Stylistika

nauka o slohu
(přesměrováno z Sloh (jazyk))

Stylistika je nauka o slohu. Pojednává o jeho podstatě, jeho druzích, o slohové výstavbě jazykových projevů (textů) a o slohovém rozvrstvení jazykových prostředků.

Zkoumá způsob výstavby jazykového projevu (komunikátu), tj. způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků (výběr, uspořádání v celek). Po stránce jazykové závisí slohová vytříbenost zejména na vhodném výběru slov, na plynulé stavbě vět a na jejich spojení v souvislý text.

Slohotvorné činitele editovat

Slohotvorné činitele jsou souhrnem komunikativních podmínek v jedinečné komunikační situaci, existují 2 typy:

 • subjektivní (osobní, individuální) – podmíněni osobností autora, jeho stanoviskem, věkem, vzděláním, povahou atd. Nejnápadnější jsou rozdíly v individuálním stylu různých autorů umělecké literatury (například styl Karla Čapka a Vladislava Vančury).
 • objektivní (obecný) – autor je nucen k nim přihlížet

Objektivní slohotvorné činitele se dále dělí na

 • funkce – zaměření projevu; cíl, na který chce poukázat
 • forma projevu – projev psaný nebo mluvený
 • místo, na kterém se projev uskutečňujepřímý (např. veřejný projev) nebo nepřímý (např. formou rozhlasu)
 • počet mluvčíchmonolog (jeden mluvčí) nebo dialog (dva a více mluvčích)

Jazykové styly podle funkce projevu editovat

 • styl prostěsdělovací
  • funkce dorozumět se, pobavit se
  • běžná komunikace
  • jednoduchá větná stavba
  • využívá všechny útvary národního jazyka
   • písemná komunikace: vyhláška, oznámení, zpráva, oběžník, hlášení, inzerát, telegram (oznamovací útvary); tiskopisy, soupisy, dotazník (heslové útvary); zápis, protokol, smlouva (dokumentární útvary)
   • ústní komunikace: telefonický styk, rozhovor kamarádů
   • veřejné ústní jednání: referát, diskuse, polemika, panelová diskuse, usnesení atd.
 • styl odborný
  • odborné poučení
  • bez emocí, citového zabarvení
  • pouze spisovně
   • přednáška
   • úvaha – autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad problémem, aby dospěl k obecnějšímu závěru
   • esej – druh úvahy na odborné téma; nepříliš rozsáhlý útvar, který spojuje odbornost a uměleckost, je psán s estetickým záměrem
   • kritika – úvaha, která především hodnotí, posuzuje, vytýká nedostatky
   • recenze – útvar blízký kritice, ale převažuje informativní charakter nad kritickým
   • glosa – kritická poznámka
 • styl administrativní
  • úřední, jednací
  • bez emocí, citového zabarvení
  • ustálená forma
  • spisovný jazyk
  • přesnost, jednoznačnost
  • Příklady:
 • styl publicistický
  • styl hromadných sdělovacích prostředků
  • cílem je informovat o aktuálních věcech
  • musí být srozumitelně, zajímavě formulované
  • spisovné, automatizované výrazy, klišé
   • zpravodajství
   • úvodník – obsahuje nejdůležitější aktuální informaci
   • článek – delší příspěvek publicistického stylu, někdy má povahu kritické úvahy
   • komentář – autor vyjadřuje názor, zaujímá stanovisko k nějakému problému
   • kurziva – aktualizující nebo zábavná stať tištěná obvykle kurzivou
   • glosa – kritická poznámka k událostem a názorům; krátký útvar
   • sloupek – vtipná časová úvaha v jednom sloupci
   • causerie [kózri] – vtipná novinářská úvaha o nějakém problému, lehčí tón, duchaplnost, zábavnost
   • referát
   • reportáž – informuje o zajímavých místech nebo událostech na základě přímého styku s nimi; podmínkou je očité svědectví autora
   • fejeton – útvar stylu publicistického a uměleckého, jedná se o drobná zábavná témata všednodenního života v novém světle, vesměs zpracováno zábavným, ironickým nebo humorným tónem, vtipně a duchaplně
   • interview – rozhovor
   • odborná diskuse
 • styl umělecký

Druhy slohových postupů editovat

 • informační – nejjednodušší, podává fakta, sdělení ve věcných (místních, časových) nebo formálních souvislostech (např. abecedně)
 • vyprávěcí – podává děje, události, příběhy jako jedinečné, úsilí o zajímavost, napětí, názornost, pestrost
 • popisný – vystižení vnějších znaků, příznačných rysů objektu nebo děje; zřetel k částem, k celku nebo k souvislostem; volba pořadí popisu částí
 • charakterizační – vystižení vnitřních znaků objektu (osoby), a to přímo (konstatováním) nebo nepřímo
 • výkladový – vysvětlení podstaty jevu (nejen vnější znaky, ale i vnitřní vztahy, souvislosti, příčinné jevy)
 • populárně naučný – vysvětluje fenomén bez použití odborných slov
 • úvahový – vyjádření názorů autora, zamyšlení, hodnocení, srovnávání a vyvozování logických závěrů

Odkazy editovat

Související články editovat