Indexové číslo je identifikátor používaný v rámci Evropské unie k identifikaci nebezpečných chemických látek. Jeho používání bylo zavedeno Směrnicí Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. Indexové číslo má tvar ABC-RST-VW-Y, kde:

  • ABC je buď atomové číslo chemického prvku (jemuž předchází jedna nebo dvě nuly pro doplnění trojčíslí), který nejvíce charakterizuje danou látku, nebo obvyklé číslo třídy organických látek,
  • RST je pořadové číslo látky v sérii ABC,
  • VW označuje formu, v níž je látka vyráběna nebo uváděna na trh,
  • Y je kontrolní číslo vypočtené stejnou metodou jako v ISBN.

Nečistoty, přísady a minoritní složky se v rámci položek označovaných indexovým číslem obvykle neuvádějí, pokud nemají významný vliv na klasifikaci látky. Platí však tato pravidla:

  • Některé látky jsou označeny jako směsi A a B. Tyto položky se vztahují k jedné specifické směsi. V některých případech, je-li to nezbytné pro charakterizaci látky uváděné na trh, je uveden podíl hlavních látek ve směsi.
  • Některé látky jsou charakterizovány specifickou čistotou vyjádřenou v procentech. Jsou-li uvedeny určité koncentrační limity, platí pro látku nebo látky uvedené v dané položce.
  • Některé položky označené indexovým číslem obsahují odkaz na nečistoty - v těchto případech tvoří tento odkaz (uvádí se v závorkách) součást názvu.
  • Určité položky označují skupiny látek (pod jedno indexové číslo patří více látek nebo dokonce celá třída sloučenin kromě samostatně specifikovaných - například se to týká sloučenin olova).

Literatura

editovat
  • Směrnice komise 94/69/ES č. 94/69/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se po dvacáté prvé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek. [cit. 2010-12-18]. Dostupné online.