Otevřít hlavní menu

Městská knihovna Tábor

knihovna v Táboře

Městská knihovna Tábor je veřejná univerzální knihovna, kterou zřizuje město Tábor. Předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Městská knihovna Tábor
The Municipal Library of Tábor
Táborská knihovna - vstup.jpg
Stát ČeskoČesko Česko
Poloha Městská knihovna, Jiráskova 1775, Tábor
Typ centrální (hlavní) knihovna
Zaměření veřejná
Založena 1897
Počet poboček 4
Knihovní fond
Knihovní fond 177 559
Velikost fondu 140 000
Další informace
Ředitel Mgr. Eva Měřínská
Webové stránky https://www.knihovnatabor.cz/
Telefon 381 200 580
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Historie knihovny v datechEditovat

 • 1831 V Táboře působil pouze německý čtenářský spolek "Taborer Leseverein"[1], který neměl jedinou českou knihu.
 • 1866 Jsou doloženy zprávy o čtenářském spolku Občansko-čtenářská beseda.
 • 1896 Dne 15.4.1896 projednává obecní zastupitelstvo žádost místního odboru Národní jednoty Pošumavské na zřízení obecní knihovny.
 • 1897 Vznik knihovny. Knihovníkem se stává městský oficiál Antonín Zeis. Prvním půjčovním dnem knihovny byl 19. prosinec, do konce roku bylo půjčeno 29 knih.[2]
 • 1906 Je dochován tištěný seznam knih městské veřejné knihovny táborské, který nákladem knihovní rady vydala tiskárna Petra Franka.
 • 1910 Rostoucí počet svazků ve fondu nutí knihovní komisi hledat lepší umístění. V srpnu se knihovna stěhuje z náměstí do obecního domu v Převrátilské ulici 315, do místností po zimní hospodářské škole. V první místnosti se nachází vlastní knihovna, druhá slouží jako čekárna. Současně je zavedeno elektrické osvětlení.
 • 1914 Umírá knihovník Antonín Zeis, novým knihovníkem se stává jeho syn Karel.
 • 1921 Knihovna se stěhuje do větších prostor na náměstí, do domu číslo 3 vedle radnice. Dvě místnosti slouží knihovně, další tři místnosti čítárně.
 • 1923 K městské knihovně je připojena obecní knihovna legionářská.
 • 1946 Knihovna se v prosinci stěhuje do 1. patra budovy Domu osvěty v Jiráskově ulici číslo 1775, kde sídlí doposud. Prvně se zde půjčuje 16. prosince.
 • 1950 Knihovna je umístěna v jediné místnosti, nemá volný výběr. Ředitelem je Dr. František Kroupa.
 • 1951 Na základě směrnice Ministerstva informací a osvěty vzniká v červnu spojením Městské knihovny a Státní doplňovací knihovny Okresní lidová knihovna (OLK).
 • 1952 Je zaveden obálkový výpůjční systém.
 • 1953 K dispozici je jmenný katalog, za pomoci studentů středních škol se buduje katalog názvový. Je budován katalog jmenný, názvový, hudebnin, gramodesek a divadelní. Připravuje se katalog tematický (budoucí systematický).
 • 1960 V závěru roku je zavedeno desetinné třídění, podle kterého se ústředně zpracovávají katalogizační lístky.
 • 1961 V souladu s novým zákonem plní OLK funkci městské knihovny a současně funkci střediska metodické, bibliografické, informační a meziknihovní služby pro všechny knihovny jednotné soustavy. Utváří se samostatné metodické oddělení.
 • 1965. Knihovna se stává příspěvkovou organizací.
 • 1969 V květnu odchází do důchodu dosavadní ředitel Antonín Rejlek. Novou ředitelkou se stává pracovnice knihovny Blanka Fischerová (Sýkorová). Profesionalizuje se knihovna Malšice.
 • 1970 Jsou zahájeny práce na budování střediska Tábor. Je podán návrh na stavbu samostatné budovy pro knihovnu. Systematicky je budován bibliograficko - informační aparát, tematické kartotéky.
 • 1972 1.1.1972 jsou k Táboru přičleněny k OK jako pobočky MLK v obcích, které se stávají součástí města - Klokoty, Náchod, Měšice, Smyslov, Záluží, Zárybničná Lhota, Svrabov - pobočka Klokoty je zrušena a připravuje se otevření nové pobočky na Pražském sídlišti.
 • 1973 OK přebírá od MěNV do své péče pobočky po stránce materiální i personální. Otevírá se pobočka na Pražském sídlišti. Zpřesňuje se evidence výpůjček novin a časopisů. Budují se katalogy: jmenný, názvový, systematický, předmětový, pro gramodesky a hudebniny: jmenný, názvový, tematický, dále regionální katalogy.
 • 1980 Odd. hudebnin a časopisů zavádí novou službu - půjčování zvukových knih zrakově postiženým.
 • 1982 Knihovna přechází z organizace příspěvkové na rozpočtovou.
 • 1985 Je dokončena úprava a reorganizace hudebního oddělení.
 • 1986 V přízemí je v místnosti po zrušené kanceláři kina otevřená čítárna denního tisku.
 • 1990 Provádí se aktualizace fondu, končí používání Tropovského úpravy MDT a přechází se na Mezinárodní desetinné třídění. Prostory ve 3. patře se adaptují, vzniká nové společenskovědní oddělení a studovna. Je zakoupena první kopírka a elektrické psací stroje.
 • 1991 Začíná nová etapa ve vývoji knihovny. V květnu je zrušeno kino OKO a probíhají jednání o dalším využití prostor. Okresní úřad jako zřizovatel knihovny dává souhlas k přestavbě kina pro knihovnu. Je zavedena počítačová síť (do konce roku 6 PC) a připraven záznam na vkládání údajů o knihovním fondu - vzniká automatizovaný knihovní systém LANius. Je otevřeno nové společenskovědní oddělení. V hudebním oddělení se začínají půjčovat kompaktní disky. Je obnovena činnost pobočky Měšice.
 • 1992 Knihovní systém LANius je zaveden do každodenního provozu knihovny. Začíná retrospektivní zpracování fondu s knihou v ruce i zpracování nových přírůstků na počítači. Na podzim je v oddělení pro dospělé zpřístupněn čtenářům první on-line katalog. Připravuje se rekonstrukce bývalého kina. OK doplňuje další vybavení výpočetní technikou, tiskárnami apod., je zakoupen první CD-ROM - právní systém JURIX a čtecí jednotka pro tento nosič.
 • 1993 Od 1. ledna probíhá přestavba bývalého kina OKO pro knihovnu. 18. listopadu je slavnostně otevřeno nové oddělení pro dospělé čtenáře se studovnou, provoz v něm je plně automatizován včetně výpůjčního protokolu. OK se stává kolektivním členem obnovené profesní organizace SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků.
 • 1994 Pokračuje automatizace dalších agend knihovny v rámci systému LANius. Čtenáři v oddělení pro dospělé mají v klasické lístkové formě k dispozici katalog názvový a tematický, jmenný katalog slouží jako generální a je pouze služební. Vzniká nová pobočka na Sídlišti nad Lužnicí.
 • 1996 Končí ukládání výměnného fondu do počítače a je zahájena evidence výměnných souborů v systému LANius. Souborný katalog naučné literatury knihoven, používajících systém LANius (SKAT), je zpřístupněn čtenářům. OK se stává zakládajícím členem Sdružení uživatelů systému LANius.
 • 1997 OK je jedním ze zakládajících členů Asociace knihoven ČR. Knihovna získává grant Ministerstva kultury ČR na připojení k síti Internet.
 • 1998 Končí budování všech klasických lístkových katalogů pro čtenáře v oddělení pro děti a pro dospělé. Nadále se buduje v lístkové formě pouze generální katalog jmenný jako katalog služební. Knihovní fond se začíná zpracovávat podle anglo-amerických katalogizačních pravidel (AACR2). Knihovna se zapojuje do sdílené katalogizace v systému LANius.
 • 2002 13. srpna přechází knihovna na nový knihovní systém Clavius. Pobočky na Sídlišti nad Lužnicí a na Pražském sídlišti zahajují plný automatizovaný provoz.
 • 2003 Po zrušení okresních úřadů mění knihovna od 1. ledna 2003 zřizovatele (tím se stává Město Tábor) i název na Městská knihovna Tábor. V dětském oddělení je zpřístupněn Internet.
 • 2006 Pobočky Pražské sídliště a Sídliště nad Lužnicí přecházejí na knihovní systém Clavius a jsou propojeny sítí s ústřední budovou.
 • 2008 Knihovna zveřejňuje nové webové stránky, poskytující více informací a rozšířenou nabídkou on-line služeb.
 • 2009 Po uzavření smlouvy s Knihovnou a tiskárnou pro nevidové K. J. Macana v Praze zahajuje nová služba v hudebním oddělení - půjčování zvukových knih handicapovaným.
 • 2010 Zásadní změnou pro knihovníky i čtenáře je on-line katalog nové generace – Carmen.
 • 2011 Spolupráce s G- centrem,[3] zahájení půjčování čteček elektronických knih.[4]
 • 2012 Oslavy 150 let vzniku knihovny. Novou ředitelkou se stává Mgr. Eva Měřínská.[5] K 1.3.2012 ukončeno budování generálního lístkového systému. Celý systém evidence pokryt a kontrolován automaticky knihovním systémem Clavius. Celá budova pokryta signálem Wi-Fi pro připojení k internetu.
 • 2013 Oživen prostor hudebního oddělení, přesun sci-fi a fantasy, komiksů na toto oddělení, Bibliobox - nová služba pro vracení knih.
 • 2014 Zavedení půjčování elektronických knih, zprovoznění mobilní knihovny.
 • 2015 Půjčování filmů na DVD, umístění tzv. knihobudek.
 • 2016 Oprava 3. patra knihovny (hudební oddělení), zavedení tzv. parkovací karty, ukončena činnost dvou neautomatizovaných poboček Měšice a Zárybniční Lhota.
 • 2017 Knihovna oslavila 120 let své působnosti. Zahájila spolupráci s nemocnicí, uvedla projekt VU3V (Virtuální univerzita třetího věku).
 • 2019 Otevření pobočky na Sídlišti nad Lužnicí po rekonstrukci.[6][7]

Knihovní řád z roku 1897Editovat

 • Knihy půjčují se v místnosti od rady městské určené.
 • Právo vypůjčovati si knihy mají osoby obojího pohlaví od 14. roku počínajíc, když jim kdo hodnověrný podepíše lístek, jímžto se o knihu přihlásiti lze.
 • Lístky takové vydává knihovník. Na každém ona hodnověrná osoba potvrzuje, že zná vypůjčujícího a že mu knihu půjčiti možno; od toho upustiti lze v případech, je-li osoba vypůjčujícího knihovníkovi známa jako spolehlivá osoba.
 • Knihovník půjčí každému pouze knihu jedinou. Dobu, kdy se knihy půjčují, určí a vyhlásí knihovní komise.
 • Kniha vypůjčená budiž nejdéle do 14 dnů odvedena.
 • Dokud kniha neodvedena, knihovník jiné nepůjčí.
 • Škodu popřípadě na knize způsobenou neb její ztrátu nahraditi povinen jest vypůjčovatel. Kdo náhrady nedá, pozbývá práva knihy si nadále vypůjčovati; toho práva pozbývá i ten, kdo bez vážné omluvy knihu do 14 dnů neodvedl.
 • Za knihy odpovídá knihovník komisi knihovní.
 • Od půjčené knihy platí se jeden krejcar, jež vybírá a vyúčtuje knihovník.
 • Žádosti a stížnosti knihovny se týkající vyřizuje knihovní komise obecním zastupitelstvem zřízená.
 • Usnesením knihovní komise z 21. dubna 1898. ustanoven poplatek od půjčení časopisů ilustrovaných na 20 haléřů, při čemž ponecháno knihovníkovi časopisy ty zapůjčiti pouze čtenářům spolehlivým, aby ze svévole nebyly kaženy.[8]

Oddělení knihovnyEditovat

 • Knihovna pro dospělé[9]
 • Knihovna pro děti a mládež[10]
 • Regionální oddělení[11]
 • Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů
 •  
  Pohled na Tábor z hvězdárny
  Hvězdárna v knihovně[12]
 • Hudební oddělení[13]

Služby knihovnyEditovat

Kulturní akceEditovat

PobočkyEditovat

 • Pražské sídliště
 • Sídliště nad Lužnicí - pobočky používající automatizovaný knihovní systém Clavius
 • Čekanice, Náchod - pobočky neautomatizované

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ ONV. Pět a půl století Tábora. [s.l.]: Město Tábor, 1970. 
 2. Táborská knihovna slaví 115 let své existence. Novinky.cz. Dostupné online [cit. 2018-10-23]. (česky) 
 3. Vítejte. www.gcentrum.cz [online]. [cit. 2019-07-30]. Dostupné online. 
 4. Městská knihovna Tábor Seznam titulů ve čtečce e-knih - PDF Free Download. adoc.tips [online]. [cit. 2019-07-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. INFLOW. Eva Měřínská. Inflow [online]. [cit. 2019-07-30]. Dostupné online. 
 6. FREGIS. Nová pobočka knihovny na Sídlišti nad Lužnicí prožila svůj den D. www.jcted.cz [online]. [cit. 2019-07-10]. Dostupné online. (česky) 
 7. VLNOVÁ, Ivana. Táborská knihovna opraví toalety i A-klub. taborsky.denik.cz. 2019-05-23. Dostupné online [cit. 2019-07-30]. (česky) 
 8. 100 let veřejné knihovny v Táboře. 1. vyd. Tábor: Okresní knihovna v Táboře, 1997. 
 9. Táborská knihovna od března mění pravidla půjčování knih. Deník.cz. 2014-02-27. Dostupné online [cit. 2018-10-23]. (česky) 
 10. Cesta do Dětského oddělení MekTa 2018.. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. (česky) 
 11. MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ - PDF. docplayer.cz [online]. [cit. 2019-07-16]. Dostupné online. 
 12. Mapy.cz. Mapy.cz [online]. [cit. 2018-10-23]. Dostupné online. 
 13. Táborská knihovna má nové hudební oddělení, nechybí mu styl. TV Jéčko - Televize Jéčko, regionální a internetová televize se sídlem v Českých Budějovicích. Denně Vám přinášíme to nejzajímavější z celého Jihočeského kraje.. 2017-01-18. Dostupné online [cit. 2018-10-23]. (česky) 
 14. bibliobox - Hledat Googlem. www.google.com [online]. [cit. 2019-07-30]. Dostupné online. 
 15. PILAR. Projekt S knížkou do života (Bookstart) — SKIP. www.skipcr.cz [online]. [cit. 2019-07-30]. Dostupné online. (česky) 
 16. UNIVERZITA, Masarykova. POŘIĎ SI SVOU MINI KNIHOVNU. Mini.knihovna.cz [online]. [cit. 2019-07-10]. Dostupné online. (česky) 
 17. Noc s Andersenem. www.nocsandersenem.cz [online]. [cit. 2019-07-30]. Dostupné online. 
 18. Karel Deniš [*1952]. www.megaknihy.cz [online]. [cit. 2019-07-30]. Dostupné online. 
 19. Tvar. Tvar [online]. [cit. 2018-10-23]. Dostupné online. (česky) 
 20. Spisovatelé zavítali i do táborské knihovny. Čeká se na Karola Sidona. www.kulturne.com. Dostupné online [cit. 2018-10-23]. (česky) 
 21. DINTAR, Jiří. Knihovna chystá pasování malých čtenářů. taborsky.denik.cz. 2018-05-16. Dostupné online [cit. 2019-07-30]. (česky) 
 22. Jiří Černý uvádí Toma Pettyho | 10.04.2018 - Tábor. www.kulturne.com. Dostupné online [cit. 2018-10-23]. (česky) 
 23. 2018 | Tabook. www.tabook.cz [online]. [cit. 2018-10-23]. Dostupné online. (česky) 
 24. Univerzita třetího věku při PEF ČZU v Praze. e-senior.czu.cz [online]. [cit. 2019-07-30]. Dostupné online. 
 25. Vesmírný Tábor: Lunární konspirace. Tipy Deníku [online]. [cit. 2019-07-16]. Dostupné online. (česky) 
 26. Přednášky – ČHGSP – TA [online]. [cit. 2019-07-16]. Dostupné online. (česky) 
 27. Kočka v srdci: Týn nad Vltavou. www.tnv.cz [online]. [cit. 2019-07-30]. Dostupné online. 
 28. Metody - Čtenářské kluby. new.ctenarskekluby.cz [online]. [cit. 2019-09-05]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat