Střední délka života

     >80
     75,5-79
     74-78
     72,5-75
     70-72,5
     67,5-70
     65-67,5
     60-65
     55-60
     50-55
     45-50
     40-45
     <40

Střední délka života neboli naděje dožití je statistický údaj udávající průměrný, tedy předpokládaný, věk, jehož dosahují členové dané populace. Hodnota vyjadřuje modelově očekávanou zbývající délku života při stáří jedince x (pro x=0 tedy při narození) při struktuře úmrtnosti pro daný rok vyhodnocení (která se ale do budoucna může měnit). Hodnoty ovlivňují různé (částečně vzájemně korelované) faktory jako je strava, ekonomika země, infrastruktura (pozitivně především vodní zdroje a čištění odpadu, negativně exhalace), stav zdravotnictví, úroveň kriminality, vojenský stav země (válka), životní prostředí (čistota ovzduší, zeminy, vodstva, kvalita potravin apod.) a řada dalších faktorů. O kvalitě života a zdraví však vypovídá spíše ukazatel délky života prožité ve zdraví.[1]

Obsah

Výpočet střední délky životaEditovat

Podle notace užívané v pojistné matematice je (pro osoby věku x zbývající) střední délka života   dána jako

 

kde   je pravděpodobnost přežití od věku   do věku   (kde   je počet lidí žijících s věkem  ) a   je pravděpodobnost úmrtí mezi věkem   a   (kde   je počet úmrtí ve věku  ). Jsou ale i jiné varianty (viz například ČSÚ - Úmrtnostní tabulky - Metodika). Většinou se ale udává pouze celková očekávaná střední délka života od narození, tedy  . Podle vzorců se ale nejedná o predikci budoucnosti, ale hodnota odpovídá počtu dožitých let, které se všechny prožijí v daném kalendářním roce, pro které je statistika vztažena. Aktuální pravděpodobnou délku života do aktuálního průměrného věku umírání (podle stavu aktuální úmrtnosti) je možné získat jako

 

což dává hodnotu blízkou hodnotě naděje dožití   (a dokonce hodnotu shodnou pro exponenciální nárůst pravděpodobnosti úmrtí s věkem, což je běžný trend při stárnutí). Například podle dat ČSÚ [2] je pro muže a rok 1925   rovno 53,3 roku. Ovšem v roce 1978 muži umírají průměrně ve větším věku - téměř 67 let. Správnějších odhadů lze však dosáhnout extrapolací úmrtnostních tabulek (např. Lee-Carterovou metodou).

Vývoj pravděpodobnosti úmrtností s věkem popisuje tzv. Gompertz-Makehamův zákon (respektive model). Exponenciální nárůst je popisován Gompertzovou funkcí a příspěvek nezávislý na čase je pak Makehamův. Rypoš lysý však u lidí dominující Gompertzův příspěvek nemá.[3]

Střední (průměrná) hodnota je ovšem pro asymetrické distribuce značně (o několik let) jiná než medián (jakého věku se dožije polovina lidí) či nejpravděpodobnější věk dožití (modus).[4]

RozdílyEditovat

 
Střední doba života při narození podle regionu (včetně výhledu z roku 2008), 1950-2050
 
Souvislost střední doby života při narození u žen a mužů.

Nejnižší hodnoty věku jsou měřeny v Africe (muži v jistých státech jen 50 let), nejvyšší v Japonsku (ženy 88 let) a například ve Skandinávii.

Z hlediska rozdělení podle pohlaví se ženy nyní dožívají obvykle o 10 % vyššího věku. Jejich průměrný tep srdce je ale o 10 % vyšší, což je v rozporu s teorií o konstantním (omezeném) počtu tepů za život.[5] V České republice to bylo v letech 2015-2016 přibližně 76 let u mužů a 82 let u žen. Podle středních předpovědí OSN bude v roce 2050 tento věk činit 82 let respektive 86 let.[6] Proto také do roku 2012 v ČR existovala výjimka na rozdíl v životním pojištění mužů a žen.[7] Rozdíl je převážně způsoben vyšší úmrtností mužů, která je způsobena u mužů vyšší incidencí zhoubných nádorů, vyšší konzumací cigaret, drog a alkoholu, vyšší fyzickou zátěží[8]. Také méně porodů způsobilo nárůst tohoto rozdílu.[9] Tím se také mění poměr pohlaví. Ovšem i mezi nenarozenými mají chlapci vyšší úmrtnost.[10] Také samci mají kratší délku života než samice.[11] To ukazuje na to, že příčinnou rozdílu je vedle společenského i genetický rozdíl (uvažovány jsou mitochondrie,[12][13] které souvisejí s metabolismem a dědí se výhradně od matek).

HistorieEditovat

Z historických dat je zřejmé, že naděje dožití při narození   není jednoznačným ukazetelem určujícím vhodně očekávaný věk (viz graf naděje dožití při narození na - Obyvatelstvo - roční časové řady - Graf 4 Naděje dožití při narození a kojenecká úmrtnost, 1870 – 2014). Díky vysoké kojenecké úmrtnosti (přes 25 %) v 19. století (a i dříve) je odpovídající věk dožití od narození pouze kolem 35 let (přestože by například   indikovalo pro toto období celkový věk dožití okolo 60 let a pro mladý paleolit   dává průměrně celkových 54 let,[14] v Evropě   pro muže od roku 1825 vzrostlo pouze zhruba o 5 let.[15]) Je to dáno tím, že takto vysoká dětská úmrtnost (která se stále v Africe pohybuje okolo 20 %) snižuje průměr věku téměř na polovinu,[16] a tak evokuje, že se dříve lidé nedožívali srovnatelně vysokého věku (podstatnou příčinnou smrti byla tehdy malárie).[17] To však není pravda, že by se dříve lidé bez moderní medicíny běžně nedožívali 70 let.[18] Tedy hlavní příčinou prodloužení věku   nebylo zpomalení stárnutí (tj. opotřebení organismu jeho aktivitou, které také hraje svou roli), ale snížení úmrtí v dětství (dostupná pitná voda, zlepšená hygiena a rozšíření očkování snížilo průjmová onemocnění, a tak i dehydrataci) a především postupné vymýcení hladu (hladomorů) dostupností potravin.[19] Vliv také hraje i snižování biologického příbuzenství[20] (zvýšenou populační mobilitou ve 20. století), čímž dochází ke snižování náchylnosti k nemocem.[21][22] Do budoucna se ale naděje dožití nemusí zvyšovat díky negativním jevům ve společnosti.[23] Ačkoli totiž dochází k několikanásobnému poklesu úmrtnosti na různé nemoci (včetně nemocí srdce), tak celkový počet úmrtí na rakovinu se po dlouhá desetiletí prakticky nemění[24][25][26] (a přitom je nyní hlavní příčinou úmrtí) i přes rostoucí výdaje (procento HDP) a rostoucí incidenci (diagnostikovaný počet případů). Totiž tzv. maximální délka života (MLS) zůstává pro organismy celkem konstantní a je spíše vnitřně determinována metabolismem.[27]

SouvislostiEditovat

Ucelená teorie příčin ovlivňujících délku života musí vysvětlit i řadu dalších souvisejících skutečností. Avšak i vysoká korelovanost nezaručuje příčinnost. Ale ani nekorelovanost či antikorelovanost neznamená popření vlivu – například nárůst znečištění ovzduší či obezity během 20. století vykazoval trend proti růstu dožívaného věku.

Ze světa zvířat je známo, že délka života (tam se spíše udává délka života již dospělých jedinců, než očekávaná délka života při narození) je úměrná váze jedince.[28] Teprve až během 20. století se (spolu s věkem) zvýšila postava[29][30] a to zhruba o 10 %, čemuž odpovídá zvýšení tělesné hmotnosti o 30 % (při zachování proporcí se nejedná o obezitu). Tomu by u savců odpovídalo prodloužení věku o 6 %, tedy u člověka o více než 4 roky. Toto se však týká průměru populace. Jakékoli ontogenetické extrémy (v BMI, malý[31]/velký vzrůst, studené/horké prostředí[32]) však délku života zkracují. I ženy jsou v průměru menší (rychlejší specifický metabolismus) a přesto se dožívají většího věku.

Výstižným modelem stárnutí/dlouhověkosti vystihující i korelace je teorie spolehlivosti.[33] Hromadící se poškození organizmu způsobené stylem života člověka zkracuje věk dožití (zvyšuje úmrtnost). Proto moderní lidé osvobozeni od fyzicky namáhavé práce mají větší naději. V USA to dokládá statistika, kde bělošské ženy, které mají největší podíl kancelářské práce,[34] se dožívají největšího věku,[35] naproti tomu černošští muži nejmenšího. Výběr povolání tak (nehledě na nehody) může ovlivnit dožití o několik let a "těžký život" (chudoba) je[36] nyní statisticky tou nejvýznamnější příčinou zkrácení (i o deset let) očekávané délky života[37] a proto daňové ráje jako například Monako či Macao vykazují špičkovou délku života.

Prodloužení života lze, podle jistých studií, také částečně dosáhnout příjmem jistých hormonů (jako například estrogenů,[38] testosteronu či vitamínu D[39] proti osteoporóze či DHEA[40][41] (respektive DHEAS[42]) a pregnenolonu[43]), které tělo ve stáří neprodukuje (například z cholesterolu) v dostatečné míře.

Související článkyEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. HEALTH EXPECTANCY IN THE CZECH REPUBLIC - http://www.ehemu.eu/pdf/CountryReports_Issue3/CzechRepublic.pdf
 2. https://www.czso.cz/csu/czso/umrtnostni_tabulky - Úmrtností tabulky za ČR od roku 1920
 3. https://phys.org/news/2018-01-naked-mole-rat-defy-gompertz.html - Naked mole rat found to defy Gompertz's mortality law
 4. https://understandinguncertainty.org/why-life-expectancy-misleading-summary-survival - Why 'life expectancy' is a misleading summary of survival
 5. Human Longevity Compared to Mammals - http://strdu.com/human_longevity_vs_mammals.html
 6. World population prospects, verze 2015 - http://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
 7. Proč ženy platí za životní pojištění méně? - http://www.pojcs.eu/zivotni-pojisteni/aktualne/proc-zeny-plati-za-zivotni-pojisteni-mene.html
 8. Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky 2002 - http://www.uzis.cz/system/files/zeny_muzi_cisl_zdr_stat.pdf
 9. http://medicalxpress.com/news/2016-04-lowered-birth-women-outlive-men.html - Lowered birth rates one reason why women outlive men
 10. http://www.soa.org/library/monographs/life/why-men-die-younger-causes-of-mortality-differences-by-sex/2001/january/m-li01-1-05.pdf - Mortality Differentials in Specified Age Groups
 11. http://phys.org/news/2016-11-life-men-lagging.html - As life expectancy grows, men still lagging
 12. http://genesdev.cshlp.org/content/19/20/2399.full - Metabolism, ubiquinone synthesis, and longevity
 13. http://www.bbc.com/news/health-19093442 - Fruit flies offer DNA clue to why women live longer
 14. Hillard Kaplan, Kim Hill, Jane Lancaster, and A. Magdalena Hurtado "A Theory of Human Life History Evolution: Diet, Intelligence and Longevity" (Evolutionary Anthropology, 2000, p. 156-185) - http://www.unm.edu/~hkaplan/KaplanHillLancasterHurtado_2000_LHEvolution.pdf
 15. THE FUTURE OF LONGEVITY IN SWITZERLAND, str. 46 - http://www.iumsp.ch/Publications/pdf/rds160_en.pdf
 16. https://visual.ons.gov.uk/how-has-life-expectancy-changed-over-time/ - Historically infant deaths were a major factor in life expectancies
 17. http://www.nature.com/news/2002/021003/full/news021001-6.html - A round up of the history and biology of the malaria parasite
 18. https://phys.org/news/2018-01-redefining-knowledge-elderly-people-history.html - Redefining knowledge of elderly people throughout history
 19. The Great Escape: A Review of Robert Fogel’s The Escape from Hunger and Premature Death, 1700–2100 - http://www.princeton.edu/~deaton/downloads/deaton_great_escape_on_fogel_jel2006.pdf
 20. Measures of Autozygosity in Decline: Globalization, Urbanization, and Its Implications for Medical Genetics - http://digital.csic.es/bitstream/10261/16325/1/journal%5B1%5D.pgen.1000415.pdf
 21. It's a wonderful, mixed-up world - http://www.telegraph.co.uk/comment/6475543/Its-a-wonderful-mixed-up-world.html
 22. Consanguinity and susceptibility to infectious diseases in humans - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2684220/
 23. A Potential Decline in Life Expectancy in the United States in the 21st Century - https://info.kp.org/communitybenefit/assets/pdf/our_work/global/NEJM_Obesity_LifeExpectancy.pdf
 24. Deaths: Final Data for 2004 - http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr55/nvsr55_19.pdf
 25. Trends in Age-adjusted Mortality Rate (Japan) - http://ganjoho.ncc.go.jp/data/public/statistics/backnumber/odjrh3000000vdf1-att/fig13.pdf
 26. Novotvary 2007 - http://www.uzis.cz/system/files/novot2007.pdf
 27. http://www.nature.com/articles/s41598-017-00037-7 - Lipidome determinants of maximal lifespan in mammals
 28. Body size, energy metabolism and lifespan - http://jeb.biologists.org/cgi/content/full/208/9/1717
 29. Proměny výšky postavy v průběhu věků - http://www.vesmir.cz/clanek/promeny-vysky-postavy-v-prubehu-veku
 30. TĚLESNÁ VÝŠKA A HMOTNOST MLADÝCH MUŽŮ VE VĚKU 18−25 LET V DRUHÉ POLOVINĚ 20. STOLETÍ - http://www.pmfhk.cz/VZL/VZL5_2003/Vzl5_5.pdf
 31. Life history trade-offs explain the evolution of human pygmies - http://www.human-evol.cam.ac.uk/pygmies/am/pnas_2007_life_history_pygmies.pdf
 32. Temperature-Related Deaths - http://www.dshs.state.tx.us/CHS/VSTAT/Hotcolddths/hotcolddths.shtm
 33. Reliability Theory of Aging and Longevity - http://longevity-science.org/Aging-Theory-2006.pdf
 34. Pathways to Retirement: Patterns of Labor Force Participation and Labor Market Exit among the Pre-Retirement Population by Race, Hispanic Origin, and Sex - http://opr.princeton.edu/papers/opr9901.pdf
 35. U.S. Census Bureau - http://www.census.gov/ipc/www/idb/
 36. http://phys.org/news/2016-04-rich-poor-huge-mortality-gap.html - New study shows rich, poor have huge mortality gap in US
 37. UNDERSTANDING RISK - http://www.phyast.pitt.edu/~blc/book/chapter8.html
 38. Estrogen Replacement: Overview - http://www.diagnose-me.com/treat/T92345.html
 39. High vitamin D level lengthens life expectancy of elderly Dutch - http://www.ergo-log.com/vitamindlongevityelderly.html
 40. KLIMAKTERICKÁ MEDICÍNA - http://www.klimakterickamedicina.cz/KM03_05.pdf
 41. DHEA - dehydroepiandrosteron - http://vitainfo.cz/eshop/detail.php?idzb=24
 42. Známe nové lidské geny! Zastaví stárnutí a nemoci? - http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/26194-zname-nove-lidske-geny-zastavi-starnuti-a-nemoci/
 43. Pregnenolone - http://www.therealessentials.com/pregnenolone.html

Externí odkazyEditovat