyjádřena jednotkou mol−1.
  • Násobky a díly: kilomol, 1 kmol = 1 000 mol; milimol, 1 mmol = 0,001 mol

Výpočet editovat

Látkové množství je podle definice určeno vztahem

 ,

kde   je látkové množství,   je počet částic v látce a   je Avogadrova konstanta.
V případě pevných látek a kapalin lze využít vztah

 ,

kde   je celková [hmotnost]] částic a   molární hmotnost těchto částic.
Pro plynné látky je obvykle vhodnější vztah

 ,

kde   je objem plynu a   molární objem tohoto plynu,
Pro roztoky se používá vztah

 ,

kde   je látková koncentrace částic v roztoku a   celkový objem tohoto roztoku.

Molární hmotnost je hmotnost soustavy, která obsahuje právě 6,022 140 76×1023 (Avogadrovo číslo) částic (např. atomů, molekul, iontů). Například molární hmotnost nuklidu uhlíku  12
6
 C je M = 11,9999999958(36) g/mol (číslice v závorce udává směrodatnou odchylku posledních dvou platných číslic). Podobně molární objem plynu je objem plynu, který obsahuje právě 6,022 140 76×1023 molekul. Molární objem ideálního plynu je 0,022 710 954 64… m3mol−1 (přesně) při teplotě 273,15 K a tlaku 100 kPa. Molární koncentrace je počet molů látky v jednotce objemu roztoku.

Související články editovat

Externí odkazy editovat