Možná hledáte: Transformátor (teorie systémů) – obecný pojem transformátor a jeho vliv na kauzalitu.
Transformátor
VN transformátor z televizního přijímače s výstupním napětím 25KV
Transformátor jednofázový – schematická značka

Transformátor je elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Používá se většinou pro přeměnu střídavého napětí (např. z nízkého napětí na vysoké) nebo pro galvanické oddělení obvodů.

Kompaktní trafostanice Eltraf (tzv. "kiosková"). Transformátor je umístěn uvnitř kompaktní buňky odlité z betonu. Trafostanice může být částečně (jako na obrázku), nebo úplně zapuštěna do země, aby nerušila okolí.

Rozdělení transformátorůEditovat

Podle počtu fázíEditovat

 • Jednofázový
 • Trojfázový
 • Speciální (dvě nebo více fází, měniče počtu fází)

Podle konstrukce magnetického obvoduEditovat

 • Plášťový
 • Jádrový
 • Toroidní

Podle použitíEditovat

 
Energetický transformátor
 • Energetické: blokový (generátor elektrárny na vedení vvn),
 • Distribuční (z vedení vvn/vn ke spotřebiteli)
 • Napájecí (pro transformaci nízkého napětí na vyšší napětí)
 • Bezpečnostní (jako napájecí, ale zajištěná izolační pevnost - pro napájení obvodů ve zdravotnictví, v hračkách a v spotřebičích ve třídě III)
 • Rozptylový (s magnetickým bočníkem, pro svařování, napájení výbojek a speciální aplikace)
 • Regulační (autotransformátory, ferorezonanční stabilizátory,...)
 • Měřicí (napěťové, proudové, kombinované)

Podle provedení chlazeníEditovat

 • Vzduchové
 • Olejové
 • Zalité v tuhém izolantu

Podle počtu vinutíEditovat

 • Dvojvinuťový (primár, sekundár)
 • Trojvinuťový (primár, sekundár, terciár)[zdroj?]
 • Vícevinuťový

Popis transformátoruEditovat

Princip činnostiEditovat

Transformátor[1] je měnič střídavého napětí. Skládá se ze tří hlavních částí: vinutí, magnetický obvod, izolační systém.

Primární vinutí slouží k převodu elektrické energie na magnetickou. Procházejícím proudem se vytváří magnetický tok Φ [Fí]. Tento tok je veden magnetickým obvodem (jádrem) k sekundární cívce. Účelem magnetického obvodu většiny transformátorů je zajistit, aby co nejvíce magnetických siločar procházelo zároveň primární a sekundární cívkou.

V sekundární cívce se podle principu Faradayova indukčního zákona (viz zákon elektromagnetické indukce)   indukuje elektrické napětí. Proto transformátor pracuje jen na střídavý nebo pulzující proud, protože u stejnosměrného proudu se nemění magnetický tok (tj. derivace konstantního toku je nulová) a na sekundárním vinutí nevzniká žádné napětí.

Dosadíme-li do indukčního zákona dvakrát veličiny primárního a sekundárního vinutí s uvažováním, že magnetický tok je identický pro obě cívky a s uvažováním zákona zachování energie, dostaneme rovnici ideálního transformátoru (bez ztrát):

 [2]

kde U1 je napětí na primární cívce, I1 je proud protékající primární cívkou, N1 je počet závitů primární cívky. Indexem 2 jsou značeny veličiny sekundární cívky. Písmeno   značí převod transformátoru při   jde o snižující transformátor (napětí na sekundárním vinutí je nižší) a při   je transformátor zvyšující .

Volba velikosti jádraEditovat

S = K1•(P)-²

Magnetické obvody a ztráty v transformátoruEditovat

Součet ztrát nakrátko a naprázdno dosahuje u moderních energetických transformátorů velkých výkonů (MVA) pouze 0,5 %, účinnost je tedy 99,5 %. U malinkých transformátorů převládají ztráty nakrátko (ve vinutí) řádově 10 %.

Ztráty nakrátko („v mědi“)Editovat

 
Základní princip transformátoru

Jsou způsobeny ohmickým odporem vodiče tvořícího vinutí primární a sekundární cívky. Vinutí je obvykle z mědi nebo hliníku. Díky průchodu proudu tímto vodičem dochází k přeměně části přenášené energie na Jouleovo teplo, které se vyzáří v podobě tepelné energie a způsobuje oteplení vinutí transformátoru. Ztráty nakrátko jsou proměnlivé podle zatížení transformátoru, tedy podle toho jak velký výkon transformátor přenáší.

Ztráty nakrátko se měří při zkratovaném sekundárním vinutí (zapojení nakrátko = do zkratu) a při napájení transformátoru sníženým napětím (tzv. zkratové napětí, též napětí nakrátko)[3] tak, aby primárním vinutím protékal jmenovitý proud (a nebo se na tyto podmínky následně přepočítávají). Ze zkratového napětí lze vypočítat zdánlivý vnitřní odpor transformátoru a tím hodnoty prvků náhradního obvodu transformátoru: odpory vinutí R1+p^2*R2 a rozptylové toky vinutí. Zkratové napětí je charakteristickou hodnotou transformátoru a často se udává v procentech jmenovitého napětí. Čím větší je napětí nakrátko, tím menší je proud nakrátko a tím menší jsou i ztráty ve vinutí transformátoru. Transformátory s velkým zkratovým napětím jsou měkké zdroje napětí, transformátory s malým zkratovým napětím jsou tvrdé zdroje napětí.

Ztráty naprázdno („v železe“)Editovat

Jsou to ztráty především v magnetickém obvodu transformátoru. Mají tyto složky: ztráty magnetizační a ztráty vířivými proudy.

Magnetizační ztráty jsou ztracená energie potřebná k přemagnetovávání feromagnetického materiálu při střídavém magnetování.

Vířivý proud vzniká na principu Faradayova (Zákon elektromagnetické indukce). V tomto případě je to parazitní jev, kdy dochází k naindukování napětí v železném magnetickém obvodě transformátoru. Jelikož jde o kus materiálu je obvod uzavřen a může protékat zkratový proud - (Vířivý proud). Ten je kolmý na směr magnetického indukčního toku. Z důvodu snížení těchto ztrát se magnetický obvod vyrábí z navzájem izolovaných plechů. Vířivý proud je totiž úměrný kvadrátu plochy na které se indukuje. Rozdělíme-li tuto plochu rozplechováním např. na 100 menší obdélníkových oblastí bude v každém plechu 10 000x menší ztráta vířivým proudem. Jelikož je plechů 100 jsou celkové ztráty 100x menší než v případě magnetického obvodu z jednoho kusu.

Ztráty naprázdno se zjišťují měřením naprázdno. Při něm je transformátor napájen do primárního vinutí jmenovitým napětím a současně má všechny ostatní svorky rozpojeny = bez zátěže (na prázdno). Činný proud vstupního vinutí je tedy spotřebován na ztráty naprázdno a můžeme je z něj snadno spočítat. Z měření naprázdno určujeme: proud naprázdno, ztráty naprázdno, převod transformátoru, prvky náhradního obvodu: hlavní indukčnost, elektrický odpor odpovídající ztrátám naprázdno.

Do těchto ztrát se započítávají i méně významné děje jako je magnetostrikce - změna mechanických rozměrů magnetického obvodu úměrná magnetickému toku. Tyto periodické změny jsou pak dobře slyšitelné jako tichý tón o dvojnásobku frekvence budícího napětí.

Dále sem patří ztráty vířivými proudy ve vinutí transformátoru. Pro jejich snížení se i vinutí zhotovuje složením z více navzájem odizolovaných tenčích vodičů.

VinutíEditovat

Vinutí pro malé síťové transformátory jsou zhotovována z lakovaných drátů různého průměru. Cívka se navíjí na cívkové tělísko závit po závitu a jednotlivé vrstvy vinutí jsou prokládány izolací. Povrch cívky je izolován lepenkou nebo plátnem. Většina síťových transformátorků se následně impregnuje vakuotlakovou impregnací. Čím je vinutí dimenzováno na vyšší napětí a větší proudy, tím je výroba cívek obtížnější.

