Seznam zkratek na lékařských předpisech

seznam na projektech Wikimedia

Seznam obsahuje latinské zkratky užívané na lékařských předpisech.

 • aa – ana partes aequales – po stejných částech, stejným dílem
 • abs – absolutus – absolutní
 • a. c. – ante cibum – před jídlem
 • ac. – acidum, aciduskyselina, kyselý
 • acet. – acetumocet
 • acid. – acidum, aciduskyselina, kyselý
 • ad baln. – ad balneum – ke koupeli
 • ad. – adde, addatur, addantur – přidej, budiž přidán, buďtěž přidány
 • add. – adde, addatur, addantur – přidej, budiž přidán, buďtěž přidány
 • ad baln. – ad balneum – ke koupeli, do koupele
 • ad caps. – ad capsulas – do tobolek, do kapslí
 • ad caps. amyl. – ad capsulas amylacelas – do škrobových oplatek
 • ad caps. gelat. – ad capsulas gelatinosas – do želatinových tobolek
 • ad diagn. – ad diagnosim – k diagnostickým účelům
 • ad fict. – ad fictile – do kelímku
 • ad lib. – ad libidum – dle libosti, libovolně
 • adm. – admisce – přimíchej
 • ad oll. – ad ollam – do kelímku
 • ad sac. – ad sacculum – do sáčku
 • ad sac. pap. – ad sacculum papyraceum – do papírového sáčku
 • ad scat. – ad scatulam – do krabičky
 • adsp. – adspersoriuszasýpací
 • ad us. ext. – ad usum externum – k zevnímu upotřebení
 • ad us. int. – ad usum internum – k vnitřnímu použití
 • ad us. techn. – ad usum technicum – k technickému použití
 • ad us. vet. – ad usum veterinarium – pro veterinární potřebu
 • ad vitr. – ad vitrum – do lahvičky
 • ad vitr. adl. – ad vitrum adlatum – do přinesené lahve
 • ad vitr. all. – ad vitrum allatum – do přinesené lahve
 • ad vitr. gutt. – ad vitrum guttatum – do kapací lahvičky
 • amp. – ampullaampulka
 • anhydr. – anhydricus – bezvodý
 • aq. – aqua – voda
 • aq. dest. (a.d.) – aqua destillatadestilovaná voda
 • aq. ophth. – aqua ophthalmicaoční voda
 • aq. redest. – aqua redestllata – opakovaně destilovaná voda (redestilovaná voda)
 • aq. steril. – aqua sterilisatasterilizovaná voda
 • aquos. – aquosus – vodný
 • arom. – aromaticusaromatický (vonný)
 • b. a. – balneum arenaepísková lázeň
 • bac. – bacilli, bacillustyčinky, tyčinka
 • bals. – balsamumbalzám
 • b. aq. – balneum aquaevodní lázeň
 • b. d. – bis in die – dvakrát denně
 • b. i. d. – bis in die – dvakrát denně
 • bis d. – bis die – dvakrát denně
 • bis i. d. – bis in die – dvakrát denně
 • bis i. sept. – bis in septimana – dvakrát týdně
 • bol. – bolussousto (velká pilulka)
 • but. – butyrummáslo
 • butyr. – butyrummáslo
 • b. v. – balneum vaporis – parní lázeň
 • b. vap. – balneum vaporis – parní lázeň
 • c. – cum – s
 • calefact. – calefactus – zahřátý
 • calid. – calidusteplý
 • caps. – capsulatobolka (kapsle)
 • caps. amyl – capsula amylacelaškrobová tobolka
 • c.aq. – cum aqua – s vodou
 • catapl. – cataplasmakašovitý obklad
 • cib. – cibusjídlo
 • cito – cito – rychle
 • coch. – cochlearlžíce
 • cochleat. – cochleatim – po lžicích
 • col. – cola, colatura, colatus, coletur – sceď, scezenina, scezený, budiž scezen
 • collod. – collodiumkolódium
 • colloid. – colloidalis – koloidní
 • collut. – collutoriumústní voda
 • collyr. – collyrium – kolyrium (oční voda, oční kapky)
 • comp. – compositus – složený
 • compr. – compressus – stlačený, koprimovaný
 • concis. – consisus – řezaný
 • conc. – concentratuskoncentrovaný
 • concs. – concisus – řezaný
 • conct. – concentratuskoncentrovaný
 • consp. – consperge – posyp
 • cont. – contunde – roztlučený (rozdrcený, drcený)
 • coq. – coque, coquatur – vař, budiž vařen
 • cor. – coriumkůže
 • cort. – cortexkůra
 • cp. – compositus – složený
 • cpt. – compositus – složený
 • cps. – capsula – tobolka (kapsle)
 • crd. – crudus – surový (nečistý)
 • crud. – crudus – surový (nečistý)
 • ct. – contusus – tlučený
 • cryst. – crystallisatuskrystalický
 • cus. cultr. – cuspis cultrišpička nože
 • d. – da, detur, dentur, divide, diviatur; dies; dosis – dej (vydej), budiž dán (vydán), buďtež dány, rozděl, budiž rozdělen; den; dávka
 • d. c. f. – detur cum formula – budiž vydán s udáním složení
 • dct. – decoctumodvar
 • dct. inf. – decoctum infusumodvar s nálevem
 • deglut. – degliatur – budiž polknut (budiž polykán)
 • den. – denaturusdenaturovaný
 • denat. – denaturusdenaturovaný
 • dent. – dentaliszubní, dentální
 • dental. – dentaliszubní, dentální
 • dent. tal. dos. – dentur tales doses – budiž dáno takových dávek
 • dep. – depuratus – čištěný
 • depil. – depilatorium – k depilaci (k odstranění chlupů)
 • dest. – destillatusdestilovaný
 • det. – detur – budiž dán (budiž vydán)
 • det. at chart. – detur chartam ceratam – budiž dáno do sáčku z voskovaného papíru
 • det. at oll. – detur ad ollam – budiž dán do kelímku
 • det. at scat. – detur ad scatulam – budiž dán do krabičky
 • det. at vitr. – detur ad vitrum – budiž dán do lahve
 • dilut. – dilutus – zředěný
 • d. in dplo. – detur in duplo – budiž vydán dvojnásobek (dvojmo)
 • d. in p. aeq. – divide in partes aequales – rozděl na stejné části (rovným dílem)
 • disp. – dispensa, dispensetur – rozděl (vydej), budiž rozdělen (budiž vydán)
 • div. – divide, dividetur – rozděl, budiž rozdělen
 • div. in d. – divide in doses – rozděl na dávky
 • div. in d. aeq. – divide in doses aequales – rozděl na stejné dávky
 • div. in p. aeq. – divide in partes aequales – rozděl na stejné části
 • d. n. – die nocteque – ve dne i v noci
 • dos. – dosis – dávka
 • dpl. – duplum – dvojnásobek
 • d.s.s.v. – detur sub signo veneni – budiž vydán s označením Jed
 • dulc. – dulcis – sladký
 • dup. – duplum, duplex – dvojnásobek, dvojitý (dvojnásobný)
 • dur. – durus – tvrdý
 • d. t. d. – dentur tales doses – budiž dáno takových dávek
 • d. u. s. – datum ut supradatum, jak je nahoře (uvedené nahoře – jak je shora uvedeno)
 • dx. – dexter – pravý
 • el. – elue, electus – vymyj (promyj), vybraný
 • elect. – electus, electuraium – vybraný, lektvar
 • electiss. – electissimus – zvlášť vybraný
 • em. – emulsioemulze
 • emul. – emulsioemulze
 • emet. – emeticumdávidlo
 • emp. – emplastrumnáplast
 • empl. – emplastrumnáplast
 • enem. – enemaklyzma
 • epist. – epistomiumzátka
 • exact. – exacte – důkladně, přesně
 • exh. – exhibeatur – budiž vyhotoven
 • exhib. – exhibeatur – budiž vyhotoven
 • ext. – extende, extensus, externus – natři, natřený, zevní
 • extr. – extractum – extrakt (výtažek)
 • f. – fiant, fiat –ať vzniknou, ať vznikne
 • ferv. – fervens, fervidusvřelý, horký
 • fict. – fictilekelímek
 • filt. – filtrum, filtrafiltr, zfiltruj (odfiltruj)
 • filtr. – filtrum, filtra – filtr, zfiltruj (odfiltruj)
 • fl. – flavus, flos, flores, fluidusžlutý, květ, květy, tekutý
 • flav. – flavusžlutý
 • flor. – flos, flores – květ, květy
 • fluid. – fluidus – tekutý
 • f. l. a. – fiat lege artis – budiž připraven podle pravidel umění
 • fol. – foliolist
 • follic. – folliculuslusk
 • font. – fontanus, fontis – pramenitá, studniční
 • fort. – fortis, fortior – silný, silnější
 • fortiss. – fortissimus – nejsilnější
 • fragm. – fragmentum – úlomek (fragment)
 • freq. – frequenter – často
 • frigid. – frigidus – frigidní (chladný)
 • fruct. – fructusplod (ovoce)
 • f. s .a. – fiat secundum artem – ať vznikne podle pravidel umění
 • f. sol. – fiat solutio – ať vznikne roztok
 • garg. – gargarismakloktadlo
 • gel. – gelatina, gelatinosusželatina, klíh
 • gelat. – gelatina, gelatinosusželatina, klíh
 • gi. – gummiklovatina
 • gum. – gummiklovatina
 • glycer. – glycerinum, glyceritumglycerin, tekutý přípravek obsahující glycerin
 • gossyp. – gossypiumvata
 • grad. – gradus, gradatimstupeň, postupně
 • gran. – granula, granulattuszrnka, granulovaný (zrnitý-zrněný)
 • granul. – granula, granulattus – zrnka, granulovaný (zrnitý-zrněný)
 • gross. – grossus – hrubý
 • gtt. – gutta, guttae, guttatorius, guttatimkapka, kapky, kapací, po kapkách
 • gum. – gummiklovatina
 • gutt. – gutta, guttae, guttatorius, guttatim – kapka, kapky, kapací, po kapkách
 • i. c. – inter cibos, intra cutim – mezi jídlem, do kůže
 • i. d. – in die, intra derma, intradermalis – každý den, pod kůži (do kůže), podkožní (nitrokožní)
 • i. m. – intra musculum, intramuscularis – do svalu, nistrosvalový
 • in d. – in die – za den (denně)
 • in fasc. – in fascibus – ve svazcích (ve svazečcích)
 • in fol. – in foliis – v listech (ve fóliích)
 • in fragm. – in fragmentis – v úlomcích (po fragmentech)
 • in globul. – in globulis – v globulích
 • in gran. – in granis – v zrnech
 • inj. – injectioinjekce (injekčně)
 • inject. – injectio – injekce (injekčně)
 • in p. aeq. – in partes aequales – na stejné části (rovným dílem)
 • in rotul. – in rotulis – v čočkách (v pecičkách – v pokroutkách)
 • in scat. – in scatula – v krabičce (ve škatulce)
 • insip. – insipidus – bez chuti
 • isoton. – isotonicus – izotonický
 • int. – internus – vnitřní
 • in tabul. – in tabulis – v tabulích (v tabulkách)
 • in tabulett. – in tabulettis – v tabletách
 • in vas.claus. – in vase clauso – v uzavřené nádobě
 • in vit. – in vitro – ve skle
 • irrig. – irrigatio – vyplachování (výplach)
 • i.p. – intra peritoneum – do břišní dutiny (nitrobřišní)
 • irrig. – irrigatio – vyplachování (výplach)
 • it. – iteretur – budiž opakován (opakovaně)
 • iter. – iteretur – budiž opakován (opakovaně)
 • i. v. – intra venam, intravenosus – do žíly, nitrožilní (nitrožilně)
 • l. a. – lege artis – podle pravidel umění
 • lag. – lagena, lagoenaláhev
 • leg. art. – lege artis – podle pravidel umění
 • lago. – lagoenaláhev
 • lagoenul. – lagoenulalahvička
 • lamel. – lamella – šupinka (destička, lísteček, vločka)
 • lamell. – lamellatus – v šupinkách
 • lan. – lanavlna
 • lat. – latus, latitudo – bok (široký), šířka
 • len. – lenis – mírný
 • lenit. – leniter – mirně
 • lev. – levis – lehký
 • leviss. – levissimus – nejlehčí (velmi lehký)
 • lin. – linimentum – liniment, mazání
 • ling. – linguettatableta vkládaná pod jazyk
 • linim. – linimentum – liniment, mazání
 • lint. – linteumplátno
 • lint.calicut. – linteum calicutensekaliko
 • liq. – liquefac, liquefactus, liquidum, liquidus, liquor – rozpusť, tekutý, tekutina, tekutý, tekutina
 • liguef. – liquefactus – zkapalněný (tekutý)
 • longit. – longitudinis – dlouhou, délky
 • lut. – luteusžlutý
 • lycop. – lycopodiumplavuňové výtrusy
 • lycopod. – lycopodium – plavuňové výtrusy
 • m. – mixtura, misce, misceaturmixtura, smíchej, budiž smíchán
 • mass. – massahmota (masa)
 • med. – medicamentum, medicus, mediusléčivo (lék), lékař, střední (prostřední)
 • medic. – medicinalis – léčivý
 • m. et s. – misce et signa – smíchej a označ
 • m. f. – misce fiat – smíchej a připrav
 • m. f. l. a. – misce fiat lege artis – smíchej a připrav dle pravidel umění
 • m. f. m. – misce fiat massa, misce fiat mixtura – smíchej a připrav hmotu, smíchej a připrav směs
 • m. f.p. – misce fiat pilulae, misce fiat pulvis – smíchej a připrav pilulky, smíchej a příprav prášek
 • m. f. sol. – misce fiat solutio – smíchej a připrav roztok
 • m. f. ung. – misce fiat unguentum – smíchej a připrav mast (nechť vznikne mast)
 • misc. – miscendus – ke smíchání
 • misceat. – misceatur – budiž smíchán
 • mixt. – mixturasměs
 • mod.dict. – modo dicto – dle návodu
 • mod. pr. – modo praescripto – dle předpisu
 • mod. praesc. – modo praescripto – dle předpisu
 • moll. – mollis – měkký
 • m.p. – manipulushrst
 • m. q. du. – mitte quantitatem duplicem – vydej dvojnásobek
 • muc. – mucilagosliz
 • mucil. – mucilagosliz
 • n. – nomenjméno
 • nat. – naturalispřírodní
 • natur. – naturalispřírodní
 • nebul – nebulae – oplatky (škrobové tobolky)
 • ne iter. – ne iteretur – neopakovat
 • ne reit. – ne reiteretur – neopakovat
 • nig. – nigerčerný
 • nigr. – nigerčerný
 • No. – numero – počet
 • noct. – nocte, nocturnusnoc, noční
 • nom. reg. – nomen registratumregistrovaný název
 • norm. – normalis, normatus – normální (běžný), normovaný (normalizovaný)
 • nov. – novus – nový
 • Nr. – numeruspočet
 • obd. – obduceobal (potah)
 • ol. – oleum, oleosusolej, olejový
 • oleos. – oleosus – olejový
 • op. – operculatus – s víčkem
 • operc. – operculatus – s víčkem
 • opert. – opertus – krytý
 • ophthal. – ophthalmicusoční
 • ord. – ordinarius, ordinatio – obyčejný, předpis, návod
 • orig. – originalis – původní (originální)
 • ov. – ovumvejce
 • p. – pars, post, pulveratus, pulvis – část, po, práškovaný, prášek
 • p. aeq. – partes aeuquales – stejné části (rovné díly)
 • part. aeq. – partes aeuquales – stejné části (rovné díly)
 • part. vic. – partitis vicibus – v dělených dávkách
 • parv. – parvus – malý
 • parvul. – parvulus – maličký
 • past. – pastapasta
 • pastil. – pastilluspastilka
 • p.c. – per centum, pro centumprocento
 • pct. – per centum, pro centumprocento
 • pd. – ponderis – o hmotnosti (podle hmotnosti)
 • p. d. – pro dosi – pro jednu dávku (v jedné dávce)
 • p. die. – pro die – za den (denně, na den)
 • percut. – percutaneus – působící skrz kůži (perkutánní)
 • peroral. – peroralis – podávaný ústy (perorální)
 • phil. – phialalahvička
 • pil. – pilula, pilulaepilulka, pilulky
 • pip. – pipettekapátko (pipeta)
 • p.n. – pro narcosi – k narkóze
 • pro narc. – pro narcosi – k narkóze
 • post. – posterior – zadní (po)
 • post cib – post cibos – po jídle
 • praec. – praecipitatus – sražený
 • praecip. – praecipitatus – sražený
 • praep. – praeparatuspreparovaný
 • pro adult. – pro adultis – pro dospělé
 • pro baln. – pro balneo – do lázně (ke koupeli)
 • pro capil. – pro capillis – na vlasy
 • pro inf. – pro infantibus – pro děti
 • pro infus. – pro infusione – pro infúzi
 • pro inj. – pro injectione – pro injekci (na přípravu injekce)
 • pro iontophor. – pro iontophoresi – pro iontoforézu
 • prop. – proprius – vlastní (vhodný)
 • propr. – proprius – vlastní (vhodný)
 • prophyl. – prophylacticusprofylaktický (preventivní)
 • pro rect. – pro recto – do konečníku
 • pro ureth. – pro urethra – do močové trubice
 • pro us. – pro usu – k použití (k užití)
 • pro vagina – pro vagina – do pochvy (vaginálně)
 • pt. – perstetur – budiž pokračováno
 • pulv. – pulvis, pulveres, pulveratus (pulverisatus)prášek, prášky, práškovaný
 • pulv.adsp. – pulvis adspersorius – zasýpací prášek (léčebný pudr)
 • pur. – purus – čistý
 • purg. – purgans – projímavý
 • purif. – purificatus – čištěný
 • q. l. – quantum libet – kolik je libo (dle libosti)
 • q. p. – quantum placet – kolik je libo (dle libosti)
 • q. pl. – quantum placet – kolik je libo (dle libosti)
 • q. r. – quantum rectum – správné množství
 • q. s. – quantum satis – kolik je třeba
 • r. – radix – kořen
 • rad. – radixkořen
 • raff. – raffinatus – čištěný rafinací (rafinovaný)
 • rc. – recipe – vezmi
 • rcp. – recipe – vezmi
 • rec. – recens, recenter, recipe – čerstvý, čerstvě, vezmi
 • refriger. – refrigeratuszmražený (mražený)
 • reit. – reiteretur – budiž opakován (opakovaně)
 • rep. – repete, repetat, repetatur – opakuj, ať opakuje, budiž opakován
 • res. – resinapryskyřice
 • resubl. – resublimatus – resublimovaný
 • rhiz. – rhizomaoddenek
 • rot. – rotula – čočka (pecička, pokroutka)
 • rp. – recipe – vezmi
 • rpt. – repetatur – budiž opakován (opakovat)
 • rub. – ruberčervený
 • rubr. – ruberčervený
 • s. a. – secundum artem – podle pravidel umění
 • sac. – sacculussáček
 • sacc. – sacculussáček
 • sac. chart. – cacculus chartaceuspapírový sáček
 • sapon. - saponatus - mýdlový (s mýdlem)
 • s. a. r. – secundum artis regulas – podle pravidel umění
 • sat. – satis, saturatus – dost, nasycený
 • s. c. – sub cutim, subcutaneus – pod kůži, podkožní
 • sec. – secundum – podle
 • sec. ord. med. – secundum ordinationem medici – podle návodu lékaře (jak lékař předepsal)
 • sem. – semis, semen, semel – polovina, semena, jednou
 • sic. – siccussuchý (bezvodý)
 • sicc. – siccus – suchý (bezvodý)
 • siccat. – siccatussušený
 • sign. – signumznačka (známka, znamení)
 • sine aq. – sine aqua – bez vody
 • sir. – sirupussirup
 • s. n. – secundum naturam, suo nomine – dle povahy, názvem přípravku
 • s. n. p. – signetur nomine proprio – budiž označen svým jménem
 • sol. – solutio, solutus, solubilisroztok, rozpuštěný, rozpustný
 • solub. – solubilis – rozpustný
 • solut. – solutio, solutusroztok, rozpuštěný
 • s. o. s. – si opus sit – je-li třeba (při potřebě)
 • spec. – species, specificusčajová směs, specifický
 • spir. – spiritus, spirituosusetylalkohol, lihový (obsahující etanol)
 • spirit. – spiritus, spirituosusetylalkohol, lihový (obsahující etanol)
 • spir. vin. rect. – spiritus vini rectificatus – líh rektifikovaný
 • spir. vin. ten. – spiritus vini tenuisethanol zředěný
 • spir. vin. vit. – spiritus vitis vínovice
 • spiss. – spissus – hustý
 • s. q. – sufficiente quantitate – v dostatečném množství (dostatečným množstvím)
 • s. s. n. – signetur suo nomine – budiž označen svým jménem
 • s. s. v. – sub signo veneni – označeno jako "jed" (pod označením "jed")
 • stat. – statim – ihned (neodkladně)
 • sterilis. – sterilisatus, sterilisetursterilizovaný (sterilní), budiž sterilizován
 • subcut. – subcutaneuspodkožní
 • subl. – sublimatussublimovaný
 • sublim. – sublimatus – sublimovaný
 • subst. – substantia – látka (substance)
 • subt. – subtilis, subtiliter – jemný (subtilní), jemně
 • subtlss. – subtilissimus – nejjemnější (velejemný)
 • subtliss. – subtilissimus – nejjemnější (velejemný)
 • suc. – succusšťáva (výtažek)
 • succ. – succus – šťáva (výtažek)
 • suill. – suillusvepřový (prasečí)
 • sum. – sume, sumat, sumatur, sumendus – vezmi, ať vezme, budiž užíván, k užívání
 • supp. – suppositoriumčípek do konečníku
 • suppos. – suppositoriumčípek do konečníku
 • susp. – suspensiosuspenze
 • t. - talis - takový
 • tab. – tabella, tabletta, tabula, tabulettatableta, tableta, tabulka, tabulka
 • tal. – talis – takový (tak veliký)
 • tc. – tincturatinktura
 • tct. – tincturatinktura
 • t. d. – tales doses – takové dávky
 • ten. – tenuis – řídký (zředěný, tenký)
 • therap. – therapeuticus – léčebný (terapeutický)
 • ti. – tincturatinktura
 • titr. – titratustitrovaný
 • tub. – tuba, tubustuba (rourka), rourka (trubička)
 • tub. expl. – tubus exploratoriuszkumavka
 • tubul. – tubulustrubička (rourka)
 • tubul. capill. – tubulus capillariskapilára
 • ung. – unguentummast
 • us. – usus – použití
 • vac. – vaccinumvakcína
 • vacc. – vaccinumvakcína
 • vehic. – vehiculum – nositel (nosič, prostředník)
 • ven. – venalisprodejný (obyčejný)
 • v. h. p. – via humida paratus – připraveno mokrou cestou
 • vitr. – vitrum, vitreusláhev, lahvička
 • vitr. gutt. – vitrum guttatorium – lahvička kapací (láhev s kapátkem)
 • vulg. – vulgaris – obecný (obyčejný)

Reference

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat

Literatura

editovat
 • KOS, Zdeněk. Zkratky, značky, akronymy. Praha: Horizont, 1983. 
 • MODR, Zdeněk; HEJLEK, Jan; ŠEDIVÝ, Josef. Praescriptiones magistrales. Praha: Grada, Avicenum, 1994. ISBN 80-7169-105-4. S. 42–47. 
 • PEŘINOVÁ, Jana, et al. Solutio. Praha: Medon, 2001. Dostupné online. ISBN 80-902122-6-3. Kapitola Přehled recepturních zkratek.