Příspěvková organizace

právní forma veřejně prospěšné organizace v Česku

Příspěvková organizace (zkratka za názvem p. o.) je právnická osoba zřízená k plnění úkolů ve veřejném zájmu. Příspěvkové organizace jsou veřejnoprávními neziskovými organizacemi.

V České republice upravuje základy právního postavení příspěvkových organizací zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech státu a zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podle nich zřizují příspěvkové organizace organizační složky státu a územní samosprávné celky, a to pro takové činnosti v jejich působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. O vzniku příspěvkové organizace vydává zřizovatel zřizovací listinu, ve které určuje rozsah činnosti organizace. Zřizovatel dále jmenuje a odvolává jejího ředitele, rozhoduje o jeho odměňování, může šetřit stížnosti směřující proti němu a vůbec provádět kontrolu hospodaření celé příspěvkové organizace. Příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky by měly být zřizovatelem zapsány v obchodním rejstříku[1] v části PŘ, státem zřízené p.o. v obchodním ani jiném rejstříku zapsané nejsou, jelikož to zákon 218/2000 Sb. neukládá.

Některé státní příspěvkové organizace jsou zřízeny zvláštním zákonem. Jde například o zdravotní ústavy, dětské diagnostické ústavy, dětské domovy, speciální školy, fakultní nemocnice, psychiatrické nemocnice, dále například muzea, galerie, knihovny a divadla.

K názvu příspěvkové organizace se obvykle nepřipojují slova „příspěvková organizace“ jako označení právní formy, pokud je zřizovatelský vztah ke kraji, obci či státu obsažen v názvu (například Galerie hlavního města Prahy).

Od organizačních složek státu se státní příspěvkové organizace liší tím, že mají vlastní právní subjektivitu. Před účinností zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, však byly i organizační složky státu rozpočtovými organizacemi s vlastní právní subjektivitou, hospodařící s majetkem státu. Od státního podniku se příspěvková organizace liší tím, že její povinností není vytváření zisku.

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní (hlavní, jinou, resp. vedlejší) činností a s peněžními prostředky od jiných osob, především z rozpočtu svého zřizovatele. Zřizovatel obvykle poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.[2] Výše příspěvku na provoz nebo úhrad podle jiných zákonů, jimiž příspěvková organizace zabezpečuje odměňování za práci svých zaměstnanců, má vliv na to, zda organizace odměňuje své zaměstnance platem, nebo mzdou.[3]

Forma příspěvkové organizace je v České republice velmi častá vzhledem k tomu, že příspěvkové organizace hojně vykonávají činnost zejm. škol a školských zařízení,[4] dále muzeí nebo nemocnic.

Historicky jsou příspěvkové organizace socialisticky upravenou formou právně tradičních veřejných ústavů veřejného práva.[5] V českém právním řádu se příspěvkové organizace zmiňují např. ve vyhlášce ministerstva financí č. 84/1958 Ú. l., o rozpočtovém řádu národních výborů, dále ve vyhlášce vlády č. 78/1960 Sb., o rozpočtovém řádu národních výborů (čl. 15 odst. 2: „Národní výbor může za podmínek stanovených zvláštními předpisy poskytnout organizacím, které plní veřejné úkoly, příspěvek ze svého rozpočtu (příspěvkové organizace).“), poté ve vyhlášce vlády č. 90/1965 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, v nařízení vlády č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, v nařízení vlády č. 14/1971 Sb., o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací, vyhlášce federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, v zákoně č. 129/1989 Sb., o rozpočtové soustavě Československé socialistické republiky a o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), v zákoně č. 163/1989 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České socialistické republiky (rozpočtová pravidla republiky), v zákoně č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, v zákoně č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace, a č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

Reference

editovat
  1. Ustanovení odst. 12 § 27 zákona č. 250/2000 Sb.
  2. Ustanovení § 53 zákona č. 218/2000 Sb. a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.
  3. Ustanovení § 109 odst. 3 písm. d) zákoníku práce.
  4. Srov. rejstřík škol a školských zařízení.
  5. Ivo Telec. Adaptace a transformace nadací. Právní praxe v podnikání. 1998, roč. 7, čís. 6, s. 1. 

Externí odkazy

editovat