Váhová funkce je matematický prostředek používaný při provádění součtů, integrálů nebo průměrů, který umožňuje dát některým prvkům větší význam („váhu“), aby ovlivňovaly výsledek více než jiné prvky. Výsledkem aplikace váhové funkce je vážený součet nebo vážený průměr. Váhové funkce se často objevují ve statistice a analýze, a jsou blízce příbuzné s konceptem míry. Váhové funkce lze používat v diskrétním i spojitém případě. Lze je použít pro zkonstruování systémů kalkulu nazývaných „vážený počet“[1] a „meta-počet“.[2]

Diskrétní váhy editovat

Obecná definice editovat

V diskrétním případě je váhová funkce   kladná funkce definovaná na diskrétní množině  , což je konečná nebo spočetná množina. Váhová funkce   přitom odpovídá nevážené situaci, kdy všechny prvky mají stejné váhy. Takovou váhu pak můžeme aplikovat na různé koncepty:

Pokud funkce   je reálná funkce, pak na základě neváženého součtu funkce   na   definovaného takto:

 

lze s použitím váhové funkce   definovat vážený součet nebo kuželovou kombinaci takto

 

Aplikace vážených součtů se běžně objevují při numerické integraci.

Pokud B je konečná podmnožina A, můžeme neváženou mohutnost |B| množiny B zobecnit na váženou kardinalitu

 

Pokud A je konečná neprázdná množina, můžeme neváženou střední hodnotu nebo průměr

 

zobecnit na vážený průměr:

 

Díky vydělení součtem vah jsou tomto případě relevantní pouze relativní váhy.

Statistika editovat

Vážené průměry se často používají ve statistice pro kompenzaci vychýlenosti. Pro veličinu   nezávisle vícekrát změřenou   s rozptylem  , lze nejlepší odhad signálu získat průměrováním všech měření s váhou  , a výsledný rozptyl je menší než každé z nezávislých měření  . Metoda maximální věrohodnosti váží rozdíl mezi modelem a daty pomocí stejných vah  .

Střední hodnota náhodné proměnné je vážený průměr hodnot, kterých může nabývat, s vahami danými jejich pravděpodobností. Obecněji střední hodnota funkce náhodné proměnné je pravděpodobností vážený průměr hodnot, kterých funkce nabývá pro jednotlivé hodnoty náhodné proměnné.

Pokud v regresi předpokládáme, že závislá proměnná je ovlivněna jak současnými tak minulými hodnotami nezávislé proměnné, odhadujeme funkci rozděleného zpoždění, která je váženým průměrem současných a různě zpožděných hodnot nezávislé proměnné. Podobně v modelu klouzavého průměru je hodnota vyvíjející se proměnné váženým průměrem současných a různě zpožděných hodnot náhodné proměnné.

Mechanika editovat

Polohu těžiště při určování rovnováhy na páce v mechanice lze počítat jako vážený průměr poloh  , jednotlivých břemen s váhami   danými jejich hmotností:

 

Rovnováha nastává pokud je páka podepřena v těžišti.

Spojité váhy editovat

Ve spojitém případě je váha kladná míra, např,   na nějaké doméně  , což je typicky podmnožina Eukleidovského prostoru  ;   může být například interval  .   je Lebesgueova míra a   je nezáporná míra funkce. V tomto kontextu se váhová funkce   někdy nazývá hustota.

Obecná definice editovat

Pokud   je reálná funkce, pak lze nevážený integrál

 

zobecnit na vážený integrál

 

Všimněte si, že aby byl tento integrál konečný, může být potřebné vyžadovat, aby   byla absolutně integrovatelná funkce podle váhy  .

Vážený objem editovat

Pokud E je podmnožina  , pak objem vol(E) množiny E lze zobecnit na vážený objem

 

Vážený průměr editovat

Pokud   má konečný nenulový vážený objem, pak můžeme nevážený průměr

 

nahradit váženým průměrem

 

Bilineární forma editovat

Pokud   a   jsou dva funkcí, můžeme zobecnit neváženou bilineární formu

 

na váženou bilineární formu

 

Příklady vážených ortogonálních funkcí jsou uvedeny v článku ortogonální polynomy.

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Weight function na anglické Wikipedii.

  1. GROSSMAN, Jane; GROSSMAN, Michael; KATZ, Robert, 1980. The First Systems of Weighted Differential and Integral Calculus. [s.l.]: [s.n.]. Dostupné online. ISBN 0-9771170-1-4. 
  2. GROSSMAN, Jane, 1981. Meta-Calculus: Differential and Integral. [s.l.]: [s.n.]. Dostupné online. ISBN 0-9771170-2-2. 

Související články editovat