Přenos (elektrotechnika)

Přenos v elektrotechnice vyjadřuje míru přenesené energie (napětí, proudu, nebo výkonu) ve dvojbranu mezi vstupem a výstupem. Použití přenosu je důležitým parametrem u frekvenčních filtrů (dolní, horní, pásmová propust a pásmová zádrž).

Přenos elektrického obvodu

editovat

Přenos je dán poměrem výstupní veličiny ke vstupní. Značí se A s indexem přenesené veličiny (U - napětí, I - proud a P - výkon) a je bezrozměrný, nebo vyjádřen procenty:

Napětí Proud Výkon
     
  • Je-li přenos větší než 1 (>100%), pak je výstupní veličina (napětí, proud, výkon) vyšší než vstupní a dvojbran zesiluje.
  • Je-li přenos menší než 1 (<100%), pak je výstupní veličina (napětí, proud, výkon) nižší než vstupní a dvojbran utlumuje.

Zisk / útlum

editovat

Častěji se však používá přenos vyjádřený logaritmicky, v decibelech nazývaný zisk nebo útlum. Je-li přenos více než 1 (>100%, >0dB), nazýváme jej ziskem. Pokud je menší než 1 (<100%, <0dB), nazýváme jej útlumem. Častěji se však používá označení zisk (i v záporných hodnotách).

Napětí Proud Výkon
     
  • Je-li přenos menší než 1, pak po zlogaritmování vznikne záporné číslo. Dvojbran tedy utlumuje v záporných decibelech.
  • Je-li přenos větší než 1, pak po zlogaritmování vznikne kladné číslo. Dvojbran má tedy zisk v kladných hodnotách decibelů.

Odvození konstanty pro výkon

editovat

U výkonového zisku/útlumu je číslo 10, zatímco u napětí a proudu je 20. Je to dáno dosazením. Dosadíme-li do vzorce pro napěťový zisk /útlum výkon, proudy se vykrátí a druhá mocnina obou napětí se přenese před logaritmus a tím se z 10 stane 20.

Související články

editovat