Wikipedie:Žádost o arbitráž/Cechblog/Hlasování

Principy

Wikipedie není nástrojem propagace

1) Wikipedie není nástrojem propagace. Cílem wikipedistů by mělo být přispět, v oborech podle svých zájmů, k zpřístupňování a šíření encyklopedických informací, nikoli však šířit prostřednictvím Wikipedie své (politické či jiné) názory, a to ani tehdy, pokud přitom formální stránku pravidel Wikipedie dodržují. Články by měly představovat fakta co nejobjektivněji, v logickém uspořádání, ve střízlivých a zdrženlivých formulacích, které nejsou argumentativní ani sugestivní, a obecně tak, aby čtenáři poskytovaly co největší prostor pro vytvoření vlastního úsudku. Nejedná v dobré víře ten, kdo v článku uvádí pouze jeden názorový pohled a pro doplnění jiných pohledů, o jejichž existenci a relevanci ví, spoléhá na činnost ostatních.

Hlasování

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Nezaujatý úhel pohledu

2) Wikipedie se drží principu nezaujatého úhlu pohledu. Články by měly být psány nezaujatě a korektně představovat všechny většinové a významné menšinové názory publikované věrohodnými zdroji v přibližném poměru rozšíření každého z nich. Obdobný princip platí pro obrázky, vnitřní odkazy, interwiki odkazy, externí odkazy a kategorie. Pohledy velmi malých menšin by neměly být zahrnuty vůbec s výjimkou článků, které se jimi přímo zaobírají. Takové články by měly objasnit, že představený názor je menšinový, a měly by ho v dostatečné míře konfrontovat s většinovým pohledem, aby neuvedly čtenáře v omyl. Srovnání různých názorů musí být založeno na spolehlivých sekundárních zdrojích, které takové srovnání přímo provedly, aby se předešlo vlastnímu výzkumu.

Hlasování

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Ověřitelnost

3) Základním klíčem k napsání dobrého encyklopedického článku je porozumět tomu, že článek by měl obsahovat pouze taková fakta, tvrzení, teorie, myšlenky, názory a argumenty, které již byly publikovány důvěryhodným zdrojem. Cílem Wikipedie je vybudovat kompletní a spolehlivou encyklopedii. Proto je nutné citovat věrohodné zdroje. Jedině tak si může jiný editor nebo čtenář ověřit uvedená fakta.

Hlasování

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Žádný vlastní výzkum

4) Wikipedie není místem pro vlastní výzkum. Citování zdrojů a zákaz vlastního výzkumu jsou spojené nádoby. Jediným způsobem, jakým lze dokázat, že neprovádíte žádný vlastní výzkum, je důsledná ověřitelnost všech důležitých informací v obsahu článku z důvěryhodných zdrojů.

Hlasování
 •  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 18:52 (CET)[]
 •  Pro Pro U vlastního výzkumu bych podtrhnul, že může být i důsledkem nekorektního nakládání se zdroji, když jsou ze zdrojů vybrány jednotlivé informace, k nimž je dodána vlastní interpretace, která ve zdroji nemá oporu nebo i protiřečí interpretaci, kterou samotný zdroj poskytuje. Tak tomu je třeba v případě, kdy jsou ze zdroje vybrány jen informace zastupující jeden pohled nebo podporující jednu stranu argumentu, nebo kdy je mezi fakty převzatými ze zdrojů výslovně nebo konkludentně (např. prostým řazením) naznačována souvislost, kterou žádný zdroj nedokládá.--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 16:07 (CET)[]
 •  Pro Pro--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:08 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Hodnocení důležitosti zdrojů

5) Wikipedisté mají při tvorbě článku hodnotit věrohodnost a autoritativnost zdrojů. Rady, jak postupovat, jsou uvedeny v doporučení Wikipedie:Věrohodné zdroje. Nastane-li spor o důležitost zdrojů, nemá být určující vlastní výzkum nebo nastavení vlastních subjektivních kritérií; vzhledem k obecným zásadám Wikipedie má být význam posuzován podle věrohodných terciárních zdrojů, které se samy zabývají hodnocením zdrojů primárních a sekundárních.

Hlasování

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Články o žijících lidech

6) Při psaní článků o žijících lidech anebo jiných článků, které obsahují materiály týkající se žijících osob, musejí editoři dbát zvýšené pozornosti k přísnému dodržování základních pravidel a doporučení české Wikipedie:

Špatně zdrojované nebo nezdrojované kontroverzní informace (tj. informace negativní, pozitivní nebo jen pochybné) o žijících lidech musejí být okamžitě vymazány z článků Wikipedie, diskusí i osobních stránek wikipedistů. Zodpovědnost obhájit správnost a přesnost kontroverzních informací na Wikipedii leží výhradně na editorovi, který takovéto informace přináší.

Hlasování

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Autorské právo

7) Wikipedie klade důraz na dodržování autorského práva. Doporučení w:cs:Wikipedie:Autorské právo uvádí některé potenciální negativní důsledky jeho porušování, zejména vznik právní odpovědnosti a újmy na pověsti Wikipedie. I v případě převzetí autorsky volného nebo licencovaného díla nebo menší citace v povoleném rozsahu je jasné uvedení autora a vymezení převzatého textu nutné vyznačit, a to nejen z autorskoprávních důvodů, ale i pro korektní informování čtenáře a proto, aby další přispěvatelé s textem dále pracovali s vědomím, že se jedná o citát. Přebíraný text, nepochází-li přímo z jiné encyklopedie, navíc zpravidla bez úpravy nemůže splňovat požadavky Wikipedie např. na nezaujatý úhel pohledu, encyklopedický styl nebo věrohodné zdroje včetně preference zdrojů terciárních a sekundárních před primárními.

Hlasování

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Konsenzus

8) Wikipedie funguje na základě budování konsenzu. Existuje-li nesouhlas, musí být řešen zdvořilou argumentací, spoluprací a v případě nezbytnosti vyjednáváním na diskusních stránkách ve snaze nalézt a udržet nezaujatý úhel pohledu, na němž lze konsenzus založit. V případě konfliktu je klíčové zůstat zdvořilý a předpokládat dobrou vůli.

Hlasování

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Reverty

9) Vedení sporů o obsah článku pomocí revertování je nekonstruktivní a obvykle bezvýsledné. Editační války obtěžují nezúčastněné uživatele zobrazováním změn na stránce Poslední změny a ve Sledovaných stránkách. Časté reverty ztěžují práci uživatelům, kteří se stránku snaží vylepšit.

Hlasování
 •  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 18:52 (CET)[]
 •  Pro Pro Revert (s vysvětlením) má podle mne jistě význam v případě vandalismu, jasného porušení pravidel nebo prostě v případě zjevného omylu. Kde se však rýsuje nutnost diskuse o obsahu článku, je revert zpravidla jen zbytečným úvodním gestem, které diskusi vyostří dříve, než vůbec začala.--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 16:07 (CET)[]
 •  Pro Pro--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:08 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Diskusní stránky wikipedistů

10) Osobní diskusní stránky si wikipedisté spravují sami a mají nad nimi kontrolu, zejména ve vztahu k příspěvkům obtěžujícím a urážlivým. Tyto stránky však neslouží jejich osobním účelům, ale stejně jako diskusní stránky k článkům i ostatní diskusní stránky slouží k témuž účelu, totiž k přehledné, transparentní a strukturované diskusi o encyklopedickém obsahu a dalších záležitostech spojených s fungováním Wikipedie. Dodatečné změny (včetně mazání) diskusních příspěvků na všech diskusních stránkách by proto měly být omezeny na takové, které tento účel nenarušují, případně prováděny vhodnými prostředky (např. přeškrtnutí s datací namísto vymazání).

Hlasování

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Nálezy

Wikipedista Cechblog vkládá do článků obsah porušující autorská práva

1) Wikipedista Cechblog opakovaně vkládal do článků obsah porušující autorská práva: text v článku Augusto Pinochet, text v článku Chudoba v Ruské federaci, seznam souborů načtených Cechblogem na commons, červené byly kvůli porušení autorských práv smazány.

Hlasování
 •  Pro Pro Porušování autorských práv je za všech okolností nepřípustné. Dlouhodobé porušování autorských práv může vést i k časově neomezenému zablokování editora za účelem ochrany projektu (závazné pravidlo WP:Blokování). --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 19:59 (CET)[]
 •  Pro Pro Upozorňuji rovněž na vedlejší důsledek přebírání textů, a to i v případě, že na ně pro jejich rozsah autorské právo nedopadá. Pokud nepocházejí přímo z encyklopedických děl, odchylují se zpravidla od požadavků na encyklopedický styl (často jsou formulovány žurnalistickým, argumentativním nebo úvahovým stylem). V textech vložených Cechblogem lze toho najít četné příklady.--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 17:09 (CET)[]
 •  Pro Pro K opakovanému porušování autorských práv došlo.--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:32 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog nedodržuje neutrální úhel pohledu

2) Wikipedista Cechblog se opakovaně snaži uzpůsobit články svému úhlu pohledu, k čemuž využívá nejrůznější prostředky, například vkládání informací z nevěrohodných zdrojů (viz bod 3), odstraňování ozdrojovaných informací a jejich nahrazování informacemi z méně věrohodných zdrojů (viz bod 4), falešné zdrojování (důkazy předložené wikipedistou Jann, závěr) či závádějící interpretace informací ve zdrojích (důkazy předložené wikipedistou Sabio, sekce Přepisování historie a vkládání falešných informací + sekce Provádění vlastního výzkumu a mazání informací, které se mu nelíbí, odstavec věnovaný článku Masakr na předměstí Luhanska). V některých případech dochází i k dlouhodobým revertačním válkám (viz bod 6).

Hlasování
 •  Pro Pro Silné POV opředstavuje u wikipedisty Cechbloga zásadní problém. Další nálezy se pak zabývají konkrétními prostředky a postupy, kterými si wikipedista Cechblog při prosazování svého POV vypomáhá. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 19:59 (CET)[]
 •  Pro Pro Žádný wikipedista se ovšem nemůže zcela vyhnout tomu, aby jeho názory nějak ovlivnily jeho práci, i pokud se subjektivně snaží o nezaujatost a objektivnost. V případě wikpedisty Cechbloga však jeho příspěvky nejrůznějšího druhu, téměř bez výjimky, směřovaly k prosazení určitého politického úhlu pohledu. (Přitom otázku, zda je tento konkrétní úhel pohledu relevantní a v obsahu české Wikipedie náležitě zastoupen, nepatří arbitrážnímu výboru posuzovat.) Příspěvky, které by prezentovaly opačné názory nebo jeho pohledu nepříznivá fakta, jsem nedohledal, ale rovněž prakticky chybí příspěvky hodnotově neutrální, které by v encyklopedické práci měly podstatně převažovat a u většiny wikipedistů, včetně ostatních stran této arbitráže, také převažují. Musel jsem dojít k závěru, že účel Cechblogova přispívání se míjí s cílem Wikipedie, jímž je „tvorba a celosvětové šíření volně přístupných encyklopedických informací,“ i s pravidlem, že Wikipedie není nástrojem propagace. Nedodržování nezaujatého pohledu je toho nejzřetelnějším výrazem.--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 17:09 (CET)[]
 •  Pro Pro Silné přesvědčení o vlastní pravdě je špatným předpokladem k vkládání nezaujatých příspěvků do článků.--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:32 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog vkládá do článků informace nedoložené věrohodnými zdroji

3) Wikipedista Cechblog vkládá do článků informace doložené pouze blogy či jinými nevěrohodnými zdroji, které mohou být v některých případech i v rozporu s informacemi uváděnými ve věrohodných zdrojích (viz důkazy wikipedisty Jann, sekce věnovaná článku Čečensko + důkazy předložené wikipedistou Sabio, článek Občanská válka v Sýrii, diff )

Hlasování
 •  Pro Pro Wikipedista editující kotroverzní článek musí pečlivě hodnotit věrohodnost a autoritativnost zdrojů (viz princip číslo 5). Lze využívat pouze informace z důvěryhodných zdrojů (WP:Ověřitelnost). --Vachovec1 (diskuse) 21. 2. 2017, 19:37 (CET)[]
 •  Pro Pro--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 17:09 (CET)[]
 •  Pro Pro--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:32 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog odstraňuje z článků ozdrojované informace a nahrazuje je informacemi z méně věrohodných zdrojů

4) Wikipedista Cechblog odstraňuje z článků ozdrojované informace a nahrazuje je informacemi z méně věrohodných zdrojů. Viz důkazy předložené wikipedisty Sabio (odstavec Mazání ozdrojovaných informací a jejich nahrazování méně věrohodnými zdroji) a Jann (odstavec věnovaný článku CIA).

Hlasování
 •  Pro Pro Platí totéž, co u předchozího nálezu. Zpochybňuji-li důvěryhodnost zdroje, je vhodné tak učinit na diskusní stránce článku a názor řádně odůvodnit. V žádném případě pak nelze akceptovat odstraňování zdroje a upravování informací k mému obrazu s použitím evidentně méně důvěryhodných zdrojů. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 19:59 (CET)[]
 •  Pro Pro--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 17:09 (CET)[]
 •  Pro Pro Takové poškozování článků snižuje důvěryhodnost projektu.--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:32 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog vede dlouhodobé revertační války s cílem prosadit svou verzi článku

5) Wikipedista Cechblog vedl dlouhodobou revertační válku s cílem prosadit svou verzi například v článcích Pravý sektor a Sestřelení ruského bombardéru Suchoj Su-24 (2015).

Hlasování

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog ignoruje diskusi

6) Wikipedista Cechblog v diskusích odmítá akceptovat argumenty oponentů, v některých případech i upravuje článek na jím prosazovanou verzi i v době, kdy relevantní diskuse stále probíhá. Viz důkazy předložené wikipedistou Sabio, sekce Nerespektování WP:BLP a ignorování diskuze (dění v článku Vladimir Putin) + sekce Neochota spolupracovat s ostatními wikipedisty.

Hlasování
 •  Pro Pro Wikipedie je komunitní projekt založený na konsenzu. Spory o obsah je nutno řešit věcnou diskusí. Je nutné také akceptovat, pokud diskuse dospěje k jinému výsledku, než jsem prosazoval. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 19:59 (CET)[]
 •  Pro Pro Wikipedista Cechblog se nevyhýbá diskusi, ta však vesměs spočívá v přednesení a opakování argumentů bez kroků směřujících ke konsensuálnímu výsledku. Nenašel jsem případ, kdy by navrhl nějaké vzájemně vyhovující řešení; v těch nečetných případech, kdy jiným navržené řešení výslovně nebo mlčky přijal, neudělal sám nic k jeho zapracování do článku.--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 17:09 (CET)[]
 •  Pro Pro--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:32 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Stanovisko AV k údajnému porušování doporučení WP:Články o žijících lidech wikipedistou Cechblog

7) Úpravy članku Vladimir Putin wikipedistopu Cechblog byly některými wikipedisty (například Sabio) v důkazním řízení označeny za porušení doporučení WP:Články o žijících lidech. Arbitrážní výbor dospěl k závěru, že samy o sobě vložené informace doporučení neporušovaly, neboť byly opatřeny zdroji, které nebyly a priori nedůvěryhodné a nebyly interpretovány v rozporu se svým obsahem. Článek ovšem ve výsledku porušoval jiné pravidlo, a to WP:Nezaujatý úhel pohledu, jelikož nepřiměřená část článku byla věnována negativní kritice.

Hlasování
 •  Pro Pro --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 19:59 (CET)[]
 •  Pro Pro Jelikož cílem je vždy nezaujatý a objektivní článek, měl by v zásadě každý dbát na to, aby po jeho příspěvku vyváženost a nezaujatost nebyla dotčena, popřípadě aby vzrostla. Mínění o tom, jaký text je vyvážený a nezaujatý, se ovšem mohou v případě článků jako Vladimir Putin podstatně lišit, jak jeho historie ukazuje. Editace wikipedisty Cechbloga však i při velkorysém posouzení daly tomuto článku zcela nepřiměřenou celkovou podobu.--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 17:09 (CET)[]
 •  Pro Pro--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:32 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Stanovisko AV k blokování wikipedisty Cechblog

8) Wikipedista Cechblog byl za své chování opakovaně blokován:

Arbitrážní výbor po prozkoumání těchto bloků dospěl k názoru, že jejich uložení bylo v souladu se závazným pravidlem Wikipedie:Blokování i s ostatními pravidly Wikipedie.

Hlasování

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog provádí nepřípustné selektivní zpětné úpravy diskusí

9) Wikipedista Cechblog prováděl vícekrát zpětné úpravy vlastní diskuse i diskusí k jednotlivým článkům (např. v článku Pravý sektor) i poté, co diskuse mezitím věcně pokročila, například dodatečnou úpravou vlastních příspěvků či mazáním cizích. Tyto změny diskusi mnohdy značně znepřehlednily, zejména zatemnily její logickou návaznost (např. pokud se změna dotkla původního argumentu, na který někdo odpovídal) a případně změnily její celkové vyznění. Takto pozměněný tvar diskuse uvádí čtenáře v omyl o jejím skutečném průběhu, což lze považovat za nepřípustnou manipulaci.

Hlasování

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista AnkaElektro odstraňuje z článků ozdrojované informace

10) Wikipedista AnkaElektro opakovaně odstraňuje z článků informace ozdrojované věrohodnými zdroji bez odpovídajícího zdůvodnění: viz důkazy wikipedisty Cechblog, odstavec "reverty u článku T34". Z tam zmiňovaných příkladů: [1], [2], [3], [4].

Hlasování
 •  Pro Pro Platí totéž, co u nálezů 3 a 4. Nelze bez diskuse odstraňovat z článků informace ozdrojované důvěryhodnými zdroji. Pokud informaci v takovém zdroji hodlám zpochybnit, je vhodné tak nejprve učinit na diskusní stránce článku a teprve v případě, že ohledně odstranění informace je dosaženo konsenzu, je na místě provedení editace v článku. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 19:59 (CET)[]
 •  Pro Pro--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 18:49 (CET)[]
 •  Pro Pro--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:32 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista AnkaElektro vede dlouhodobé revertační války s cílem prosadit svou verzi článku

11) Wikipedista AnkaElektro vede dlouhodobé revertační války s cílem prosadit svou verzi článku. Kvůli této činnosti byl opakovaně varován a dvakrát (naposledy v březnu 2016) za porušení závazného pravidla WP:Pravidlo tří revertů dokonce zablokován.

Hlasování

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Zbrnajsem

12) Wikipedista Zbrnajsem byl v minulosti předmětem dvou Žádostí o opatření, první z těchto žádostí vyústila v doporučení změnit diskusní styl (doporučení stále platí), druhá pak v aktivní opatření (platnost těchto opatření již vypršela). V této arbitráži nebyly vůči wikipedistovi Zbrnajsem vzneseny konkrétní stížnosti, AV nicméně konstatuje, že diskusní styl wikipedisty Zbrnajsem je stále problematický. Jeho diskusní příspěvky jsou často zbytečně konfrontační a obsahují kategorické až výhružné příkazy a zákazy: Diskuse:Rudá armáda, Diskuse:Pravý sektor, Diskuse:Občanská válka v Sýrii#Editace Zbrnajsem, Diskuse:Nikita Sergejevič Chruščov, Diskuse:Sestřelení ruského bombardéru Suchoj Su-24 (2015)#Nedávné editace Cechbloga.

Hlasování
 •  Pro Pro Wikipedista Zbrnajsem sice od zmíněných ŽOO viditelně zlepšil chování, některé nedostatky však stále přetrvávají. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 19:59 (CET)[]
 •  Pro Pro--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 18:49 (CET)[]
 •  Pro Pro--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:32 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedisté Martin Urbanec a Sabio

13) U wikipedistů Martin Urbanec a Sabio neshledal Arbitrážní výbor žádné závažné pochybení.

Hlasování
 •  Pro Pro Zde není co řešit, chování obou wikipedistů bylo v rámci případu zcela v pořádku. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 19:59 (CET)[]
 •  Pro Pro--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 18:49 (CET)[]
 •  Pro Pro--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:32 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Opatření

Wikipedista Cechblog: tematické omezení 1

1) Wikipedista Cechblog má zakázáno editovat stránky a části stránek týkající se politické a vojenské historie Ruského impéria, Sovětského svazu a nástupnických států Sovětského svazu. Výjimkou jsou stránky diskusní. V případě porušení tohoto zákazu může být wikipedista Cechblog zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 3 měsíce. Opatření platí dva roky od schválení a tato lhůta se resetuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Hlasování
 •  Pro Pro Tematická omezení jsou v případě wikipisty Cechblog podle mého názoru nezbytná. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 20:10 (CET)[]
 •  Pro Pro Přistupoval jsem zpočátku k (tematickému) zákazu editace se skepsí, ale prozkoumání příspěvků wikipedisty Cechbloga mne dovedlo k přesvědčení, že do Wikipedie ve vymezené tematické oblasti přispívá v rozporu s jejím účelem. Přitom využívá paletu různých technik, pravidel a zvyklostí Wikipedie, takže mírnější omezení by podle mne vedla jen k přesměrování aktivity namísto změny její povahy.--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 19:17 (CET)[]
 •  Pro Pro Opatření je namístě. Zaujatý editor korigující zdroje k obrazu svých představ by se měl vyhnou editaci témat u nichž se uplatňuje tato zaujatost. Extrémní POV však může prezentovat v dkiskusi k článku.--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:59 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog: tematické omezení 2

2) Wikipedista Cechblog má zakázáno editovat stránky a části stránek týkající se politické a vojenské historie Spojených států amerických. Výjimkou jsou stránky diskusní. V případě porušení tohoto zákazu může být wikipedista Cechblog zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 3 měsíce. Opatření platí dva roky od schválení a tato lhůta se resetuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Hlasování
 •  Pro Pro Platí totéž, co u předchozího opatření. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 20:10 (CET)[]
 •  Pro Pro--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 19:17 (CET)[]
 •  Pro Pro I zde je opatření je namístě. Zaujatý editor korigující zdroje k obrazu svých představ by se měl vyhnou editaci témat u nichž se uplatňuje tato zaujatost. Extrémní POV však může prezentovat v dkiskusi k článku.--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:59 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Upřesnění spektra tematických omezení 1 a 2

3) V zájmu předejití sporům a dohadům AV považuje za vhodné upřesnit spektrum tematických omezení 1 a 2, včetně příkladů.

Pod tematické omezení spadají i stránky týkající se osob, míst, objektů či událostí mimo příslušná území, pokud zde je přímá souvislost s politickou či vojenskou historií příslušných území. Pod tematické omezení pak spadají všechny části takového článku týkající se vojenské či politické historie. Pod tematické omezení tedy například spadají následující stránky či jejich části:

Pod tematické omezení nespadají stránky týkající se osob, míst, objektů či událostí s příslušnými územími spojenými, pokud tyto nemají přímý vztah k politické či vojenské historii daných území. Pod tematické omezení tak nespadají například stránky a části stránek:

Hlasování
 •  Pro Pro Doufám, že toto zabrání dohadům. Správci by měli blokovat především v případech jasného porušení opatření, tj. v případě editace textu jednoznačně souvisejícího s vojenskou či politickou historií. Probírat se editacemi za účelem nalezení záminky k zablokování je nevhodné a obvykle i zbytečné. En-wiki má na toto téma přiléhavou esej: en:Wikipedia:Give 'em enough rope. Neboli: Popusťte jim provaz, sami si upletou smyčku. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 20:21 (CET)[]
 •  Pro Pro Vyjde-li při praktickém uplatňování opaření potřeba nějakého další upřesnění, může je AV poskytnout, jinak však v pochybných případech doporučuji použít přístup popsaným kolegou Vachovcem.--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 19:17 (CET)[]
 •  Pro Pro Preventivní vysvětlení a doufám dobré vosítko při nejasnostech.--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:59 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog: opatření pro případ porušování autorských práv

4) Vloží-li wikipedista Cechblog do článku obsah porušující autorská práva, přičemž v přiměřené době nedoloží do OTRS potvrzení se svolením vlastníka autorských práv k užití daného materiálu, může být zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 3 měsíce. Opatření platí do odvolání.

Hlasování
 •  Pro Pro Doufám, že wikipedista Cechblog se v tomto ohledu již poučil. Nicméně opatření je nutné, i kvůli ochraně projektu. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 20:10 (CET)[]
 •  Pro Pro --RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 19:17 (CET)[]
 •  Pro Pro--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:59 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Cechblog: zákaz zpětných úprav diskusí

5) Wikipedista Cechblog má zakázáno zpětně upravovat vlastní i cizí příspěvky v diskusích. Výjimkami jsou:

 • smazání vlastní diskusní stránky, například za účelem archivace
 • oprava zjevných pravopisných chyb ve vlastních příspěvcích
 • odstranění zjevného vandalismu
 • refaktorizace zjevného osobního útoku

V případě porušení tohoto opatření může být wikipedista Cechblog zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího bloku, nejdéle však na 1 měsíc. Opatření platí dva roky od schválení a tato lhůta se resetuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Hlasování
 •  Pro Pro Zmatky v diskusích ničemu nepomáhají, pouze ztěžují komunikaci. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 20:10 (CET)[]
 •  Pro Pro Je to jen pořádkové opatření. --RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 19:17 (CET)[]
 •  Pro Pro Toto opatření je vhodné a bude ho lehké dodržet.--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:59 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista AnkaElektro: tematicky vymezený zákaz revertů

6) Wikipedista AnkaElektro má zakázany jakékoli reverty v článcích, šablonách, kategoriích a portálech týkajících se vojenské a politické historie Sovětského svazu a nástupnických států Sovětského svazu. Výjimkou je odstranění zjevného vandalismu. V případě porušení tohoto opatření smí být wikipedista AnkaElektro zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího předchozího bloku, nejdéle však na 3 měsíce. Opatření platí dva roky od schválení a tato lhůta se resetuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Hlasování
 •  Pro Pro Pro wikipedistu AnkaElektro jsem původně navrhoval také tematické omezení (samozřejmě v menším rozsahu než u wikipedisty Cechblog), neboť zde také vidím silné POV. Kolegové mě ale nakonec přesvědčili pro jiný postup. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 20:10 (CET)[]
 •  Pro Pro Z mého hlediska je smyslem opatření zabránit přetahování o text přímo v článku. Vzhledem k tomu, že ve vymezené tematické oblasti podle mých zkušeností málokdo učiní podstatnější změnu v článku jen mimochodem či nedopatřením a málokdo bude ochoten revert svého příspěvku akceptovat s pokrčením ramen, je lépe začít rovnou diskusí.--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 19:17 (CET)[]
 •  Pro Pro U kontroverzních témat jsou reverty jako nástroj k prosazování své verze velmi nevhodné. --Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:59 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista AnkaElektro: zákaz odstraňovat reference a jimi doložená tvrzení

7) Wikipedista AnkaElektro má výslovně zakázáno odstraňovat z článků reference a jimi doložená tvrzení. Opatření se uplatní bez ohledu na faktickou správnost tvrzení. V případě porušení tohoto opatření může být wikipedista AnkaElektro zablokován poprvé nejdéle na 24 hodin, při opakovaném porušení nejdéle na dvojnásobek nejdelšího předchozího bloku, nejdéle však na 3 měsíce. Opatření platí dva roky od schválení a tato lhůta se resetuje každým blokem uděleným dle tohoto opatření.

Hlasování
 •  Pro Pro Viz komentář k předchozímu opatření. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 20:10 (CET)[]
 •  Pro Pro Viz přiměřeně komentář k předchozímu opatření.--RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 19:17 (CET)[]
 •  Pro Pro Zpochybnit reference lze v diskusi.--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:59 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Wikipedista Zbrnajsem: napomenutí

8) Wikipedistovi Zbrnajsem Arbitrážní výbor připomíná, že doporučení ke změně diskusního stylu přijaté jako závěr ŽOO Tematické omezení pro uživatele Zbrnajsem stále platí. Arbitrážní výbor dále wikipedistu Zbrnajsem varuje před užíváním nadměrně konfrontačního stylu v diskusích (viz související nález). V této chvíli však Arbitrážní výbor nevidí důvod přijímat vůči wikipedistovi Zbrnajsem konkrétní opatření.

Hlasování
 •  Pro Pro Viz související nález. Wikipedistu Zbrnajsem Arbitrážní výbor tímto upozorňuje na přetrvávající nedostatky v jeho chování. --Vachovec1 (diskuse) 19. 2. 2017, 20:10 (CET)[]
 •  Pro Pro --RPekař (diskuse) 21. 2. 2017, 19:17 (CET)[]
 •  Pro Pro--Rosičák (diskuse) 21. 2. 2017, 21:59 (CET)[]

Schváleno. Poměr hlasů: 3/0/1/0.

Poznámka ke všem hlasováním: číslo udává počet hlasů pro návrh principu (nálezu, opatření)/proti návrhu principu (návrhu, opatření)/vyloučených pro podjatost/jiných
Hlasování uzavřel --RPekař (diskuse) 23. 2. 2017, 17:59 (CET)[]