Wikipedie:Odložené smazání

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:OS

Odložené smazání článků se uplatňuje v případě, že potřeba smazat článek je zřejmá, ale není tak urgentní, aby nebylo možné ponechat lhůtu k předpokládané nápravě.

Nevhodný článek se podle charakteru klíčového nedostatku označí vložením       červeně označeného upozornění pomocí jedné z následujících šablon:

Tím se stanoví lhůta k nápravě, v případě subpahýlů a nepřeložených jinojazyčných článků týden, pro články k urgentní úpravě či ověření a s nedoloženou významností dva týdny. Pokud není provedena náprava, nejsou vzneseny zásadní námitky a článek nebyl již dříve navrhován na smazání, obnovován či o něm vedena diskuse o smazání (či tam rozhodnuto jinak), může jej po uplynutí dané lhůty správce smazat. Kvůli nutnosti kontroly oprávněnosti požadavku a omezené kapacitě správců však může ke smazání dojít až po delší době.

Pokud vzniknou pochybnosti o oprávněnosti požadavku na odložené smazání, je nutné zahájit diskusi o smazání. Naopak lze navrhnout rychlé smazání, pokud v souladu s doporučeními není žádoucí ponechávat lhůtu k nápravě.

Toto doporučení se netýká článků porušujících autorská práva, které se řídí návodem Wikipedie:Porušení práv a označují šablonou {{Copyvio}}. Také se nepoužívá pro jiné jmenné prostory, např. šablony, uživatelské stránky, projektové a diskusní stránky a přesměrování, kde se uplatňují ostatní zmíněné postupy.

Při odloženém smazání se očekává, že zareaguje autor článku a pokusí se zjednat nápravu. Proto pokud je článek starší než tři měsíce a jeho hlavní autor nemá zaznamenánu žádnou editaci v posledních třech měsících, doporučuje se místo odloženého mazání zvážit raději diskusi o smazání.

Kde hledat označené články

editovat

Články označené těmito šablonami jsou zařazeny do kategorií:

Články jsou řazeny podle délky lhůty, která jim zbývá. Ty, které byly označeny před delší dobou, jsou na začátku, čerstvě zařazené naopak na konci. V kategorii je i zarážka MediaWiki:Konec mazání, která odděluje články s uplynulou lhůtou od ostatních. Pokud článku vypršela lhůta, nachází se před touto zarážkou. Špatně označené články, kde není správně zaznamenána doba, kdy byl článek označen, se řadí na konec s řadícím klíčem „!“.

Jak nominovat na odložené smazání

editovat

Pokud si myslíte, že článek je v takovém stavu, že pokud nebude změněn, je nekontroverzním kandidátem na smazání:

 1. Zkontrolujte historii článku a ujistěte se, že jeho současný stav není výsledkem vandalismu nebo jiné nevhodné editace. Pokud už byl dříve neúspěšně navržen ke smazání stejným procesem nebo k diskusi o smazání a stále si myslíte, že by měl být smazán, šablonu nevkládejte, ale zvažte, zda jej nenavrhnout k diskusi o smazání.
 2. Přidejte některou z následujících šablon na začátek článku. Neoznačujte editaci jako malou a vyplňte k ní informativní shrnutí editace.
  • {{subst:Subpahýl}} – pro subpahýly, velmi krátké nové články s triviálními informacemi, které nedostatečně definují samotné téma článku.
  • {{subst:Přeložit}} – pro články s textem v cizím jazyce, které je nutné přeložit do češtiny, přičemž článek nelze do přijatelné podoby jednoduše upravit odmazáním cizojazyčného textu.
  • {{subst:Strojový překlad}} – pro články v strojovém překladu, který je nutné upravit, přičemž článek nelze do přijatelné podoby jednoduše upravit odmazáním tohoto textu.
  • {{subst:Urgentně upravit}} – pro články, které je pro použití ve Wikipedii nutno od základu přepsat, protože jejich současná podoba je z důvodu hrubé jazykové nesprávnosti či neencyklopedického stylu nepřijatelná, a nelze je jednoduše (např. odmazáním problematických částí) převést do použitelné podoby.
  • {{subst:Urgentně ověřit}} – pro články, u nichž existuje vážná odůvodněná pochybnost o přesnosti nebo pravdivosti v nich obsažených informací podstatných pro samu existenci článku. Zpochybněné informace v článku přitom ani nejsou podloženy věrohodným zdrojem a ani nelze takový zdroj snadno dohledat na Internetu.
  • {{subst:Významnost}} – pro články, u nichž je vysoce pravděpodobné, že nevyhovují doporučení Wikipedie:Encyklopedická významnost, resp. dalším specifickým doporučením o významnosti. Přitom je potřeba ověřit, že zdroj dokládající významnost tématu nelze snadno dohledat na Internetu.
 3. Oznamte tvůrci článku (popřípadě všem, kdo do článku významným podílem přispěli), že jste jej takto označili. Můžete k tomu využít příslušnou šablonu v tomto formátu:
 4. Zvažte, zda nepřidat článek ke svým sledovaným stránkám.

Co dělat, když nesouhlasíte

editovat

Nedošlo-li ještě ke smazání:

Nesouhlasíte-li, aby mohl být článek smazán bez diskuse, můžete udělat následující věci:

 1. Zvažte některou z následujících akcí:
  • Pokud si myslíte, že důvod k označení článku zcela pominul, smažte ze článku některou ze značek: a poznamenejte to ve shrnutí editace. Není-li to zcela zřejmé, měl(a) byste vysvětlit, proč šablonu odstraňujete.
  • Pokud máte za to, že článek má sice nedostatky, ale nejsou tak vážné, aby opravňovaly ke smazání, nahraďte šablonu odloženého smazání některou z odpovídajících: {{Pahýl}} (na konci článku) nebo {{Upravit}}, popřípadě {{Neověřeno}}. Tuto akci je také vhodné odůvodnit.
  • Můžete napsat svůj názor do diskuse článku, a pomoci tak správci posuzujícímu na konci lhůty smazání článku. Pokud zvažujete, že nedostatky sám odstraníte, můžete restartovat časovou lhůtu a získat tak více času.
  • Myslíte-li si, že článek by se měl smazat, ale až po diskusi, můžete jej nominovat k diskusi o smazání.
 2. Hodláte-li článek editovat, zvažte, zda jej nevylepšit tak, aby důvod pro navrhované smazání pozbyl platnosti.

Pokud článek již byl smazán:

Články smazané touto procedurou (užitím některé ze šablon {{Subpahýl}}, {{Přeložit}}, {{Strojový překlad}}, {{Urgentně upravit}}, {{Urgentně ověřit}}, popřípadě {{Významnost}}) lze na důvodnou žádost obnovit, zvláště pokud žádající chce odstranit nedostatky článku. Lze o to požádat kteréhokoliv správce nebo umístit žádost na Nástěnku správců. Na takto obnovených článcích správce obvykle ponechává příslušnou šablonu, ale restartuje lhůtu pro smazání.

Řešení konfliktů

editovat

Odstranění šablony odloženého smazání:

 • Nesouhlas se smazáním: Pokud kdokoliv, včetně tvůrce článku, odstraní z článku šablonu pro odložené smazání, nevracejte ji zpět bez diskuse, s výjimkou případů, kdy odstranění patrně nebylo nesouhlasem se smazáním (například při vyprázdnění článku nebo při odstranění tagu v rámci kompletního nahrazením textu jiným, ale nijak neodstraňujícím kritizovaný nedostatek článku). Pokud se nelze domnívat, že jde o vandalismus nebo omyl, tak ji hned neobnovujte. Můžete se buďto pokusit daný krok prodiskutovat, nebo pokud věříte, že je potřeba článek smazat, navrhněte jej raději k diskusi o smazání.
 • Přesně opačný postup platí, pokud šablona byla vložena jako výsledek DoS. Pokud někdo po odstranění vrátil šablonu zpět, neodstraňujte ji opět, ledaže byste provedl další změny článku, které její odstranění ospravedlňují. Pokud soudíte, že změny v článku jsou dostatečné, ale přesto došlo k vrácení šablony, napište svůj názor do diskuse článku a vyčkejte rozhodnutí správce po uplynutí lhůty.

Restartování lhůty ke smazání:

 • Za účelem získání více času k úpravám má každý právo restartovat lhůtu pro smazání, aby běžela opět od začátku.

Konflikty s jinými procesy pro mazání:

 • Příslušné alternativy Wikipedie:Porušení práv, Wikipedie:Rychlé smazání a Wikipedie:Diskuse o smazání mají přednost.
  • Pokud byl článek nominovaný na odložené smazání označen i šablonou {{Copyvio}}, ale porušení práv se nepotvrdilo, je třeba po obnovení původního textu restartovat časovou lhůtu šablony odloženého smazání.
  • V případě nominace pro rychlé smazání se šablona odloženého smazání ponechává (takže v článku jsou obě šablony) pro případ, že by rychlé smazání bylo zamítnuto.
  • Pokud je článek označen jak šablonou odloženého smazání, tak i diskuse o smazání ({{DoS}}), tak by značka odloženého smazání měla být smazána. (Povšimněte si rozdílu v předchozích procedurách: zamítnutého kandidáta na rychlé smazání je stále možné nominovat na odložené smazání, zatímco zamítnutého kandidáta DoS nikoliv.)
 • Jakýkoliv článek smazaný touto procedurou a pak znovuvytvořený nemá být jen z tohoto důvodu předmětem rychlého smazání, ale pokud nedostatky článku nepominuly, je možné jej opět nominovat na odložené smazání. Pokud si myslíte, že článek by se měl smazat trvale, navrhněte jej k diskusi o smazání.

Postup pro správce

editovat

Jste-li správce a rozhodujete se, zda smazat článek označený šablonou pro odložené smazání:

 • Ověřte, že článek je skutečně ve stavu odpovídajícím vložené šabloně, tedy že šablona vyznačující odložené mazání byla do článku vložena právem a že článek nelze zlepšit na přijatelnou úroveň jednoduchým zásahem, například odmazáním problematických částí.
 • Ověřte v historii článku, že článek nelze vylepšit revertem na některou jeho předchozí verzi, kdy mohl být v lepším stavu.
 • Ověřte si, že byl článek nepřetržitě označen příslušnou šablonou po stanovenou lhůtu a že byl na vložení šablony upozorněn jeho tvůrce, a podívejte se na případné námitky na diskusní stránce článku.
 • Pokud souhlasíte, že článek by měl být smazán, smažte jej a uveďte informativní důvod smazání, tedy takový, jaký uvedl navrhovatel (popřípadě též vaše vlastní upřesnění), nikoliv pouze „vypršela lhůta“.
 • Rozhodnete-li se jej nesmazat, zvažte, zda neuskutečnit úpravy, které by řešily důvod jeho nominace k odloženému smazání, nebo zvažte, zda jej nenavrhnout k diskusi o smazání.
 • Aby bylo zajištěno posouzení další osobou, článek by neměl být mazán stejnou osobou, která do něj umístila navrhující šablonu.

Související

editovat