Disperzní síla

Disperzní síly (neboli Londonovy interakce) se uplatňují mezi nepolárními molekulami. Vznikají neuspořádaným pohybem elektronů kolem jádra, které se v určitých okamžicích můžou nahromadit blíž k sobě a vzniká tak velmi rychle proměnný dipól. Vektorový součet všech takto vzniklých dipólů za delší časový úsek je roven nule. Pokud se k molekule s proměnným dipólem přiblíží jiná molekula, dochází v ní k indukci dalšího dipólu. Tento jev se nazývá Londonův efekt. Závisí na polarizovatelnosti molekuly.