Vrbina u Nové Vsi

přírodní památka v Česku

Vrbina u Nové Vsi je přírodní památkaDoupovských horáchokrese Louny. Nachází se jihovýchodně od Nové VsiNepomyšle. Důvodem ochrany území jsou zachovalá přírodní stanoviště bylinných porostů mezofilího až podmáčeného charakteru s populacemi vzácných druhů rostlin a živočichů, z nichž se zde vyskytují například prstnatec májový, suchopýr širolistý, čolek velký nebo kuňka obecná.

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Vrbina u Nové Vsi
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Chráněné území od východu
Chráněné území od východu
Základní informace
Vyhlášení6. února 2016
VyhlásilKrajský úřad Ústeckého kraje
Nadm. výška520–528 m n. m.
Rozloha11,27 ha[1][2][3]
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresLouny
UmístěníNová Ves
Souřadnice
Vrbina u Nové Vsi
Vrbina u Nové Vsi
Další informace
Kód6185
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

Historie editovat

Chráněné území vyhlásil krajský úřad Ústeckého kraje s účinností od dne 6. února 2016. Přírodní památka je v Ústředním seznamu ochrany přírody evidována pod číslem 6185.[4]

Přírodní poměry editovat

Chráněné území měří 11,2682 hektaru, nachází se v nadmořské výšce 520–528 metrů v katastrálním území Nová Ves u Podbořan a je součástí rozsáhlé evropsky významné lokality a ptačí oblasti Doupovské hory.[4]

Abiotické podmínky editovat

Přírodní památka leží v jihovýchodní části Doupovských hor tvořených třetihorními vulkanickými horninami, které jsou s výjimkou okrajových částí překryté kvartérními organickými sedimenty.[5]geomorfologickém členění Česka leží lokalita v celku Doupovské hory a v okrsku Rohozecká vrchovina.[6] Přírodní památka má charakter sníženiny s částečně zazemněným rybníkem. Z půdních typů se zde vyvinula kambizem eutrofní a glej fluvický.[5]

V rámci Quittovy klasifikace podnebí se chráněné území nachází v mírně teplé oblasti MT3, pro kterou jsou typické průměrné teploty −3 až −4 °C v lednu a 16–17 °C v červenci. Roční úhrn srážek dosahuje 600–750 milimetrů.[7]

V severozápadní části území pramení a podél hranice v téže části protékají bezejmenné potoky, které napájejí rybník Velký Rohozec, pod nímž se vlévají do Doláneckého potoka. Ten se prostřednictví Lesky vlévá do Liboce, a patří tedy k povodí Ohře.[8]

Flóra a fauna editovat

Přírodní památku tvoří deset různých biotopů. Největší plochu zabírají mokradní olšiny (39 %) a vlhké pcháčové louky (20 %). Střídavě vlhké bezkolencové louky a mezofilní ovsíkové louky zaujímají okolo 10 % rozlohy a ještě menší podíl zaujímá vegetace vysokých ostřic (6 %), vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (6 %), eutrofní vegetace bahnitých substrátů (3 %) a makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (2 %), úzkolisté suché trávníky (2 %) a mokřadní vrbiny (1 %).[9]

Na lokalitě bylo nalezeno devět druhů rostlin a živočichů chráněných podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Z rostlin to jsou ohrožený upolín nejvyšší (Trollius altissimus) zaznamenaný naposledy v roce 2010 a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) v počtu nižších desítek jedinců. Z rostlin zapsaných na Červený seznam se zde v počtu stovek exemplářů vyskytuje také silně ohrožený suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium).[10]

Z chráněných živočichů v přírodní památce žijí populace obojživelníků. Z kriticky ohrožených je to skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) v počtu desítek kusů. Podobně velká je populace silně ohroženého skokana zeleného (Pelophylax esculentus). Velkou populaci se stovkami jedinců zde tvoří kuňka obecná (Bombina bombina). Čolek velký (Triturus cristatus) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris) mají populace o velikosti řádově desítky jedinců. Kromě nich ve Vrbině žije také ohrožená ropucha obecná (Bufo bufo).[11]

Přístup editovat

Ke chráněnému území nevede žádná turisticky značená trasa. Východní hranici lemuje silnice II/194, po které je vedena cyklistická trasa č. 35 v úseku z Valče do Mašťova.[8]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody.
 2. Otevřená data AOPK ČR. Dostupné online. [cit. 2020-11-19]
 3. Common Database on Designated Areas. Dostupné online. [cit. 2021-06-26]
 4. a b Vrbina u Nové Vsi [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2019-12-08]. Dostupné online. 
 5. a b Plán péče o přírodní památku Vrbina u Nové Vsi [PDF online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2019-06-05 [cit. 2019-12-08]. S. 4. Dále jen Plán péče. Dostupné online. 
 6. CENIA. Katastrální mapy, geomorfologická mapa, geologická a půdní mapa ČR [online]. Praha: Národní geoportál INSPIRE [cit. 2019-12-08]. Dostupné online. 
 7. VONDRÁKOVÁ, Alena; VÁVRA, Aleš; VOŽENÍLEK, Vít. Climatic regions of the Czech Republic. Quitt's classification during years 1961–2000. S. 425–430. Journal of Maps [online]. 2013-05-13. Čís. 9, s. 425–430. Dostupné online. DOI 10.1080/17445647.2013.800827. 
 8. a b Seznam.cz. Turistická mapa [online]. Mapy.cz [cit. 2019-12-08]. Dostupné online. 
 9. Plán péče, s. 5–7.
 10. Plán péče, s. 8.
 11. Plán péče, s. 7–8.

Související články editovat

Externí odkazy editovat