Otevřít hlavní menu

Disertační práce (či disertace, hovorově také disertačka, angl. dissertation thesis, či dissertation) je obsáhlá odborná práce, jejíž úspěšná obhajoba je pro studenta vysoké školy jednou z podmínek pro řádné ukončení studia v doktorském studijním programu (doktor – Ph.D.). Studium se tak řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a právě veřejnou obhajobou disertační práce.[1]

Od disertační práce se očekávají nové – originální a dosud nepublikované – poznatky. Dle českého vysokoškolského zákona disertační práce „musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.“[1]

Na rozdíl od rigorózní práce by měla být disertační práce rozsáhlejší a vědecky hodnotnější. Disertace je zpravidla výsledkem řešení konkrétního vědeckého a výzkumného úkolu. Většinou několikaletou tvorbu disertace zpravidla vede a dozoruje školitel doktoranda, rovněž bývá tato kvalifikační práce spjata s oponenturou. Studenti se někdy dopouštějí plagiátorství, přitom použití části, případně i celého cizího díla je možné i legálně, avšak musí být dodržena závazná pravidla včetně bibliografických citací. „Doktorskou prací“ se obvykle rozumí právě disertační práce, nicméně někdy tím může být myšlena rigorózní práce.

(Doktorskou) disertační práci, resp. tedy disertaci, také v současnosti obhajují uchazeči o „vyšší doktorát“ – doktorát věd (DSc., jde o titul udělovaný AV ČR).

Obsah

HistorieEditovat

Disertace byla vedle složení ústní rigorózní zkoušky až do roku 1953 vědeckým pojednáním nutným k získání titulu doktora teologie,[2] filozofie,[3] zvěrolékařství,[4] zemědělství,[5] přírodních,[6] technických[7] či obchodních[8] věd. Naopak pro dosažení titulů doktora práv[9] a medicíny[10] její sepsání, resp. obhájení, potřeba nebylo. Disertační práce se pak vrátila do vysokoškolského zákona roku 1990, kdy bylo její obhájení, opět vedle složení ústní rigorózní zkoušky, nutné k získání titulu doktora (Dr.) – v této době šlo ze zákona o tzv. postgraduální studium (to se následně po Boloňském procesu přeměnilo na doktorský studijní program – doktor, ve zkratce Ph.D.). Student měl jejím prostřednictvím prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat.[11]

Mezi lety 1953 až 1990 byla kandidátská (disertační) práce spjata s tzv. vědeckou aspiranturou – kandidát věd (CSc.), což byla nižší vědecká hodnost, udělovala se též vyšší vědecká doktor věd (DrSc.), ta byla spjata s následnou obhajobou doktorské (disertační) práce.

NáležitostiEditovat

Pro orientaci lze uvést, že standardní rozsah disertační práce je zpravidla minimálně 120 normostran (bez příloh) a práce by neměla přesáhnout 250 normostran, což může být příklad z oblasti společenských věd.[12] V jiném případě je požadován minimální rozsah disertační práce alespoň 150 stran (nejméně však 261 000 znaků včetně mezer), což je např. uváděno pro oblast práva.[13] V jiných případech – v oblasti techniky – například nemusí být minimální rozsah explicitně stanoven, případně je jako minimální uváděn rozsah menší než u předchozích (např. alespoň 60 stran).[14] Pro disertaci z oblasti lékařství může být standardní rozsah práce opět požadován jiný, kupř. se uvádí 60-80 stran.[15] Konkrétní podmínky vypracování disertační práce si každá vysoká škola univerzitního typu stanoví sama, a to vzhledem k příslušné oblasti; minimální a maximální rozsah a další náležitosti práce jsou zpravidla upraveny příslušným vnitřním předpisem příslušné univerzity, resp. fakulty.

Student v doktorském studijním programu (tzv. Ph.D. student, doktorand), pokud se jedná o nositele titulu magistr (Mgr.), může případně v některých případech požádat o to, aby mu byla disertační práce rovněž uznána i jako rigorózní práce, podrobnosti většinou upravuje statut (zpravidla stanovy, pokyn rektora, pokyn děkana atp.) dané univerzity.

Tvorbu této vědecké práce zpravidla vede a dozoruje školitel doktoranda, který v tomto třetím cyklu, tedy nejvyšším stupni vysokoškolského studia, plní i další funkce než pouze funkci vedoucího práce, rovněž je tato kvalifikační práce spjata s oponenturou.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, § 47.  Dostupné online.
 2. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 8. dubna 1903, č. 97/1903 ř. z.
 3. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 16. března 1899, č. 36/1899 ř. z. (výslovně § 4 odst. 3)
 4. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 14. září 1908, č. 205/1908 ř. z.
 5. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 3. července 1906, č. 140/1906 ř. z. (výslovně § 2 odst. 1)
 6. Vládní nařízení ze dne 9. června 1921, č. 214/1921 Sb. z. a n.
 7. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 13. dubna 1901, č. 38/1901 ř. z. (výslovně § 4 odst. 3)
 8. Vládní nařízení ze dne 27. dubna 1934, č. 84/1934 Sb. z. a n.
 9. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 15. dubna 1872, č. 57/1872 ř. z.
 10. Nařízení ministra věcí duchovních a vyučování ze dne 21. prosince 1899, č. 271/1899 ř. z.
 11. § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách
 12. Náležitosti písemných prací – 6. Požadavky na podobu disertační práce [online]. Filozofická fakulta, Univerzita Karlova – Ústav politologie [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
 13. Obsahové a technické náležitosti disertační práce [online]. Právnická fakulta Masarykovy univerzity [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
 14. prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., děkan FEI VŠB-TUO. Závazné pokyny pro vypracování bakalářské, diplomové a disertační práce [online]. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016-09-01 [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 
 15. Disertační práce [online]. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy [cit. 2016-09-20]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 8071981737. 
 • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce [online]. Masarykova univerzita, 2006-11-21. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat