Wikipedie:Články o žijících lidech

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:ČŽL
  WP:ČŽO
  WP:BŽO
  WP:BLP

Při psaní článků o žijících lidech anebo jiných článků, které obsahují materiály týkající se žijících osob, musejí editoři dbát zvýšené pozornosti k přísnému dodržování základních pravidel a doporučení české Wikipedie:

Články musejí být co možná nejpřesnější. Dávejte maximální pozor na pečlivé uvádění zdrojů, zvláště o detailech o soukromém životě. Špatně zdrojované nebo nezdrojované kontroverzní informace (tj. informace negativní, pozitivní nebo jen pochybné) o žijících lidech musejí být okamžitě vymazány z článků Wikipedie, diskusí i osobních stránek wikipedistů. Zodpovědnost obhájit správnost a přesnost kontroverzních informací na Wikipedii leží výhradně na editorovi, který takovéto informace přináší.

Toto pravidlo vychází z pravidel Wikipedie, je jejich upřesněním. Editor, který dodržuje pravidla Wikipedie, by se neměl dostat do konfliktu ani s tímto doporučením.

Zdůvodnění

Články Wikipedie o žijících lidech mohou zasáhnout do života těchto lidí.

Nadace Wikimedia Foundation každodenně dostává množství opodstatněných stížností na obsah biografických článků o žijících lidech. Poškození jsou oprávněně dotčeni nepřesnostmi nebo zkreslenými informacemi. Úspěšné vyřešení takovýchto stížností je vždy delikátním a těžkým úkolem.[1]

Dotčení lidé se často snaží napravit situaci vlastními zásahy do článků. Jelikož to většinou nejsou zkušení wikipedisté, dostávají se do konfliktu s pravidly Wikipedie a jsou obviňováni z vandalismu, když se ve skutečnosti snaží editovat v dobré vůli.

Z těchto důvodů musejí autoři píšící články o žijících lidech mít na vědomí tyto zásady:

 • Článek musí být editován se zvýšenou citlivostí a přísným dodržováním pravidel Wikipedie;
 • Pokud je zaznamenána editace článku osobou v něm zmiňovanou, předpokládejte její dobrou vůli a jednejte s ní uctivě;
 • Pokud anonymní IP adresa nebo nový účet vymaže článek o žijícím člověku nebo celou jeho část, je možné, že jde o osobu samotnou. Snažte se nereagovat agresivně, ale místo toho se pokuste získat poškozeného do otevřeného dialogu a zkontrolujte, zda příslušný článek neobsahuje špatně zdrojovanou nebo nezdrojovanou kritiku. Pokud tomu tak je, příslušnou část smažte.

Styl psaní

Pro obecné doporučení k psaní biografických článků viz Wikipedie:Biografie.

Články o žijících lidech by měly být psané zodpovědně a v neutrálním encyklopedickém stylu. Zatímco u jiných článků je možné zastávat eventualistické strategie, špatně napsaný biografický článek o žijícím člověku má být smazán nebo změněn na základní pahýl.

Článek má dokumentovat relevantní materiály, které zveřejnily o subjektu třetí osoby, a v některých případech i ty, které o sobě publikoval sám popisovaný člověk. Styl psaní má být neutrální, faktografický, vyhýbat se útočení i obhajování.

Odstraňte nezdrojovaný nebo špatně zdrojovaný kontroverzní materiál

Zkratka:
 • WP:BLPNEZDROJ
  WP:BLPVYMAŽ
  WP:BLPREMOVE
  WP:GRAPEVINE

Každý kontroverzní materiál týkající se žijícího člověka, u kterého:

 • není uveden zdroj;
 • není zdroj věrohodný;
 • je zdroj editorem interpretován

musí být smazán. Takový případ editace je vyjmut z pravidla tří revertů. To se týká biografických informací o žijících lidech kdekoli na Wikipedii, včetně osobních nebo diskusních stránek.

Pokud odstraňujete materiály podle tohoto doporučení, vysvětlujte důvody svého jednání. Vyhnete se tím případnému nepochopení a obviňování z vandalismu.

Pokud proti špatně zdrojovaným informacím nejsou žádné momentální námitky a informace samy o sobě nejsou negativní, je možné jejich odstranění nejprve probrat na diskusní stránce. Negativní nezdrojované informace ale musejí být odstraněné okamžitě a nikdy by neměly být vrácené bez uvedení věrohodného zdroje. Povšimněte si, že zahájit diskusi o odstranění negativní informace může potenciálně vést k jejímu šíření.

Jimmy Wales řekl:

„Nemohu to ani dostatečně zdůraznit: Zdá se, že někteří editoři mají potřebu označovat spekulace typu ‚někde jsem to slyšel‘ jen šablonou Doplňte zdroj. To je špatně. Takové musejí být vymazány, bez odkladu, pokud je není možné zdrojovat. Platí to o všech informacích, ale zvláště o negativních informacích o žijících osobách.“[2]

Jimmy Wales tedy považuje žádné informace za lepší než spekulace.

Důvěryhodné zdroje

Biografický článek může nejen odporovat pravidlům Wikipedie, pokud informace nejsou zdrojované z věrohodných zdrojů, ale také mohou vést k právním krokům postiženého.

Informace dostupné jen na jednotlivých soukromých webových stránkách je třeba obezřetně hodnotit, a pokud jsou hanlivé, nesmějí se používat vůbec. Do článku se nesmějí vkládat informace, které jejich původce šíří pouze na vlastních webových stránkách (zvláště na blogu) nebo v knihách a časopisech vydaných vlastním nákladem. Výjimkou jsou samozřejmě takové informace, které o sobě takto šíří sám člověk, o kterém se článek píše.

Kritický postoj je třeba zaujímat i k informacím v neseriózním tisku. Ne všechny celoplošné noviny a časopisy jsou stejně věrohodné. Některé zveřejňují informace, které nemusejí být pravdivé. Před jejich vložením si odpovězte na otázky: Může být informace pravda? Jak je v médiu ozdrojovaná? Je relevantní a encyklopedicky významná? Vodítkem k tomu, že informace v tisku nemusí být pravdivá, může být použití vyhýbavých slov.

Názory kritiků popisovaného žijícího člověka smějí být uvedené jen tehdy, jsou-li relevantní vzhledem k významu subjektu a jsou-li doložené věrohodnými zdroji. Jejich zpracování by nemělo přesáhnout vhodnou míru vzhledem k celkovému rozsahu a rozvržení článku. Vyhněte se představování menšinového názoru tak, jako kdyby byl většinový.

Popisovaný člověk jako zdroj

V některých případech může být žijící člověk editorem článku o vlastní osobě, a to sám nebo skrz prostředníka. Další informace o sobě může šířit tiskovými zprávami, na osobních stránkách nebo blogu či v autobiografii. Pokud jsou takto zveřejněné informace v rozporu s nezdrojovaným údajem v článku, měl by být tento údaj odstraněn.

Informace poskytnuté samotným popisovaným člověkem by měly být zařazené do článku, pokud:

 • Odpovídají standardům pravidel ověřitelnosti, nezaujatého úhlu pohledu a žádného vlastního výzkumu;
 • Jsou relevantní vzhledem k významu popisovaného člověka;
 • Nejsou přehnaně sebepropagační;
 • Není žádná pochybnost o tom, že jejich původcem je skutečně samotný popisovaný člověk.

Zdroje informací, jejichž původcem je popisovaný žijící člověk, by měly být uvedené v části Externí odkazy nebo Související stránky, a to i v případě, že nebyly použity jako zdroj informací pro článek.

Ochrana soukromí

Články a informace o žijících lidech musejí být předkládány s ohledem k zachování jejich soukromí.

Adresa bydliště – pokud má býti u popisované osoby uvedeno místo bydliště, pak jen město. Nikdy neuvádějte ulici a popisné číslo. Eventuálně může být uvedena čtvrť – je-li s daným člověkem v souvislosti např. inspirací pro román.

Datum narození – Wikipedie zařazuje do článků o osobnostech jejich datum narození, ale na jejich obecné šíření je třeba hledět s opatrností. Zatímco u veřejných osobností jsou data narození obvykle přesně známa, u málo známých či neveřejných osob to neplatí. Obecně se dá říci, že pro potřeby Wikipedie stačí uvést rok narození bez přesného data.

Kontakty jako e-mail, telefonní číslo apod. neuveřejňujte v žádném případě.

Rodné číslo rovněž, neuvádějte za žádných okolností.

Veřejné osoby

V případě významných veřejných osob existuje množství veřejných zdrojů pocházejících od třetí strany a úkolem editora je jen jednoduše zdokumentovat, co které zdroje říkají. Pokud je událost významná, relevantní a dobře zdokumentovaná, patří do článku, i když je negativní nebo sám popisovaný člověk nesouhlasí s jejím šířením.

Příklad: XY se rozváděl s XX za mnoha skandálů. Je informace důležitá a ověřitelná? Pokud ne, vynechte ji.
Příklad: Politik je obviněn z toho, že má nemanželský vztah. Odmítne to, ale významný deník obvinění zveřejní a spustí veřejný skandál. Informace patří do biografického článku a významný deník má být uveden jako zdroj.

Materiály z primárních zdrojů musejí být užívány s rozmyslem. Ani veřejné primární zdroje, které obsahují údaje typu hodnoty osobního majetku, poštovních adres apod., by neměly být užívány. Výjimkou je použití veřejných primárních zdrojů jako podkladů ke kontrole sekundárních zdrojů. Informace z primárních zdrojů by na Wikipedii neměly být zveřejněny dřív, než se objeví v důvěryhodných sekundárních zdrojích.

Neveřejné osoby

Wikipedie obsahuje také biografie lidí, kteří jsou sice v určité oblasti významní tak, aby měli svůj článek, ale stále to neospravedlňuje zásah do jejich soukromí. V takovém případě má editor zahrnout jen informace, které se týkají jejich významnosti.

Základním pravidlem by mělo být: Neškoď! Wikipedie je encyklopedie, nikoli bulvár, a nemá sloužit k šíření senzačních zpráv ze soukromého života žijících lidí.

Užívání kategorií

Důvod, proč je článek o žijícím člověku zařazen do určité kategorie, musí být jasně vysvětlen už v článku samotném.

Například kategorie Zločinci nesmí být přiřazena jindy, než jen v případě, že je v článku o žijícím člověku popsán důležitý trestný čin, kterého se osoba dopustila.

Kategorie týkající se náboženského vyznání a sexuální orientace by neměly být užívány, pokud nejsou splněny obě následující podmínky:

 • Popisovaný člověk se veřejně identifikoval s náboženským vyznáním či sexuální preferencí;
 • Náboženské vyznání nebo sexuální orientace jsou významné z hlediska činnosti či veřejného života popisovaného člověka.

Požadavky vznášené člověkem popisovaným v článku

Žijící člověk popisovaný v článku může vznášet nejrůznějším způsobem požadavky na změny článku o sobě. Takové požadavky by měly být zvažovány, ale i při vhodné snaze vycházet požadavkům vstříc není správné všechny požadavky akceptovat. Zvláště jde o případy, kdy by změna vedla ke zkreslení pohledu na osobu způsobem, který není v souladu s nestranným pojetím Wikipedie.

Správně zdrojované informace významné pro charakteristiku zobrazeného člověka není nutné na jeho vlastní žádost odstraňovat.

Při odmítnutí žádosti o změnu je třeba pečlivě zvážit, zda umožnit dotčenému vyjádřit se ke sporné informaci, a pokud je vyjádření dobře zdokumentováno, zařadit ho do článku.

Pokud námitky popisovaného člověka trvají, může se postupovat podle příslušného návodu.

Zacházení s editacemi pocházejícími od popisovaného člověka

I když Wikipedie doporučuje, aby lidé nezakládali články o sobě nebo je zásadně nerozšiřovali, vítané jsou editace, kterými osoba v článku o sobě opravuje nepřesnosti a odstraňuje nepřesné nebo nezdrojované informace.

Anonymní editace, které mažou část nebo celou biografii žijícího člověka, musejí být vyhodnocovány opatrně. Když je dotčená osoba nepříliš významná, takové editace obvykle nejsou vandalismem, ale spíš pokusem popisovaného člověka odstranit nepřesný nebo zaujatý materiál. Editoři a správci musejí dávat pozor, aby věděli, s kým jednají, a vyhnout se napadajícím shrnutím editace nebo užívání šablon týkajících se vandalismu na stránkách původce editace.

Arbitráž anglické Wikipedie rozhodla ve prospěch zvýšené tolerance vůči lidem popisovaným v biografických článcích, zvláště pokud začnou působit jako editoři Wikipedie, a to na základě doporučení Buďte laskaví k nováčkům.[3]

Šablony

Šablona:Článek o žijící osobě může být připojena na diskusní stránky článků, jejichž tématem je žijící člověk nebo je v nich žijící člověk zmíněn. Tato šablona upozorňuje editory a čtenáře na toto doporučení.

Máte námitky vůči článku o své osobě?

Pokud máte námitky k článku o své osobě, pošlete nám e-mail s podrobnostmi o článku a jeho vadách.

Můžete se podívat také na stručné doporučení pro případy pomluvy.

Společnosti a organizace

Podobným způsobem by mělo být zacházeno také s organizacemi nebo společnostmi, které stále vyvíjejí aktivní činnost.

Poznámky

Související články