Substituční reakce

Substituční reakce je chemická reakce, při které je atom nebo funkční skupina v molekule vyměněna za jiný atom nebo skupinu (jednoduše 'nahrazování'). Substituce je charakteristická reakce nasycených a aromatických uhlovodíků.

V organické chemii se substituční reakce dělí podle povahy reagujícího činidla na:

Anorganická chemie rozlišuje dva typy substitučních reakcí: