Wikipedie:Řešení sporů

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
  • WP:ŘS
    WP:ŘK

Wikipedie je výsledkem práce komunity wikipedistů, což vyžaduje spolupráci. S rostoucím počtem uživatelů se také častěji objevují rozdíly v názoru na obsah nějakého článku, ale třeba i spory o pravopis nebo fungování Wikipedie.

Pokud s někým vedete spor, snažte se dodržovat následující doporučení, aby výsledek byl pro obě strany přijatelný a práce na encyklopedii zůstala pro uživatele příjemnou.

V případě rozdílných názorů je nejlepší vhodným chováním sporům předcházet, případně se je snažit řešit domluvou na diskusní stránce. Pokud tyto přístupy selžou, měli byste zkusit následující procesy řešení sporů:

  • vyjednávání – zapojení dalších wikipedistů
  • mediace – využití prostředníka
  • arbitráž – rozhodnutí voleného výboru.

Zpravidla v tomto pořadí, ale záleží na povaze sporu.

Poznámka: Tato stránka se věnuje urovnávání sporů mezi dvěma nebo více uživateli. Vandalismus a opakované hrubé porušování pravidel může být řešeno jinak, například blokováním, to se ale týká jen nesporných případů. Pokud se dá nevhodné chování vysvětlit buď zlými úmysly, nebo neznalostí a nepochopením, vždy předpokládejte dobrou vůli, tedy neznalost či nepochopení.

Předcházení sporům

editovat

Nejlepší je vzniku sporů předcházet.

Některé rady, jak předejít sporům, jsou součástí wikietikety. Sporům o obsah článků obvykle zabraňuje už důsledné dodržování nezaujatého úhlu pohledu. Pokud se setkáte s hrubým a podobně nevhodným chováním, neodpovídejte stejně.

Domluva

editovat

Prvním krokem při řešení téměř každého sporu musí být pokus o domluvu. Kontaktujte druhou názorovou stranu pomocí stránky Diskuse, ať už Diskuse s wikipedistou nebo Diskuse u článku. U encyklopedických článků nikdy nevyužívejte jako prostor k diskusi samotný článek. Neberte spory osobně, snažte se udržet si odstup a nepoužívejte osobní útoky – komentujte obsah, nikoli přispěvatele. Snažte se porozumět důvodům oponenta a navrhnout kompromis. U každého předpokládejte dobrou vůli, pokud nemáte nezpochybnitelné důkazy o opaku.

Snaha o domluvu není v celém procesu řešení sporů pouhou formalitou. Pokud před postoupením „vyšší instanci“ neprokážete upřímně míněnou snahu vyřešit spor diskusí, ukazuje to, že spor chcete spíše vystupňovat, než urovnat. Řada uživatelů může k vaší věci zaujmout rezervovanější postoj, a pokud řešení sporu postoupí do dalších stádií, snaha o domluvu je důležitý argument. Naopak pokračováním v debatě a vážně míněným jednáním o kompromisu prokážete dobrou vůli a respektování pravidel Wikipedie, a to i pokud nepovedou k okamžitému úspěchu.

Vyjednávání

editovat
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Vyjednávání.

Systém rozhodování ve Wikipedii je založen na dosahování konsenzu. Snaze o řešení obvykle prospěje zapojení nezúčastněných uživatelů, kteří možná mají od tématu větší odstup. Používají se následující postupy.

Průzkum názorů – formou hlasování

editovat
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Hlasování.

Pokud z diskuse není jasné, jestli nad nějakou otázkou v podstatě existuje shoda nebo ne, můžete provést průzkum („hlasování“). Je přitom třeba dbát, aby hlasování dalo možnost se vyjádřit každému a sporná stanoviska byla představena spravedlivě.

Třetí názor – zapojení třetí strany

editovat
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Třetí názor.

Slouží k vyžádání si názoru dalších wikipedistů formou upozornění na probíhající spor.

Žádost o komentář

editovat
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Žádost o komentář.

Reakci širší komunity si můžete vyžádat založením podstránky na Žádost o komentář. Pokud je předmětem sporu obsah článku encyklopedie, domluvte se před tímto krokem na „příměří“, tedy zastavení editační války, aby si ostatní mohli prostudovat spornou otázku v klidu bez dalších editací, které obvykle situaci jen zhoršují. Pokud válka bude trvat, může být stránka uzamčena.

Mediace – využití prostředníka

editovat
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Mediace.

Zprostředkování je dobrovolný proces, kdy se strany sporu dohodnou na třetí osobě – prostředníkovi, který by měl pomoci dosáhnout obecně přijatelné dohody (princip „mírových vyjednávání“).

Prostředník sám nerozhoduje, pouze pracuje se stranami sporu na jeho urovnání. Snaží se například, aby strany sporu pochopily svoje argumenty, moderuje diskusi a podobně. Zprostředkování je obvykle vhodné přenést ze stránek Wikipedie do jiného komunikačního média, např. e-mailu.

Na stránce Seznam prostředníků je seznam dobrovolníků nabízejících se jako prostředníci, ale pokud je ochotný jim s urovnáním sporu pomoci, mohou se strany sporu dohodnout na komkoli.

Arbitráž – rozhodčí výbor

editovat
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Pravidla arbitráže.

Od ledna 2006 má česká Wikipedie arbitrážní výbor, což je obecným hlasováním Wikipedistů zvolená komise, která v konečném stádiu některých sporů může, jak název napovídá, rozhodnout. Před „slyšením“ před arbitrážním výborem by měly být vyčerpané všechny předchozí kroky. Výbor nerozhoduje o obsahu článků, ale o chování uživatelů. Rozhodnutím výboru například může být, že uživatel dále nesmí editovat určitou skupinu článků, ale v krajním případě i zablokování uživatele.

Přímé rozhodování komunity

editovat

Dosud popsané mechanismy se vyznačují tím, že komunita jako celek řeší spory pouze nepřímo, stanovováním pravidel nebo poskytováním argumentů a názorů, které mohou účastníci sporu, pověřené osoby nebo jiní wikipedisté využít k řešení sporu. Obecně však platí, že komunita má právo řešit spory také přímo: na základě hlasování nebo jiné procedury založené na konsenzu přímo rozhodovat o opatřeních, které spor vyřeší (odvolání z funkce, zákaz editace apod.). Takový postup je vnímán jako nestandardní a vyžadující energii příliš mnoha wikipedistů, ale může být nezbytný, zejména pokud standardní mechanismy dosud neexistují nebo se projevily jako nefunkční nebo neúčinné. Je možné jej zahájit jen tehdy, pokud předtím proběhla diskuse, v níž se ukázal konsenzus na postupu touto metodou.

Příklady

editovat