Metoda maximální věrohodnosti

Metoda maximální věrohodnosti označuje jednu z centrálních metod matematické statistiky. Jednou z hlavních úloh matematické statistiky je, zjednodušeně řečeno, odhad neznámých veličin v závislosti na pozorovaných (experimentálních) datech.

Odhad v kontextu matematické statistiky sestává ze dvou částí

 1. formulace pravděpodobnostního modelu, který popisuje danou reálnou situaci
 2. ověření shody daného modelu se skutečností na základě pozorovaných dat.

Z těchto dat se dále odhadují hodnoty volných parametrů modelu. [1]Metoda maximální věrohodnosti je univerzální metoda pro konstrukci odhadů parametrů.

DefiniceEditovat

Pozorovaná data se uvažují jako soubor stejně rozdělených nezávislých náhodných veličin   s neznámou funkcí hustoty  . Dostupnou informací je, že tato funkce náleží do parametrické množiny  , jejíž prvky se liší pouze hodnotou parametru  . Jinými slovy existuje hodnota   taková, že  . Protože hodnota   je neznámá, je potřeba se jí pomocí nějakého odhadu   co nejlépe přiblížit.

Pro soubor stejně rozdělených, nezávislých náhodných veličin platí, že jejich sdruženou hustotu lze faktorizovat (tj. rozdělit na součin hustot jednotlivých rozdělení)

 

Chceme-li odhadovat hodnoty  , pak získáme přepsáním předchozí rovnice vztah pro odhad  

 

Funkci   nazýváme věrohodnostní funkce[2].

Velmi často se využívá logaritmus věrohodnostní funkce  , tj.

 

Jednou z výhod logaritmu je převod součinu na součet, se kterým se v některých případech lépe pracuje.

Jestliže existuje hodnota   taková, že pro všechny možné hodnoty parametru   platí

 

pak nazveme   maximálním věrohodným odhadem.

Alternativní formulace je

 

PříkladyEditovat

Diskrétní rozděleníEditovat

Uvažujme náhodný výběr   z alternativního rozdělení, tj.   nabývá pouze hodnot 0 a 1 a sice s pravděpodobností   a  . Získaná data jsou (0,0,1,0). Úkol je odhadnout hodnotu parametru  , přičemž náš model předpokládá hodnoty buď p = 0,25 nebo  .

Pro pravděpodobnost pozorovaných dat máme podle alternativního rozdělení:

 

což je pro   rovno 0,1055 a pro   rovno 0,0064. Princip maximálního věrohodného odhadu spočívá v tom, že za odhad   vezmeme tu hodnotu, pro kterou je výsledek nejpravděpodobnější, tedy  [1].

Spojité rozděleníEditovat

Uvažujme situaci popsanou normálním rozdělením   s hustotou

 

kde parametr   je znám. Pro odhad parametru   metodou maximální věrohodnosti dostáváme vztah

 

Pro výpočet maximálního věrohodného odhadu   postačuje pomocí první derivace určit maxima funkce na pravé straně, tj. najít řešení rovnice

 

které je

 

tedy výběrový průměr.

VlastnostiEditovat

Statistické odhady lze charakterizovat pomocí několika základních vlastností:

 • Odhad   parametrické funkce   nazveme nestranný odhad, jestliže odhad není zatížen systematickou chybou, tj.  .
 • Odhad   parametrické funkce   na základě náhodného výběru   nazveme konzistentní odhad, jestliže zvyšováním počtu pozorování lze chybu odhadu udělat libovolně malou, tj. platí  .

PřednostiEditovat

V některých případech odhadu parametrů založeném na malém počtu pozorování se maximálně věrohodný odhad nechová nestranně, nicméně při splnění mírných předpokladů má řadu důležitých vlastností [3].

 1. Je konzistentní.
 2. Pro dostatečně velká   má přibližně normální rozdělení, tj. pro odhad   a parametr   platí  .
  Přičemž se jedná o tzv. konvergenci v distribuci. Veličina   označuje Fisherovu informaci, kterou lze chápat jako míru informace o parametru   obsažené v jednom pozorování.[1]
 3. Je asymptoticky (pro počet pozorování  ) eficientní, tj. odhaduje neznámý parametr nejlepším možným způsobem.
 4. Pro spojité parametrické funkce   je maximální věrohodný odhad roven  .

NedostatkyEditovat

 • Základní předpoklad pro využití maximálního věrohodnostního odhadu je přesný a správný popis pravděpodobnostního modelu. Je-li tento popis reálné situace nepřesný, pak jsou získané odhady nekonzistentní s pozorovanými daty.
 • Věrohodnostní funkce mohou být na základě zvoleného modelu a neznámých parametrů libovolně komplikované. Důsledkem jsou věrohodnostní rovnice, pro které nemusí existovat analytické řešení a při hledání maxima věrohodnostní funkce je pak nutné použít numerické metody.
 • Přednosti maximálního věrohodnostního odhadu vycházejí z asymptotických vlastností. Pro nízké počty pozorování je tedy vhodnější použít jiné metody odhadu.[3]

VyužitíEditovat

Metoda maximální věrohodnosti má široké využití v matematické statistice, například

 1. při testování hypotéz,
 2. ve faktorové analýze.

Navíc se tato metoda často využívá i v jiných oborech, například

 1. při rozpoznávání objektů v obrazových datech,
 2. v ekonometrii a modelování finančních trhů,
 3. při přesné lokalizaci (pomocí GPS apod.).

ReferenceEditovat

 1. a b c DUPAČ, Václav; HUŠKOVÁ, Marie. Pravděpodobnost a matematická statistika. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. 162 s. ISBN 80-246-0009-9. 
 2. KOHOUT, Václav. Teorie odhadu, Skriptum ZCU [online]. ZČU Plzeň: 22.04.2004 [cit. 2011-03-31]. Kapitola 10. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-12. 
 3. a b STOCKER, Herbert. Angewandte Ökonometrie, Skriptum [online]. Univ. Innsbruck: [cit. 2011-03-31]. Kapitola Maximum-Likelihood. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-11-21. (německy) 

Externí odkazyEditovat