Otevřít hlavní menu

Diplomová práce

odborná vysokoškolská práce

Diplomová práce (lidově nazývaná též diplomka, angl. diploma thesis, magisterská práce, angl. master's thesis) je obsáhlejší odborná práce, jejíž úspěšné vypracování a obhájení je pro studenta vysoké školy jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v magisterském studijním programu, a tedy rovněž i k získání příslušného akademického titulu. Obhajoba diplomové práce je součástí státní závěrečné zkoušky.[1]

Jako diplomová práce je přesněji historicky (vysokoškolským zákonem, až do roku 1998, resp. boloňského procesu) nazývána magisterská (diplomová) práce. V magisterských studijních programech, které jsou zakončeny inženýrským titulem se lze někdy též setkat s označením inženýrská (diplomová) práce. Nicméně lze se běžně setkat s tímto označením i pro bakalářskou (diplomovou) práci, protože i ta je diplomová – i za bakalářský studijní program je udělován vysokoškolský diplom. Pojem diplomová práce je však zpravidla, rovněž dle aktuálního českého vysokoškolského zákona, chápán ve smyslu magisterské práce.[1]

Orientačně lze říci, že diplomová práce je obecně rozsáhlejší než bakalářská práce. Účelem diplomové práce je prokázat, že student je schopen samostatně tvůrčím způsobem zpracovat odborné téma. Obvykle je vypracována písemně, ale na některých typech škol (např. uměleckých) může mít i jinou formu. Orientačně lze uvést, že je požadován rozsah nejméně 81 000 znaků (45 normostran) až 140 000 znaků (asi 77 normostran). Orientačně lze též zmínit, že standardní rozsah diplomové práce je uváděn minimálně jako 45 normostran (bez příloh) – což může být příkladem pro některé inženýrské obory.[2] V jiném případě je požadován jako minimální rozsah pro diplomovu práci alespoň 65 stran, což je např. uváděno z oblasti společenských věd.[3] Další pramen (filozofická fakulta) uvádí k optimálnímu rozsahu následující: „Doporučená kvantita je pro bakalářskou diplomovou práci 70 000 znaků (asi 38 normostran), magisterskou diplomovou práci 140 000 znaků (asi 77 normostran) a pro disertační práci 180 000 znaků (100 normostran).[4] Konkrétní podmínky vypracování diplomové práce si každá vysoká škola stanoví sama, a to vzhledem k příslušné oblasti; minimální a maximální rozsah a další náležitosti práce jsou zpravidla upraveny příslušným vnitřním předpisem (např. pokynem děkana).

Tvorbu diplomové práce zpravidla vede a dozoruje vedoucí diplomové práce, rovněž bývá tato kvalifikační práce zpravidla spjata s oponenturou. Student ve spolupráci s vedoucím práce formulují nejprve záměr diplomové práce a následně postupují dle jednotlivých kroků ke splnění stanovených cílů. Vysokoškolský student, který pracuje na diplomové práci, se někdy nazývá diplomant (resp. bakalant). Studenti se někdy dopouštějí plagiátorství, přitom použití části, případně i celého cizího díla je možné i legálně, avšak musí být dodržena závazná pravidla včetně bibliografických citací.

Obsah

Záměr diplomové práceEditovat

Záměr diplomové práce je dokument, který je na některých vysokých školách (např. PEF, Mendelova univerzita) vyžadován k oficiálnímu zadání diplomové práce. Student v něm ve spolupráci s vedoucím práce formuluje základní představy o obsahu práce. Také v něm jsou obvykle formulovány zejména cíle, hypotézy, metodika a předpokládané výstupy.[5] Někteří vyučující mohou vyžadovat zpracování záměru i tehdy, kdy není vyžadován směrnicemi univerzity.

Vedoucí diplomové práceEditovat

Vedoucí diplomové práce dohlíží na to, aby práce splňovala veškeré formální i obsahové požadavky. Je to zpravidla vysokoškolský učitel, akademik působící na vysoké škole, který vypisuje témata prací, ke kterým se mohou studenti přihlašovat. V průběhu zpracování konzultuje se studenty postupy a výsledky. Po odevzdání práce zpracovává posudek vedoucího práce.[6]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, § 46.  Dostupné online.
  2. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce [online]. Fakulta strojní Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
  3. K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) [online]. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
  4. Předpisy, návody a rady [online]. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
  5. SEMERÁD, Pavel. Jak napsat záměr bakalářské a diplomové práce? [online]. Tatulda.cz, 2017 [cit. 2019-03-08]. Dostupné online. 
  6. SEMERÁD, Pavel. Hledá se vedoucí bakalářské a diplomové práce.. Tatulda.cz [online]. 2017-07-16 [cit. 2017-07-19]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 8071981737. 
  • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce [online]. Masarykova univerzita, 2006-11-21. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat