Fakulta informatiky Masarykovy univerzity

fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) je fakulta Masarykovy univerzity, která rozvíjí vzdělávací, vědeckou a doplňkovou činnost v oblasti informatiky jako disciplíny věnované metodám, modelům a nástrojům zpracování informací, zejména pak pomocí počítačů.[7]

Fakulta informatiky
Masarykova univerzita
Facultas artis informaticae
Faculty of Informatics
Vstupní budova školy a CERIT (2015)
Vedení fakulty
Děkan (seznam) prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.[1]
Proděkan prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.[1]
Proděkan prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.[1]
Proděkan doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.[1]
Proděkan prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.[1]
Proděkan doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.[1]
Předseda AS doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.[2]
Tajemnice RNDr. Lenka Bartošková[1]
Statistické údaje k 31. 10. 2015[3]
Katedry 4
Akademičtí pracovníci 67
Studenti 2131
Studijní program
Bakalářský 1281
Navaz. magisterský 754
Doktorský 96
Základní informace
Barva
     ostře šafránová
Datum založení 1994[4]
Status veřejnoprávní[5]
Kontaktní údaje
Adresa Botanická 554/68a
602 00 Brno[6]
Telefon +420 549 491 810[6]
E-mail info@fi.muni.cz[6]
Souřadnice
www.fi.muni.cz

Fakulta vznikla v roce 1994 jako první samostatná informatická fakulta v Česku[4] a v pořadí osmá fakulta MU.[5][8] Navázala na několik desetiletí budování oboru matematická informatika na přírodovědecké fakultě, jakož i na průkopnickou činnost prvních brněnských informatiků.[4]

Vysokoškolské vzdělávání v informatice a aplikované informatice uskutečňuje fakulta v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v prezenční formě studia.[7] Výuka probíhá v českém jazyce, placená forma studia pak v angličtině. Fakulta nabízí celoživotní vzdělávání[7] a rozšíření kvalifikace středoškolských učitelů v informatických předmětech.

Sídlí ve vlastní budově při křižovatce Botanické ulice, v níž je situován vchod do objektu, s ulicí Hrnčířskou na jižním okraji městské části Brno-Královo Pole. Neveřejné vchody jsou z ulice Hrnčířská (vjezd do podzemní garáže) a severního konce ulice Bayerova (vjezd do dvora). V době svých počátků fakulta krátce sídlila na Burešově ulici a v době rekonstrukcí využívala též prostory v nedalekém Centru Šumavská (areál Gotex).

HistorieEditovat

V prvopočátku akademická obec čítala zhruba dvě desítky učitelů a 400 studentů. V krátké době se však fakulta rozrostla a pravidelně ji navštěvuje okolo 2 000 studentů.

BudovyEditovat

Po svém založení v roce 1994 fakulta dva roky[9] sídlila v budově Nejvyššího soudu na Burešově ulici.[10]

Fakulta od roku 1996 sídlí na Botanické ulici a tvoří ji 4 vzájemně propojené budovy, rozmístěné po obvodu čtverce, uprostřed kterého se nachází menší nekryté nádvoří se zelení a lavičkami. Objekt byl v roce 2003 významně rozšířen o tři nové posluchárny (D1, D2 a D3).

V roce 2012 došlo k demolici a znovuvybudování vstupní budovy fakulty dosahující nově výšky pěti pater, čímž výrazně vzrostl počet seminárních, počítačově-laboratorních a kancelářských místností. Přistavěna byla i nová, z průčelí komplexu nyní vyčnívající budova, poskytující prostory komerčním firmám, které s fakultou spolupracují, a vědeckotechnickému parku CERIT Science Park.

Současná vstupní budova (označení A) je pětipatrová stavba černé barvy s rozsáhlým podzemním zaměstnaneckým parkovištěm a předsazeným objektem pro průmyslové partnery (označení S). Vstupní budova má výrazná velká okna. Po levé a pravé straně dále areál fakulty tvoří dvě křídla (označena B, C), v původní pískově-béžové barvě, v nichž jsou umístěny zejména kanceláře zaměstnanců a vědců, ale i několik seminárních místností. Děkanát fakulty sdílí společně s ekonomicko-personálním oddělením v nejvyšším patře levého křídla, studijní oddělení se z děkanátu po přestavbě vstupní budovy přestěhovalo nad hlavní vstup.

Areál fakulty má ve svém čtvercovém půdorysu v každém rohu osobní a nákladní výtahy. Ze všech pater vstupní budovy je umožněn přímý průchod do křídel. Vzhledem k pětipatrové výšce objektu jsou střechy budov využívány k umístění antén mobilních operátorů apod. Objekt fakulty je vůči svému okolí uzavřen a vstup je možný jen přes vstupní budovu. Vzhledem k umístění serverového technického zázemí Masarykovy univerzity (včetně provozu Informačního systému Masarykovy univerzity) v objektu fakulty funguje ve vstupní budově nepřetržitá dohledová služba.

 
Vstup do budovy A, chodník, jenž narovnal svažující se terén

Okolí fakulty je ze tří stran nepřiléhajících ke vstupu využíváno jako vnější uzavřené parkoviště, jehož vjezd řídí vrátnice. Vrátnice je rovněž centrálním pultem pro elektrickou požární signalizaci celého objektu. Vjezd do podzemního zaměstnaneckého parkoviště je z ulice Hrnčířské. V prostoru před vstupní budovou fakulty došlo po demolici původní jednopatrové budovy v roce 2012 k vodorovnému narovnání prohloubeného terénu, díky čemuž mohly být zrušeny svažující se chodníky i vstupní schodiště do budovy. Vstup do ní je nyní zcela bezbariérový, bezplošinový, s možností parkování jízdních kol.

Fakulta již po rekonstrukci nemá menzu ani bufet s výdejem jídla, který v ní dříve provozovala správa kolejí a menz. Má pouze malou prodejnu s potravinami a denní nabídkou teplého jídla, ovšem bez jídelny.

Organizace a samosprávaEditovat

Fakulta se člení na pracoviště, jimiž jsou katedry, výzkumná centra, účelová zařízení a děkanát.[7]

Katedry, výzkumná centra a účelová zařízeníEditovat

Základní organizační jednotkou fakulty zodpovědnou za organizaci výuky a poskytování zázemí pro další činnosti fakulty jsou katedry:[7]

 • Katedra teorie programování
 • Katedra počítačových systémů a komunikací
 • Katedra počítačové grafiky a designu
 • Katedra informačních technologií

Vedoucí kateder jsou podřízeni děkanovi fakulty. Mimo uvedené katedry na fakultě působí i oddělení celouniverzitního Centra jazykového vzdělávání a oddělení Katedry tělesné výchovy.

 
Prostory nové knihovny

Mezi účelová zařízení fakulty patří Centrum výpočetní techniky a knihovna. Vedoucí těchto zařízení jsou podřízeni tajemníkovi fakulty.[7]

DěkanátEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam děkanů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

V čele fakulty stojí děkan, který jejím jménem jedná a rozhoduje. Děkana na návrh fakultního akademického senátu jmenuje a odvolává rektor univerzity. Funkční období děkana je čtyřleté a stejná osoba může být děkanem nejvýše dvakrát v řadě. Děkan jmenuje a odvolává proděkany a rozhoduje o jejich činnosti a počtu.[7]

Prvním děkanem fakulty byl od roku 1994 její zakladatel, profesor informatiky Jiří Zlatuška, který v této funkci působil až do roku 2011 s výjimkou let 19982004, kdy vykonával funkci rektora univerzity. Druhým děkanem fakulty byl v období let 19982004 docent informatiky Luděk Matyska. Poté se do funkce vrátil Jiří Zlatuška. Třetí osobností ve funkci děkana byl v období 20112015 profesor informatiky Michal Kozubek.

Počínaje zářím 2015 byl do funkce fakultním senátem opět zvolen Jiří Zlatuška,[11] získal podporu 6:3 hlasů fakultního senátu vůči předcházejícímu děkanovi.[12] Zlatuška na funkci děkana k 8. dubnu 2019 rezignoval.[13]

Samosprávné orgányEditovat

Samosprávu fakulty vykonává její akademická obec (akademičtí pracovníci a ve studiu zapsaní studenti) a samosprávné akademické orgány fakulty, kterými jsou: akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise.[7]

Vedení fakultyEditovat

 • prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. – děkan[1]
 • prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. – proděkan pro studijní programy, statutární zástupce[1]
 • prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. – proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium[1]
 • doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. – proděkan pro bakalářské a magisterské studium[1]
 • prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. – proděkan pro zahraničí a vnější vztahy[1]
 • doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. – proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu[1]
 • doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D. – předseda akademického senátu[2]
 • RNDr. Lenka Bartošková – tajemnice[1]

Další organizaceEditovat

V pravém křídle objektu fakulty sídlil do roku 2020 Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity – pracoviště s celouniverzitní působností. V nové budově sídlí výzkumné centrum CERIT a řada průmyslových partnerů fakulty. V přízemí této budovy byl v květnu 2015 vybudována Kybernetický polygon (KYPO) jako laboratoř, která slouží pro výzkum a vývoj metod na ochranu proti útokům na kritickou infrastrukturu České republiky.[14]

StudiumEditovat

Fakulta informatiky nabízí studijní programy zaměřené na teoretickou nebo aplikovanou informatiku a také dvouoborové studium pro učitele středních škol ve spolupráci s přírodovědeckou fakultou. Studium informatiky ve veřejné správě je částečně na právnické fakultě. Studium bylo v minulosti koncipováno jako všeobecné s velkou mírou volitelných specializací, nyní je v konkrétních studijních oborech preferován seznam předmětů s menší mírou volitelnosti. Stále však zůstává možnost zapisovat si předměty ze všech fakult Masarykovy univerzity. Studium je třístupňové, od bakalářského, přes navazující magisterský až po doktorský stupeň studia. Majoritně probíhá v prezenční formě výuky, ve vlastních prostorech fakulty, v českém, anglickém a slovenském jazyce. Většina přednášek je nahrávaná a k dispozici přes fakultní server video.muni.cz.

V roce 2016 byly nabízeny bakalářské studijní programy a obory:[15]

 • Aplikovaná informatika
  • Aplikovaná informatika
  • Bioinformatika
  • Informatika ve veřejné správě
  • Sociální informatika
 • Informatika
  • Matematická informatika
  • Paralelní a distribuované systémy
  • Počítačová grafika a zpracování obrazu
  • Počítačové sítě a komunikace
  • Počítačové systémy a zpracování dat
  • Programovatelné technické struktury
  • Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
 • Informatika a druhý obor
  • Fyzika se zaměřením na vzdělávání
  • Matematika se zaměřením na vzdělávání

Fakulta informatiky navazuje na bakalářské studijní programy v obdobných magisterských oborech, kromě výše jmenovaných se navíc nabízejí obory:

 • Aplikovaná informatika
  • Služby – výzkum, řízení a inovace (SSME)
 • Informatika
  • Bezpečnost informačních technologií
  • Informační systémy
  • Počítačové systémy

V doktorském studijním programu Informatika je od akademického roku 2016/2017 vypláceno vyšší stipendium ve spolupráci s průmyslovými partnery fakulty.[16] K dalšímu zvýšení došlo od začátku roku 2018 v rámci celé univerzity.[17]

Od podzimního semestru 2019 prošla nabídka studia restrukturalizací v souvislosti s reformou Zákona o vysokých školách v ČR. Tato opatření se však téměř nedotknou stávajících studentů, kteří započali studium svého oboru před začátkem účinnosti tohoto opatření (tj. akademický rok nástupu 2017/18 resp. 2018/19) - tito studenti dostudují své původní obory dle původních plánů[18].

Studenti si nově vybírají mezi menším množstvím následujících studijních programů, v jejichž rámci pak dochází k výběru konkrétní specializace[19]:

Bakářské studium

 • Informatika
 • Programování a vývoj aplikací
 • Informatika ve vzdělávání

Magisterské studium

 • Teoretická informatika
 • Umělá inteligence a zpracování dat
 • Vizuální informatika
 • Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
 • Řízení softwarových systémů a služeb
 • Učitelství informatiky pro střední školy

Doktorské studium

 • Informatika

Výzkum a vývojEditovat

 
Staré lobby, před první rekonstrukcí v červnu 2012

Některá výzkumná pracoviště:

 • Centrum analýzy biomedicínského obrazu
 • Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích
 • Centrum zpracování přirozeného jazyka
 • Institut teoretické informatiky
 • Laboratoř pokročilých síťových technologií (SITOLA) – zkoumá vývoj telekomunikací a síťového provozu
 • Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy

Akademická obecEditovat

Akademickou obec fakulty tvoří její akademičtí pracovníci a studenti zapsaní ve studijních programech na fakultě realizovaných.[7]

Akademické obřadyEditovat

Se členstvím studentů v akademické obci fakulty jsou spojeny akademické obřady, kterými jsou imatrikulace (přijetí studenta do akademické obce) a promoce (předání vysokoškolského diplomu absolventovi po dokončení studia). Oba obřady jsou spojeny se slavnostním slibem. [7]

Děkan, proděkani, nositelé vědecko-pedagogických či akademicko-vědeckých titulů, případně též další osoby pověřené děkanem a pedel jsou oprávněni při slavnostních příležitostech užívat talár.[7]

InsignieEditovat

Fakultními insigniemi jsou od března 2007 medaile a žezlo, jejichž autorem je sochař a umělecký litec Jaromír Gargulák.Avers medaile nese portrét Kurta Gödela (brněnského matematika, který přispěl k teoretickým základům informatiky), na reversu se nachází znak fakulty. Hlavice žezla zpodobňuje oheň předaný podle legendy lidstvu Prométheem a odkazuje na obdobně všestranný význam informatiky v současnosti.[8]

Logo a barvaEditovat

Logo fakulty zobrazuje Penroseův trojúhelník stylizovaný jako ligatura písmen F a I. S logem je spojen výrok Blaise Pascala « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » (z francouzštiny „Věčné mlčení těch nekonečných prostorů mě děsí.“). Autorem loga je vyučující Petr Sojka. [20] Barva fakulty je ostře šafránová (Pantone 122 C). [21][20]

Studentský životEditovat

 
Každoroční studentský Filmový festival Fakulty informatiky

Od roku 1998 působí na fakultě studentský divadelní soubor ProFIdivadlo, který každoročně u příležitosti svátku Dies Academicus uvádí inscenaci nastudovanou pod vedením pedagoga Josefa Prokeše v rámci předmětu Divadelní hra. Mezi pravidelné akce pořádané studenty fakulty pod vedením Petra Sojky patří také každoroční Filmový festival Fakulty informatiky, poprvé uspořádaný v roce 2001, který v roce 2017 již přilákal téměř 1000 diváků.[22]

Mezi další spolky na fakultě organizující akce pro studenty patří Spolek přátel severské zvěře a Studentská unie Fakulty informatiky MU.

Mezi studenty také působí několik bloggerů popisujících své zážitky ze studia a poskytujících tipy mladším studentům.[23]

OsobnostiEditovat

Nositeli mezinárodních ocenění za vědeckou a tvůrčí činnost z řad zaměstnanců a studentů fakulty jsou Jozef Gruska, Michal Brandejs, Pavel Zezula, Tomáš Brázdil a Jiří Hořejš. Národní ocenění za vědeckou a tvůrčí činnost obdrželi Karel Pala, Aleš Horák a Pavel Rychlý (za zpracování přirozeného jazyka, mj. projekt Internetové jazykové příručky[24]), Filip Nálepa (multimédia), Michal Balážia (biometrika), Radim Řehůřek a Antonín Kučera.[25]

Při příležitosti devadesátého výročí vzniku univerzity ocenil rektor 28. ledna 2009 zlatou medailí „za šíření dobrého jména školy“ absolventa fakulty Thanh Han The (Hàn Thế Thành),[26] který na ní v rámci své magisterské diplomové práce obhájené v roce 1996 a následně i dizertační práce vytvořil software pdfTeX umožňující export dokumentů z typografického systému TeX přímo do formátu PDF.[27] Autor systému TeX Donald Knuth fakultu osobně navštívil v roce 1996, když v Brně od Masarykovy univerzity převzal čestný doktorát.

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b c d e f g h i j k l m n Orgány fakulty [online]. [Brno]: Masarykova univerzita [cit. 2015-08-18]. Dostupné online. 
 2. a b Akademický senát fakulty [online]. [Brno]: Masarykova univerzita [cit. 2015-08-18]. Dostupné online. 
 3. Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity za rok 2015 [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2016-12-16]. S. 110, 127. Dostupné online. 
 4. a b c O fakultě [online]. [Brno]: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity [cit. 2015-08-18]. Dostupné online. 
 5. a b Statut Masarykovy univerzity [online]. [Brno]: Masarykova univerzita, 2014-11-13 [cit. 2015-08-18]. Dostupné online. 
 6. a b c Kontaktní údaje [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2015-09-28]. Dostupné online. 
 7. a b c d e f g h i j k ZLATUŠKA, Jiří. Statut fakulty [online]. [Brno]: Masarykova univerzita, 2006-10-02 [cit. 2015-08-18]. Dostupné online. 
 8. a b Insignie univerzity [online]. [Brno]: Masarykova univerzita [cit. 2015-08-19]. Dostupné online. 
 9. Stěhování fakulty na Botanickou [online]. Fakulta informatiky MU [cit. 2015-10-26]. Dostupné online. 
 10. BL. Budova Nejvyššího soudu ČR [online]. Brno: Encyklopedie dějin města Brna, rev. 2013-06-11 [cit. 2015-09-01]. Dostupné online. 
 11. Rektor MU jmenoval děkanem fakulty informatiky Jiřího Zlatušku. Muni : měsíčník Masarykovy univerzity [online]. Masarykova univerzita, 2015-07-21 [cit. 2015-08-18]. Dostupné online. ISSN 1801-0814. 
 12. Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty informatiky [online]. 2015-06-23 [cit. 2015-09-19]. 
 13. Zlatuška rezignoval na funkci děkana, chce však uspět v další volbě. Echo24 [online]. 2019-04-10 [cit. 2019-04-10]. Dostupné online. (česky) 
 14. Kybernetický polygon. Projekt KYPO [online]. Masarykova univerzita, 2015 [cit. 2015-12-20]. Dostupné online. 
 15. https://is.muni.cz/prihlaska/info?op=n;utyp=BM
 16. Doktorská stipendia na FI budou sponzorovat firmy. Muni : měsíčník Masarykovy univerzity [online]. Masarykova univerzita, 2015-12-21 [cit. 2016-02-19]. Dostupné online. ISSN 1801-0814. 
 17. WIESNEROVÁ, Ema. Doktorandům Muni se zvýší stipendium. Dostanou 12 tisíc | Události | online.muni.cz. www.online.muni.cz [online]. [cit. 2018-08-08]. Dostupné online. (česky) 
 18. Opatření děkana FI 3/2019 [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné online. 
 19. Study programmes and further education. www.fi.muni.cz [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. a b Vizuální styl Masarykovy univerzity [online]. [Brno]: Masarykova univerzita [cit. 2015-11-05]. Dostupné online. 
 21. JÍLEK, Pavel. manuál01: designmanuál jednotného vizuálního stylu [online]. EXACTDESIGN [cit. 2015-11-04]. Kapitola 2.03 Barvy fakult, s. 18. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 22. Kryštof Zvolánek a Eva Růžičková: XIII. Filmový festival Fakulty informatiky (MU Brno)[nedostupný zdroj], Vlna z Brna, 09.05.2013
 23. FAQ [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné online. 
 24. Akademický bulletin: Medaile Ministerstva školství
 25. Ceny získané pracovníky a studenty FI [online]. [Brno]: Fakulta informatiky Masarykovy univerzity [cit. 2015-08-18]. Dostupné online. 
 26. Masarykova univerzita. Den založení / 28. 1. 1919 – 28. 1. 2009: Slavnostní akademický obřad u příležitosti 90. výročí dne založení Masarykovy univerzity [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2009 [cit. 2015-08-19]. S. 7. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. 
 27. Hàn Thế Thành - Interview - TeX Users Group

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat