Nezisková organizace

druh organizace

Nezisková instituce nebo nezisková organizace je organizace (někdy i právnická osoba), která nevytváří zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisk sice může vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání. Neziskové organizace tedy nejsou obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem. Zakládají se za účelem uspokojení konkrétních potřeb občanů a komunit.[1] Prostor pro neziskové organizace je proto značně široký, patří sem jak různé organizační složky státu, dobrovolná sdružení a spolky nebo i neziskové organizace typu obchodních společností (družstva, společenství vlastníků jednotek).

Existuji však i jiné definice neziskových organizací.

Dělení neziskových organizací editovat

V praxi rozlišujeme nejčastěji rozdělení na dvě hlavní skupiny neziskových organizací:

 • Nestátní (nevládní) neziskové organizace (NNO nebo NGO z anglického Non-governmental organization). První slovo označení je kalkem anglického slova „non-governmental“, které znamená, že organizace není zřízena nejen státem, ale ani lokálním governmentem, tedy lokálním veřejnoprávním subjektem (např. obcí, krajem, zemí, župou atd.). V politickém kontextu se používá zejména pro občanská sdružení aktivně zasahující do veřejných záležitostí, ale zahrnuje samozřejmě i občanská sdružení (spolky) sloužící k soukromé realizaci skupinových zájmů a krom občanských sdružení i další nepodnikatelské právní formy, například obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církve a jiné náboženské společnosti atd.
 • příspěvkové organizace státu a jiných veřejnoprávních korporací (obcí, krajů atd.)

Další dělení editovat

Neziskové organizace můžeme dělit také podle dalších kritérií:[2]

Kritérium zakladatele editovat

 • veřejnoprávní instituce - organizace, kde je výkon veřejné služby dán jako povinnost ze zákona, např. veřejná vysoká škola)

Kritérium globálního charakteru poslání editovat

 • vzájemně prospěšné organizace - jsou založeny za účelem vzájemné podpory skupin občanů, které jsou spjaty společným zájmem. Jejich posláním je uspokojování vlastních zájmů, které jsou však ve vztahu ke společnosti korektní a neodporují zájmům druhých občanů. Jde např. o aktivity v oblasti kultury, realizaci profesních zájmů, ochranu zájmů určitých skupin apod.

Kritérium financování editovat

 • organizace financované zcela z veřejných rozpočtů (organizační složky státu a územních celků)
 • organizace financované zčásti z veřejných rozpočtů, které mají na příspěvek legislativní nárok (příspěvkové organizace, vybrané spolky, politické strany a hnutí)
 • organizace financované z různých zdrojů, z darů, sbírek, sponzoringu, grantů, vlastní činností apod.
 • organizace financované zejména ze svých vlastních příjmů

Počet neziskových organizací editovat

Nestátních neziskových organizací v dubnu 2017 bylo v České republice registrováno celkem 129 947.[3] Celkový počet všech neziskových institucí dosáhl v České republice v roce 2018 čísla 141 814,[4] v roce 2019 se jejich počet zvýšil na 150 162.[5]

Reference editovat

 1. ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. 4. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS Univerzita Hradec Králové, 2009. ISBN 978-80-7435-012-2. S. 10. 
 2. ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. 4. vyd. Hradec Králové: GAUDEAUMUS Univerzita Hradec Králové, 2009. ISBN 978-80-7435-012-2. S. 12. 
 3. http://www.neziskovky.cz/data/Statistika%20po%C4%8Dtu%20nest%C3%A1tn%C3%ADch%20neziskov%C3%BDch%20organizac%C3%AD%202014_2016_duben2017txt16852.pdf
 4. Co jsou neziskovky a proč se jim tak říká? Co přesně dělají a kolik jich je? [online]. [cit. 2021-11-02]. Dostupné online. 
 5. Satelitní účet neziskových institucí. apl.czso.cz [online]. [cit. 2018-07-20]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat