Otevřít hlavní menu

Vypalování porostů

Vypalování porostů je způsob jak se zbavit suchého rostlinstva pomocí zapálení ohně na určitém prostoru. Tato činnost je prováděna zejména na jaře a je považována za způsob oživení humusu a zbavení se plevele. Tento pohled je do značné míry opodstatněný, byť platí pouze u některých typů luk.

Na druhé straně tento postup vykazuje natolik výrazné vedlejší negativní efekty (znehodnocení vrchní vrstvy půdy u některých typů luk, rozsáhlé škody na některých částech flóry i fauny včetně pro zemědělství prospěšných mikroorganismů a zejména hmyzu), takže celkový výsledek je prakticky vždy vysoce negativní.

Někdy se rovněž jedná o akt bezmyšlenkového vandalismu. V důsledku vypalování trav vznikají často velkoplošné požáry způsobující velké materiální škody a rovněž ztráty na životech.

Původně vypálený porost trávy se nyní obnovuje přirozenou cestou

Vypalování porostů v právu ČeskaEditovat

V ČR je vypalování porostů zakázáno zákonem. Zákon o požární ochraně stanovuje toto:

  • § 5, odst. 2: Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. (zákon o myslivosti, lesní zákon, zákon o odpadech, zákon o ovzduší).
  • §17, odst. 3, písm. f): Fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů.
  • §76, odst. 2, písm. n): Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu státního požárního dozoru, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru.
  • §76, odst. 4: Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší povinnost, za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do výše dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4.
  • §78, odst. 1, písm s): Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo vypaluje porosty.
  • §78, odst. 2: Za přestupek podle odstavce 1 písm. m) až z) lze uložit pokutu do 25 000 Kč.

I přes neustálé výzvy v hromadných sdělovacích prostředcích lidé v této činnosti každoročně pokračují.

Použití na vřesovištíchEditovat

Řízené vypalování nebo Swailing vřesovišť je používáno gamekeepery ve Spojeném království a dalších zemích jako nástroj ochrany přírody. Je také často používán jako nástroj k vytvoření zábrany před ohněm k omezení potenciálního nebezpečí a je důležitým mechanismem k prevenci sukcese dřevin a hraje důležitou roli v životním cyklu vřesovištních druhů.[1]

ReferenceEditovat

  1. UK: Role požárů v ekologii vřesovišť Jižní Británie (IFFN No. 18 - January 1998). www.fire.uni-freiburg.de [online]. [cit. 2010-01-22]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-07-16. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat