Vratislav Preclík

český strojní inženýr, logistik, amatérský historik, publicista, spisovatel a vysokoškolský pedagog

Vratislav Preclík (* 26. července 1946, Praha) je český strojní inženýr, odborník v logistice a technologickém projektování, amatérský historik, publicista a spisovatel, vysokoškolský pedagog. Jako znalec odkazu T. G. Masaryka je místopředsedou a zakladatelem spolku Masarykovo demokratické hnutí a dalších občanských sdružení. Založil časopis Strojař, obnovil Čas, kde je předsedou redakční rady, a napsal čtrnáct vysokoškolských textů, včetně monografií.[1]

Vratislav Preclík
Narození26. července 1946 (77 let)
Praha
Alma materČeské vysoké učení technické v Praze
Povoláníhistorik, logistik, inženýr a spisovatel
ZaměstnavatelFakulta strojní ČVUT (od 1969)
OceněníČestná medaile T. G. Masaryka (1998)
Funkcedocent
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Život

Narodil se v Praze. Jeho otec, Vratislav Jan František Preclík z Nuslí, pracoval od doby první republiky jako knihkupec v tiskárně F. B. Batovce na Národní třídě v Praze a byl redaktorem časopisu Mladá generace[2], maminka Marie narozena ve Skutči roku 1913, lidová malířka, pocházela ze starého rodu Becků z Horní Lužice.[3] Studoval na Vyšší průmyslové škole strojnické Josefa Božka v Praze 1 (maturita a obhajoba kvalifikační práce s vyznamenáním v květnu 1964) a inženýrské studium na ČVUT v Praze, fakultě strojní u profesora Josefa Pešáka, v letech 1964 až 1969, a získal diplom s vyznamenáním. V roce 1968 se pokusil obnovit Masarykovu akademii práce (založenou po roce 1918[4][5] a rozpuštěnou v roce 1952)[6][7][8] v roce 1952 částečně začleněnou do nově vzniklé ČSAV (Československé akademie věd).[9][10][11]

Zaměstnání na vědě a výzkumu

Od roku 1969 pracoval v oblasti vědy, výzkumu a vývoje (z politických důvodů nebyl přijat mezi řádné pedagogické pracovníky, přestože úspěšně přednášel),[12] absolvoval pedagogické studium na Ústavu pro doškolování pracovníků ČVUT v Praze, pracoval na technických úkolech státního plánu,[13] externě vyučoval a studoval aspiranturu. V roce 1977 získal vědeckou hodnost kandidáta technických věd[14] a po vědeckých atestacích byl samostatným vědeckým pracovníkem[15] ČVUT v Praze.[16] Podílel se na realizaci pružného výrobního systému v Olomouci.[17][18][19] A dalších významných technických projektech zejména ve slovenských městech (Košice, Nové Mesto nad Váhom, Prešov, Sabinov, Stupava, Trenčín, Trnava). Spolupracoval rovněž s výzkumnými ústavy a praxí na výzkumu využití moderní výpočetní techniky v oblasti technické přípravy výroby[20] a montáže[21][22] i materiálového inženýrství[23][24][25][26].

Ocenění za vědeckotechnickou činnost, obhajoba habiltační práce a ustanovení docentem

K výročí fakulty strojní ČVUT obdržel 28. září 1989 medaili za práci v celostátní odborné skupině automatizace inženýrských prací[27] ČSVTS (Československé vědeckotechnické společnosti).[28] V té době vypracoval autorsky také objektivní historii Fakulty strojní ČVUT (1945–1989) do publikace Stopami průkopníků,[29] v jejíž tiráži, po vypuštění zpracované části o srpnu 1968, včetně tehdy zvoleného, ale stranou neschváleného děkana Prof. Dr. Františka Krupky, nebyl autorsky uveden. Oficiálním pedagogem na fakultě se stal až po roce 1989, kdy se řádně habilitoval,[30] byl jmenován a ustanoven docentem na fakultě strojní.[31] Vedl oddělení projektování. V roce 1990 se stal členem výboru celostátní odborné skupiny historie techniky při ČSVTS a členem redakční rady časopisu Strojnický obzor.[32] Jako předseda stipendijní komise fakulty a stipendijní komise při rektorátu ČVUT v Praze organizoval konference studentské tvůrčí činnosti a spolupracoval s Nadací Preciosa vedenou prof. Věnkem Šilhánem.[33] Za práci byl dvakrát oceněn udělením a veřejným předáním „kubické zirkonie“.[34]

Habilitace, školitelství, řešení grantových projektů a pedagogická činnost

V roce 1993 byl ustanoven školitelem doktorského studia na ČVUT v Praze a vyučoval také doktorské předměty v češtině a angličtině. Krom vedení a řešení grantových projektů (GA ČR: „Návrh databáze obrobitelnosti“,[35][36][37] Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže,[38][39] MŠMT: Nové materiály INFRA 2,[40] Výzkumný záměr „Integrované inženýrství“[41][42][43] aj.), přednáškové činnosti, rozsáhlé spolupráce s praxí a publikační činnosti na fakultě strojní i externě[44], připravil a zavedl výuku předmětů projektování na magisterském (inženýrském) i bakalářském studiu také v angličtině.[45]

Zaměstnání pedagoga

Od roku 1975 vedl přes 300 úspěšně obhájených diplomových a bakalářských prací a byl místopředsedou nebo členem komise pro obhajoby a státní závěrečné zkoušky na čtyřech ústavech (katedrách) ČVUT v Praze.[46] Byl také ustanoven předsedou komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských,[47] diplomových a doktorských prací na TU v Liberci a ZČU v Plzni. Pro tyto univerzity a VUT Brno i VŠB TU Ostrava vypracoval řadu recenzních, oponentních i lektorských posudků kvalifikačních prací, učebních textů a publikací. V letech 2009 a 2010 působil rovněž jako středoškolský profesor.[48][1]

Dobrovolná práce v občanských sdruženích

V roce 1989, kdy se stal členem sdružení pedagogických pracovníků postižených z politických důvodů,[49] pomáhal založit Masarykovo demokratické hnutí a byl zvolen jeho místopředsedou. V listopadu 1989 také podepsal prohlášení Občanského fóra, založeného 19. listopadu 1989 v Praze Václavem Havlem. V letech 1990 až 1995 vystupoval také v doprovodných programech na výstavách (Český malíř Herbert Masaryk, T. G. Masaryk – člověk a umění), které Masarykovo demokratické hnutí uspořádalo a zahajoval je prezident Václav Havel. Stal se rovněž předsedou přípravného výboru pro obnovu MAP (Masarykovy akademie práce). V letech 1992–93 založil dva časopisy, Strojař[50][51] a Čas.[52][53][54] V roce 1995 obnovil (s písemným souhlasem předsedy AV ČR – Akademie věd České republiky – prof. Rudolfa Zahradníka) Masarykovu akademii práce jako sdružení MAP, strojní společnost na ČVUT v Praze, kde je statutárním zástupcem.[55][56] Obě organizace zastupuje ve výkonném výboru a předsednictvu Evropského hnutí v České republice.[57][58] K životnímu jubileu obdržel 6. července 1996 od předsedy Masarykova demokratického hnutí dr. Emila Ludvíka pamětní dvojetuji se stříbrnými mincemi T. G. Masaryka, jako uznání za dosavadní dobrovolnou práci v občanském sdružení pro rozvoj demokracie.[59] V letech 1990 až 1998 se jako člen předsednictva MDH (Masarykova demokratického hnutí) účastnil svými příspěvky čtyř celostátních konferencí spolupořádaných Evropským hnutím v ČR, Univerzitou Karlovou (1990–1998) a Masarykovou univerzitou (1995) Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitou[60]. Předsedu MDH dr. Ludvíka zastupoval také na třídenní mezinárodní konferenci k 110. výročí narození Jana Masaryka v prostorách Parlamentu ČR ve Sněmovní ulici v Praze, garantované prezidentem Václavem Havlem.[61] Každoročně také připravoval jako představitel Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze “besedy s válečnými letci RAF„ (František Fajtl, František Peřina, Stanislav Hlučka, Petr Uruba, Emil Boček, , Jan Horal a další) pro studenty ČVUT v Praze, členy Evropského hnutí v ČR, demokratické organizace i veřejnost. V roce 1999 spoluorganizoval rovněž konferenci k stému výročí Hilsnerova Polenského procesu.[62]

Ocenění za dobrovolnou práci v občanských sdruženích

Za dobrovolnou práci v Masarykově demokratickém hnutí byl 7. března 1998 v Míčovně Pražského hradu oceněn Čestnou medailí T. G. Masaryka[63] za věrnost jeho odkazu (spolu s Martou Kubišovou, Jiřím Suchým a dalšími).[64] Příspěvkem „T. G. Masaryk a August Comte“ se od 4. března 2000 zúčastnil čtyřdenní mezinárodní konference ke 150. výročí narození T. G. Masaryka na Pražském hradě[65] a ve Valdštejnském paláci, včetně odhalení pomníku TGM na Hradčanském náměstí prezidentem Václavem Havlem, na jehož přípravě a zbudování se podílel. Tehdy byl rovněž oceněn bronzovou medailí s reliéfem T. G. Masaryka.[66]

Publikační činnost

Je autorem několika odborných publikací[67][68] a mnoha článků (Acta Polytechnica,[69] Strojař,[70][71][72] Strojnický obzor[73],[74] Technik,[75] Technický týdeník, Strojírenská technologie,[76] Strojírenská výroba,[77] Čas,[78] Lidová demokracie[79][80][81][82], Lidové noviny[83][84] a další) s technickou,[85] ekonomickou,[86] Masarykovskou[87][88] i legionářskou[89][90] tematikou. Zúčastnil se mnoha mezinárodních konferencí s technickou[91][92] i legionářskou tematikou.[93][94] Mezi roky 1968 a 1987 patřil, spolu s bratrem, benešovským primářem MUDr. Zdeňkem Preclíkem a jeho spolužákem, později profesorem, MUDr. Janem Pirkem, mezi dobrovolné svatovítské zvoníky kardinála Františka Tomáška, zaměřující se na historii a kampanologickou literaturu. V pražské katedrále měl v roce 1973 rovněž církevní sňatek[95]. Syn Vratislav, pozdější absolvent stavební fakulty ČVUT v Praze, se narodil 18. ledna 1975[96]. Byl členem České genealogické společnosti, přispíval do Zpravodaje a ročenky, a poté (po ukončení činnosti ČGS v době normalizace) Klubu pro českou heraldiku a genealogii.[97] Jako člen výboru pracoval a publikoval také v celostátní odborné skupině historie techniky ČSVTS.[98] Autorsky se podílel na knižním vydání encyklopedického slovníku a následně ilustrovaných encyklopedií.[99][100] V letech 2006 až 2011 byl předsedou redakčního kruhu časopisu Čas, od roku 2011 je předsedou jeho nově ustavené redakční rady.[101] Přispívá pravidelně nejen do časopisu Čas (rovněž do jeho někdejší „Hospodářské rubriky ČASu“) [102][103][104][105] i jeho knihovničky[106][107][108][109][110][111][112], ale také publikuje knižně v rámci edice Masarykovy knižnice „Hlas“.[113] Zavedl rovněž rubriku „Hledání mostů přes řeku času, právě před sto lety,“ zahrnující také období První československé republiky.[114][115] Sleduje také historii období masarykovských časopisů Athenaeum, Čas i Naše doba ve vztahu k současnosti.[116][117][118]

Další publikační historická činnost

 • Jeho dědeček byl ruským legionářem a do jeho blízkého příbuzenstva patřil i štábní kapitán Miloslav Šára starší (za druhé světové války popravený vedoucí odbojové skupiny KOS)[139][140][141]
 • Působí také jako recenzent a hodnotitel prací celostátní literární soutěže „Masaryk do škol“ (TGM – život, dílo a odkaz pro současnost i budoucnost), pro gymnázia, střední i základní školy[142][143] a na Magistrátu hlavního města Prahy v zasedacím velkém sále Nové radnice na Mariánském náměstí moderuje každoročně slavnostní vyhodnocení.[144][145][146][147]
 • Od roku 1990 vystupuje také na podvečerech MDH a EH v ČR v divadle Kolowrat a v Klubu techniků na Novotného lávce 5 v Praze 1.[148]
 • Na VI. sněmu Masarykova demokratického hnutí 10. září 2021 v Praze 1 na Senovážném náměstí 23 byl zvolen již po šesté jeho místopředsedou.[149] Jako místopředseda MDH a člen jeho předsednictva se snaží naplňovat praktický odkaz T. G. Masaryka.[150]
 • Je zakládajícím členem Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, jeho čestným místopředsedou, publikujícím o této problematice řadu prací.[151][152][153][154][155] Zborovskou bitvu (2. července 1917) považuje za jeden z důležitých historických mezníků vzniku Československa.[156][157]

Další vědeckotechnická publikační činnost

Ve vědeckotechnickém recenzovaném časopise Strojař[158], vydávaném Masarykovou akademií práce, strojní společností na ČVUT v Praze, z.s. je od roku 1992 členem redakční rady a vedoucím redaktorem[159]. Jeho vědeckotechnické příspěvky jsou zaměřeny nejen na oblast projektování, racionalizace, průmyslové logistiky[160] a logistiky jako vědy,[161] ale i na vědecké základy strategie Průmyslu 4.0.[162][163]

Ocenění

 • Medaile k 125. výročí Fakulty strojní ČVUT v Praze (1864–1989), udělil děkan fakulty, velká posluchárna 256, Technická 2/4, Praha 6, 28. září 1989
 • Masarykova stříbrná etuje k životnímu jubileu (50 let, 26. 7.), udělil dr. Emil Ludvík, předseda MDH, Zasedací síň Masarykova demokratického hnutí, Na Příkopě 10, Praha 1, 6. července 1996
 • Čestná medaile T. G. Masaryka, (za věrnost odkazu TGM a jeho uskutečňování), udělilo předsednictvo Masarykova demokratického hnutí, Míčovna Pražského hradu, 7. března 1998[164]
 • Masarykova bronzová medaile k 150. výročí narození TGM za aktivní účast na mezinárodní konferenci T. G. Masaryk „Idea demokracie a současné evropanství“, Praha – Hrad 4.–7. března 2000, garant H.E. Václav Havel, 4. března 2000
 • Uznání za spolupráci mezi ČVUT v Praze a Nadací Preciosa udělením „Kubické zirkonie“ předsedy nadace, udělil předseda představenstva prof. Věněk Šilhán, Praha 6, rektorát ČVUT, duben 2009,
 • Uznání za spolupráci mezi ČVUT v Praze, Fakultou strojní a Nadací Preciosa udělením „Kubické zirkonie“, ředitel nadace Ing. Ivo Schotta, velká posluchárna 266, Technická 4, Praha 6, duben 2017

Knihy

 • Průmyslová logistika, 160 stran, Praha 2000
 • Průmyslová logistika, 200 stran, Praha 2002
 • Průmyslová logistika, 359 stran, Praha 2006
 • Masaryk a legie, 219 stran, Paris 2019, ISBN 978-80-87173-47-3

Výstavy

 • Významné výstavy, na nichž se podílel přípravou, organizací, přednáškami, doprovodnými programy, moderováním, besedami, průvodcovskou službou i autorsky
 • 125 let Fakulty strojní ČVUT v Praze, září – prosinec 1989, Národní technické muzeum v Praze, Praha 7[165]
 • Český malíř Herbert Masaryk, život a dílo, říjen 1993 – leden 1994, Národní třída, síň ÚLUV, Praha 1[166]
 • T. G. Masaryk – člověk a umění, březen – červen 1995, Národní třída, síň ÚLUV, Praha 1[167]
 • Putovní výstava Kulturního a společenského odkazu T. G. Masaryka s historií MDH (hl. autoři Zdeněk Pokorný, Ladislav Smejkal, historie Vratislav Preclík): „Masarykův odkaz“
 • 2014 Městské muzeum Česká Lípa, Liberec, školy Praha 2 a Praha 5, Senát Parlamentu ČR, Museum Brandýs n. L.
 • 2015–2016 Kopřivnice, Příbor, Plzeň, Kadaň, Zlín, Trutnov, České Budějovice, Milevsko
 • 2017–2018 Zlín, Kanada, USA, Toronto, Masaryktown[168], Světlá n. S., Poděbrady, Kostelec n. O., Frýdlant v Čechách, Praha 14
 • 2020 Kulturní dům, Tichá u Nového Jičína

Odkazy

Reference

 1. a b Představujeme členy předsednictva Masarykova demokratického hnutí, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen – prosinec 2021, roč. XXIX., čís. 136, ISSN 1210-1648, str. 2, 3
 2. Věstník ČOB 1929–1939, Československé obchodní besedy, Mladá Generace, příloha k Věstníku 1933–34, 300 str. Praha 1935; pozn: napsal řadu povídek, úvah, reportáží, fejetonů, esejí (také pod pseudonymem –ecl-) i textů písní a dalších příspěvků, poslední k výročí T. G. Masaryka k 7. březnu 1939 již nemohl být publikován. Poté byl zaměstnán v Gremiální nemocenské pojišťovně.
 3. Nejstarší členka MA, článek in Strojař, str.23–24, ročník XI., dvojčíslo 3,4, prosinec 2002, ISSN 1213-0591
 4. PRECLÍK, Vratislav: „Bude obnovena Masarykova akademie práce.“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, únor 1994, roč. II., čís. 4., (reg. Min. kultury ČR č. 7435/96, ISSN 1210-1648), str. 4–5
 5. PRECLÍK, Vratislav: Prezident Osvoboditel právě před sto lety, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, leden – březen 2020, roč. XXVIII., čís. 129. ISSN 1210-1648, str. 9–16
 6. Encyklopedický slovník, heslo Masarykova akademie práce, str. 655, ISBN 80-207-0438-8 Odeon, Praha 1993
 7. Preclík Vratislav: Úvodní slovo ke konferenci Energetika a biomasa o významu vzniku a technickém poslání Masarykovy akademie práce, in Sb. z konference Energetika a biomasa, 165 s., str. 11–14, ISBN 978-80-01-04017-1, ČVUT v Praze 19. a 20. února 2008, vydala Fakulta strojní ČVUT a Masarykova akademie práce, Praha 2008
 8. Preclík Vratislav: K výročí vzniku Masarykovy akademie práce, Bulletin asociace strojních inženýrů, str. 22–26, č.45, ASI www.asicr.cz, Praha, březen 2009
 9. PRECLÍK, Vratislav: K stému výročí vzniku Masarykovy akademie práce, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červen 2020, roč. XXIX. , dvojčíslo 1, 2. ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 2–20
 10. PRECLÍK, Vratislav: O významu, vzniku, vědeckém, technickém, i akademickém poslání MAP (Masarykovy akademie práce), in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, prosinec 2012, roč. XXI., dvojčíslo 3, 4. ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 7–14
 11. PRECLÍK, Vratislav: Zpráva o činnosti Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, z.s. za rok 2020, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, prosinec 2021, roč. XXX., čtyřčíslo 1–4. ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 10–16
 12. Rehabilitační omluvný dopis děkana fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Šestáka a zpráva rehabilitační komise fakulty doc. Brzkovského, Praha 1990
 13. Technická příprava výroby, Špecializované štúdium technologov, projektantov a racionalizátorov montážnych prác, I–III, oddíl v knihe, díl II. část D, str. 7–107, knižnica Domu techniky Bratislava – školicí stredisko Stupava, ALFA Bratislava 1978
 14. Problematika automatizovaného zpracování technologické dokumentace pro montáž, disertační práce, ČVUT v Praze 1977
 15. Tři vědecké atestace ČSAV, 1979, 1982 a 1986 (čs. akademie věd)
 16. Vratislav Preclík: Optimalizace pořadí činností při montáži, svazek 32, str. 277–281, Strojírenská výroba č. 4, 1984
 17. Výzkumné zprávy: Studie k automatizovanému systému technické přípravy výroby pro vybrané nerotační součásti (zaměřeno na PVS 400 TOS Olomouc), VZ 114/77 a Rozbor konstrukčně technologických prvků (zaměřeno na obráběcí centrum MCFHD 63, základ technologických pracovišť TP 400 pro PVS v Olomouci) VZ 228/77, Katedra nauky o obrábění ČVUT v Praze, červen a prosinec 1977
 18. Výzkumné zprávy o řešení st. úkolu P 15 „Realizace pružného výrobního systému pro obrábění nerotačních součástí – nástrojové vybavení a počítačové řízení“, TOS Olomouc a VZ 266 Katedra nauky o obrábění ČVUT v Praze, leden 1979
 19. PRECLÍK, Vratislav – ZIKA, Jiří: Závěrečná zpráva o řešení dílčích etap státních úkolů P-15–124–060–28-E02 (1976–78 Návrh metodiky zpracování technologické dokumentace pro pružné výrobní systémy), P-14–124–025/05 (1979–80 Studie projektového úkolu CAD/CAM), VZ 308, listopad 1980, Katedra Nauky o obrábění, ČVUT v Praze
 20. Kolektiv autorů: Využití výpočetní techniky v útvarech technické přípravy výroby, 140 s., ed.č.3200, publikační č. 60/652/86, Dům techniky ČSVTS Ostrava, říjen 1986
 21. V. Preclík, J. Nevečeřalová: Expertní systém technologičnosti konstrukce pro montáž ve strojírenství, in Technik. 2004 ročník 12, číslo 7, str. 34–36, ISSN 1210-616X
 22. V. Preclík, J. Nevečeřalová: Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže, in Strojař. 2004 ročník XIII., číslo 2–3, str. 8–15, ISSN 1213-0591
 23. Nevečeřalová Jitka, Preclík Vratislav, Pluhař Jaroslav: Technická pomoc při uplatnění metody přesného lití(vypracování struktury materiálů) VZ č.9, str.1–50, č. HS 221 388, Katedra nauky o materiálu K 232, ČVUT v Praze, prosinec 1988
 24. Nevečeřalová Jitka, Preclík Vratislav, Pluhař Jaroslav: Technická pomoc při uplatnění metody přesného lití vybraných součástí sklářských forem (vypracování struktury materiálů a odlití polotovaru razníku) VZ č.11, str.1–33, TOS Čelákovice, Katedra nauky o materiálu K 232, ČVUT v Praze, listopad 1989
 25. V. Preclík, J. Jeník, J. Nevečeřalová: Studium vlivu strukturních složek martenzitických nerezavějících ocelí na jejich obrobitelnost, in Sborník 7. konference „Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů“, 347 s., str. 26–28, Mariánské Lázně 26.–28. 6. 1996, YANA Plzeň, ediční středisko ČVUT v Praze, květen 1996, ISBN 80-01-01499-1
 26. V. Preclík, J. Nevečeřalová: Volba optimálního materiálu pro výrobní stroje (Návrh expertního systému výběru materiálů), in Strojař. 2002 ročník XI., číslo 2, str. 4–8, ISSN 1213-0591
 27. Vratislav Preclík: O modernizaci technologické přípravy výroby, in Pražský impuls, bulletin Městské rady a Domu techniky ČSVTS v Praze, č. 4 / 1985, str. 32–34, ÚVTEI 76002 (DT 2910), Dům techniky Praha 1985
 28. Předávání ocenění pracovníkům k 125. výročí Fakulta strojní ČVUT v Praze (1864–1989), posluchárna 256, Technická 2/4, Praha 6, 28. 9. 1989
 29. J. Všetečka, A. Bolek: Stopami průkopníků, (Fakulta strojní ČVUT v Praze), Praha 1989
 30. Habilitační přednáška před vědeckou radou Fakulty strojní ČVUT v Praze 15. června 1992
 31. Malá ilustrovaná encyklopedie, A - Z, 2000 s., doc. Preclík autor hesel z oblasti strojírenství a stroj. technologie, technika všeobecně, ISBN 80-7309-362-6, Encyklopedcký dům, spol. s r.o., 1999
 32. Vratislav Preclík: Uplatnění mikropočítačů při projektování výrobních procesů a systémů, Strojnický obzor, str.12–15, ročník II., číslo 1/92, březen 1992, Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tisk ALFA Praha 6;Vratislav Preclík: Optimalizace pořadí při montáži a vyvažování linek na základě teorie grafů, Strojnický obzor, str.10–14, ročník III., číslo 3/93, červen 1993, Česká strojnická společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tisk ALFA Praha 6
 33. Uznání za spolupráci mezi ČVUT v Praze a Nadací Preciosa udělením „Kubické zirkonie“, Praha, duben 2009
 34. Ocenění za spolupráci mezi ČVUT v Praze a Nadací Preciosa udělením „Velké kubické zirkonie“, Praha, duben 2017, při plenárním vyhlášení výsledků „Studentské vědecké tvůrčí konference“ velká posluchárna 266 ČVUT, Technická 4, Praha 6
 35. Preclík, V. – Nevečeřalová, J.: Návrh databáze obrobitelnosti strojírenských materiálů, In: Technik. 2000, roč. 8, č. 2, s. 12–13. ISSN 1210-616X.
 36. Preclík, V. – Nevečeřalová, J.: Research Physical-Metallurgical Properties of Martensitic Rustless Steels for Machinability Database Design, In: Metallurgy. 1998, vol. 37, no. 2, p. 119. ISSN 0543-5846.
 37. Preclík, V.: Využití vybraných fyzikálně-metalurgických charakteristik pro návrh databáze obrobitelnosti ocelí, In: CO – MA – TECH 97. Trnava: STU Trnava, 1997, s. 32–38.
 38. Preclík, V.-Nevečeřalová, J.: Design for Assembly Expert System Proposal, (Návrh expertního systému technologičnosti konstrukce z hlediska montáže), In: Strojírenská výroba, 46 č. 3–4 (1998), s. 10–14, ISSN 0039-2456
 39. Preclík, V.: Nové souvislosti technologičnosti konstrukce z hlediska montáže a optimalizace návrhu montážních procesů a systémů (recenze doc. Ing. Karel Dušák, zástupce vedoucího Katedry obrábění a montáže, FS TU v Liberci), Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, prosinec 2013, roč.XXII., dvojčíslo 3–4, str.16–22, ISSN 1213-0591, registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 40. Preclík, V. – Nevečeřalová, J.: Research on Physico-Metallurgical Properties of Martensitic Rustless Steels for Machinability Database Design, In: Obrobitelnost strojírenských materiálů. Ústí nad Labem: Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 1998, p. 66–69. ISBN 80-7044-232-8.
 41. On the Development of Methods and Means of the Integrated Mechanical Engeneering (Příspěvek k rozvoji metod a prostředků integrovaného inženýrství), In: Integrated Engineering Approach in Enterprise Management, Vol.1, p. 88–93 CTU Prague, ISBN 80-01-02248-X, Praha 2000
 42. Terminologie obrábění a montáže, váz. kniha 221 s., ISBN 80-7044-616-1, UJEP Ústí nad Labem, 2004
 43. Rozvoj metod a prostředků Integrovaného strojního inženýrství, Výzkumný záměr MŠMT J04/98: 21 220 0001, 1998–2004
 44. Osnovy povinných a povinně volitelných předmětů 2001–2002, Fakulta strojní, vydalo Ediční středisko ČVUT v Praze 2001, str. 110–116 (U 223 Ústav strojírenské technologie), doc. Preclík garance, vedení předmětů a přednášky: Projektování výrobních systémů, Projektování procesů obrábění a montáže, Projektování výrobních procesů, Logistika, Racionalizace výroby a další.
 45. Manufacturing Methods Improvement, 1996, Industrial Logistic, 1998, Manufacturing Process Planning, 1999, Technology of Automotive Production, 2003, Manufacturing Systems Design, 2006
 46. Katedra Nauky o obrábění = Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, Katedra tváření, slévání a svařování = Ústav strojírenské technologie, Ústav ekonomiky a řízení podniku, Ústav přístrojové a řídící techniky (Katedra automatizace), Fakulta strojní ČVUT v Praze
 47. Katedra obrábění a montáže, Katedra výrobních strojů a automatizace, Katedra sklářských strojů a robotiky, Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Státní závěrečné zkoušky, 28. srpna 2019, Studijní program B2301 Strojní inženýrství, komise G, učebna G203
 48. Výuka matematiky, fyziky, technického kreslení-deskriptivní geometrie, dějepisu a historie techniky i architektury
 49. Sborník z konference: „Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitou“ , stať: „Bude obnovena Masarykova akademie práce“ a „Životopisy autorů (doc. Vratislav Preclík)“, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, 2. mezinárodní konference EH v ČR, Evropské hnutí v České republice, Brno 1995
 50. Preclík, V.: „Logistický systém řízení KANBAN“ (recenze doc. Ing. Karel Dušák, zástupce vedoucího Katedry obrábění a montáže, FS TU v Liberci), Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, prosinec 2015, roč. XXIV., dvojčíslo 3–4, str.12–17, ISSN 1213-0591, registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 51. Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, prosinec 2016, roč.XXV., dvojčíslo 3–4, ISSN 1213-0591, 36 s. (str. 1–7, Vratislav Preclík, Jitka Nevečeřalová-Preclíková: „Navrhování nových výrobních procesů a systémů“, str.17–23, Vratislav Preclík: „Koncepce objednacích systémů v logistickém řízení“) , registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 52. Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen – prosinec 2017, roč.XXV. čís. 120. ISSN 1210-1648, 40 s. (str. 1–9, Vratislav Preclík: Dr. Emil Ludvík, první předseda a zakladatel MDH) , registrace ministerstva kultury ČR č. 7435
 53. Preclík Vratislav: Za doktorem Jiřím Navrátilem, in ČAS., časopis Masarykova demokratického hnutí, číslo 117, str. 1–4, ročník XXV., leden-březen 2017, registrace Ministerstva kultury ČR,č.7435, Registrace ISSN 1210-1648
 54. Vratislav Preclík: „Za sochařem Vladimírem Preclíkem“, in. Čas. č. 82, roč. XVI., str. 5–6, ISSN 1210-1648, duben–červen 2008
 55. MA: Masarykova akademie práce, strojní společnost na ČVUT v Praze, zapsaný spolek ve vložce L6960 u Městského soudu v Praze (původně občanské sdružení 7.8.1995)
 56. PRECLÍK, Vratislav: Zpráva o činnosti Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, z.s. za rok 2017, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červenec 2018, roč. XXVII. , dvojčíslo 1, 2 . ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 13–16
 57. Sborník z konference: Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitou, stať: „Vratislav Preclík: “Masaryk a svatý Václav„ (T. G. Masaryk a víra) a “Životopisy autorů„, Filosofická fakulta University Karlovy, 1. mezinárodní konference EH v ČR, 12. až 14. září 1994 (modrá posluchárna v Karolinu, zahájení ve Velké aule Karolina, garance Milan Uhde, předseda poslanecké sněmovny, Pavel Tigrid, ministr kultury, Ivan Pilip, ministr školství), Evropské hnutí v České republice a Universita Karlova , Praha 1994
 58. PRECLÍK, Vratislav: Zpráva o činnosti Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, občanské sdružení, kolektivního člena EH v ČR (a MEH), za rok 2005, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, červen 2006, roč.XV., dvojčíslo 1, 2 . ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 15–20, na str. 15, Potvrzení kolektivního členství v mezinárodním European Movement se sídlem v Bruselu“ 2. volební konferencí MA 21. února 2005
 59. Udělení Masarykovy etuje k životnímu jubileu doc. Bořivoje Petráka (70 let) a doc. Vratislava Preclíka (50 let), Zasedací síň Masarykova demokratického hnutí, 6. července 1996, Na Příkopě 10, Praha 1
 60. PRECLÍK, Vratislav: „Masarykova akademie práce“, in Sborník z 2. mezinár. konference „Evropské hodnoty demokracie a výchovy po zkušenostech s totalitním režimem„ (FF MU Brno 7. a 8. 9. 1995), Ústav pedagogických věd Masarykovy univerzity, říjen 1996, ISBN 80-7204-060-X, str. 55 – 59, vydání 1998
 61. Pozdravné poselství dr. Emila Ludvíka, předsedy MDH, tlumočené jeho místopředsedou doc. Vratislavem Preclíkem, in Sborník Konference Jan Masaryk, diplomat, státník, humanista II (13.-15.9.1996), Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Nadace Jana Masaryka, vydáno 1997, ISBN 80-7079-140-3, str. 27 a 194
 62. Vratislav Preclík: Hilsneriáda a česká společnost (konference 24.–26. listopadu 1999, Univerzita Karlova Praha k stému výročí Polenského procesu), reportáž in ČAS, str.15–16, ročník 7, číslo 35, prosinec 1999, ISSN 1210-1648
 63. Emil Novák: Naši prezidenti na mincích a medailích, Nakladatelství VEDUTA, Štíty, 2008, ISBN 978-80-86438-26-9
 64. Seznam nositelů Čestné medaile T. G. Masaryka v letech 1997–2007, Archiv MDH, Na Příkopě 10, Praha 1
 65. Vratislav Preclík: T. G. Masaryk, Auguste Comte a víra, in. Sborník z mezinárodní konference TGM, Praha-Hrad, březen 2000, nakl. EVA, Milan Nevole, Praha 2000
 66. Udělení bronzové medaile k 150. výročí narození TGM za aktivní účast na konferenci T. G. Masaryk “Idea demokracie a současné evropanství„, Praha – Hrad 4.–7. března 2000
 67. Vratislav Preclík: Využití typové technologie pro TgPV hřídelů, Sborník celostátního semináře „Automatizace technologické přípravy výrobku“ 15.–16. 6. 1989 Prachatice, č. akce 341 C, Český výbor strojnické společnosti, Dům techniky České Budějovice 1989
 68. Preclík Vratislav: Průmyslová logistika, 116 s., ISBN 80-01-02139-4, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2000
 69. Systém typového řešení v technické přípravě montáží (státní úkol P-15), Acta Polytechnica, č. 3, řada II., str. 215–225, SPN Praha 1975, ISSN 1210-616X.
 70. Preclík, V.: “Logistický informační systém (1. část)„ (recenze doc. Ing. Karel Dušák, zástupce vedoucího Katedry obrábění a montáže, FS TU v Liberci), Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, listopad 2007, roč.XVI., dvojčíslo 3–4, str.14–24, ISSN 1213-0591, registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 71. Vratislav Preclík-Jitka Nevečeřalová: Závěry z výzkumu fyzikálně-metalurgických vlastností martenzitických nerezavějících ocelí pro návrh databáze obrobitelnosti, článek in Strojař, str.1–13, ročník X., dvojčíslo 3,4, prosinec 2001, ISSN 1213-0591,
 72. Preclík, V.: “Průmyslová logistika základem projektování výrobních systémů„ (recenze doc. Ing. Karel Dušák, zástupce vedoucího Katedry obrábění a montáže, FS TU v Liberci), Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, prosinec 2014, roč.XXIII., dvojčíslo 3–4, str. 8–17, ISSN 1213-0591, registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 73. Vratislav Preclík: Výzkum a výuka robotizace na belgické technické univerzitě, in Strojnický obzor, číslo 2/1991, str. 8–9, Česká strojnická společnost, průmyslové nakladatelství a vydavatelství UTRIN, U Sovových Mlýnů 9, Praha 1
 74. Vratislav Preclík: Využití průmyslových robotů pro automatizaci montáže, in Strojnický obzor, číslo 2/1992, str. 7–9, Česká strojnická společnost, průmyslové nakladatelství a vydavatelství UTRIN, U Sovových Mlýnů 9, Praha 1992
 75. Vliv fyzikálně-metalurgických charakteristik na obrobitelnost ocelí třídy 11 a 12, In: Technik. 1997, roč. 5, s. 34–35. ISSN 1210-616X
 76. Research on physico-metallurgical properties of martensitic rustless steels for machinability database design, In: Strojírenská technologie. 1998, vol. 3, no. 1, p. 66–69. ISSN 1211-4162.
 77. Výzkum využití vybraných fyzikálně-metalurgických charakteristik pro návrh databáze obrobitelnosti, In: Strojírenská výroba. 1997, roč. 45, s. 22–25. ISSN 0039-2456
 78. PRECLÍK, Vratislav: Z Horního Dvořiště do Českých Budějovic (triumfální příjezd prezidenta Masaryka do vlasti 20. prosince 1918), in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, listopad – prosinec 2003, roč.XI. čís. 55–56. ISSN 1210-1648, str.7–11
 79. PRECLÍK, Vratislav: „Znovu Masarykova akademie práce.“, in deník Lidová demokracie, 21. března 1990
 80. “Kytička Prezidentu Osvoboditeli„, deník Lidová demokracie březen 1990, “Vzpomínka na Zborov„, LD červen a červenec 1990, “Masarykova akademie práce„, LD září 1990, “Neteče voda, neteče...„ LD 30. března 1992, “Masarykovou stopou„, LD červen 1992
 81. PRECLÍK, Vratislav: „Zborovská vzpomínka“, in deník Lidová demokracie, s. 5, pondělí 11. května 1992
 82. PRECLÍK, Vratislav: „Kytička pro prezidenta Masaryka“, in deník Lidová demokracie, s. 7, pátek 4. března 1994
 83. PRECLÍK, Vratislav: „T. G. M. a česká státnost“, in deník Lidové noviny, úterý 2. února 1993, str.11
 84. PRECLÍK, Vratislav: „Prezident Masaryk o velkém knížeti“, in deník Lidové noviny, 3 s., září 1994
 85. Vratislav Preclík a kol.: Automatizace montážních linek a Průmysl 4.0, článek in Strojař, str.1- 21, ročník XXVI., 1–4, prosinec 2017, ISSN 1213-0591, registrace MK ČR E13559
 86. Vratislav Preclík: Současný stav v tvorbě a uplatnění automatizačních programů-subsystém soustružení, Sborník přednášek „Nové směry a poznatky v oblasti ASNP“, Dům Kultury Trutnov, str. 46–63, 1988, 1. Vydání, povoleno MK ČSR 59–356–87, tematická skupina 07/12
 87. Vratislav Preclík: Hilsneriáda a česká společnost (konference 24.–26. listopadu 1999, Univerzita Karlova Praha k stému výročí Polenského procesu), reportáž in ČAS, str.15–16, ročník 7, číslo 35, prosinec 1999, ISSN 1210-1648
 88. PRECLÍK Vratislav: Kauza Kristiny Ringlové a případ Hilsnerův, in ČAS., časopis Masarykova demokratického hnutí, číslo 119, str. 11–18, ročník XXV., červenec-září 2017, registrace Ministerstva kultury ČR,č.7435, Registrace ISSN 1210-1648
 89. Vratislav Preclík: Zborov a T. G. Masaryk, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, červenec 2003, roč. XI., čís. 53. ISSN 1210-1648, str.8–11
 90. Vratislav Preclík: Masaryk a bitva u Bachmače právě před sto lety, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, leden – březen 2018, roč. XXVI., čís. 121. ISSN 1210-1648, str.8–12
 91. Preclík, V.: “Design for Assembly„, in Proceeding of International Conference on Engineering Design ICED 1995, Vol.No 2, WDK Heurista Zurich
 92. Vratislav Preclík: Machinability Database Design (Návrh databáze obrobitelnosti), Sborník 100 let od narození prvního vedoucího katedry obrábění a montáže Prof. Ing. Františka Křístka, Technická Univerzita v Liberci, 26 s. , září 2008, vydání první, č. publikace 55–093–08, tisk ReproArt Liberec, ISBN 978-80-7372-388-0
 93. Vratislav Preclík: Od Zborova k samostatnému demokratickému státu (Pořad na “Mikulášském„ gymnáziu v Plzni 15. října 2008, uváděla předsedkyně Klubu TGM paní Věra Míková), in ČAS., časopis Masarykova demokratického hnutí, číslo 84, str.28–34, ročník XVI., prosinec 2008, registrace Ministerstva kultury ČR,č. 7435, Registrace ISSN 1210-1648
 94. Sborník příspěvků z konference Československé obce legionářské. “Československé legie v boji za samostatný stát a jejich odkaz v 21. století„ ISBN 978-80-87919-01-9. Praha: Československá obec legionářská, 2013. 205 s.
 95. Matrika oddaných svatovítské kapituly v chrámu sv. Víta 26. července 1973, oddávající apoštolský administrátor Mons. dr. Karel Šebor
 96. Matrika pokřtěných u sv. Filipa a Jakuba v Praze 5, 31. května 1975
 97. Vratislav Preclík: Barokní pevnost olomoucká, Praha 1978
 98. Otto Smrček – Vratislav Preclík: Historie obrábění, Grada 2002
 99. Encyklopedický slovník, ISBN 80-207-0438-8 Odeon, Praha 1993
 100. Malá ilustrovaná encyklopedie, Encyklopedický dům, Praha 1999, ISBN 80-860-4412-2
 101. PRECLÍK, Vratislav: Vzpomínka na hrdiny třetího odboje (Heliodor Píka, Milada Horáková), in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, červenec–září 2019, roč. XXVII. čís. 127. ISSN 1210-1648, str. 6–10
 102. PRECLÍK, Vratislav (-ecl-): „O mravnosti v hospodářství.“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, květen 1995, roč. III., čís. 9., reg. Min. kultury ČR č. 7435/96, (ISSN 1210-1648), str. 15–16
 103. PRECLÍK, Vratislav: „TGM, věda, hospodářství a živnosti.“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, září 1995, roč. III., čís. 11., reg. Min. kultury ČR č. 7435/96, (ISSN 1210-1648), str. 15–18
 104. PRECLÍK, Vratislav: „Nebát se a nekrást.“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, březen 1996, roč. IV., čís. 13., reg. Min. kultury ČR č. 7435/96, ISSN 1210-1648, str. 9–11
 105. PRECLÍK, Vratislav: „TGM a hospodářství.“ in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, prosinec 1996, roč. IV., čís. 17., reg. Min. kultury ČR č. 7435/96, (ISSN 1210-1648), str. 5–7
 106. PRECLÍK, Vratislav (-ecl-): „Do naší knihovničky: H. Gordon Skilling: T. G. Masaryk, Against the Current (Proti proudu) 1882–1914 .“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, leden-únor 1995, roč. III., čís. 8., reg. Min. kultury ČR č. 7435/96, ISSN 1210-1648, str. 12–14
 107. PRECLÍK, Vratislav (-ecl-): „U Masarykovcov.“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, březen 1996, roč. IV., čís. 13., reg. Min. kultury ČR č. 7435/96, ISSN 1210-1648, str. 11–12
 108. PRECLÍK, Vratislav (-ecl-): „Za Herbertem Masarykem. Dvojí jubileum.“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, květen 1995, roč. III., čís. 9., reg. Min. kultury ČR č. 7435/96, (ISSN 1210-1648), str. 17–18
 109. PRECLÍK, Vratislav: „K výročí paní Charlotty.“ (Odborný profil a život) , in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen 1995, roč. III., čís. 10., reg. Min. kultury ČR č. 7435/96, ISSN 1210-1648, str. 6–7
 110. PRECLÍK, Vratislav (-ecl-): „Masarykovi rodiče a antisemitský mýtus.“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen 1995, roč. III., čís. 10., reg. Min. kultury ČR č. 7435/96, ISSN 1210-1648, str. 14
 111. PRECLÍK, Vratislav (-ecl-): „Abdikace.“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, prosinec 1995, roč. III., čís. 11., reg. Min. kultury ČR č. 7435/96, ISSN 1210-1648, str. 9
 112. PRECLÍK, Vratislav: „Sto let Masarykova Husa.“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, květen 1996, roč. IV., čís. 14., reg. Min. kultury ČR č. 7435/96, ISSN 1210-1648, str. 8–10
 113. Prchlík Vladimír: Masaryk a legie – základy svobodné republiky (recenze knihy Vratislav Preclík. Masaryk a legie), in Tučňák. měsíčník MČ Praha 4, str. 22, ročník XXV, listopad 2019,registrace MK ČR č. 12556
 114. PRECLÍK, Vratislav: Prezident Masaryk v novém samostatném státě právě před sto lety (Vánoce 1919), in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen – prosinec 2019, roč. XXVII., čís. 128. ISSN 1210-1648, str. 7–13
 115. Vratislav Preclík: Prezident Masaryk a Tusarova vláda, in Čas. Ročník XXVIII, číslo 130/duben-červen 2020, registrace MK ČR 7435, ISSN 1210-1648, str. 6–13
 116. PRECLÍK, Vratislav: Profesor Masaryk v době založení časopisu ČAS, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, duben – červen 2021, roč. XXIX., čís. 134. ISSN 1210-1648, str. 15–23
 117. PRECLÍK, Vratislav: „Profesor Masaryk, opora realistů“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen – prosinec 2021, roč. XXIX., čís. 136, ISSN 1210-1648, str. 4–14
 118. PRECLÍK, Vratislav: „Profesor Masaryk, převzetí Času realisty a jednání se staročechy“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, leden – březen 2022, roč. XXX., čís. 137. ISSN 1210-1648, str. 12 – 21
 119. Vratislav Preclík: “Uplynulo 160 let od narození T. G. Masaryka„, článek in Strojař, str.1–7, ročník XIX., dvojčíslo 1–2, červen 2010, ISSN 1213-0591, registrace MK ČR E13559
 120. Vratislav Preclík: T. G. Masaryk – vznik Československa a jeho legionáři, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, září-prosinec 2013, roč. XXI. čís. 104. ISSN 1210-1648, str. 4–11
 121. Vratislav Preclík: MDH uctilo památku Prezidenta Osvoboditele, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, červenec–září 2015, roč. XXIII. čís. 111. ISSN 1210-1648, str. 16–17
 122. PRECLÍK, Vratislav: Návrat prezidenta Masaryka do vlasti právě před sto lety (20. prosince 1918), in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen – prosinec 2018, roč.XXVI. čís. 124. ISSN 1210-1648, str. 5–13
 123. Vratislav Preclík: O nové knize Masaryk a legie, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, duben – červen 2019, roč. XXVII. čís. 126. ISSN 1210-1648, str. 18–21
 124. Preclík Vratislav: Masaryk a bitva u Bachmače, in ČAS., časopis Masarykova demokratického hnutí, číslo 68, str.8–11, ročník XIII., listopad 2005, registrace Ministerstva kultury ČR,č.7435, Registrace ISSN 1210-1648
 125. Vratislav Preclík: O téměř neznámém Masarykově legionáři, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, duben – červen 2019, roč. XXVII. čís. 126. ISSN 1210-1648, str. 15–17
 126. Preclík Vratislav: T. G. M. a jeho legionáři právě před sto lety, in ČAS., časopis Masarykova demokratického hnutí, číslo 116, str. 8–16, ročník XXIV., říjen-prosinec 2016, registrace Ministerstva kultury ČR,č.7435, Registrace ISSN 1210-1648
 127. PRECLÍK, Vratislav: Profesor Masaryk u amerických legionářů právě před sto lety (Stamford 1918), in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, červenec–září 2018, roč. XXVI. čís. 123. ISSN 1210-1648, str. 6–10
 128. Preclík, Vratislav: Dobytí Kazaně a Masarykova cesta k demokratickému státu, in ČAS., časopis Masarykova demokratického hnutí, číslo 88, str.35–42, ročník XVII., říjen-prosinec 2009, registrace Ministerstva kultury ČR,č.7435, Registrace ISSN 1210-1648
 129. Vratislav Preclík: Milan Rastislav Štefánik, Masarykův spolubojovník, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, duben – červen 2019, roč. XXVII. čís. 126. ISSN 1210-1648, str. 5–10
 130. PRECLÍK, Vratislav: Prezident Masaryk a vláda Edvarda Beneše, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, duben – červen 2021, roč. XXIX., čís. 134. ISSN 1210-1648, str. 7 – 12
 131. PRECLÍK, Vratislav: Prezident Masaryk a vláda Jana Černého, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, červenec – září 2020, roč. XXVIII., čís. 131. ISSN 1210-1648, str. 10–16
 132. PRECLÍK, Vratislav: „Prezident Masaryk a první Švehlova vláda“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, červenec – září 2022, roč. XXX., čís. 139. ISSN 1210-1648, str. 11–17
 133. PRECLÍK, Vratislav: Prezident Masaryk a sokolská myšlenka, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, duben – červen 2018, roč. XXVI. čís. 122. ISSN 1210-1648, str.10–16
 134. PRECLÍK, Vratislav: „Masaryk v Plzni“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen 1997, roč. V., čís. 23. ISSN 1210-1648, str. 8 – 9
 135. PRECLÍK, Vratislav: Prezident Masaryk a Lány, právě před sto lety, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen – prosinec 2020, roč. XXVIII., čís. 132. ISSN 1210-1648, str. 8 – 13
 136. PRECLÍK, Vratislav: Masarykův podzim roku 1921, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, červenec – září 2021, roč. XXIX., čís. 135. ISSN 1210-1648, str. 14 – 19
 137. PRECLÍK, Vratislav: „Prezident Masaryk a mezinárodní postavení republiky právě před sto lety“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, leden – březen 2021, roč. XXIX., čís. 133. ISSN 1210-1648, s. 18–24
 138. PRECLÍK, Vratislav: „Toulky historií Masarykova demokratického hnutí aneb 30let jeho existence“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, leden – březen 2021, roč. XXIX., čís. 133. ISSN 1210-1648, s. 1–8
 139. Informaci poskytl: Ing. Josef Šára (narozen 1935) – synovec generála Václava Šáry
 140. Náš kalendář 2018, Českij kalendar, stať v knize Vratislav Preclík: TGM a jeho ruští legionáři právě před sto lety, 112 str., BBK 92 G 37, UDK 006.96, Vydavatel Klub TGM (Čech.Ukr), Užgorod 2018
 141. PRECLÍK, Vratislav. Masaryk a legie, váz. kniha, 219 str., Paris Karviná ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2019, ISBN 978-80-87173-47-3, s. 151, s. 157, s. 169
 142. Sborník oceněných literárních prací a studentů XI. ročníku soutěže TGM – život, dílo a odkaz pro současnost, 165 str., vydalo nakladatelství Paris ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2020, ISBN 978-80-87173-54-1
 143. Sborník oceněných literárních prací a studentů XII. ročníku soutěže TGM – život, dílo a odkaz pro současnost, 300 str., vydalo nakladatelství Paris ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2021, ISBN 978-80-87173-57-2
 144. Jindřiška Nevyjelová: Slavnostní okamžik vyhodnocení soutěže nastal, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, září-prosinec 2013, roč. XXI. čís. 104. ISSN 1210-1648, str. 16–17
 145. Sborník oceněných literárních prací žáků a studentů I. a II. ročníku soutěže TGM – život, dílo a odkaz pro současnost, 309 str., Paris Karviná ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2012, ISBN 978-80-87173-22-0
 146. Sborník oceněných literárních prací a studentů III. a IV. ročníku soutěže TGM – život, dílo a odkaz pro současnost, 210 str., vydalo nakladatelství Paris ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2014, ISBN 978-80-87173-28-2
 147. Sborník oceněných literárních prací žáků a studentů IX. ročníku soutěže TGM – život, dílo a odkaz pro současnost, 190 str., Paris Karviná ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím, 2018, ISBN 978-80-87173-44-2
 148. PRECLÍK, Vratislav: „Profesor Masaryk a Podkarpatská Rus právě před sto lety“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, leden–březen 2019, roč.XXVII. čís. 125. ISSN 1210-1648, str.18–23
 149. https://www.masarykovohnuti.cz/Dokumenty/PredsednictvoMdh
 150. Dolista Josef: „Rusko a Evropa v pojetí T. G. Masaryka“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, duben–červen 2015, roč. XXIII. čís. 110. ISSN 1210-1648, str. 12 (4–15)
 151. Vratislav Preclík. Bitva u Zborova a její význam pro vznik samostatného Československa in Po stopách spořilovských legionářů, str. 14–21, váz. ISBN 978-80-906294-1-7, nakl. Tomáš Hromádka, REGIONPLUS, Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, o.s. Praha 2015
 152. Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, z. s., in „Vzpomínky na spořilovské sokolské divadlo“, str. 59–60, Praha 2017, ISBN 978-80-906294-0-0, Vyd. Tomáš Hromádka REGIONPLUS, Praha 4
 153. Po stopách spořilovských legionářů, stať v knize „Vratislav Preclík. TGM a bitva u Zborova“, 160 s. váz, nakl. Tomáš Hromádka, Praha únor 2016
 154. PRECLÍK, Vratislav: Velká Chuchle oslavila sté výročí Masarykovy republiky, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, říjen – prosinec 2018, roč. XXVI. čís. 124. ISSN 1210-1648, str.20–22
 155. PRECLÍK, Vratislav: K významnému jubileu bratra Vladimíra Prchlíka, čestného občana Prahy 4, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, leden–březen 2019, roč. XXVII. čís. 125. ISSN 1210-1648, str.23–26
 156. Preclík, Vratislav: Bitva u Zborova ovlivnila jednání T. G. Masaryka o naší republice, in ČAS., časopis Masarykova demokratického hnutí, číslo 77, s. 3–7, ročník XV., červen 2007, registrace Ministerstva kultury ČR č. 7435, Registrace ISSN 1210-1648
 157. PRECLÍK, Vratislav: „Masaryk, legie a bitva u Zborova“, in Čas: časopis Masarykova demokratického hnutí, duben – červen 2022, roč. XXX., čís. 138. ISSN 1210-1648, s. 12–24
 158. Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, prosinec 2018, roč. XXVII., dvojčíslo 3–4, ISSN 1213-0591, 16 s. (str. 1–7 „Trendy hydrodynamického pohonu lodí“, str.8–16 „Provozní účetnictví jako nástroj vnitropodnikového řízení“, -ecl- editor) , registrace ministerstva kultury ČR č. E 13559
 159. PRECLÍK, Vratislav: Zpráva o činnosti Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, z.s. za rok 2013, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červen 2014, roč. XXIII., dvojčíslo 1, 2. ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, s. 15–20
 160. Preclík Vratislav: Průmyslová logistika, 359 s., ISBN 80-01-03449-6, Nakladatelství ČVUT v Praze, 2006
 161. PRECLÍK, Vratislav: Kam kráčíš Průmyslová logistiko? Quo vadis Industrial Logistics?, in Strojař, časopis Masarykovy akademie práce, prosinec 2021, roč. XXX., čtyřčíslo 1–4. ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 2–10
 162. PRECLÍK, Vratislav: Průmysl 4.0 a jeho základní koncept, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden–červen 2019, roč. XXVIII., dvojčíslo 1, 2 . ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, str. 1–11
 163. PRECLÍK, Vratislav: Zpráva o činnosti Masarykovy akademie práce, strojní společnosti na ČVUT v Praze, z.s. za rok 2018, in Strojař: časopis Masarykovy akademie práce, leden – červen 2019, roč. XXVIII. , dvojčíslo 1, 2. ISSN 1213-0591, registrace Ministerstva kultury ČR E13559, s. 11–16
 164. Televizní přenos z Míčovny Pražského hradu, udílení čestných medailí Tomáše Garrigua Masaryka, za věrnost jeho odkazu, 7.3. 1998 ČT 1
 165. Stopami průkopníků (stručná historie Fakulty strojní ČVUT v Praze 1864 až 1989), Praha 1989
 166. WITTLICH, Petr; KOSÁKOVÁ-MEDKOVÁ, Eva. Herbert Masaryk : život a dílo : (1880–1915), katalog výstavy. Praha : Tvorba, Masarykovo demokratické hnutí, 1993. 48 str. ISBN 80-85386-67-4.
 167. Katalog výstavy: Tomáš Garrigue Masaryk – člověk a umění, Tvorba Praha a Masarykovo demokratické hnutí, Praha 1995
 168. Jindřiška Nevyjelová: Masarykovo demokratické hnutí v roce 2018, In.: Časopis Masarykova demokratického hnutí, leden–březen 2019, roč. XVII. čís. 125. ISSN 1210-1648, s. 1–5

Externí odkazy