Derivační a kompaundní motor

(přesměrováno z Derivační motor)


Derivační motor a kompaundní motor jsou podobné točivé stroje, motory, lišící se způsobem provozu.

Derivační motorEditovat

 
Zapojení derivačního motoru

Derivační motor je elektrický komutátorový stroj, jehož budící vinutí je zapojeno paralelně ke kotvě (rotoru) a společnému zdroji. Derivační motory pracující často napájené stejnosměrným proudem. Po úpravě mg. obvodu statoru na feromagnetický obvod z elektricky izolovaných plechů (dynamoplechy) je možno derivační stroj napájet střídavým proudem.

Zapojení motoru vychází z možnosti samostatné regulace proudu ve statorovém budícím vinutí a vinutí rotoru (kotvy). Samostatně je možno regulovat velikost a smysl proudu kotvou i budicím vinutím a tím měnit otáčkovou a momentovou charakteristiku motoru. Stroj je možno jen odbuzovat. Snížením velikosti budícího proudu se snižuje velikost magnetického budícího toku. Odbuzením stroje se snižuje velikost kroutícího momentu na hřídeli a současně se zvyšují otáčky motoru (při konstantním momentu zátěže), podle vztahu U=KΦω, který je odvozen ze vztahu U=BIv, kde je U-indukované napětí v kotvě, K-konstanta stroje, Φ-budící tok, ω-úhlová rychlost vodičů kotvy, l-délka vodiče, v-rychlost vodiče v mg. poli. Snížením velikosti proudu v kotvě se snižuje se velikost kroutícího momentu na hřídeli a současně se snižují otáčky motoru (při konstantním momentu zátěže), podle vztahu M=KΦI, který je odvozen ze vztahu F=BIl, kde je M-kroutící moment, K-konstanta stroje, Φ-budící tok, I-proud kotvou, F-síla, l-délka vodiče. Momentová charakteristika je podobná jako u motoru cize buzeného, motor má však menší regulační rozsah. Oproti kompaundnímu motoru a především sériovému motoru lze v oblasti, do jmenovitého výkonu a jmenovitáých otáček, dosáhnout téměř konstantní závislost momentu na otáčkách. Změna směru otáčení se provádí přepólováním jen kotvy nebo jen statorového vinutí. Při revezavci, kdy je nutno rychle měnit směr otáčení, je přepínána kotva, která má mnohem menší časovou konstantu. Spouštění motoru: před zapnutím motoru musí být nastaven maximální budící proud, tedy vyřazen odpor Rb. Při pohonu z vnějšího zdroje výkonu přechází stejnosměrný stroj samočinně z motorické do generátorické oblasti - pracuje jako dynamo.

Kompaundní motorEditovat

 
Zapojení kompaundního motoru

Kompaundní motor je elektrický stroj pracující se stejnosměrným proudem. Stroj je možno napájet i střídavým proudem za podmínek jako derivační motor. Podle toho, které část budícího vinutí (sériová nebo derivační) má převládací vliv na budící tok, se mění pracovní charakteristiky kompaundního motoru. Podobají se motoru derivačnímu nebo sériovému,

Spouštění motoru: motor se spouští změnou hodnoty odporníku v obvodu kotvy. V okamžiku spouštění pracuje motor s plným buzením. Po vyřazení odporu v obvodu kotvy, se snižuje buzení odporníkem v obvodu buzení.

CharakteristikyEditovat

 
Porovnání charakteristik, na zobrazeném grafu jsou zobrazeny momentové charakteristiky motorů v závislosti na otáčkách [S] - sériový, [D] - derivační, [C] - kompaundní.

Na zobrazeném grafu jsou zobrazeny momentové charakteristiky motorů v závislosti na otáčkách [S] - sériový, [D] - derivační, [C] - kompaundní.