Seznam esperantských organizací

seznam na projektech Wikimedia

Esperanto
Jazyk
Organizace
Dějiny
Kultura
Literatura
Úhly pohledu

Mimo velkých vyjmenovaných svazů, existuje řada mezinárodních esperantských svazů, jako je mj. automobilový, nevidomých esperantistů, filatelistů, filologie, matematiků, hudebníků, ornitologů, radioamatérů, skautů, šachistů, turistů, vegetariánů, poštovních a telegrafních zaměstnanců. Většina svazů vydává svůj vlastní časopis.

A editovat

I editovat

  • Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF) Mezinárodní železničářská esperantská federace. Jejím cílem je šířit užívání esperanta mezi železničáři, u železničářských organizací a institucí. Pořádá každoroční mezinárodní sjezdy, vydává odborné slovníky. Orgánem federace je: Internacia Fervojisto.
  • Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (Mezinárodní svaz esperantských učitelů vydává časopis Internacia Pedagogia Revuo a byl přijat do Unesca v kategorii C.
  • Internacia Scienca Asocio Esperantista. Mezinárodní vědecký svaz esperantský (ISAE). Má sekce: astronomickou, ekologickou, filologickou, geologickou, chemickou, informatickou a matematickou. Oficiálním orgánem je SCIENCA REVUO.
  • Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE), Mezinárodní katolický svaz esperantistů, užívá esperanto v liturgii a misijní činností; spolupracuje s různými církevními organizacemi, institucemi a duchovními, aby je podnítil k užívání esperanta. Časopis: Espero Katolika. Spolupracuje a pořádá střídavě společné kongresy s Kristana Esperantista ligo (KELI), Křesťanskou ligou esperantistů. Cílem je vytvořit účinné vztahy mezi křesťany v různých zemích.

M editovat

S editovat

  • Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) byl založen v roce 1921 v Praze při příležitosti 13. světového esperantského sjezdu. Zakladatelem byl E. Lanti. Vydává časopisy: Sennaciulo a Sennacieca Revuo. Cílem tohoto svazu je prakticky užívat esperanto pro třídní cíle světového dělnictva; usnadnit styky mezi svými členy, vyučovat a vzdělávat své členstvo. SAT je významné nakladatelství a vyšla v něm díla: Kandido od Voltaira, Komunista Manifesto od K. Marxe a B. Engelse, Fausto od Goetha v překladu N. Barthelmesse, Stato kaj Revolucio od V. I. Lenina, a vydal v několika vydáních velký slovník Plena Vortaro de Esperanto a v poslední době dílo PleneaIlustrita Vortaro de Esperanto (1400 stran). Mezi čestnými předsedy byl: H. Barbusse, Romain Rolland, Albert Einstein, Lunačarskij aj. SAT má rovněž síť delegátů, vydává vlastní ročenku a pořádá každoročně svůj světový sjezd.

T editovat

  • Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), Celosvětová esperantská mládežnická organizace. Jejím orgánem je revue Kontakto a „TEJO-pago“ v revui Esperanto. Cílem je budovat solidaritu a přátelství mezi mládeží různých států.

U editovat