Stylistika

nauka o slohu

Stylistika je nauka o slohu. Pojednává o jeho podstatě, jeho druzích, o slohové výstavbě jazykových projevů (textů) a o slohovém rozvrstvení jazykových prostředků.

Zkoumá způsob výstavby jazykového projevu (komunikátu), tj. způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků (výběr, uspořádání v celek). Po stránce jazykové závisí slohová vytříbenost zejména na vhodném výběru slov, na plynulé stavbě vět a na jejich spojení v souvislý text.

Slohotvorní činiteléEditovat

Slohotvorní činitelé jsou souhrnem komunikativních podmínek v jedinečné komunikační situaci, existují 2 typy:

 • subjektivní (osobní, individuální) – podmíněni osobností autora, jeho stanoviskem, věkem, vzděláním, povahou atd. Nejnápadnější jsou rozdíly v individuálním stylu různých autorů umělecké literatury (například styl Karla Čapka a Vladislava Vančury).
 • objektivní (obecný) – autor je nucen k nim přihlížet

Objektivní slohotvorní činitelé se dále dělí na

 • funkce – zaměření projevu; cíl, na který chce poukázat
 • forma projevu – projev psaný nebo mluvený
 • místo, na kterém se projev uskutečňuje – projev veřejný nebo soukromý
 • kontakt s adresátempřímý (např. veřejný projev) nebo nepřímý (např. formou rozhlasu)
 • počet mluvčíchmonolog (jeden mluvčí) nebo dialog (dva a více mluvčích)

Jazykové styly podle funkce projevuEditovat

 1. styl prostěsdělovací
  • písemná komunikace: vyhláška, oznámení, zpráva, oběžník, hlášení, inzerát, telegram (oznamovací útvary); tiskopisy, soupisy, dotazník (heslové útvary); zápis, protokol, smlouva (dokumentární útvary)
  • ústní komunikace: telefonický styk
  • veřejné ústní jednání: referát, diskuse, polemika, panelová diskuse, usnesení atd.
 2. styl odborný
  • přednáška
  • úvaha – autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad problémem, aby dospěl k obecnějšímu závěru
  • esej – druh úvahy na odborné téma; nepříliš rozsáhlý útvar, který spojuje odbornost a uměleckost, je psán s estetickým záměrem
  • kritika – úvaha, která především hodnotí, posuzuje, vytýká nedostatky
  • recenze – útvar blízký kritice, ale převažuje informativní charakter nad kritickým
  • glosa – kritická poznámka
 3. styl administrativní
 4. styl publicistický
  • zpravodajství
  • úvodník – obsahuje nejdůležitější aktuální informaci
  • článek – delší příspěvek publicistického stylu, někdy má povahu kritické úvahy
  • komentář – autor vyjadřuje názor, zaujímá stanovisko k nějakému problému
  • kurziva – aktualizující nebo zábavná stať tištěná obvykle kurzivou
  • glosa – kritická poznámka k událostem a názorům; krátký útvar
  • sloupek – vtipná časová úvaha v jednom sloupci
  • causerie [kózri] – vtipná novinářská úvaha o nějakém problému, lehčí tón, duchaplnost, zábavnost
  • referát
  • reportáž – informuje o zajímavých místech nebo událostech na základě přímého styku s nimi; podmínkou je očité svědectví autora
  • fejeton – útvar stylu publicistického a uměleckého, jedná se o drobná zábavná témata všednodenního života v novém světle, vesměs zpracováno zábavným, ironickým nebo humorným tónem, vtipně a duchaplně
  • interview – rozhovor
  • odborná diskuse
 5. styl umělecký

Druhy slohových postupůEditovat

 • informační – nejjednodušší, podává fakta, sdělení ve věcných (místních, časových) nebo formálních souvislostech (např. abecedně)
 • vyprávěcí – podává děje, události, příběhy jako jedinečné, úsilí o zajímavost, napětí, názornost, pestrost
 • popisný – vystižení vnějších znaků, příznačných rysů objektu nebo děje; zřetel k částem, k celku nebo k souvislostem; volba pořadí popisu částí
 • charakterizační – vystižení vnitřních znaků objektu (osoby), a to přímo (konstatováním) nebo nepřímo
 • výkladový – vysvětlení podstaty jevu (nejen vnější znaky, ale i vnitřní vztahy, souvislosti, příčinné jevy)
 • populárně naučný – vysvětluje fenomén bez použití odborných slov
 • úvahový – vyjádření názorů autora, zamyšlení, hodnocení, srovnávání a vyvozování logických závěrů

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat