Wikipedie:Uvádění zdrojů/návrh

Zkratka:
  • WP:REF

Doporučení o referencích shrnuje zásady, jak se mají články na české Wikipedii opatřovat údaji o zdrojích a jaké zdroje mají být v ideálním případě odkazovány. Pokud článek zdroje nemá, může se celý článek označit šablonou {{Neověřeno}}, či jednotlivá sporná tvrzení označit šablonou {{Doplňte zdroj}}. V případě šablon zpochybňující celý článek se doporučuje dopsat do diskuse, případně do shrnutí editace, důvody, které pro udělení šablony vedly.

Wikipedie staví na některých základních principech, mezi které patří i pravidlo o vlastním výzkumu. Toto doporučení říká, že nejsou povoleny žádné údaje vytvářející primární zdroje a proto jsou články zpravidla sestaveny na základě různých zdrojů. Tyto použité zdroje je nutno v článku uvést z několika důvodů.

Je nutno mít na zřeteli, že odkaz na zdroj zpravidla není dokladem pravdivosti tvrzení, ale pouze dokladem jeho původu a autentičnosti.

Co zdrojovatEditovat

V zásadě je v textu článku potřeba opatřit referencí:

Typ informace Příklad Bez reference
Negativní materiál

o živých a nedávno zemřelých lidech.

„V roce 2010 se dostal do konfliktu s policií pro držení drog.“ smazat
Negativní materiál

o skupinách osob, právnických osobách a organizacích atd. a negativní materiál o osobách zemřelých před delším časem.

„Válečných zločinů se během této ofenzívy nedopouštěly jen jednotky SS, ale i regulérní armáda.“ označit šablonou {{subst:Fakt}}
Sporné a menšinové názory,

včetně libovolných informací, které byly v dobré víře zpochybněny některým editorem.

„Podle některých autorů člověk na Měsíci nikdy nepřistál a scény s kosmonauty byly natočeny ve filmovém studiu.“ označit šablonou {{subst:Fakt}}
Odsouzení sporných nebo menšinových názorů,

i když je to většinový názor.

„Věda tvrdí, že geopatogenní zóny jsou nesmysl.“ označit šablonou {{subst:Fakt}}
Citace jiných autorů. „Byl pozdní večer, první máj.“ text smazat a vložit šablonu {{Copyvio}}
Číselné a statistické údaje. „V roce 2001 mělo město 23 456 obyvatel.“ {{Doplňte zdroj}}
Zákony, předpisy,

pravidla apod. i pokud nejsou citovány doslovně.

„Osobou povinnou se rozumí ten, kdo byl v držení předmětu v rozhodné době.“ {{Doplňte zdroj}}
Část textu založená na jednom prameni,

tedy parafráze a shrnutí jiných autorů

Pokud se některý odstavec článku opírá výhradně o jednu kapitolu knihy XY, je potřeba tuto knihu uvést v referenci na konci odstavce.
Hodnocení - umělecká, morální, kvalitativní atd. „Dürer byl nepochybně mistrem nejvyššího řádu, jako nikdo jiný sklenul oblouk od středověku k renesanci.“ {{Doplňte zdroj}}
Jiné části textu, u kterých vhodná citace může čtenáři umožnit prohloubit a ověřit si poznatky k danému tématu Citování monografie nebo vysokoškolské učebnice, která se dané věci věnuje do hloubky.

Čím zdrojovatEditovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Wikipedie:Věrohodné zdroje.

Zdroje dle formy zveřejněníEditovat

  • Tištěné – jedná se o materiály, které jsou dostupné v tištěné podobě ve formě knih, časopisů, norem, právních předpisů apod. V článku jsou zdroji řádkových referencí, shrnutých v závěrečné sekci Reference, nebo jsou bez přiřazení ke konkrétní části vyjmenovány v závěrečné sekci Literatura.
  • Internetové – jedná se o externí internetové zdroje, které byly pro vznik článku použity, či které uvádějí zmiňované údaje. Internetové zdroje by měly být nezaujaté, objektivní, pokud možno seriózní a volně dostupné. Jako věrohodný zdroj se nedá brát internetový odkaz propagující sám sebe, či jinak přímo spojený s předmětem zdrojování. V článku jsou zdroji řádkových referencí, shrnutých v závěrečné sekci Reference, nebo jsou bez přiřazení ke konkrétní části vyjmenovány v závěrečné sekci Externí zdroje (společně se zdroji obsahující rozšiřující informace k tématu článku).

Zdroje podle účeluEditovat

Ne všechny uváděné zdroje jsou „nezávislými věrohodnými netriviálními zdroji“ ve smyslu definice encyklopedické významnosti.

Mnohdy jsou externí odkazy uváděny například

  • pro upřesnění pojmu (např. za názvem zmiňované instituce odkaz na její web nebo profil),
  • pro ilustraci tvrzení,
  • pro získání autentických zdrojů pocházejících od subjektu článku atd.

Cizojazyčné Wikipedie a sesterské projektyEditovat

Jiná jazyková verze Wikipedie nebo jiný projekt nadace Wikimedia nelze použít jako zdroj v referenci. Kvůli dodržení licence a možnosti dohledání autora je však při použití práce jiného wikipedisty potřeba na tuto jeho práci (editaci) odkázat.

U překladu článků je nutno vložit šablonu {{překlad}}.

Šablony se vkládají pod nadpis Reference, před značku <references />.

Jak zdrojovatEditovat

Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Reference.

Reference se vztahují vždy ke konkrétním tvrzením a to i v případě, že zdroj je použit pro vznik celého článku. Reference, která se vztahuje na celou větu (dokládá ji), se klade bezprostředně (bez mezery) za tečku za větou. Reference, která se vztahuje jen na část věty se klade bezprostředně za tuto část věty. V jiných případech (reference se vztahuje na celý odstavec) je třeba tuto skutečnost uvést.

Reference se vkládají pomocí <ref>text reference</ref> a na konec článku se pod záhlaví Reference vkládá <references /> (viz níže). Z reference by mělo být zřejmé, proč je v článku uvedena. Proto je někdy vhodné „bibliografické údaje“ doplnit i o stručné shrnutí nebo krátkou doslovnou citaci ze zdroje.

Tištěné publikace, jejichž text je dostupný i na internetu, je vhodné citovat i s odkazem na online přístup, který umožní pohodlnější ověření informace. K online zveřejnění textů, u kterých to umožňují autorská práva (např. od smrti autora již uběhlo 70 let), slouží sesterský projekt Wikizdroje. Méně vhodné jsou odkazy do neveřejných akademických a komerčních databází.

Formát citace zdrojeEditovat

Pokud je v referenci potřeba citovat knihu, časopis či web, doporučuje se použít nějakou z citačních šablon, které lze jednoduše vkládat pomocí panelu referencí.

Pro internetové zdroje se doporučuje využívat formát přímého linku na konkrétní stránku a v případě potřeby a možnosti na pododdíl stránky. Především u odkazů na rozsáhlejší texty je vhodné poznámkou čtenáři co nejvíc usnadnit nalezení informace v příslušném textu. Pro jejich vkládání se používá šablona {{citace elektronické monografie}} pro knihy, {{citace elektronického periodika}} pro časopisy či noviny.

Pro tištěné zdroje se doporučuje uvádět knihu ve tvaru, jak to popisuje stránka citace a současně uvádět stranu, na které je možné tuto informaci nalézt. Přesné uvedení knihy, ISBN a strany usnadňuje následné ověření informace. Pro přehlednost se pro jejich citaci doporučuje využívat již existující šablony, které obsahují všechny náležitosti. Jsou to šablony {{citace monografie}} pro knihy, {{citace periodika}} pro časopisy či noviny a {{Citace sborníku}} pro sborníky.

Při překladu článku z jiné jazykové mutace Wikipedie se vloží šablona {{Překlad}} pod nadpis Reference, před značku <references />. Měly by se současně přeložit i reference a knihy, které tam jsou, aby nezanikla ani na české verzi ozdrojovatelnost dat, která už jinde byla hotová.

Opakované referenceEditovat

Při opakovaném používání stejné reference není potřeba celou citaci opakovaně vkládat, lepší je první takovou referenci pojmenovat a na dalších místech se na ni jen odkázat. V seznamu referencí se pak nevytváří pro každý takovýto odkaz řádka, ale reference je společná a odkazuje nahoru do textu pomocí rozlišovacích písmen. V textu se reference pojmenuje: <ref name="jmeno">citace zdroje</ref>, na dalších místech se pak vkládá odkaz s tímto jménem: <ref name="jmeno" />. Jméno reference musí být v rámci článku jedinečné. Jako příklad mohou sloužit reference v článku Mars (planeta) nebo příklad na stránce Wikipedie:Poznámky.

Pro opakované odkazování na různé stránky jednoho zdroje (např. knihy) se jako reference používá zkrácený název zdroje s číslem strany. To mj. zpřehledňuje seznam referencí. Zkrácený název zdroje („XXX“) se uvádí v poznámce u jeho citace, v citační šabloně v poli „poznámka= [Dále jen XXX]“. Na dalších místech již jako citaci zdroje stačí uvést tento zkrácený název se stránkou: „XXX, s. tolikatolik“. Nepoužívejte místo zkráceného názevu označení "tamtéž", "ibid." a podobná, jelikož po dalších úpravách článku nemusí být jasné, ke kterému zdroji se ono "tamtéž" vlastně vztahuje. Jako příklad poslouží reference v článku Angkor Vat.

Nadpis ReferenceEditovat

Schéma referencí je, dle doporučení Vzhled a styl, následující:

== Reference ==
<references />

nebo:

== Odkazy ==
=== Reference ===
<references />

Neozdrojovaný textEditovat

Wikipedisté často uvádějí jako fakta věci, které si pamatují, že někde slyšeli anebo četli, ale nepamatují si kde a nemají žádné potvrzující důkazy. Je důležité prohledávat věrohodné zdroje k ověření těchto typů záznamů, a pokud je nelze ověřit, má kdokoliv právo požadovat doplnění zdrojů, popřípadě takové záznamy i smazat.

Žádost druhým wikipedistům, aby uvedli své zdroje, nepovažujte nikdy za nepřípadnou. Důkazní břímě má vždy přispěvatel, který předmětnou editaci provedl a neozdrojovaný materiál smí kterýkoliv editor odstranit. Na druhé straně mohou někteří wikipedisté protestovat, pokud odstraníte materiál, aniž byste dali lidem šanci zdroj dohledat, zejména když text nevypadá zjevně nesprávný, absurdní nebo škodlivý. Místo okamžitého odstranění textu je vhodné přemístit jej na diskusní stránku nebo umístit šablonu {{Doplňte zdroj}} za sporné slovo či větu, popřípadě označit celý článek šablonou {{Neověřeno}}. Podívejte se na Wikipedie:Ověřitelnost, Wikipedie:Žádný vlastní výzkum a Wikipedie:Vyhněte se vyhýbavým slovům.

Neodstraňujte však fakta, o nichž víte, že jsou pravdivá a všeobecně známá, jen proto, že nejsou ozdrojovaná. Neodstraňujte například spojení slov „eliptická oběžná dráha Země“ jen proto, že pisatel nedoložil zdroj tvrzení, že planetární oběžné dráhy jsou eliptické.

Pokud tvrzení skutečně nevěříte, odstraňte jej a na diskusní stránce požadujte uvedení zdroje. Pokud si pouze upřímně myslíte, že nepatří mezi věci všeobecně známé, označte jej nebo se dotažte na diskusní stránce. Buďte velmi skeptičtí vůči prohlášením, že nějaká informace o osobách je „všeobecně známá“, zvláště pokud jde o žijící osoby. Pomluvy rozhodně nepatří mezi věci všeobecně známé.

V životopisech žijících osobEditovat

Neověřený materiál v článcích o žijících osobách, který je kritický, negativní nebo poškozující, by se měl odstranit okamžitě, a neměl by se přemísťovat na diskusní stránku. Stejně je třeba nakládat s odstavci o žijících osobách v jiných článcích. Týkají se skutečných lidí, kteří se podobnými slovy mohou cítit poškozeni. Nejsme bulvární novináři, ale encyklopedie.[1]

SouvisejícíEditovat

  1. Jimmy Wales na téma „Žádné informace jsou lepší než zavádějící nebo nepravdivé informace“ [1][2][3][4]