Wikipedie:Žádost o arbitráž/Cinik versus správci

Případ otevřen 16. 11. 2008, 20:47 (UTC)

Případ uzavřen 14. 1. 2009, 22:23 (UTC)

Podána žádost o znovuotevření 26. 10. 2009, 04:10 (UTC)

Žádost o znovuotevření zamítnuta, s přijetím vysvětlujícího stanoviska k opatření pro případ osobních útoků Cinika 22. 11. 2009, 22:55 (UTC)


Tento případ byl otevřen na základě žádosti podané Cinikem dne 10. 11. 2008 a upřesněné 11. 11. 2008.

Prosím needitujte přímo tuto stránku pokud se nechcete stát účastníkem této arbitráže. (Všichni účastníci jsou předmětem rozhodnutí Arbitrážního výboru a ten zváží roli každého jednotlivce ve sporu.) Komentáře jsou vítány na diskusní stránce, a členové výboru je budou v číst v plném rozsahu. Důkazy, ať už je přinese kdokoliv, jsou vítány na stránce /Důkazy. Důkazy jsou užitečnější než komentáře. Arbitři jednotlivé důkazy a navržená rozhodnutí komentují a hodnotí na stránce /Workshop.

Tato stránka a všechny podstránky slouží k rozhodování v kauze Cinik versus správci, shromažďování důkazů a předkládání návrhů. Od všech zúčastněných se očekává slušné chování a snaha dokázat svou pravdu pouze pomocí relevantních a férových argumentů.

Obsah

Historie případuEditovat

 • 10. 11. 2008 – Podána žádost o arbitráž (účastníci upřesněni 11. 11. 2008)
 • 16. 11. 2008
  • Případ byl přijat k projednání, pracovní skupinu tvořili do 13. 12. 2008 Beren, che, Milda, Okino, Timichal; po 13. 12. 2008 přestal být členem výboru timichal a není tedy ani členem pracovní skupiny. Zpravodajem je Milda.
  • Případ je ve stavu shromažďování důkazů. K jejich analýze a formulaci návrhů rozhodnutí výbor přistoupí nejdříve 26. 11. 2008 3. 12. 2008, 18:00 (UTC).
   Protože předkládání důkazů stranami arbitráže i dalšími wikipedisty dosud probíhá a iniciátor arbitráže Cinik uvedl, že důkazy dodá do 30. 11., prodlužuji shromažďování důkazů o jeden týden. --Milda 28. 11. 2008, 10:31 (UTC)
 • 5. 12. 2008 – Stav případu přepnut do analýza důkazů
  • Návrhy rozhodnutí je možné předkládat ve workshopu do 18.00 dne 5. 1. 2009, poté o nich bude výbor hlasovat.
 • 5. 1. 2009 – Stav případu přepnut do hlasování
 • 9. 1. 2009 – Stav případu přepnut zpět do analýza důkazů
  • Nové návrhy rozhodnutí je možné komentovat, případně předkládat další ve workshopu, předpokládané přepnutí do 2. kola hlasování dne 10. 1. 2009 po 18.00 SEČ
 • 10. 1. 2009 – Stav případu přepnut do hlasování
 • 13. 1. 2009 – Uzavřena jednotlivá hlasování a podán podnět k uzavření
 • 14. 1. 2009 – Případ uzavřen.

Zúčastněné stranyEditovat

StanoviskaEditovat

V této sekci jsou stanoviska jednotlivých účastníků k případu. Reakce na stanoviska lze psát na diskusní stránku.
Prosím, omezte se na délku 500 slov.

CinikEditovat

Předem se omlouvám, že se svým stanoviskem nedodávám rovnou důkazy, ale bohužel jsem onemocněl, takže se obávám, že jejich dodávání se protáhne. Pokud zde jsou nějaké termíny, prosím o jejich prodloužení. Pevně doufám, že veškeré důkazy sesumíruji a dodám do <delete>pondělního poledne</delete> neděle 30. 11. 2008 do poledne.

STANOVISKO: Žádost o tuto arbitráž jsem podal z vícero důvodů. Domnívám se, že je nepřehlédnutelné, že správci české Wikipedie poslední dobou nedělají to, co by měli, a naopak dělají spoustu věcí, které dělat nesmějí. Jako nejpalčivější věci vidím toto:

 • 1) někteří ze správců zcela úmyslně ignorují a porušují pravidla a vyvolávají spory, přičemž zcela otevřeně spoléhají na to, že je jejich kolegové nepostihnou či že k nim budou výrazně benevolentnější, než k jejich oponentům, což se následně bohužel děje (týká se především správce Miracetiho)
 • 2) správci označují svévolně kritiku svých postupů za trolling a zneužívají svá správcovská oprávnění k umlčování a perzekuci oponentů a k vyřizování osobních účtů a antipatií (Vrba, Miraceti, Mercy, Horst). Zcela ignorují fakt, že nemají užívat svá práva ve vlastních sporech, případně pochybnosti řeší prohlášením, že se zaujati necítí, ačkoliv jejich střet zájmů je absolutně nepřehlédnutelný, napomínají a banují nejen bez opory v pravidlech, ale dokonce i proti vůli komunity (Vrba, Mercy, Miraceti).
 • 3) správci porušují pravidla a dobré mravy i jinými způsoby: neoprávněnými napomenutími, uváděním nepravdivých informací v odůvodnění blokování či shrnutí editací, předefinováváním si různých pojmů způsobem, který absolutně nemá podporu komunity (Miraceti, Vrba, Horst, Tlusťa),
 • 4) výše zmíněné patologické projevy "správcovských radikálů" jsou po většinu doby přehlíženy a tolerovány ostatními správci. Správci jako celá skupina střídají přísné a benevolentní výklady pravidel "podle ksichtu" a často ignorují nepravosti páchané proti těm, kteří jsou na jejich "černém seznamu", jakož i stížnosti těchto "druhořadých wikipedistů".
 • 5) správci si vyhrazují práva, která jim nenáleží (když např. odebírají zbytku komunity právo vyjádřit se k zabanování)

V této arbitráži hodlám poukázat, že správci Vrba, Miraceti, Mercy, Horst a Tlusťa se výše zmíněného aktivně účastnili, v poslední době se zvláštním zaměřením na moji osobu (ovšem nejen na ni), hodlám zpochybnit celou řadu kroků proti mojí osobě, vedených v posledních dvou měsících na úrovni správcovských oprávnění i mimo ně, a především hodlám docílit toho, že Arbcom zruší jako nelegitimní mé poslední zabanování Vrbou, poskytne přesnější výklad svých opatření a pravidel Wikipedie, které Vrba IMHO zlovolně dezinterpretoval a zenužil, a nařídí v arbitráži zahrnutým správcům, u nichž se najdou závažnější pochybení, aby se nechali potvrdit ve funkci, popřípadě je přímo nařídí desysopovat. --Cinik 21. 11. 2008, 18:57 (UTC)

Předběžná rozhodnutíEditovat

Poznámka: čísla u hlasování udávají počet hlasů pro uvedené stanovisko/proti stanovisku/vyloučených pro podjatost/jiných

Stanovisko arbitrů k přijetí tohoto případuEditovat

Žádost byla přijata.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen) 16. 11. 2008, 20:47 (UTC)

Dočasné opatření o odblokování CinikaEditovat

Cinik bude odblokován na dobu projednávání arbitráže, smí přispívat do Wikipedie, ale zdrží se vyjadřování k tomuto sporu a k činnosti správců na všech místech Wikipedie mimo stránky této arbitráže; pokud toto omezení poruší, může být zablokován až na 24 hodin. Pokud mimo Wikipedii publikuje vyjádření hraničící s osobním útokem a bude požádán některým z arbitrů o jejich odstranění, musí tak bez zbytečného odkladu učinit, jinak může být na žádost arbitra zablokován maximálně na týden. Cílem bloku je v takovém případě zabránit eskalaci napětí v diskusi na Wikipedii, k takovému odmítnutí bude přihlíženo při projednávání arbitráže.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen) 16. 11. 2008, 20:47 (UTC)
Platnost opatření na Cinikovu žádost potvrzena hlasováním 25.–27. 11. 2008

Vyjádření arbitrů k žádosti uživatele Z o povolení vedlejšího účastenství na straně správcůEditovat

Wikipedisté se zákazem přispívání nemají právo účastnit se arbitráže, v níž nejsou výslovně označeni za stranu. V případě, že se arbitráž dotkne osoby wikipedisty Z, arbitrážní výbor bude dbát na to, aby byla jeho pasivní práva přiměřeně chráněna. Zákaz přispívání wikipedisty Z zůstává v platnosti.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen) 16. 11. 2008, 20:47 (UTC), přeneseno ze stránky žádosti ~~

Zacházení se zablokovanými uživateli nezapojenými do arbitrážeEditovat

Jedním z účelů zákazu editace je snížit napětí mezi zablokovaným uživatelem a ostatními. Je proto důležité nechat zablokovaného odejít, nedotýkat se dále bez vážné příčiny jeho důstojnosti, nezneužívat zablokování k jeho očerňování a neprovokovat jej tak k obcházení zákazu.
Arbitrážní výbor proto silně nedoporučuje probírání pozadí jiných přímo nesouvisejících a již uzavřených případů ústící v negativní srovnávání v nich zablokovaných uživatelů či označování je způsoby, o nichž je známo, že si je nepřejí. Takové chování prováděné v arbitráži opakovaně nebo zřetelně ve zlé vůli může být důvodem k zablokování až na týden a smazání inkriminovaných příspěvků.

Schváleno (4 pro, 1 nepřítomen) 1. 12. 2008, 09:18 (UTC)

Závěrečné rozhodnutíEditovat

Poznámka: číslo u poměru hlasů udává počet hlasů pro navržené opatření/proti navrženému opatření/vyloučených pro podjatost/jiných

PrincipyEditovat

Umístění názorůEditovat

2) Wikipedie není místem pro propagaci vlastních názorů. Je tedy nevhodné, a ve větší míře škodlivé, vkládat osobní názory na místa, která k tomu nejsou určena, nebo do míst, která s věcí přímo nesouvisí.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Činnost správcůEditovat

3b) Správci mohou svými kroky v rámci svých pravidly a doporučeními definovaných pravomocí v zájmu ochrany projektu bezprostředně omezovat nevhodné chování uživatelů.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/1/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Odpovědnost správceEditovat

4) Za konkrétní jednostranný zásah bez veřejné podpory uživatelů zodpovídá sám správce, který jej vykonal.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Zbavení práv správceEditovat

5a) Správce se zodpovídá ze své dosavadní činnosti v rámci potvrzení v tzv. výročním měsíci. Ostatní způsoby jednání o zbavení práv jsou určeny především pro případy zneužívání přidělených práv.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 09:31 (UTC)

Postavení správceEditovat

6) Ve věcech, ve kterých se nepředpokládá potřeba využití správcovských práv, vystupuje správce jako běžný uživatel.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Zaujatost při obecné kriticeEditovat

8) Obecná kritika správců nemůže být důvodem, aby zásah správce proti uživateli, který ji pronášel, byl považován za zásah ve vlastním sporu, pokud se nejedná o reakci na tuto kritiku.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Revertovací válkyEditovat

9c) Od uživatelů se očekává, že se budou vyhýbat revertovacím válkám a respektovat pravidlo tří revertů. Nežádoucí je také úmyslné se pohybování na hraně pravidla tří revertů a využívání revertů jako standardního mechanismu pro editování článků nebo pro prosazování názorů ve sporech.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

ZdvořilostEditovat

9x) Wikipedie od uživatelů očekává zdvořilost k ostatním uživatelům, ochotu spolupracovat a předpokládat dobrou vůli.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Osobní útokyEditovat

10) Osobní útoky jsou nepřípustné kdekoli na Wikipedii a to i v případě, že byly vyprovokovány druhou stranou.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Osobní útoky mimo WikipediiEditovat

11) Osobní útoky mimo Wikipedii jsou škodlivé pro atmosféru na Wikipedii a lze k nim přistupovat, jako by byly proneseny přímo na projektu, pokud se k nim uživatel veřejně hlásí a poskytuje k nim na Wikipedii odkaz.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Opakované poškozující výrokyEditovat

12) Za osobní útoky lze považovat opakovaná vyjádření se snahou poškodit nebo očernit oponenta (oponenty).

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Označování za loutkové účtyEditovat

14) Nedoložené označování jiných editorů za loutkové účty je mimo žádost o ověření uživatele považováno za osobní útok.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

OdblokováníEditovat

15) Správce nebo oprávněná skupina uživatelů má právo odblokovat uživatele, pokud se domnívá, že důvody pro zablokování byly významně oslabeny nebo zcela zanikly, a pokud je to v přímém zájmu projektu.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Požadování záruk při odblokováníEditovat

16) Správce nebo oprávněná skupina uživatelů není při rozhodování o odblokování omezena při požadování záruk, které mohou nabývat i podoby (vynutitelných) podmínek, za kterých je ochotna odblokování schválit a provést.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Zdůvodňování blokováníEditovat

20b) Správce je povinen přesně zdůvodnit udělený blok. Ve řadě případů je to nutné udělat oznámením na diskusní stránce wikipedisty, přičemž je vhodné označit konkrétní dify. Toto zdůvodnění má být srozumitelné i pro nezainteresované uživatele.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Výklad pravidelEditovat

22a) Závazná pravidla a doporučení Wikipedie je třeba vykládat v souladu s jejich smyslem, převažujícími zvyklostmi a aplikovat je konzistentně a přiměřeně okolnostem. Lpění na liteře, extrémní výklady a jejich mechanické nebo selektivní aplikování jsou škodlivé, místo řešení problémů spíše další vytvářejí.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1. 13. 1. 2009, 09:31 (UTC)

Předpokládejte dobrou vůliEditovat

24) Předpokládejte dobrou vůli, pokud nejsou jasné důkazy opaku. Dodržování tohoto pravidla pomáhá udržet projekt v chodu tváří v tvář široké škále názorů a dovoluje vyhnout se bezděčným osobním útokům a rozvratu po vytvoření nevlídného editačního prostředí.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Blokování ve vlastním sporuEditovat

25) Pravidla Wikipedie v současné době výslovně zakazují pouze blokování ve vlastním sporu o obsah Wikipedie, neblokovat v případě osobního sporu jiného typu se doporučuje. Větší počet aktivních správců umožňuje, aby se správci zdrželi vlastních zásahů, při kterých mohou být i v konfliktu zájmů ohledně své osoby, osob blízkých apod.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Výzvy k vhodnému chováníEditovat

26) Opakované výzvy k vhodnému chování (užívání náhledu, vyplňování shrnutí) jsou oprávněné i u zkušených uživatelů, pokud jsou pronášené slušně a mají opodstatnění v tom, že uživatel nevykázal snahu ke zlepšení.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Vzájemné konzultace správcůEditovat

27a) Správce má právo v rámci pravidel využívat svých práv a samostatně rozhodovat. V případě pochybností může využít neveřejné konzultace s osobami, k nimž má důvěru, nebo přednést své záměry veřejně například na nástěnce správců. U kontroverznějších zásahů je vhodné, když získá veřejnou podporu jiných správců.

Soustředění rozhodování do rukou správců se děje jen v zájmu efektivity, z diskusí o zásazích správců a z hledání konsenzuální podpory není možné zbytek komunity vylučovat.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1. 13. 1. 2009, 09:31 (UTC)

Dohoda správců se zablokovanými uživateliEditovat

28) Jednání správců se zablokovanými uživateli za účelem umožnění jejich návratu na Wikipedii při dodržování jejích pravidel je prospěšné a není proti znění současných pravidel. Pro transparentnost jednání správců je ale žádoucí, aby výstupy z něho byly jasně zveřejněny. Dokud nebude možnost jednání správců o odblokování uživatelů upravena v příslušném pravidle, je možnost odblokování dána plně správci, třeba podle podmínek dohody správce s uživatelem. Za odblokování nese správce plnou zodpovědnost.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Zevšeobecňující útoky proti skupině uživatelůEditovat

30) Zevšeobecňování jednání jednotlivců na celou skupinu uživatelů, obviňování celé skupiny z jednání jednotlivců a předpokládání dohody či koordinovaného jednání mezi nimi bez důkazů je možné chápat jako osobní útoky.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Demonstrativní odchodyEditovat

31) Je nevhodné používat deklaraci ukončení spolupráce na projektu jako prostředek k prosazení nějakého cíle, k vynucení určitého chování. Cíle mají být prosazovány v diskusi pomocí věcných argumentů, které nelze nahrazovat emotivními gesty. Ta pouze zhoršují atmosféru v komunitě.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Zpracování neupravitelného POVEditovat

32) Články, které některý z editorů označí za neupravitelné POV a které nesplňují kritéria k rychlému smazání, se rychle nemažou. Záhodno je vyvolat urychleně diskusi vedoucí k jejich přepracování; jejich smazání je možné až po vypršení přiměřené lhůty (dané například šablonou {{Urgentně upravit}}).

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1. 13. 1. 2009, 08:11 (UTC)

Konstatování nálezůEditovat

Blok Cinika udělený Miracetim za osobní útokEditovat

1) Cinikovo vyjádření bylo formulováno způsobem, který byl na hranici osobního útoku. Blok je krajní řešení, Miraceti pochybil, když ho nepřesně odůvodnil. Miraceti neblokoval ve vlastním sporu, protože Cinik a Miraceti nebyli v žádném předchozím sporu o předmět bloku.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

První blok Cinika udělený VrbouEditovat

2) Vrba měl několik důvodů k zablokování Cinika. Vrba pochybil, když blok nedostatečně zdůvodnil. Délka bloku je sporná, relativně přijatelná pouze v případě přihlédnutí k veřejně ohlášenému odchodu Cinika, po kterém pokračoval v problematickém jednání. Vrba pravidlo o blokování ve vlastním sporu neporušil, protože neexistoval předchozí spor ve věci mezi Cinikem a Vrbou, blokování ve věci týkající se jeho dcery ale bylo necitlivé.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Blok Cinika a Miracetiho udělený HorstemEditovat

3a) Horst při zablokování Cinika a Miracetiho nerozlišil různou míru porušení pravidla tří revertů; jeho postup je ovšem ospravedlnitelný tím že nevhodné jsou jakékoli revertovací války, a skutečností že Cinik se v nich angažuje nadprůměrně často. Neexistují důkazy sporu mezi Cinikem a Horstem, aby mohl být blok označen jako blok ve vlastním sporu.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/1/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Blok Cinika udělený MercymEditovat

4) Blokování za pouhé užívání původní přezdívky či civilního jména wikipedisty Z je podle příslušné ŽOK nepřijatelné. Cinik ale neprokazuje žádnou snahu tomuto jménu se vyhýbat, naopak ho užívá i na místech, kde k tomu není důvod, a to zejména jako osobu, která je vzorem špatného chování, což je jednání nevhodné. Tento důvod ale nebyl nijak uveden, čímž Mercy pochybil.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Druhý blok Cinika udělený VrbouEditovat

5) Cinik se dopustil porušení pravidla o osobních útocích, které prováděl na svém blogu. Vrba pochybil udělením bloku, který převyšuje pravomoci správce na délku bloku. Protože blokoval za osobní útoky na všechny správce, blokoval Vrba ve vlastním sporu a dopustil se i tímto nevhodného blokování, což ale zapříčinila zvláštní obecná povaha řešených osobních útoků.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Miracetiho a Cinikovy názory na osobní útokyEditovat

6) Správce Miraceti propagoval v ŽOKu své názory na osobní útoky, které nemají oporu v pravidlech. V jiných případech ale takto nastavenou hranici nedržel a problematické jednání vnímal tolerantněji. Také Cinik je odlišně citlivý vůči osobním útokům podle situace a podle mluvčího.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Miracetiho osobní útokyEditovat

7) Miraceti se sám dopouštěl osobních útoků při svých krocích ohledně mazání článku Česká psychotronika.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Cinikovy osobní útokyEditovat

8) Cinik se podle předložených důkazů dopouštěl mnoha osobních útoků nebo hrubého porušení wikietikety na Wikipedii a přenášel je i na svůj blog, na který odkazuje na své stránce wikipedisty. Tento závěr platí i přesto, že některé důkazy předložené protistranami arbitrážní výbor za osobní útoky nepovažuje. Starší Cinikovy osobní útoky nejsou pro tento případ relevantní.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Cinik užíváním jména Z přispíval k vyvolávání konfliktůEditovat

9) Cinik opakovaně odmítal doporučení arbitrážního výboru neužívat původní přezdívku (osobní jméno) wikipedisty Z a užíval je často způsobem, který hraničil s osobními útoky nebo hrozil obnovováním konfliktů, jež arbitrážní výbor svým předchozím rozhodnutím chce z Wikipedie vytlačit.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Svoboda slovaEditovat

10a) Svoboda slova nebyla činností správců uvedených v této žádosti nijak omezována s ohledem na hlavní účel projektu, kterým není poskytování prostoru pro svobodná vyjádření netýkající se tvorby encyklopedie.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Vrbův návrh na uzavření ŽoKuEditovat

11) Vrba provedl špatné vyhodnocení Žádosti o komentář/Felipe, sám žádost ale neuzavřel a svůj názor nijak nadměrně neprosazoval, čímž nevznikla žádná škoda.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Blok Hubeného udělený MiracetimEditovat

12a) Miraceti blokoval Hubeného za osobní útoky v diskusi o obsah, v níž byl sám stranou.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 09:31 (UTC)

Účast v revertovacích válkáchEditovat

13) Revertovacích válek se podle důkazů v této arbitráži dopouštěli Cinik, Miraceti a v jednom případě Vrba.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Zobecňující útoky na správceEditovat

14) Navzdory případům sporného či vyložené chybného jednání správců Cinik nepředložil dostatek důkazů pro svá paušalizující odsouzení všech správců a jejich činnosti, nepředložil ani důkazy toho, že správci mu zazlívají odvolání Vrbové, čímž předpokládal zlou vůli.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Cinik nepředpokládal dobrou vůliEditovat

15) Cinik v řadě případů nepředpokládal dobrou vůli, a to i bezdůvodně.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Schválení Vrbova blokuEditovat

16) Správci, kteří vyslovili souhlas s prvním blokem, který Vrba uložil Cinikovi, nijak neporušili pravidla ani nezneužili své pravomoci.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Cinik zhoršoval atmosféru demonstrativními odchodyEditovat

17a) Cinik opakovaně demonstrativně odcházel, což zhoršovalo atmosféru v komunitě. Z jeho vyjádření přitom plyne, že odchody používal jako gesto k vynucení určitého jednání wikipedistů, zejména pak správců.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Smazání článku Česká psychotronikaEditovat

18) Miraceti smazal článek Česká psychotronika v rozporu s pravidlem Wikipedie:Rychlé smazání. Ani jeden ze tří bodů, kterými dodatečně svůj krok zdůvodnil, neodpovídají charakteru smazaného článku. Po obnovení článku došlo k hlasování o smazání, z jehož diskuse vyplynulo definitivní řešení s vytvořením redirektu. Rychlým smazáním článku závadného z hlediska NPOV nedošlo vzhledem ke konečnému stavu na Wikipedii k žádné škodě.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Tlusťovo schválení Vrbova dvouměsíčního bloku CinikaEditovat

19) Tlusťovo neveřejné schválení bloku není z hlediska pravidel Wikipedie žádným proviněním, zodpovědnost za blok nese blokující správce Vrba.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Tlusťův spor s Cinikem o významnostEditovat

20) Pravidlo Wikipedie:Významnost (lidé) je ve svém znění nejednoznačné, historie (sloučením dvou verzí doporučení) naznačuje, že komunita zamýšlela jako dostačující splnění jedné z podmínek. Tlusťa a Cinik zastávali odlišná obhajitelná stanoviska, Tlusťa nepředpokládal dobrou vůli.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

Tlusťův spor s Cinikem o GFDLEditovat

21a) Cinik nepostupoval v souladu s příslušným doporučením a nevyhověl přesně licenci GFDL. Tlusťa nazval sekci, v níž chtěl prosadit napravení nedostatků, jak je v diskusích na Wikipedii běžné. Cinik neprojevil dobrou vůli pochybení odstranit vlastním aktivním jednáním.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/1/0/0. 13. 1. 2009, 08:30 (UTC)

OpatřeníEditovat

Omezení revertováníEditovat

1a) Miracetimu je povolen pouze 1 revert na článek v průběhu 24 hodin, jehož důvod musí popsat ve shrnutí editace nebo předem v diskusi. Každý nepopsaný nebo další revert správci posuzují, jako by šlo o porušení Pravidla tří revertů a mohou Miracetiho zablokovat na maximálně 24 hodin. Odstraňování zjevného vandalismu je povoleno. Toto omezení platí tři měsíce a restartuje se při každém porušení.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 09:05 (UTC)

1b) Cinikovi je povolen pouze 1 revert na článek v průběhu 24 hodin, jehož důvod musí popsat ve shrnutí editace nebo předem v diskusi. Každý nepopsaný nebo další revert správci posuzují, jako by šlo o porušení Pravidla tří revertů a mohou Cinika zablokovat na maximálně 24 hodin. Odstraňování zjevného vandalismu je povoleno. Toto omezení platí rok a restartuje se při každém porušení.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/1/0/0. 13. 1. 2009, 09:05 (UTC)

Napomenutí VrbyEditovat

2a-1) Správce Vrba je napomenut za špatné zdůvodnění blokování a za blokování nad limit jednoho měsíce.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 09:31 (UTC)

Potvrzení MiracetihoEditovat

3) Správce Miraceti kvůli špatnému zdůvodnění blokování, vedení revertovacích válek, prosazování takového pojetí osobních útoků, které neodpovídá pravidlům, osobním útokům, nestejnému posuzování osobních útoků a rychlému smazání článku Česká psychotronika v rozporu s doporučením požádá do měsíce o potvrzení ve funkci správce a ve zdůvodnění uvede odkaz na toto rozhodnutí. V případě, že k požádání o potvrzení v předepsané lhůtě nedojde, obrátí se zpravodaj na stevarda s žádostí o okamžité zbavení správcovských práv.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/1/0/0. 13. 1. 2009, 09:05 (UTC)

Opatření pro případ osobních útoků MiracetihoEditovat

4) Dopustí-li se Miraceti osobního útoku vůči jinému wikipedistovi, kterýkoliv správce ho zablokuje na dobu nepřesahující jeden týden. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost).

Toto opatření je platné tři měsíce a restartuje se při každém bloku uděleném podle tohoto opatření.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 09:05 (UTC)

Opatření pro případ osobních útoků CinikaEditovat

5c) Cinikovi se výslovně a natrvalo zakazuje dopouštět se osobních útoků vůči jiným wikipedistům. Dopustí-li se Cinik osobního útoku vůči jinému wikipedistovi, může být zablokován na dobu nepřesahující dvojnásobek předchozího takového bloku, poprvé nejdéle na týden. Bloky v trvání do jednoho měsíce může provést kterýkoli správce, k blokům v trvání do jednoho roku je nutná shoda alespoň tří takových správců. Uplynul-li alespoň rok od Cinikova posledního osobního útoku, je iniciální maximální délka bloku opět týden.

Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou přesnost útočného tvrzení a bez ohledu na případnou předchozí historii sporu (tzv. vyprovokovanost). Toto opatření se týká i osobních útoků mimo Wikipedii, pokud budou zjevně zasahovat do života na Wikipedii, bude na ně Cinik z Wikipedie odkazovat nebo budou zjevným obcházením tohoto zákazu.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 09:05 (UTC)

Relevantní pasáž ze zamítavého stanoviska k žádosti o znovuotevření:

Ustanovením o zákazu osobních útoků arbitrážní výbor umožnil správcům bránit Wikipedii před osobními útoky a před spory těmito útoky vyvolávanými. Přitom ale spoléhá na to, že se správci budou při vyhodnocování vyjádření řídit zásadou nepředpokládání zlé vůle a opatření uplatní jen v případech, kdy bude útočná povaha nepochybná.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/2/0. 22. 11. 2009, 22:58 (UTC)

Zákaz užívání původní přezdívky ZEditovat

8) Cinik smí užívat ve Wikipedii pro označení wikipedisty Z pouze označení "wikipedista Z". Pokud tento zákaz poruší, kterýkoli správce ho zablokuje na dobu nepřesahující jeden týden.

Schváleno. Poměr hlasů: 4/0/0/0. 13. 1. 2009, 09:05 (UTC)

Všeobecná podmínka pro CinikaEditovat

12a) Vzhledem k dlouhodobé nezdvořilosti k jiným uživatelům, neochotě spolupracovat a předpokládání zlé vůle se Cinikovi natrvalo ukládá všeobecná podmínka. Pokud libovolní tři správci v závažném a dobře odůvodněném případě usoudí, že je v zájmu projektu nutné Cinikovo působení na Wikipedii omezit, mohou pro něj stanovit restriktivní opatření dle svého uvážení. Takovým opatřením může být například zákaz editace článků s určitou tematikou, zákaz revertování, nebo všeobecný zákaz editace. Každé takové opatření je třeba zdokumentovat a vysvětlit na konci stránky Wikipedie:Žádost o arbitráž/Cinik versus správci.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/1/0/0. 13. 1. 2009, 09:31 (UTC)

Metody vynucováníEditovat

Vynucovací metody pro případy osobních útokůEditovat

1) Pokud počet bloků za porušení rozhodnutí o osobních útocích přesáhne u Miracetiho pět, maximální délka dalšího bloku za toto porušení se zvyšuje na rok.

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/0/1. 13. 1. 2009, 09:23 (UTC)

Záznam zablokování a opatřeníEditovat

Zde (nebo na vyhrazené podstránce nástěnky správců) budou zaznamenávána veškerá zablokování, zákazy nebo jiná opatření v jakémkoliv vztahu k učiněným rozhodnutím. Minimálně je nutné uvést jméno správce (nebo správců, pokud opatření vyžaduje shodu více správců), datum a čas, co bylo učiněno a na jakém základě.