Abcházština

kavkazský jazyk

Abcházština je severozápadní kavkazský jazyk používaný AbcházciAbcházii, Gruzii a Turecku. Používá jej 70 000–100  000 mluvčích v Abcházii a až několik desítek tisíc v Turecku. Abcházština je úředním jazykem v Abcházii (podle ústavy sporné Republiky Abcházie spolu s ruštinou, podle Gruzie je spolu s gruzínštinou jedním z oficiálních jazyků de facto neexistující gruzínské Autonomní republiky Abcházie). Jazyk má velký počet souhlásek (58) a naopak pouze dvě samohlásky.[1]

Abcházština
Аԥсуа бызшәа; Аԥсуа
Mapa rozšíření jazyka
Mapa rozšíření jazyka
RozšířeníAbcházieAbcházie Abcházie
GruzieGruzie Gruzie
TureckoTurecko Turecko
Počet mluvčích200 000 +
Klasifikace
PísmoCyrilice
Postavení
Regulátornení stanoven
Úřední jazykAbcházie
Kódy
ISO 639-1ab
ISO 639-2abk (B)
ISO 639-3abk
Ethnologueabk
Wikipedie
ab.wikipedia.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Rozšíření

editovat

Abcházština je používána především v Abcházii, kde je oficiálním jazykem separatistické Abchazské republiky. Status úředního jazyka jí spolu s gruzínštinou zaručuje i gruzínská ústava z roku 1995. Používána je také velkou abchazskou menšinouTurecku. Přesný počet tamních mluvčích není znám.

Historie

editovat

Nejstarší dochované texty v abcházštině pocházejí ze 17. století. Jsou zapsány arabským písmem tureckým cestovatelem Evliyem Celebim. Abcházština byla jako literární jazyk používána pouze zhruba posledních sto let a v průběhu stalinské éry byla na čas jako literární jazyk dokonce zakázána.

Dialekty

editovat

Abcházština se obecně dělí do těchto tří nářečí:

  • Abžua (Абжьыуа) – je spojen s historickým územím Abžua, dnes zhruba okres Očamčyra. Tento dialekt je používán jako základ spisovné formy abcházsštiny.
  • Bzybský dialekt (Бзыԥ) – je spojen s územím okolo řeky Bzyb a s územím okresu Gudauta, hovoří se jím jak v Abcházii, tak v diasporách v Turecku.
  • Samurzakanský dialekt – je spojen s východní částí okresu Očamčyra, dnes jsou jeho zbytky roztroušeny v několika obcích okresu Gali.

Do konce 19. století existovalo v Abcházii ještě několik dialektů, jimiž se zde již nehovoří a využívá je jen diaspora v zahraničí.

  • Sadzský dialekt – je spojen s územím Sadzen, hovoří jím pouze diaspora v Turecku.
  • Gumský dialekt – je spojen s údolím řeky Kodori, okres Gulrypš, hovoří jím pouze diaspora v Turecku a diaspora v Adžárii na jihozápadě Gruzie.
  • Pschuský dialekt – je spojen s horskou oblastí u řeky Bzyb, hovoří jím pouze diaspora ve středním Turecku.
  • Cebeldsko-Dalský dialekt – je spojen s oblastí středního toku řeky Kodori, okres Gulrypš, hovoří jím pouze diaspora v několika vesnicích ve středním Turecku.

Abcházština používá od roku 1862 přizpůsobenou cyrilici. První abecedou byla cyrilice se 37 znaky, vyvinutá baronem Peterem von Uslar. V roce 1909 byla používána cyrilice o 55 písmenech, mezi lety 1926 a 1928 pak latinka o 72 písmenech vyvinutá gruzínským lingvistou Nikolajem Marrem. Gruzínská abeceda byla uvedena v roce 1938, po Stalinově smrti však snahy o abchazskou nezávislost vedly v roce 1954 ke znovuzavedení současné abecedy, postavené na cyrlici vyvinuté v roce 1892 Dmitrijem Guljou a Konstantinem Machavarianim, jež byla dále upravena v roce 1909 Aleksejem Čočuou.

