Sytá pára (či nasycená pára) je pára, která je v termodynamické rovnováze s kapalinou o stejné teplotě a tlaku. Jedná se o dynamickou rovnováhu, při které je vypařená látka přesně nahrazena zkondenzovanou (počet molekul opouštějících hladinu je roven počtu molekul, které se do kapaliny po zkapalnění vrací).

Vlastnosti editovat

Je-li kapalina zahřívána v uzavřené nádobě, dojde po určité době ke vzniku syté páry. S rostoucí teplotou kapaliny se hustota i tlak její syté páry zvětšují. Závislost tlaku syté páry na teplotě se označuje jako křivka syté páry, je nelineární a pro různé látky různá. Křivka končí v kritickém bodě, ve kterém se hustota páry rovná hustotě kapaliny, rozhraní mezi oběma fázemi mizí a vznikne stejnorodá soustava. Tlak, kterým působí pára na stěnu nádoby, se také nazývá tenze par.

Pokud je vzduch nasycen vodní parou, jeho relativní vlhkost je 100 %. Teplota, při které by za daného tlaku byl vzduch nasycen, se nazývá rosný bod.

Tlak nasycené páry je závislý pouze na teplotě, a nikoli na objemu, který nasycená pára zaujímá. Nasycená pára má tedy pouze jeden stupeň volnosti. Tlak nasycené páry stoupá s teplotou. Sytá pára není ideální plyn.

Při přivádění dalšího tepla k nasycené páře dojde k přehřívání páry a vznikne přehřátá pára. U přehřáté páry lze měnit nezávisle tlak i teplotu (má dva stupně volnosti). Přehřátá pára má obvykle chování blízké ideálnímu plynu, lze ji tedy popsat stavovou rovnicí ideálního plynu.

Příklad editovat

Typickým příkladem syté páry je vodní pára vzniklá v parním kotli. Protože pro technickou praxi je obvykle použití syté páry nevhodné, je teplota páry zvyšována v přehřívačích.

Související články editovat