Otevřít hlavní menu

Mikroregiony v Pardubickém kraji

Mikroregiony jsou regiony malého geografického měřítka. V Pardubickém kraji byly zakládány od roku 1998 a jejich celkový počet je 30.

Název Sídlo Okres Účel
Centrum Železných hor Nasavrky Chrudim vytvoření společné koncepce a realizace rozvoje v˙oblasti: ekologické, ekonomické, kulturní, sociální, sportovní a turistické, výstavby, hospodářské, údržby a ošetřování pietních míst za účelem efektivního skloubení požadavků všech obcí.
Českomoravské pomezí Litomyšl Svitavy, Ústí nad Orlicí především aktivně přispívat k rozvoji cestovního ruchu
Dobrovolný svazek obcí Holicka Holice Pardubice, Ústí nad Orlicí Řešení úkolů z˙oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata, zabezpečení čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracovávání, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování inženýrských sítí, systémů veřejné osobní dopravy k˙zajištění dopravní obslužnosti daného území, atd.
Heřmanoměstecko Heřmanův Městec Chrudim, Pardubice všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, podpora vzniku podmínek pro vytváření pracovních příležitostí, zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy aj.), propagace svazku a jeho zájmového území aj.
Kraj Smetany a Martinů Polička Svitavy systematická podpora rozvoje turistiky a vytváření podmínek pro její všestranný rozvoj, společná cílená propagace a reklama v˙oblasti cestovního ruchu, poskytování informací s˙vazbou na turistický ruch veřejnosti a návštěvníkům mikroregionu, příprava realizace společných propagačních projektů, podpora rozvoje rekreačních, kulturních, sportovních a konferenčních aktivit s˙vazbou na turistiku a vzájemná spolupráce v˙těchto oblastech, vzájemná spolupráce při získávání finančních zdrojů pro aktivity sdružení, spolupráce s˙českými a zahraničními institucemi s˙posláním obdobným s˙cíli sdružení.
Lanškrounsko Lanškroun Ústí nad Orlicí Řešení systému veřejné dopravy k zajištění dopravní obslužnosti v zájmovém území obcí-členů svazku, společný postup při řešení zaměstnanosti v zájmovém území svazku, společný postup při řešení zemědělství, zdravotnictví, cestovního ruchu a využití volného času, řešení úkolů ochrany životního prostředí, poradenská a informační pomoc členům svazku aj.
Mikroregion Brněnec Brněnec Svitavy hájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu, řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí, zjm. se jedná o úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracovávání, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování inženýrských sítí, systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, správy majetku obcí atd.
Mikroregion Chrudimsko Chrudim Chrudim další rozvoj měst a obcí, které se stanou členy svazku obcí, jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. stol. ve všech oblastech lidského života. Rozhodujícími problémy, které bude svazek řešit, je zjm. snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí jež korespondují s˙cíli a posláním svazku.
Mikroregion Litomyšlsko Litomyšl Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v˙oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Mikroregion Poličsko Polička Svitavy hájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu, řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí, zjm. se jedná o úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracovávání, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování inženýrských sítí, systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, správy majetku obcí atd.
Mikroregion Skutečsko - Ležáky Vrbatův Kostelec Chrudim všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území, koordinace významných investičních akcí v zájmovém území, koordinace obecních územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku, podpora vzniku podmínek pro vytváření pracovních příležitostí, zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy aj.), propagace svazku a jeho zájmového území aj.
Mikroregion Svitavsko Svitavy Svitavy realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v˙oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Mikroregion Vysokomýtsko Vysoké Mýto Ústí nad Orlicí realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v˙oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Mikroregion západně od Chrudimi Heřmanův Městec Chrudim spolupráce sdružených obcí v˙oblasti hospodaření s˙odpadními vodami a ostatními odpady, školství a tělovýchovy, kultury, tvorby a údržby krajiny, koordinace dopravy a výhledových plánů obcí v˙rámci Programů obnovy venkova, společný postup při využívání programů EU, poskytování nebo zprostředkování služeb a další nespecifikovaná činnost.
Mikroregion Železné hory Ronov nad Doubravou Chrudim ochrana společných zájmů účastníků v˙oblasti životního prostředí, průmyslu, dopravy, zemědělství, rozvoje služeb a řemesel, obnovy venkova. Rozvíjení partnerských vztahů mezi sdruženími a ostatními oblastmi v tuzemsku a zahraničí a společné zastupování účastníků sdružení v těchto záležitostech.
Pod Bukovou horou Dolní Čermná Ústí nad Orlicí koordinace jednotlivých potřeb obcí v˙oblasti regionu. Společné vystupování a jednání ve vztahu k orgánům státní správy, krajské samosprávy, apod. Společný postup při řešení úkolů v˙oblasti: cestovního ruchu, životního prostředí, odpadového hospodářství, školství, dopravní obslužnosti, propagace apod.
Podhůří Železných hor Choltice Pardubice ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, v jednotlivostech potom zejména spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů EU a činnosti podle §50, odst.1 zák.č. 128/2000Sb., o obcích.Předmětem činnosti jsou i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají jen některých členských obcí, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry svazku. Svazek je oprávněn zakládat podle platné právní úpravy samostatně nebo s dalšími osobami podnikatelské a nepodnikatelské subjekty.
Region Moravskotřebovska a Jevíčska Moravská Třebová Svitavy hájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu, řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí, zjm. se jedná o úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvoz komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracovávání, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zavádění, rozšiřování inženýrských sítí, systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, správy majetku obcí atd.
Region Orlicko-Třebovsko Ústí nad Orlicí Svitavy, Ústí nad Orlicí realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v˙oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Regionální svazek obcí Bohdanečsko Lázně Bohdaneč Pardubice spolupráce členských obcí při zajišťování všech životních potřeb občanů obcí Svazku, spolupráce s˙jinými obcemi a svazky i zahraničními, propagace obcí a území Svazku, hájení a prosazování společných zájmů obcí Svazku, rozvoj území zaujímaného Svazkem.
Rozvoj regionu obcí Pod Zemskou branou Žamberk Ústí nad Orlicí spolupráce členských obcí v˙oblasti ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, rozvoje infrastruktury, dopravní obslužnosti, sociální politiky a územního plánu.
Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko Hlinsko Chrudim, Žďár nad Sázavou další rozvoj měst a obcí, které se stanou členy svazku obcí, jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. stol. ve všech oblastech lidského života. Rozhodující problémy, které bude svazek řešit - zjm. snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí, jež korespondují s cíli a posláním svazku.
Sdružení obcí mikroregionu Litomyšlsko - Desinka Dolní Újezd Svitavy realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v˙oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Sdružení obcí Orlicko Žamberk Ústí nad Orlicí realizace závěrů Strategického plánu rozvoje Orlicka, podpora rozvoje cestovního ruchu a turistiky, řešení systému veřejné dopravy k˙zajištění dopravní obslužnosti v˙zájmovém území, společný postup při řešení zaměstnanosti, zdravotnictví, v˙oblasti propagace a informatiky, apod.
Sdružení obcí Toulovcovy Maštale Proseč Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v˙oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí. Svazek obcí může vyvíjet vlastní hospodářskou činnost.
Svazek obcí - Zelená Energie Vítějeves Svitavy hájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel svazku a řešení problémů, přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti bude svazek realizovat výstavbu a provoz alternativních zdrojů energie. A to zejména v oblasti využití energie větru, slunce, biomasy a systémů palivových článků.
Svazek obcí Košumberska Luže Chrudim, Ústí nad Orlicí další rozvoj měst a obcí, které se stanou členy svazku obcí a jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. stol. ve všech oblastech lidského života. Rozhodujícími problémy, které bude svazek řešit, je zjm. snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí jež korespondují s˙cíli a posláním svazku.
Svazek obcí Loučná Sezemice Pardubice ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, v˙jednotlivých případech potom zjm. spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů EU a činnosti dle zákona o obcích. Předmětem činnosti jsou i takové akce a aktivity, které se z˙objektivních důvodů týkají jen některých členských obcí, pokud jsou v˙souladu se zájmy a záměry svazku. Svazek je oprávněn zakládat dle platné právní úpravy samostatně nebo s˙dalšími osobami podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.
Svazek obcí pod Kunětickou horou Srch Pardubice spolupráce členských obcí v˙oblasti řešení problematiky mikroregionu a strategie rozvoje spravovaného území dle zákona o obcích v˙platném znění.
Svazek obcí Za Letištěm Pardubice Pardubice ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, v˙jednotlivých případech potom zjm. spolupráce členských obcí při obnově a rozvoji venkova, při přípravě a realizaci rozvojových programů EU a činnosti dle zákona o obcích. Předmětem činnosti jsou i takové akce a aktivity, které se z˙objektivních důvodů týkají jen některých členských obcí, pokud jsou v˙souladu se zájmy a záměry svazku.

Externí odkazyEditovat