Šineár (hebrejsky שִׁנְעָר Šin'ar, Septuaginta Σεννααρ Sennaar, "říční krajina") je širší označení pro Mezopotámii, které bylo v osmi případech použito v Hebrejské bibli.[1] V knize Genesis 10:10 je psáno, že počátkem Nimrodova království byl "Babylón, Erek, Akad a Kalné v zemi Šineáru".[2] Další kapitola, 11:2, popisuje Šineár jako pláň, osídlenou po povodni, kde lidstvo, stále ještě hovořící jediným jazykem, postavilo Babylonskou věž. V knize Genesis 14:1,9 je Šineár zemí pod vládou krále Amrafela, který vládl Babylónu. "Šineár" je dále zmiňován v Knize Jozue 7:21; Izajášově 11:11; a Zacharjášově 5:11, v podstatě jako synonymum pro Babylonii.

Starověká
Mezopotámie
Dějiny Mezopotámie
EufratTigris
Sumer
EriduKišUrukUr
LagašNippur
Elam
SúsyAnšan
Akkadská říše
AkkadMari
Amorité
IsinLarsaEkallatum
BabylonieNovobabylonská říše
BabylónBorsippaChaldea
Přímořská říše
AsýrieNovoasyrská říše
AššúrNimrud
Dúr ŠarrukínNinive
Chronologie panovníků
Sumer
Akkad
Asýrie
Babylonie
Enúma elišGilgameš
MardukAššúrSín
EnlilAnunnaki
Jazyky
SumerštinaElamština
AkkadštinaAramejština
ChurritštinaChetitština

Pokud se Šineár skládal z Babylónu i z Erechu (biblický název pro Uruk), pak souhrnně označoval celou jižní Babylonii. Jakákoliv příbuznost se Šumerem, akkadským pojmenováním nesemitské populace (kteří se sami nazývali Kengirové), není vědecky dokázána a je předmětem nejrůznějších spekulací. Egyptské pojmenování Babylonie/Mezopotámie bylo Sngr (Sangara), totožné s názvem Sanhar uváděného v Amarnské korespondenci. Někteří učenci posouvají Šineár až na sever Mezopotámie, poukazujíce na Knihu Jubileí 9:3, která přisuzuje "Šineár" Aššúru. I když, kapitola 10:20 tvrdí, že Věž byla postavena z bitumenu pocházejícího "z moře Šineárského". Jiní vědci (např. David Rohl) věří, že Babylonská věž se nacházela v Eridu, kdysi ležícího v Perském zálivu. Zde byly nalezeny masivní ruiny starověkého zikkuratu, postaveného z živice.

Reference editovat