Třídy izolace vinutíEditovat

Y = 90 °C B = 130 °C G = nad 180 °C

A = 105 °C F = 155 °C

E = 120 °C H = 180 °C

Řízení napětíEditovat

 • Odbočkami na sekundárním vinutí
 • Pomocí autotransformátoru
 • Rozptylovým transformátorem

AutotransformátoryEditovat

Autotransformátory jsou transformátory, u kterých se pro primární i sekundární vinutí používá stejná cívka. Z mechanického hlediska jde o cívku na železném jádře s odbočkami pro primární a pro sekundární napětí, společnou částí vinutí prochází přibližně jen I1 - I2. Nevýhodou je, že při takové konstrukci přicházíme o galvanické oddělení primárního a sekundárního napětí. Odbočka sekundárního vinutí může být realizována pomocí pohyblivého jezdce, přičemž nastavením tohoto jezdce je pak možné regulovat velikost sekundárního napětí. Tento jezdec je u některých provedení nastavován elektrickým pohonem. Autotransformátory často najdeme v elektrických laboratořích, kde se používají jako regulovatelné zdroje střídavého napětí. Používá se také v dopravě při pohonu trakčních kolejových vozidel (elektrických lokomotiv), kde je hlavní výhodou menší hmotnost tohoto typu transformátoru.

 

Paralelní chod třífázových transformátorůEditovat

Je-li potřeba dodávat větší výkon, než by mohl dodávat jediný transformátor, pak je nutno výkon do podružné sítě dodávat paralelně spojenými transformátory. Pro paralelní chod transformátorů, musí být splněny čtyři podmínky, tzv. "4 S":

 • Stejná velikost sekundárních napětí, Us - I zanedbatelné rozdíly ve dvojicích napětí Us (naprázdno i pracovní) vedou k velkým vyrovnávacím proudům mezi transformátory - ke druhu zkratu.
 • Stejný fázový úhel - Vnější a vnitřní zapojení vinutí transformátoru má vliv na posun fázoru napětí mezi primárním a sekundárním vinutím. Při různých hodinových úhlech dojde mezi transformátory k obrovským vyrovnávacím proudům - další typ zkratu.
 • Stejný sled fází - Jednotlivé propojené fáze transformátorů musí mít stejné okamžité hodnoty napětí. Je zajištěno při napájení z jedné sítě. Pokud není dodržen sled dojde mezi transformátory k obrovským vyrovnávacím proudům - zkratu.
 • Stejné napětí nakrátko, Uk - Při rozdílných Uk stejných transformátorů dojde k nerovnoměrnému rozložení přenášeného výkonu. Větší (tvrdší) trafo musí mít menší Uk, menší (měkčí) trafo větší Uk.

V případě, že transformátory pracující paralelně do společné zátěže a jsou napájeny z různých zdrojů, musí mít fázory napětí stejný směr, stejnou velikost (efektivní i okamžitou) a stejný kmitočet.

Hodinový úhelEditovat

Hodinový úhel je charakteristická vlastnost zapojení trojfázového transformátoru (je dána konstrukcí transformátoru a uvedena na výrobním štítku). Jedná se o fázový posuv odpovídajících si napětí měřených od fázoru vyššího napětí k nižšímu ve smyslu sledu fází. Udává se v hodinách přičemž 1h odpovídá 30°. Schema zapojení transformátoru se označuje dvěma písmeny a hodinovým úhlem. Strana vyššího napětí se označuje velkým písmenem. Strana nižšího napětí malým písmenem.

Jednotlivá písmena označují schema zapojení vinutí: Y, y do hvězdy; D, d do trojúhelníku a písmeno z do lomené hvězdy (strana nízkého napětí při nesymetrickém zatížení). Označení zapojení transformátoru bývá doplněno znaky N nebo n, podle toho zda je vyveden střední vodič primárního nebo sekundárního vinutí.

Příklady typů transformátorů: Yy0, Dy5, Yz5, Yyn6, Dy11 atd. V praxi mohou být použita ještě další schémata zapojení speciálních třífázových transformátorů.

Chlazení transformátorůEditovat

Malé transformátory jsou obvykle chlazeny vzduchem. Velké transformátory jsou obvykle chlazeny olejem. Nové transformátory jsou vyráběny jako bezolejové. Jejich vinutí je zalito v izolační pryskyřici. Přímé vodní chlazení se nepoužívá. Voda je i při nepatrném znečištění vodivá a elektrickým proudem je rozkládána na výbušnou směs vodíku a kyslíku.

Druhy chladiv a jejich označeníEditovat

 • O – oleje
 • A – vzduch
 • W – voda
 • L – nehořlavá izolační kapalina
 • G – plyn
 • S – pevný izolant

Označení způsobu oběhu chladivaEditovat

 • N – přirozený
 • F – nucený neřízený
 • D – nucený řízený

Nádoby transformátorůEditovat

 • Hladká nádoba – do výkonu 50 kVA
 • Vlnitá nádoba – do výkonu 2,5 MVA
 • Nádoba s chladicími trubkami – do výkonu 20 MVA
 • Nádoba s radiátorem – do výkonu nad 20 MVA

Druhy zkoušek transformátorůEditovat

Zkouší se, zda stroj vyhovuje požadavkům kladeným na jakost materiálu, konstrukci, rozměry, elektrické vlastnosti a také vhodnost pro dané použití.

Rozdělení zkoušekEditovat

Zkoušky transformátoru lze dělit podle:

 • rozsahu
 • účelu
 • počtu opakování.

Druhy zkoušekEditovat

Zkoušením transformátoru se ověřuje, zda splňuje předem známé kritérium. Zkoušky se provádějí a vyhodnocují:

 • měřením - naměřená číselná hodnota se porovnává s předepsanou hodnotou,
 • ověřením - rovnou konstatování ano/ne, například u sledu fází, kde jsou jasně dané diskrétní hodnoty.

Především teplotní zkoušky jsou časově náročné.

Prováděná měřeníEditovat

 • převodu napětí[zdroj?]
 • izolačního odporu
 • odporu vinutí za studena
 • ztrát naprázdno
 • charakteristiky naprázdno[zdroj?]
 • netočivé impedance[zdroj?]
 • kapacity vinutí[zdroj?]
 • ztrát nakrátko[zdroj?]
 • hluku[zdroj?]
 • elektrické pevnosti oleje[zdroj?]

Prováděné prověrkyEditovat

 • kontrola fází[zdroj?]
 • zkouška přiloženým napětím[zdroj?]
 • zkouška indukovaným napětím[zdroj?]
 • oteplovací[zdroj?]
 • nárazovým napětím plnou vlnou[zdroj?]
 • zkratová odolnost[zdroj?]
 • nárazovým napětím kusou vlnou[zdroj?]
 • mechanické (přepínače odboček)

ShrnutíEditovat

Transformátor může pracovat se střídavým proudem (ideálně sinusoidním) nebo se stejnosměrným proudem tepavým nebo je nutné použít měnič (např. rotační, nebo polovodičový měnič s oscilátorem). Transformátor se skládá z primární a sekundární cívky, které bývají pro zvýšení účinnosti navinuty na společném feromagnetickém jádru. Jádro bývá vyrobeno ze speciálních transformátorových plechů: např. příměsí 4% Si se omezují účinky vířivých proudů, omezují se tak ztráty v jádře a následné přehřívání, což má značný vliv na výslednou celkovou konstrukci transformátoru a nutnost chlazení. V minulosti byla např. v Praze významným výrobcem výkonových transformátorů ČKD Elektrotechnika ve Vysočanech.

Poměr počtu závitů primární a sekundární cívky udává poměr vstupního napětí k výstupnímu.

Pro laboratorní získávání vysokého napětí se využívá speciální Teslův transformátor.

Transformátoru se konstrukcí podobá tlumivka s jedním vinutím, která je zařazována jako indukční zátěž do obvodů a někdy se využívá i jako zdroj magnetického pole pro rušení magnetických záznamů.

Druhy transformátorůEditovat

ReferenceEditovat

 1. Jak se dělá transformátor Elektro 6/2011
 2. BARTOŠ, VÁCLAV, 1935-. Měření na elektrických strojích. 1. vyd. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita 109 s. s. ISBN 807082896X, ISBN 9788070828960. OCLC 320182492 
 3. Zkratové napětí

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Související veličinyEditovat

Externí odkazyEditovat