Wikipedie:Vyhodnocování diskusí o smazání

Při uzavírání diskusí o smazání uzavírající uživatel shrne a vyhodnotí diskusi a na diskusní podstránce uvede její výsledek, který musí být jasně a jednoznačně odůvodněn. Uzavírajícím je správce nebo jiný zkušený uživatel. Uzavírat by neměl navrhovatel nebo hlasující v diskusi, pokud může být zpochybněna jeho objektivita.

Uzavírající:

 • shrne argumenty předložené v diskusi (pro ponechání nebo smazání či jiné doporučené řešení),
 • odůvodní výsledek na základě argumentů v diskusi,
 • archivuje diskusi o smazání (postup viz archiv),
 • navrhne či doporučí další postup (například postup podle Wikipedie:Revize smazání, Wikipedie:Odložené smazání nebo Wikipedie:Porušení práv, sloučení či přesun článku, rozdělení či přesun do jiného jmenného prostoru),
 • v případě, že rozhodne o smazání článek smaže (případně požádá správce o smazání),
 • v případě rozhodnutí o přesunu na jiný projekt požádá správce (pokud není správcem) o smazání a import na daný projekt (například Wikislovník),
 • může článek sloučit či změnit na přesměrování,
 • může navrhnout přepracování či ověření (a to podmíněné nebo nepodmíněné), případně přesun článku nebo může sám článek přepracovat podle požadavků uvedených v diskusi nebo přesunout.

Uzavírající při vyhodnocení nezařadí do výsledku diskuse argumenty, které v ní nezazněly.

Uzavírající může na základě oprávněné námitky či žádosti přehodnotit výsledek diskuse, případně doplnit či změnit jeho zdůvodnění. Revertovat uzavření diskuse o smazání je povoleno jenom výjimečně v případech překročení pravidel nebo zmatečnosti uzavření. Pokud uzavírající odmítne diskusi přehodnotit, může být založena revize smazání.

Zrušení a změna vyhodnocení diskuse

(Předchozí diskuse: Wikipedie:Žádost o komentář/Rušení rozhodnutí v AfD revertem archivace)

Ke zrušení nebo změně výsledku vyhodnocené a uzavřené diskuse slouží postup revize smazání. Ve výjimečných případech může správce revertovat uzavření diskuse a navrhnout její obnovení či diskusi nově přehodnotit a uzavřít. Uzavřenou diskusi může také nově přehodnotit správce v případě, že uzavírající pominul uzavření odůvodnit či uzavřel diskusi neoprávněně. Neoprávněný revert uzavření a vyhodnocení diskuse o smazání může správce revertovat automaticky.

Použití jiných procesů v diskusi o smazání

(vlastní návrh)

Uzavírající uživatel v případech, kdy to uzná za vhodné, může použít jiný proces vedoucí ke smazání článku. V případě nalezení porušení autorských práv během diskuse může uzavírající použít postup podle Wikipedie:Porušení práv. V případě podmíněného ponechání k přepracování, ověření či rozšíření může uzavírající rozhodnout o použití urgentních šablon podle Wikipedie:Odložené smazání.

V případě, že článek splňuje podmínky Wikipedie:Rychlé smazání, může být diskuse předčasně uzavřena a článek poté rychle smazán.

V případě návrhu na přejmenování či sloučení kategorií se obdobně uplatní doporučení Wikipedie:Kategorizace. Uzavírající může kategorii v případě přejmenování či sloučení označit za zastaralou pomocí šablony {{Zastaralá kategorie}}.

Vyhodnocení diskuse o smazání

Uzavírající si všímá všech argumentů a komentářů předložených v diskusi.

(převzato z Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu)
Kdykoliv v průběhu diskuse

Články vyhovující kritériím pro rychlé smazání, lze mazat okamžitě a to i dříve než doběhne diskuse o smazání. Okamžitě lze zrušit nominace učiněné zjevně ve zlé vůli a narušující Wikipedii nebo takové, které se snaží o smazání stránky patřící k důležitému procesu, jehož případné zrušení nebo nahrazení jiným by se mělo nejprve prodiskutovat jinde.

probíhající diskuse

Při uzavírání zralé diskuse:

 • Všímejte si argumentů pro smazání i proti němu a seřaďte si je podle důležitosti. Může se stát, že přitom sám přijdete na nový důležitý argument schopný ovlivnit výsledek. V tom případě ale už dále ve vyhodnocování nepokračujte, napište argument do diskuse o smazání a vyhodnocení raději přenechte někomu jinému. Zdůvodnění výsledku by se nemělo opírat o neprodiskutované argumenty.
 • U nejdůležitějších argumentů pozorně posuďte jejich relevantnost vůči současnému textu článku, sledujte v diskusi, zda nebyl argument vyvrácen nebo zpochybněn. Je-li argument vyvrácen, neberte na něj zřetel a upřete pozornost na další v pořadí, který se původně zdál méně důležitý.
 • Nezdůvodněné hlasy, hlasy zdůvodněné pouze nesmyslnými nebo vyvrácenými argumenty a hlasy loutek nemají váhu.
 • Hledejte takové možné řešení, které uspokojí co největší množství lidí, tedy i ty v menšině. Není vždy nutné se rozhodovat jen mezi smazáním a ponecháním. Problém může někdy vyřešit i editace článku, přejmenování, sloučení, přesun na jiný projekt nebo odložené smazání.

Argumenty v diskusi o smazání

(převzato z Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu)

Některé argumenty se opírají o předchozí široký konsenzus nebo o obecně uznávané principy a mají větší váhu než většina dosažená v konkrétní diskusi o smazání.

Pravidla

Všechen text v hlavním jmenném prostoru Wikipedie podléhá několika důležitým pravidlům, především třem klíčovým zásadám o obsahu (nezaujatý úhel pohledu, ověřitelnost a zákaz vlastního výzkumu).

Pokud text nevyhovuje nezaujatému úhlu pohledu, lze to obvykle napravit editováním ve snaze dosáhnout neutrality, případně přejmenováním nebo sloučením článků, pokud název článku brání zařazení jiných úhlů pohledu. Texty, které nevyhovují zbývajícím pravidlům, jsou obvykle z Wikipedie smazány, buďto smazáním odstavce nebo kapitoly z jinak uspokojivého článku nebo smazáním celého článku, pokud nelze nic zachránit.

Články porušující Wikipedie:Autorské právo jsou zapsány na stránce Wikipedie:Porušení práv a dále řešeny.

Ostatní závazná pravidla

Existují i další závazná pravidla popisující obsah, jako např. Co Wikipedie není. Pokud je článek zjevně v rozporu s nimi, a tento rozpor nelze odstranit editací, není možné činit výjimky. Pokud komunita považuje výjimku za důležitou, měla by se zapracovat do pravidla. Tato pravidla netvoří klíčovou definici projektu, a proto u nich může docházet i k podstatnějším změnám.

Doporučení

Doporučení vztahující se k obsahu, například k jeho encyklopedické významnosti, jsou sice také důležitým argumentem, ale konsenzus, na kterém jsou založena, je možné překonat opačným konsenzem ke konkrétnímu článku. Tedy například pokud bude sice ověřitelná existence kosmonauta ve vesmíru, ale nebude k němu možné (zatím) nalézt věrohodné netriviální zdroje, může konsenzus komunity převážit nad doporučením, které existenci takových zdrojů požaduje.