Vrbina u Nové Vsi

přírodní památka v Česku

Vrbina u Nové Vsi je přírodní památkaDoupovských horáchokrese Louny. Nachází se jihovýchodně od Nové VsiNepomyšle. Důvodem ochrany území jsou zachovalá přírodní stanoviště bylinných porostů mezofilího až podmáčeného charakteru s populacemi vzácných druhů rostlin a živočichů, z nichž se zde vyskytují například prstnatec májový, suchopýr širolistý, čolek velký nebo kuňka obecná.

Zdroje k infoboxu
Přírodní památka
Vrbina u Nové Vsi
IUCN kategorie IV (Oblast výskytu druhu)
Chráněné území od východu
Chráněné území od východu
Základní informace
Vyhlášení 6. února 2016
Vyhlásil Krajský úřad Ústeckého kraje
Nadm. výška 520–528 m n. m.
Rozloha 11,27
Poloha
Stát ČeskoČesko Česko
Okres Louny
Umístění Nová Ves
Souřadnice
Vrbina u Nové Vsi
Vrbina u Nové Vsi
Další informace
Kód 6185
Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videaCommons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Přírodní památky v Česku

HistorieEditovat

Chráněné území vyhlásil krajský úřad Ústeckého kraje s účinností od dne 6. února 2016. Přírodní památka je v Ústředním seznamu ochrany přírody evidována pod číslem 6185.[1]

Přírodní poměryEditovat

Chráněné území měří 11,2682 hektaru, nachází se v nadmořské výšce 520–528 metrů v katastrálním území Nová Ves u Podbořan a je součástí rozsáhlé evropsky významné lokality a ptačí oblasti Doupovské hory.[1]

Abiotické podmínkyEditovat

Přírodní památka leží v jihovýchodní části Doupovských hor tvořených třetihorními vulkanickými horninami, které jsou s výjimkou okrajových částí překryté kvartérními organickými sedimenty.[2]geomorfologickém členění Česka leží lokalita v celku Doupovské hory a v okrsku Rohozecká vrchovina.[3] Přírodní památka má charakter sníženiny s částečně zazemněným rybníkem. Z půdních typů se zde vyvinula kambizem eutrofní a glej fluvický.[2]

V rámci Quittovy klasifikace podnebí se chráněné území nachází v mírně teplé oblasti MT3, pro kterou jsou typické průměrné teploty −3 až −4 °C v lednu a 16–17 °C v červenci. Roční úhrn srážek dosahuje 600–750 milimetrů.[4]

V severozápadní části území pramení a podél hranice v téže části protékají bezejmenné potoky, které napájejí rybník Velký Rohozec, pod nímž se vlévají do Doláneckého potoka. Ten se prostřednictví Lesky vlévá do Liboce, a patří tedy k povodí Ohře.[5]

Flóra a faunaEditovat

Přírodní památku tvoří deset různých biotopů. Největší plochu zabírají mokradní olšiny (39 %) a vlhké pcháčové louky (20 %). Střídavě vlhké bezkolencové louky a mezofilní ovsíkové louky zaujímají okolo 10 % rozlohy a ještě menší podíl zaujímá vegetace vysokých ostřic (6 %), vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (6 %), eutrofní vegetace bahnitých substrátů (3 %) a makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod (2 %), úzkolisté suché trávníky (2 %) a mokřadní vrbiny (1 %).[6]

Na lokalitě bylo nalezeno devět druhů rostlin a živočichů chráněných podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. Z rostlin to jsou ohrožený upolín nejvyšší (Trollius altissimus) zaznamenaný naposledy v roce 2010 a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis subsp. majalis) v počtu nižších desítek jedinců. Z rostlin zapsaných na Červený seznam se zde v počtu stovek exemplářů vyskytuje také silně ohrožený suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium).[7]

Z chráněných živočichů v přírodní památce žijí populace obojživelníků. Z kriticky ohrožených je to skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) v počtu desítek kusů. Podobně velká je populace silně ohroženého skokana zeleného (Pelophylax esculentus). Velkou populaci se stovkami jedinců zde tvoří kuňka obecná (Bombina bombina). Čolek velký (Triturus cristatus) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris) mají populace o velikosti řádově desítky jedinců. Kromě nich ve Vrbině žije také ohrožená ropucha obecná (Bufo bufo).[8]

PřístupEditovat

Ke chráněnému území nevede žádná turisticky značená trasa. Východní hranici lemuje silnice II/194, po které je vedena cyklistická trasa č. 35 v úseku z Valče do Mašťova.[5]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b Vrbina u Nové Vsi [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2019-12-08]. Dostupné online. 
  2. a b Plán péče o přírodní památku Vrbina u Nové Vsi [PDF online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2019-06-05 [cit. 2019-12-08]. S. 4. Dále jen Plán péče. Dostupné online. 
  3. CENIA. Katastrální mapy, geomorfologická mapa, geologická a půdní mapa ČR [online]. Praha: Národní geoportál INSPIRE [cit. 2019-12-08]. Dostupné online. 
  4. VONDRÁKOVÁ, Alena; VÁVRA, Aleš; VOŽENÍLEK, Vít. Climatic regions of the Czech Republic. Quitt's classification during years 1961–2000. Journal of Maps [online]. 2013-05-13. Čís. 9, s. 425–430. Dostupné online. DOI:10.1080/17445647.2013.800827. 
  5. a b Seznam.cz. Turistická mapa [online]. Mapy.cz [cit. 2019-12-08]. Dostupné online. 
  6. Plán péče, s. 5–7.
  7. Plán péče, s. 8.
  8. Plán péče, s. 7–8.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat