Otevřít hlavní menu

Španělská královská rodina (špan. Familia Real Española), případně Královský dům Bourbonů (Casa Real de Borbón) je tvořena Držitelem koruny (Titular de la Corona) (Král španělský – Rey de España), jeho rodiči a sourozenci, jeho manželkou a dětmi a jejich vnoučaty, a manželi všech zmíněných.

Španělská královská rodina
Španělská královská rodina
JV král Filip VI.

JV královna Letizia

JV král Juan Carlos I. Španělský
JV královna Sofie Řecká

Současná skladba španělské královské rodinyEditovat

Pro podrobné informace o současných členech španělské královské rodiny (Familia Real Española), viz odpovídající hesla:

Královská rodinaEditovat

Ostatní příslušníci rodiny králeEditovat

Postavení podle ústavyEditovat

Španělská ústava (Constitución Española) z roku 1978 v článku 57.1 ustavuje: "Španělská koruna (La Corona de España) je dědičná v potomcích J. V. Dona Juana Carlose Bourbonského, legitimního dědice historické dynastie".

Popis královské rodinyEditovat

Držitel korunyEditovat

„Držitel koruny“ (El Titular de la Corona) je osoba, jež požívá osobního práva na trůn (el Trono), podle aplikace dědičných práv uzákoněných v Ústavě (Constitución).

Jeho oficiální titul je Král a královna Španělska a náleží jim titul Jeho Veličenstvo (Su Majestad).

Připadá-li koruna na ženu, je tato osoba obvykle označována jako "Královna – vlastnice" ("Reina propietaria"), kvůli zdůraznění rozdílu "Královny – manželky (panovníka)" ("Reina consorte"), jež je takto označována jako manželka Krále.

V kterémkoli z obou případů je Držitel koruny uváděn svým křestním jménem, čemuž předchází titul Veličenstvo (Majestad) a označení Král Španělský nebo Královna Španělská (Rey o Reina de España), což je následováno odpovídající posloupností podle seznamu španělských vládců, což je dále král Kastilie.

Královna – manželka, nebo manžel královnyEditovat

Článek 58 Španělské ústavy:

"Královna – manželka nebo manžel královny nemohou vykonávat ústavní funkce s výjimkou určení k regentství"

Je-li Držitelem koruny (Titular de la Corona) muž, jeho žena se nazývá královnou a náleží jí oslovení Veličenstvo (Majestad), dokud jí je, nebo pokud zůstane vdovou po králi.

Je-li Držitelkou koruny žena, její manžel je nositelem titulu Kníže[zdroj?] (Príncipe) a náleží mu oslovení Královská Výsost (Alteza Real). Neexistuje žádná ústavní překážka, aby budoucí královna Španělska nemohla povýšit svého chotě do hodnosti „Krále manžela“, s oslovením Veličenstvo (Majestad).

Dědic korunyEditovat

Článek 57.2 Španělské ústavy:

"Princi následníkovi, od jeho narození nebo od data, kdy se nastane situace vedoucí k jeho jmenování králem, požívá hodnosti Kníže asturský (Príncipe de Asturias) a ostatní tituly vázané tradičně na následníka španělského trůnu".

Osobě přímo povolané k následnictví na trůn v případě úmrtí nebo abdikace Držitele koruny, tj. osobě, která by se automaticky stala králem nebo královnou Španělska v případě, že by stávající Král nebo Královna zemřel či abdikoval, náleží hodnost Kníže nebo Kněžna z Asturie (Príncipe o Princesa de Asturias) a je oslovován jako Královská Výsost (Alteza Real).

Hodnost Kníže nebo Kněžna z Asturie a oslovení Královská Výsost (Alteza Real) náleží následníkovi trůnu (Heredero de la Corona) od chvíle, kdy se umístí na prvním místě v pořadí následnictví, ať svým narozením (jak je tomu v případě prvního mužského potomka Krále), nebo získáním prvního v pořadí později (jak by tomu bylo v případě, kdyby kníže z Asturie zemřel bez následníků, avšak Král by měl ještě další syny nebo dcery).

Choť knížete nebo kněžny z Asturie sdílí stejný titul i oslovení, bez rozlišení pohlaví.

Potomci Držitele korunyEditovat

Synové a dcery Držitele koruny, kteří nepožívají nároku na titul kníže nebo kněžna z Asturie, stejně jako potomci těchto, jsou od svého narození Infanti Španělska a náleží jim oslovení Královská Výsost (Alteza Real).

Jejich choti, pokud ovdoví nebo zůstanou vdovci, i nadále užívají svého titulu a získají oslovení, které jim jako svou milost udělí Držitel koruny, jako výsadu podle článku 62.h) Španělské ústavy.

Vnuci Držitele korunyEditovat

Potomkům španělských infantů náleží titul grand, aniž by tím vznikal nárok na jiný zvláštní titul kromě Excelence (Excelencia).

O sňatcíchEditovat

Článek 57.4 Španělské ústavy:

"Pokud osoba, která, ačkoli má nárok na následnictví trůnu, uzavře sňatek i přes výslovný zákaz Krále a Generálních kortesů (Cortes Generales), budou vyloučeny z nároku na následnictví pro svou osobu i své potomky".

Z toho důvodu se sňatek potomků krále stává státní záležitostí, tudíž tito musejí zohlednit nejen souhlas panovníka, ale také souhlas Generálních kortesů. V opačném případě zaniká jejich nárok na následnictví.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat