Elektronový obal

Elektronový obal je systém elektronů vázaných k jádru atomu. Elektronový obal obklopuje atomové jádro a zaujímá většinu prostoru atomu.

Vodík - proton a elektron. Schematicky naznačena šedá oblast pravděpodobného výskytu elektronu.

Vlastnosti elektronového obaluEditovat

Elektronový obal je tvořen pouze elektrony a proto má záporný elektrický náboj, který je v atomu neutralizovaný kladným nábojem jádra atomu. Proto je atom jako celek elektricky neutrální. Neutrální atomy obsahují v elektronovém obalu stejný počet elektronů, jaký je v jádře počet protonů. U kladně nabitých iontů je počet elektronů v elektronovém obalu menší, u záporně nabitých iontů je počet elektronů v obalu větší.

Poloměr elektronového obalu (a tedy celého atomu) se pohybuje kolem 10−10 m.

Hmotnost elektronového obalu tvoří okolo 0,01 % celkové hmotnosti atomu.

Vlastnosti elektronů v obaluEditovat

Vlastnosti elektronů v elektronovém obalu jsou dány řešením Schrödingerovy rovnice pro daný atom. Z řešení pro vodíkový atom vyplývá, že vlastnosti elektronů v obalu lze charakterizovat prostřednictvím čtyř kvantových čísel: hlavního kvantového čísla, orbitálního, magnetického a spinového kv. čísla. Energie elektronu je závislá na hlavním kvantovém čísle  , velikost momentu hybnosti závisí na orbitálním kvantovém čísle   a směr momentu hybnosti je určen magnetickým kvantovým číslem  . Ve složitějších atomech závislosti již nejsou tak jednoduché, např. energetické hladiny závisí nejen na hlavním kvantovém čísle  , ale také na vedlejším kvantovém čísle   apod.

V elektronových obalech složitějších atomů se nachází více elektronů. V takovém případě je nutné brát v úvahu také tzv. spin elektronu.

Elektrony se v elektronovém obalu umisťují do orbitalů.

Elektrony nacházející se ve vnější slupce elektronového obalu se označují jako valenční. Valenční elektrony jsou významné pro chemické vazby a jsou odpovědné za chemické vlastnosti atomu (nebo molekuly).

Související článkyEditovat