Otevřít hlavní menu

Xylenové pižmo (5-terc-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen) je velmi perzistentní a velmi bioakumulativní syntetické pižmo, která se využívá zejména v kosmetice, v textilních změkčovadlech, v čistících prostředích nebo v osvěžovačích vzduchu. Pro své nebezpečné vlastnosti bylo Evropskou agenturu pro chemické látky mezi prvních 7 prioritních nebezpečných látek vzbuzujících mimořádné obavy, které se mají podrobit procesu autorizace podle směrnice REACH.[1]

Xylenové pižmo
Strukturní vzorec xylenového pižma

Strukturní vzorec xylenového pižma

Obecné
Systematický název 1-terc-butyl-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen
Triviální název xylenové pižmo
Anglický název Musk xylene
Německý název Moschusxylol
Sumární vzorec C12H15N3O6
Vzhled žluté krystaly
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 201-329-4
Indexové číslo 609-068-00-1
PubChem
UN kód 2956
Vlastnosti
Molární hmotnost 297,30 g/mol
Teplota tání 112–114 °C
Rozpustnost ve vodě 0,15 mg/l
Tlak páry 9,7 mPa (40 °C)
Bezpečnost
GHS01 – výbušné látky
GHS01
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H201 H351 H410
Výbušný
Výbušný (E)
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R2 R40 R50/53
S-věty S2 S36/37 S46 S60 S61
Teplota vzplanutí 168 °C
Teplota vznícení 305–341 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat