Slovo moudrosti

(přesměrováno z Slovo moudrosti (mormonismus))

Slovo moudrosti je ustálený název pro zjevení, které roku 1835 zapsal mormonský prorok Joseph Smith. Definuje správný životní styl mormonů. Bylo údajně dáno Bohem "nikoliv jako přikázání, ale jako rada Svatým".[1] Sehrálo důležitou roli v mormonské církvi.[2] Nachází se dnes v mormonském svatém Písmu, knize Nauky a Smluv, jako oddíl 89.

Historické pozadíEditovat

V roce 1835 začal zakladatel mormonismu Joseph Smith učit svých 12 apoštolů hluboké nauky Království. Za tímto účelem ustanovil tzv. Školu proroků, která se setkávala v horním patře Prorokova domu. Během četných setkání tam Joseph Smith učil apoštoly jak rozumět tajemstvím božství a exaltace (oslavení/zbožštění člověka). Apoštolové měli ve zvyku během těchto setkání živě debatovat a do toho kouřit a žvýkat tabák. To po určité době rozzlobilo Prorokovu manželku, Emmu Smithovou, která svému manželovi důrazně řekla, že po pravých apoštolech by jistě na zemi nezůstala taková spoušť, jako po těch mormonských. Byla to totiž právě ona, kdo pokaždé musel uklízet plivance, tabák a popel z podlahy domů. Joseph Smith se v důsledku rady své ženy zeptal Boha a údajně přijal zjevení, které se dnes nachází v mormonském svatém Písmu, knize Nauky a smluv, jako oddíl 89.[3]

Struktura zjeveníEditovat

V samotném počátku zjevení je napsáno, že bylo dáno nikoliv jako přikázání (tedy nikoliv jako závazná povinnost a neporušitelné pravidlo církve), ale jako rada Svatým v Sionu. Z tohoto a mnoha jiných důvodů se Slovu moudrosti také přezdívá "Zákon zdraví". Jeho smyslem je poradit mormonům, jak zdravě žít, aby měli silné tělo i ducha.

První část zjevení je prostoupena "negativními pravidly" a týká se látek, které nejsou pro zdraví prospěšné a lidé by se jim měli vyhýbat (nebo jich užívat v malém množství). Mezi takovými látkami je vyjmenován tvrdý alkohol[4] (víno ke svátosti je dovoleno), tabák a silné kávové nebo čajové odvary.

Druhá část zjevení je postavena na pozitivních premisách a týká se naopak látek, které jsou pro zdraví prospěšné a má jich býti užíváno pro zdraví a konstituci těla člověka. Mezi těmito látkami stojí na předním místě léčivé byliny. Zvláštní místo je ve zjevení přiřazeno i masu a jeho pojídání, k němuž jsou stanovena sice dobrovolná, ale jasně definovaná pravidla.

Slovo moudrosti v CJKSPDEditovat

Původní postojEditovat

Několik desítek let po smrti přijímatele zjevení (Josepha Smithe) došlo k tomu, že jeden z jeho nástupců, Brigham Young, učinil Slovo moudrosti závazným pravidlem pro členy církve. Přesto však v jeho době i časech poté neplatilo toto přikázání absolutně, jak dokazuje mnoho mormonských svědectví. Brigham Young osobně při zvláštních příležitostech žvýkal tabák a pití piva považoval za prospěšné.[5]

Ještě na počátku 20. století bylo Slovo moudrosti liberálně pojatým "přikázáním". Slavný je například příběh o tom, jak jeden z mormonských apoštolů, James Talmage (autor mormonského bestselleru "Jesus the Christ") psal svoje veledílo přímo v místnostech Chrámu Salt Lake, zatímco u toho kouřil doutníky a cigarety.[6][7]

Podle některých svědectví mu toto bylo doporučeno Prvním předsednictvem (vedoucíma CJKSPD) kvůli jeho nervozitě a stresu. Jde o příklad toho, kdy může být Slovo moudrosti modifikováno pro osobní potřebu člověka. Talmage také během života vyprávěl o tom, jak si koupil a vyzkoušel 20 gramů marihuany.[pozn. 1]

ZměnaEditovat

Během prezidentství Hebera J. Granta došlo k tomu, že se ze Slova moudrosti udělalo striktní pravidlo, nutné ke vstupu do mormonských Chrámů. Od té doby do současnosti musí každý člen CJKSPD absolutně dodržovat modifikované zásady Slova moudrosti, aby mohl vykonávat obřady v chrámech. Modifikace těchto pravidel znamenala mimo jiné absolutní zákaz všech látek, které jsou ve zjevení zmíněny v negativní souvislosti.[8]

Došlo i k striktnímu zákazu piva[9][10][11] a dalších látek, které byly zjevením povolené. V nynějších příručkách mormonské CJKSPD se nezmiňuje dobrovolnost daného zjevení a úvodní verše o tom, že daný text je nikoliv přikázáním, ale radou, jsou vynechávány nebo odlišně interpretovány. CJKSPD do Slova moudrosti také zahrnula všechny látky, nazvané souhrnně a moderně "drogy", ačkoliv o nich původní zjevení nemluví.[12]

Tato změna byla uskutečněna bez nového Božího zjevení, pouze na základě pravidel církve. Někteří kritici mormonismu obviňují CJKSPD za manipulaci s původními spisy a "přepisování historie", kvůli kterému údajně většina dnešních členů netuší, že původní zjevení zadávalo jiné podmínky, než dnešní církev. Tato obvinění CJKSPD považuje za nepodložená.[13]

Role Slova moudrosti v současné CJKSPDEditovat

Největší mormonská církev (CJKSPD) má po světě okolo 80 tisíců misionářů. Jimi je Slovo moudrosti učeno při standardizovaných lekcích jako jedno ze stěžejních témat před křtem. Jeho dodržování je pro zájemce potřebné k získání církevního povolení křtu (spolu s dalšími pravidly, jako Zákon cudnosti a Zákon desátku). Podle současné Příručky pro biskupy mormonských odboček (příručka smí být cirkulována pouze mezi biskupy a běžní členové k ní nesmí mít přístup) nemá Slovo moudrosti a jeho porušování vést k vyloučení člena z církve. Jde o liberalizaci proti dřívějšímu postoji v této příručce.[14]

Při vstupu do Chrámu kvůli obřadu Obdarování a mnoha dalších příležitostech musí člen mainstreamové mormonské církve, CJKSPD, deklarovat, že dodržuje Slovo moudrosti. Po korelaci[15] (procesu standardizace) pohovorů v 20.polovině 20. století již nehraje roli, zda člověk dodržuje pozitivně postavená pravidla v druhé polovině Slova moudrosti (střídmé jezení masa[16], zdravý životní styl a užívání bylin…). Stačí se zdržet zakázaných látek (negativní vymezení v první polovině zjevení), a to způsobem, jak to definovali současní vedoucí církve (v nynější době absolutní zákaz i mírně alkoholických nápojů a zákaz všech omamných látek, ovlivňujících vnímání).[17]

Jednotlivá témata Slova moudrostiEditovat

PivoEditovat

Na konci zjevení se mluví o "jemných" nápojích, tedy slabě alkoholických přípravcích.[18] Jak uvedl například druhý prezident a prorok CJKSPD, Brigham Young, tato pasáž vysloveně mluví o tom, že střídmé užívání piva a podobných nakvašených nápojů je zdraví prospěšné.[19]

Coca-ColaEditovat

Po dlouhou dobu bylo předmětem spekulací, zda se zákaz "kávy" týká všech kofeinových nápojů a přípravků, nebo nikoliv.[pozn. 2] Až do 21. století byla tato otázka nevyřešena, dokud vedoucí církve neuvedli, že Coca-Cola[20] a podobné nápoje jsou povolené.[21] Kritici poukazují na to, že vlivní a bohatí členové mormonské CJKSPD mají podíly ve společnosti, vyrábějící Coca-Colu, a že to může být jedním z důvodů tohoto postoje. CJKSPD toto popírá, avšak přiznává, že existují členové, kteří jim platí desátky v podobě akcií Coca-Coly, které církev okamžitě prodává na burze. Tento fakt vedl v moderní době k mylným obviněním, že "mormonská církev obchoduje s Coca-Colou".[22][23][24]

Energy-drinkyEditovat

CJKSPD svou deklarací o povolení Coca-Coly a dalších kofeinových nápojů odmítla absolutní zákaz energy-drinků.[25] O jejich škodlivé povaze však někteří vedoucí církve varovali na konferencích.[26] Téma je stále předmětem debaty a v souladu s mormonskou tradicí mohou vedoucí církve kdykoliv definovat novou podobu "Slova moudrosti" a jeho pravidel.[20]

Celé znění Slova moudrostiEditovat

Zjevení dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlandu ve státě Ohio 27. února 1833 (History of the Church, 1:327–329).

KomentářEditovat

V důsledku toho, že první bratří na svých shromážděních užívali tabák, Prorok byl veden k tomu, aby přemítal o této záležitosti; následkem čehož se na to tázal Pána. Výsledkem bylo toto zjevení, známé jako Slovo moudrosti. Původně byly první tři verše Prorokem napsány jako inspirovaný úvod a popis.

Úvod Josepha SmitheEditovat

1 Slovo moudrosti, ku prospěchu rady vysokých kněží, shromážděných v Kirtlandu, a církve a také svatých v Sionu –

2 Poslané jako pozdrav; ne skrze přikázání nebo nucení, ale skrze zjevení a slovo moudrosti ukazující řád a vůli Boží ohledně časného spasení všech svatých v posledních dnech

3 Dané jako zásada se zaslíbením, přizpůsobené schopnosti slabých a nejslabších ze všech svatých, již jsou nebo mohou býti nazýváni svatými.

ZjeveníEditovat

4 Vizte, vpravdě, tak vám praví Pán: V důsledku zla a plánů, které existují a budou existovati v srdci spikleneckých lidí v posledních dnech, jsem vás varoval a varuji vás předem tím, že vám dávám skrze zjevení toto slovo moudrosti –

5 Že nakolik některý člověk mezi vámi pije víno nebo silný nápoj, vizte, není to dobré ani vhodné v očích Otce vašeho, leda když se shromáždíte, abyste přinesli před něj svátosti své.

6 A vizte, toto má býti víno, ano, čisté víno z hroznu vinného kmene, z vaší vlastní výroby.

7 A opět, silné nápoje nejsou pro břicho, ale pro umývání těla vašeho.

8 A opět, tabák není pro tělo ani pro břicho a není dobrý pro člověka, ale je bylinou, která má býti používána se soudností a obratností pro pohmožděniny a veškerý nemocný dobytek.

9 A opět, horké nápoje nejsou pro tělo ani pro břicho.

10 A opět, vpravdě pravím vám, všechny zdravé byliny Bůh ustanovil pro konstituci a podstatu člověka a užívání jím –

11 Každá bylina v období svém a každý plod v období svém, všechno toto má býti využíváno s prozíravostí a díkůvzdáním.

12 Ano, také maso zvířat a ptactva ve vzduchu jsem já, Pán, ustanovil pro užívání člověkem s díkůvzdáním; nicméně mají býti užívána střídmě;

13 A je mi příjemné, že nemají býti užívána, leda v časech zimy nebo chladu nebo hladu.

14 Veškeré obilí je ustanoveno pro užívání člověkem a zvířaty, aby bylo oporou života nejen pro člověka, ale i pro zvěř polní a ptactvo nebeské a veškerá divoká zvířata, která běhají nebo lezou po zemi;

15 A ta Bůh učinil pro užívání člověkem pouze v časech hladu a přemíry hladovění.

16 Veškeré obilí je dobré jako strava člověka; podobně také plody vinného kmene; to, co dává plody, ať v zemi nebo nad zemí –

17 Nicméně, pšenice pro člověka a kukuřice pro dobytče a oves pro koně a žito pro ptactvo a pro vepře a pro veškerou zvěř polní a ječmen pro veškerá užitková zvířata a pro jemné nápoje, podobně také další obilí.

ZaslíbeníEditovat

18 A všichni svatí, kteří pamatují na to, aby zachovávali a činili tato slova, kráčejíce v poslušnosti přikázání, obdrží zdraví v pupku svém a morek pro kosti své;

19 A naleznou moudrost a veliké poklady poznání, vpravdě skryté poklady;

20 A poběží, a nebudou znaveni, a budou kráčeti, a nebudou umdlévati.

21 A já, Pán, jim dávám zaslíbení, že ničící anděl projde kolem nich, jako kolem dětí Izraele, a nezabije je. Amen.

Externí odkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Word of wisdom na anglické Wikipedii.

 1. "Slovo moudrosti, ku prospěchu rady vysokých kněží, shromážděných v Kirtlandu, a církve a také svatých v Sionu. Poslané jako pozdrav; ne skrze přikázání nebo nucení, ale skrze zjevení a slovo moudrosti ukazující řád a vůli Boží ohledně časného spasení všech svatých v posledních dnech. Dané jako zásada se zaslíbením, přizpůsobené schopnosti slabých a nejslabších ze všech svatých, již jsou nebo mohou býti nazýváni svatými." [1]
 2. Jak se Slovo moudrosti z rady stalo povinností [2]
 3. Historické pozadí Slova moudrosti na oficiálně stránce CJKSPD [3]
 4. JAKUB SOBEK. Mormonismus 35 - Proč mormoni (ne)pijí alkohol? (Slovo moudrosti 1). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 5. Slovo moudrosti [4] Archivováno 19. 6. 2015 na Wayback Machine
 6. Talmage a tabák [5]
 7. Kouřil Talmage tabák? [6]
 8. Historie Slova moudrosti [7] Archivováno 13. 4. 2015 na Wayback Machine
 9. LDS Church (2002, 2d ed.) "Chapter 27: The Word of Wisdom," Gospel Fundamentals (Salt Lake City, Utah: LDS Church) p. 150.
 10. Gordon B. Hinckley, "The Body Is Sacred," New Era, November 2006, pp. 2–5.
 11. Thomas S. Monson, "Standards of Strength", New Era, October 2008, pp. 2–5.
 12. Změny ve Slovu moudrosti u LDS církve [8]
 13. Pokrytectví CJKSPD u Slova moudrosti [9] Archivováno 26. 6. 2015 na Wayback Machine
 14. Mormonská příručka ro biskupy CJKSPD [10]
 15. Korelace lds církve [11] Archivováno 22. 2. 2015 na Wayback Machine
 16. JAKUB SOBEK. Mormonismus 37 - Jsou mormoni vegetariáni? (Slovo moudrosti 3). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 17. Zapomenuté verše Slova moudrosti [12]
 18. 16 Veškeré obilí je dobré jako strava člověka; podobně také plody vinného kmene; to, co dává plody, ať v zemi nebo nad zemí 17 Nicméně, pšenice pro člověka a kukuřice pro dobytče a oves pro koně a žito pro ptactvo a pro vepře a pro veškerou zvěř polní a ječmen pro veškerá užitková zvířata a pro jemné nápoje, podobně také další obilí. [13]
 19. Thomas G. Alexander, "The Word of Wisdom: From Principle to Requirement", Dialogue: A Journal of Mormon Thought 14:3 (1981) pp. 78–88.
 20. a b JAKUB SOBEK. Mormonismus 36 - Energy drinky a Coca Cola u mormonů (Slovo moudrosti 2). [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. 
 21. Jak byla Coca Cola povolena ve Slovu moudrosti [14]
 22. Obchoduje CJKSPD s Coca-Colou? [15]
 23. Robert Kirby, "Mitt stirs up old caffeine controversy," Salt Lake Tribune, 9 March 2007.
 24. David A. Erickson, "Caffeine not prohibited" (letter to the editor), Deseret Morning News, 3 January 2008.
 25. Peggy Fletcher Stack, "LDS Church handbook on social issues available online", Salt Lake Tribune, 2010-11-26.
 26. See, e.g., Thomas J. Boud, "The Energy Drink Epidemic," Ensign, December 2008, pp. 48–52; Clifford J. Stratton, "Caffeine—The Subtle Addiction," Tambuli, March 1990, p. 25; William T. Stephenson, "Cancer, Nutrition, and the Word of Wisdom: One Doctor's Observations," Ensign, July 2008, pp. 42–47.

PoznámkyEditovat

 1. "Thus, on three occasions, March 22, April 5, and April 6, 1884, Talmage ingested increasing doses; on the first two occasions he felt no effect, but on the third he reported simply, "Continued my experiment by taking 20 grains Cannabis Indica and the effect was felt in a not very agreeable way."
 2. For example, in 1922, church president Heber J. Grant counseled the Latter-day Saints: "I am not going to give any command, but I will ask it as a personal, individual favor to me, to let coca-cola alone. There are plenty of other things you can get at the soda fountains without drinking that which is injurious. The Lord does not want you to use any drug that creates an appetite for itself." Conference Report'', April 1922, p. 165. Two years after making this statement, Grant met with a representative of the Coca-Cola Company to discuss the church's position on Coca-Cola; at the conclusion of their second meeting, Grant stated that he was "sure I have not the slightest desire to recommend that the people leave Coca-Cola alone if th[e] amount [of caffeine in Coca-Cola] is absolutely harmless, which they claim it is." Grant never again spoke out against the use of cola drinks. Approximately fifty years later, the church issued an official statement which stated: "With reference to cola drinks, the Church has never officially taken a position on this matter, but the leaders of the Church have advised, and we do now specifically advise, against the use of any drink containing harmful habit-forming drugs under circumstances that would result in acquiring the habit.  Any beverage that contains ingredients harmful to the body should be avoided." LDS Church, "Priesthood Bulletin", February 1972, p. 4; quoted in ''Doctrine and Covenants Student Manual'' (Salt Lake City, Utah: LDS Church, 2002) p. 209.