Otevřít hlavní menu

Seznam esperantských organizací

seznam na projektech Wikimedia

AEditovat

IEditovat

  • Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF) Mezinárodní železničářská esperantská federace. Jejím cílem je šířit užívání esperanta mezi železničáři, u železničářských organizací a institucí. Pořádá každoroční mezinárodní sjezdy, vydává odborné slovníky. Orgánem federace je: Internacia Fervojisto.
  • Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (Mezinárodní svaz esperantských učitelů vydává časopis Internacia Pedagogia Revuo a byl přijat do Unesca v kategorii C.
  • Internacia Scienca Asocio Esperantista. Mezinárodní vědecký svaz esperantský (ISAE). Má sekce: astronomickou, ekologickou, filologickou, geologickou, chemickou, informatickou a matematickou. Oficiálním orgánem je SCIENCA REVUO.
  • Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE), Mezinárodní katolický svaz esperantistů, užívá esperanto v liturgii a misijní činností; spolupracuje s různými církevními organizacemi, institucemi a duchovními, aby je podnítil k užívání esperanta. Časopis: Espero Katolika. Spolupracuje a pořádá střídavě společné kongresy s Kristana Esperantista ligo (KELI), Křesťanskou ligou esperantistů. Cílem je vytvořit účinné vztahy mezi křesťany v různých zemích.

MEditovat

SEditovat

  • Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) byl založen v roce 1921 v Praze při příležitosti 13. světového esperantského sjezdu. Zakladatelem byl E. Lanti. Vydává časopisy: Sennaciulo a Sennacieca Revuo. Cílem tohoto svazu je prakticky užívat esperanto pro třídní cíle světového dělnictva; usnadnit styky mezi svými členy, vyučovat a vzdělávat své členstvo. SAT je významné nakladatelství a vyšla v něm díla: Kandido od Voltaira, Komunista Manifesto od K. Marxe a B. Engelse, Fausto od Goetha v překladu N. Barthelmesse, Stato kaj Revolucio od V. I. Lenina, a vydal v několika vydáních velký slovník Plena Vortaro de Esperanto a v poslední době dílo PleneaIlustrita Vortaro de Esperanto (1400 stran). Mezi čestnými předsedy byl: H. Barbusse, Romain Rolland, Albert Einstein, Lunačarskij aj. SAT má rovněž síť delegátů, vydává vlastní ročenku a pořádá každoročně svůj světový sjezd.

TEditovat

  • Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), Celosvětová esperanstká mládežnická organizace. Jejím orgánem je revue Kontakto a „TEJO-pago“ v revui Esperanto. Cílem je budovat solidaritu a přátelství mezi mládeží různých států.

UEditovat