Abeceda

editovat
А Б В Г Гь Гә Ӷ Ӷь Ӷә Д Дә Е Ж Жь Жә З Ӡ Ӡә И К Кь Кә Қ Қь Қә Ҟ Ҟь Ҟә Л М Н О
П Ԥ Р С Т Тә Ҭ Ҭә У Ф Х Хь Хә Ҳ Ҳә Ц Цә Ҵ Ҵә Ч Ҷ Ҽ Ҿ Ш Шь Шә Ы Ҩ Џ Џь Ь Ә

Tabulka s IPA a přibližnou českou výslovností:

А а
[a]
a
Б б
[b]
b
В в
[v]
v
Г г
[ɡ]
g
Гь гь
[ɡʲ]
gj
Гә гә
[ɡʷ]
gu
Ӷ ӷ
[ʁ/ɣ]
(ráčkování)
Ӷь ӷь
[ʁʲ/ɣʲ]
(změkčené ráčkování)
Ӷә ӷә
[ʁʷ/ɣʷ]
(ráčkování s w)
Д д
[d]
d
Дә дә
[dʷ]
du, dw
Е е
[ɛ]
e
Ж ж
[ʐ]
ž
Жь жь
[ʒ]
žj
Жә жә
[ʒʷ]
žu, žw
З з
[z]
z
Ӡ ӡ
[d͡z]
dz
Ӡә ӡә
[d͡ʑʷ]
dzu, dzw
И и
[j/jɨ/ɨj/i]
i, j
К к
[kʼ]
k
Кь кь
[kʼʲ]
kj
Кә кә
[kʼʷ]
ku, kw
Қ қ
[kʰ]
k, kch
Қь қь
[kʲʰ]
kj, kchj
Қә қә
[kʷʰ]
kchu, kchw
Ҟ ҟ
[qʼ]
q, ku
Ҟь ҟь
[qʼʲ]
qj
Ҟә ҟә
[qʼʷ]
qu, qw
Л л
[l]
l
М м
[m]
m
Н н
[n]
n
О о
[ɔ]
o
П п
[pʼ]
p
Ԥ ԥ
[pʰ]
p(ch)
Р р
[r]
r
С с
[s]
s
Т т
[tʼ]
něco mezi „t“ a „ť“
Тә тә
[tʼʷ]
tu, tw
Ҭ ҭ
[tʰ]
t
Ҭә ҭә
[tʷʰ]
tu, tw
У у
[w/wɨ/ɨw/u]
u, w
Ф ф
[f]
f
Х х
[x/χ]
ch (chraptivé)
Хь хь
[xʲ/χʲ]
ch
Хә хә
[xʷ/χʷ]
chu, chw
Ҳ ҳ
[ħ]
h
Ҳә ҳә
[ħʷ]
hu, hw
Ц ц
[t͡s]
c
Цә цә
[t͡ɕʷʰ]
cu, cw
Ҵ ҵ
[t͡sʼ]
c, tc (dohromady)
Ҵә ҵә
[t͡ɕʼʷ]
cu, cw, tcu, tcw
Ч ч
[t͡ʃʰ]
č
Ҷ ҷ
[t͡ʃʼ]
č (silné)
Ҽ ҽ
[t͡ʂʰ]
čch, tšch
Ҿ ҿ
[t͡ʂʼ]
tš, tč
Ш ш
[ʂʃ]
š
Шь шь
[ʃ]
šj
Шә шә
[ʃʷ]
šu, šw
Ы ы
[ɨ]
neznělé y
Ҩ ҩ
[ɥ/ɥˤ]
jako francouzské oui
Џ џ
[d͡ʐ]
Џь џь
[d͡ʒ]
Ь ь
[ʲ]
j
Ә ә
[ʷ]
u, w

Starší abecedy

editovat

Mluvnice

editovat

Abcházština je považována za aglutinační jazyk a podobně, jako je tomu u ostatních severozápadních severokavkazských jazyků, má komplexní polysyntetický systém tvoření sloves, která je možné upravit do desítek rozličných forem,[2] který doprovází velmi jednoduchý systém podstatných jmen a ostatních slovních druhů. Abchazský jazykovědec Vjačeslav Čirikba oznail abcházštinu za „verbocentrický jazyk“, neboť slovesa zaujímají v abchazské morfologii hlavní místo.

Podstatná a přídavná jména

editovat

Jelikož je abcházština Ergativno-absolutivní jazyk, rozlišuje se u podstatných jmen jen dvě kategorie, resp. pády: Nominativ a Adverbiál (příslovečný).

Abcházština neobsahuje přídavná jména, ta mají obvykle podobu podstatných jmen, avšak někdy je možné narazit na přípony -тә, nebo -тәы (např. аиха = železo; аихатәы = železný).

Zájmena a členy

editovat

Abchazská slova, neupravená gramatickými jevy, začínají obvykle předponou А- (např. Аҩыза = přítel; А- člen neurčitý, -ҩыза = kořen slova přítel). Tento neurčitý člen bývá ve slově nahrazován přivlastňovacím zájmenem,[3] jež má stejný tvar jako prefix osobního zájmena (Сҩыза = můj přítel; С- já). Není však přípustné, aby slovo bylo bez členu.

U sloves, která jsou v infinitivu rovněž psána s předponou А-, dochází k podobnému jevu. (např. Ацара = jít; А- člen neurčitý, -ца = kořen slovesa jít, -ра = koncovka infinitivu) Při použití slovesa ve větě dojde k nahrazení neurčitého členu zájmenem osobním podobně jako v příkladu výše. (Сцоит = já jdu; С- já, -оит = koncovka oznamovací v přítomném čase).

U sloves dochází i k hromadění několika zájmen v jediném slovu, které konkretizují obsah sdělení, například jde o předmět. U některých sloves je nutné tento předmět použít vždy. Ve slově to potom vypadá tak, že prvním v pořadí je předmět a následuje ho osobní zájmeno, jež představuje podmět (např. Абара = vidět; Избоит = Já (to) vidím; И- to, -з- = já, -оит koncovka; Бызбоит = vidím tě (ženě) узбоит = vidím tě (mužovi)).

Seznam osobních zájmen:

Jednotné č. Množné č.
1. osoba Сара Ҳара
2. osoba, rod mužský Уара Шәара
2. osoba, rod ženský Бара
3. osoba, rod mužský Иара Дара
3. osoba, rod ženský Лара

Číslovky

editovat

Abcházština používá pro vyjadřování čísel dvacítkovou soustavu, ale pouze do sta. Například číslovku 30 vyjadřují uživatelé tohoto jazyka doslova jako dvacet deset. Číslovka 52 pak vyzní jako dvakrát dvacet dvanáct. Pro trojmístná a vyšší čísla se už používá jiná slova, avšak na místě jednotek a desítek se i nadále používá dvacítkové soustavy.

0-19 20-39 40-59 60-79 80-99 >100
Číslo Abchazsky Výslovnost Číslo Abchazsky Výslovnost Číslo Abchazsky Výslovnost Číslo Abchazsky Výslovnost Číslo Abchazsky Výslovnost Číslo Abchazsky Výslovnost
0 Аноль Anolj 20 Ҩажәа Vjažwa 40 Ҩынҩажәа Uinvjažwa 60 Хынҩажәа Ch-nvjažwa 80 Ԥшьынҩажәа Pšj-nvjažwa 100 Шәкы Šwk-
1 Акы Ak- 21 Ҩажәи акы Vjažwi ak- 41 Ҩынҩажәи акы Uinvjažwi ak- 61 Хынҩажәи акы Ch-nvjažwi ak- 81 Ԥшьынҩажәи акы Pšj-nvjažwi ak- 200 Ҩышә Uišu
2 Ҩба Uiba 22 Ҩажәи ҩба Vjažwi uiba 42 Ҩынҩажәи ҩба Uinvjažwi uiba 62 Хынҩажәи ҩба Ch-nvjažwi uiba 82 Ԥшьынҩажәи ҩба Pšj-nvjažwi uiba 300 Хышә Ch-šu
3 Хԥа Chpa 23 Ҩажәи хԥа Vjažwi chpa 43 Ҩынҩажәи хԥа Uinvjažwi chpa 63 Хынҩажәи хԥа Ch-nvjažwi chpa 83 Ԥшьынҩажәи хԥа Pšj-nvjažwi chpa 400 Ԥшьышә Pšj-šu
4 Ԥшьба Pšba 24 Ҩажәи ԥшьба Vjažwi pšba 44 Ҩынҩажәи ԥшьба Uinvjažwi pšba 64 Хынҩажәи ԥшьба Ch-nvjažwi pšba 84 Ԥшьынҩажәи ԥшьба Pšj-nvjažwi pšba 500 Хәшә Chwšu
5 Хәба Chwba 25 Ҩажәи хәба Vjažwi chwba 45 Ҩынҩажәи хәба Uinvjažwi chwba 65 Хынҩажәи хәба Ch-nvjažwi chwba 85 Ԥшьынҩажәи хәба Pšj-nvjažwi chwba 600 Фышә F-šu
6 Фба Fba 26 Ҩажәи фба Vjažwi fba 46 Ҩынҩажәи фба Uinvjažwi fba 66 Хынҩажәи фба Ch-nvjažwi fba 86 Ԥшьынҩажәи фба Pšj-nvjažwi fba 700 Быжьшәы B-žjšu
7 Быжьба B-žjba 27 Ҩажәи быжьба Vjažwi b-žjba 47 Ҩынҩажәи быжьба Uinvjažwi b-žjba 67 Хынҩажәи быжьба Ch-nvjažwi b-žjba 87 Ԥшьынҩажәи быжьба Pšj-nvjažwi b-žjba 800 Аашәы Ášu
8 Ааба Ába 28 Ҩажәи ааба Vjažwi ába 48 Ҩынҩажәи ааба Uinvjažwi ába 68 Хынҩажәи ааба Ch-nvjažwi ába 88 Ԥшьынҩажәи ааба Pšj-nvjažwi ába 900 Жәшәы Žwšu
9 Жәба Žwba 29 Ҩажәи жәба Vjažwi žwba 49 Ҩынҩажәи жәба Uinvjažwi žwba 69 Хынҩажәи жәба Ch-nvjažwi žwba 89 Ԥшьынҩажәи жәба Pšj-nvjažwi žwba 1000 Зқьы Zkj-
10 Жәаба Žwaba 30 Ҩажәи жәаба Vjažwi žwaba 50 Ҩынҩажәи жәаба Uinvjažwi žwaba 70 Хынҩажәи жәаба Ch-nvjažwi žwaba 90 Ԥшьынҩажәи жәаба Pšj-nvjažwi žwaba 2000 Ҩнызқь Uin-zkj
11 Жәеиза Žweiza 31 Ҩажәи жәеиза Vjažwi žweiza 51 Ҩынҩажәи жәеиза Uinvjažwi žweiza 71 Хынҩажәи жәеиза Ch-nvjažwi žweiza 91 Ԥшьынҩажәи жәеиза Pšj-nvjažwi žweiza 3000 Хнызқь Chn-zkj
12 Жәаҩа Žwavja 32 Ҩажәи жәаҩа Vjažwi žwavja 52 Ҩынҩажәи жәаҩа Uinvjažwi žwavja 72 Хынҩажәи жәаҩа Ch-nvjažwi žwavja 92 Ԥшьынҩажәи жәаҩа Pšj-nvjažwi žwavja 4000 Ԥшьнызқь Pšjn-zkj
13 Жәаха Žwacha 33 Ҩажәи жәаха Vjažwi žwacha 53 Ҩынҩажәи жәаха Uinvjažwi žwacha 73 Хынҩажәи жәаха Ch-nvjažwi žwacha 93 Ԥшьынҩажәи жәаха Pšj-nvjažwi žwacha 5000 Хәнызқь Chwn-zkj
14 Жәиԥшь Žwipšj 34 Ҩажәи жәиԥшь Vjažwi žwipšj 54 Ҩынҩажәи жәиԥшь Uinvjažwi žwipšj 74 Хынҩажәи жәиԥшь Ch-nvjažwi žwipšj 94 Ԥшьынҩажәи жәиԥшь Pšj-nvjažwi žwipšj 6000 Фнызқь Fn-zkj
15 Жәохә Žwoxu 35 Ҩажәи жәохә Vjažwi žwoxu 55 Ҩынҩажәи жәохә Uinvjažwi žwoxu 75 Хынҩажәи жәохә Ch-nvjažwi žwoxu 95 Ԥшьынҩажәи жәохә Pšj-nvjažwi žwoxu 7000 Бжьнызқь Bžjn-zkj
16 Жәаф Žwaf 36 Ҩажәи жәаф Vjažwi žwaf 56 Ҩынҩажәи жәаф Uinvjažwi žwaf 76 Хынҩажәи жәаф Ch-nvjažwi žwaf 96 Ԥшьынҩажәи жәаф Pšj-nvjažwi žwaf 8000 Аанызқь Án-zkj
17 Жәибжь Žwibžj 37 Ҩажәи жәибжь Vjažwi žwibžj 57 Ҩынҩажәи жәибжь Uinvjažwi žwibžj 77 Хынҩажәи жәибжь Ch-nvjažwi žwibžj 97 Ԥшьынҩажәи жәибжь Pšj-nvjažwi žwibžj 9000 Жәнызқь Žwn-zkj
18 Жәаа Žwá 38 Ҩажәи жәаа Vjažwi žwá 58 Ҩынҩажәи жәаа Uinvjažwi žwá 78 Хынҩажәи жәаа Ch-nvjažwi žwá 98 Ԥшьынҩажәи жәаа Pšj-nvjažwi žwá 10000 Жәанызқь Žwan-zkj
19 Зеижә Zeižu 39 Ҩажәи зеижә Vjažwi zeižu 59 Ҩынҩажәи зеижә Uinvjažwi zeižu 79 Хынҩажәи зеижә Ch-nvjažwi zeižu 99 Ԥшьынҩажәи зеижә Pšj-nvjažwi zeižu 100000 Шәнызқь Šwn-zkj

Příklady užitečných frází

editovat
Abchazsky Výslovnost Česky
Мшыбзиа / Мшыбзиақәа Mš-bzia / Mš-bziakwa Dobrý den / Dobrý den vám
Шьыжьбзиа Šj-žbzia Dobré ráno
Хәлыбзиа! Chwl-bzia Dobrý večer
Аҵх алԥха уоуааит! Acch alpha uouáit Dobrou noc
Абзиараз Abziaraz Na shledanou
Бзиала шәаабеит Bziala šwábeit Vítejte
Бзиара збаша Bziara zbaša Čau / Nazdar
Ааи Ái Ano
Мап Map Ne
Исыздырӡом Is-zd-rdzom Nevím

Vzorový text

editovat

Všeobecná deklarace lidských práv

abchazsky

Дарбанзаалак ауаҩы дшоуп ихы дақәиҭны. Ауаа зегь зинлеи патулеи еиҟароуп. Урҭ ирымоуп ахшыҩи аламыси, дара дарагь аешьеи аешьеи реиԥш еизыҟазароуп.

česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Reference

editovat
  1. CHIRIKBA, V. A. Languages of the World/Materials 119. [s.l.]: Lincom Europa, 2003. 
  2. Jakovlev N. F. Грамматика абхазского литературного языка. Suchum, 2006; Грамматика абхазского языка. Alašara, 1957.
  3. Čirikba A. V. Morphology // Абхазский язык. Языки мира. Материалы. 119 = Abkhaz. Languages of the World. Materials. 119. Mnichov, Lincom Europa, 2003. str. 94. ISBN 3-89586-136-7

Externí odkazy

editovat