Slezská literatura

Slezská literatura zahrnuje literaturu, která je spjata s historickým územím Slezska. Slezská literatura je určena územím, nikoli jazykem.

Ve Slezsku od 12. stol. vznikaly texty psané v latině, ve 13. až 18. stol. měly literární povahu. Němčina se ve Slezsku šířila s postupující emfyteutickou kolonizací, od 14. byla už zde jazykem literatury. Poslední německy píšící spisovatelé se narodili v 1. pol. 20. stol. První věty psané ve Slezsku polsky (citace v latinských narativních pramenech) pochází z 13. století, první polské literární texty z 15. stol., slezské písemnictví v polštině se začalo lépe vyvíjet až 2. pol. 16. stol. (až do pol. 20. stol. prakticky pouze ve východní části Slezska ). Česky se psalo v Horním Slezsku od začátku 15. stol. (dříve na Opavsku), od r. 1742 prakticky pouze v tzv. Českém Slezsku. V novodobé historii vznikají i pokusy o literární tvorbu ve slovanských (tj. českých a polských) i německých slezských nářečích.

Významné osobnosti slezské literaturyEditovat

LiteraturaEditovat

 • BAHLCKE, Joachim: Schlesien und die Schlesier. München 1996.
 • BROWARNY, Wojciech, Literacki pejzaż Śląska. In: Fikcja i wspólnota. Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej. Wrocław 2008.
 • LUBOS, Arno: Geschichte der Literatur Schlesiens. München 1960, 1967 a 1974.
 • MARTÍNEK, Vojtěch: Literární život slezský. IN: Vlastivědný sborník slezský. Část II. Opava, Ústř. spolek českého učitelstva ve Slezsku, 1926, s. 32-67.
 • MUSIOŁ, Paweł: Piśmiennictwo polskie na Śląsku do początków XIX w. Opole 1970.
 • OGRODZIŃSKI, Wincenty: Dzieje piśmiennictwa śląskiego. Katowice 1946. (digitalizováno)
 • Slezsko, český stát a česká kultura : cyklus přednášek pořádaný Masarykovou universitou v Brně. Opava 1946.
 • STREIT, Erwin: Der Anteil Schlesiens an der tschechischen Literatur. In: Tschechische und slowakische Studien. Reichenberg 1930, s. 115-210.
 • SZYROCKI, Marian: Wczesne zabytki literatury niemieckojęzycznej na Śląsku. In: Dawna kultura literacka na Śląsku. Wrocław 1994, s. 7-24.
 • ŠKARKA, Antonín: Problémy a úkoly, které souvisí s výzkumem starší české literatury ve Slezsku. Slezský sborník, 1950, roč. 48, č. 1, s. 49-57.
 • URBANEC, Jiří: Literární Slezsko a český stát do nástupu baroka. Opava 2009.
 • URBANEC, Jiří: Slezská literatura nebo literatura ve Slezsku? In: K periodizaci dějin Slezska. Opava 2008, s. 251-255.
 • ZATOČIL, Leopold: Nové příspěvky k slezské literatuře středověké. Slezský sborník, 1953, roč. 51 (11), s. 449-463.