Psychologie (kniha)

kniha

Psychologie (anglicky Hilgard's Introduction to Psychology) je třetí aktualizované vydání knihy profesora psychologie na Yale University a Stanfordově univerzitě Ernesta Hilgarda v češtině z roku 2012 (první vyšlo v roce 1997[1]).

Psychologie
AutorRita L. Atkinson a kolektiv
Původní názevHilgard's Introduction to Psychology
PřekladatelErik Herman
Miroslav Petržela
Dagmar Brejlová
ZeměSpojené státy americké
Jazykangličtina
Žánrodborná literatura
VydavatelHarcourt, Inc.
Datum vydání2000
Český vydavatelPortál
Česky vydáno2003
Typ médiavázané, tištěné
Počet stran752
ISBN80-7178-640-3
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Česky vydalo knihu nakladatelství Portál v roce 2003 (druhé vydání).[2] V současnosti je na trhu již třetí české vydání z roku 2012, které má název Psychologie Atkinsonové a Hilgarda.[1]

Obsah knihy (druhé vydání) editovat

Kolektiv autorů vedený psycholožkou Ritou L. Atkinson připravil aktualizované vydání této moderně pojaté učebnice psychologie pro vysoké školy. Dalšími spoluautory jsou Richard C. Atkinson – kognitivní a biologická psychologie), Daryl J. Bem – vývojová a sociální psychologie, psychologie osobnosti), Edward E. Smith (kognitivní psychologie) a Susan Nolen-Hoeksema (psychologie zdraví).

Kniha prezentuje v 8 rozsáhlých částech srozumitelnou formou hlavní pojmy a oblasti psychologie – historii a metodologii oboru, neurobiologické základy lidského chování, kognitivní psychologii, psychologii osobnosti, psychický vývoj, emoce a motivace, sociální chování, psychopatologii a psychoterapii. Text je doplněn množstvím fotografií, grafů a schémat. Obsahuje též návod, jakým způsobem přistupovat k textu, aby si student zapamatoval stěžejní informace. Součástí je jmenný a věcný rejstřík.

 • Předmluva
 • Nové oblasti psychologického výzkumu
 • Současné tendence v psychologii
 • Pár slov pro studenty

Část 1: Psychologie jako věda a jako lidské dílo

1. Předmět psychologie

 • Předmět studia psychologie
 • Historické základy psychologie
 • Moderní psychologické přístupy
  • Biologický přístup
  • Behaviorální přístup
  • Kognitivní přístup
  • Psychoanalytický přístup
  • Fenomenologický přístup
  • Vztahy mezi psychologickými a biologickými přístupy
 • Jak se provádí psychologický výzkum
  • Vytváření hypotéz
  • Experimenty
  • Korelační metoda
  • Metoda pozorování
  • Etické problémy v psychologickém výzkumu
 • Hlavní oblasti psychologie

Část 2: Biologické a vývojové procesy

2. Biologické základy psychologie

3. Psychický vývoj

 • Interakce mezi dědičností a prostředím
 • Vývojová stadia
 • Schopnosti novorozence
 • Kognitivní vývoj v dětství
  • Piagetova teorie vývojových stadií
  • Kritika Piagetovy teorie
  • Alternativy Piagetovy teorie
  • Vývoj morálního usuzování
 • Osobnostní a sociální vývoj
  • Temperament
  • Rané sociální chování
  • Připoutání
  • Připoutání a pozdější vývoj
  • Gender identita a přijetí sexuální role
 • Vývoj v adolescenci

Část 3: Vědomí a vnímání

4. Senzorické procesy

 • Charakteristika smyslových orgánů
  • Citlivost
  • Senzorické kódování
 • Zrak
  • Světlo a zrak
  • Zraková soustava
  • Vnímání světla
  • Vnímání tvarů
  • Vnímání barev
 • Sluch
  • Zvukové vlny
  • Sluchová soustava
  • Vnímání intenzity zvuku
  • Vnímání výšky zvuku
 • Ostatní smysly

5. Vnímání

 • Dělba práce v mozku
  • Korová zraková oblast
  • Systém rozpoznávání versus systém lokalizace
 • Lokalizace
  • Odlišování objektů
  • Vnímání vzdáleností
  • Vnímání pohybu
 • Rozpoznávání
  • Raná stadia rozpoznávání
  • Pozdější stadia rozpoznávání
  • Rozpoznávání přirozených objektů a zpracování shora dolů
  • Poruchy rozpoznávání
 • Pozornost
  • Selektivní pozorování a poslouchání
  • Neurální podstata pozornosti
 • Percepční konstanty
  • Konstanta jasu a barvy
  • Konstanta tvaru a umístění
  • Konstanta velikosti
 • Vývoj vnímání
  • Rozlišování u kojenců
  • Řízená stimulace

6. Vědomí

Část 4: Učení, paměť a myšlení

7. Učení a podmiňování

 • Přístupy k učení
 • Klasické podmiňování
  • Pavlovovy experimenty
  • Jevy a jejich použití
  • Prediktabilita a kognitivní faktory
  • Biologická omezení
 • Operantní podmiňování
  • Zákon účinku
  • Skinnerovy experimenty
  • Jevy a jejich aplikace
  • Averzivní podmiňování
  • Kontrola a kognitivní faktory
  • Biologická omezení
 • Komplexní učení
  • Kognitivní mapy a abstraktní pojmy
  • Učení vhledem
  • Prekoncepty
 • Neurální podklad učení
  • Strukturální změny
  • Buněčné změny při jednoduchém učení

8. Paměť

 • Tři důležité rozdíly
  • Tři stadia paměti
  • Pracovní paměť versus dlouhodobá paměť
  • Různé druhy paměti pro různé typy informací
 • Pracovní paměť
  • Kódování
  • Uchovávání
  • Vybavování
  • Pracovní paměť a myšlení
  • Přenos z pracovní do dlouhodobé paměti
 • Dlouhodobá paměť
  • Kódování
  • Vybavování
  • Uchovávání
  • Interakce mezi kódováním a vybavováním
  • Emoční faktory v zapomínání
 • Implicitní paměť
  • Paměť u amnézie
  • Variabilita uchovávání vzpomínek
  • Implicitní paměť u normálních osob
 • Zlepšování paměti
  • Shlukování a obsah paměti
  • Vytváření představ a kódování
  • Propracování a kódování
  • Kontext a vybavování
  • Organizace
  • Nácvik vybavování
  • Metoda PQRST
 • Konstruktivní paměť
  • Jednoduché úsudky
  • Stereotypy
  • Schémata

9. Myšlení a jazyk

 • Jazyk a komunikace
  • Úrovně jazyka
  • Jazykové jednotky a procesy
  • Vliv kontextu na porozumění větě a její tvorbu
 • Vývoj jazyka
  • Co si osvojujeme
  • Procesy učení
  • Vrozené faktory
 • Pojmy a kategorizace: základní stavební kameny myšlení
  • Funkce pojmů
  • Prototypy
  • Hierarchie pojmů
  • Kategorizační procesy
  • Osvojování pojmů
  • Neurální podklady pojmů a kategorizace
 • Usuzování
 • Imaginativní myšlení
  • Neurální podklad imaginace
  • Imaginární operace
  • Vizuální kreativita
 • Myšlení v činnosti: řešení problémů
  • Strategie řešení problémů
  • Reprezentace problému
  • Odborníci versus laici
  • Počítačová simulace

Část 5: Motivace a emoce

10. Základní motivy

11. Emoce

 • Složky emocí
 • Aktivace a emoce
  • Intenzita emocí
  • Diferenciace emocí
 • Kognitivní hodnocení a emoce
  • Intenzita a diferenciace emocí
  • Dimenze emocí
  • Některé klinické důsledky
  • Emoce bez kognice
 • Výraz a emoce
  • Sdělování emocí prostřednictvím výrazu
  • Mozková lokalizace
  • Intenzita a diferenciace emocí
 • Obecné reakce na emoční stav
  • Pozornost a učení: kongruence s náladou
  • Hodnocení a odklad: vliv nálady
 • Agrese jako emoční reakce
  • Agrese jako pud
  • Agrese jako naučená odpověď
  • Vyjádření agrese a katarze

Část 6: Osobnost a individualita

12. Individuální rozdíly

 • Zdroje individuálních rozdílů
  • Dědivost
  • Interakce mezi osobností a prostředím
 • Posuzování individuálních rozdílů
  • Vlastnosti kvalitního testu
  • Posuzování intelektových schopností
  • Diagnostika osobnosti
 • Nová teorie inteligence
  • Gardnerova teorie mnohočetné inteligence
  • Andersonova teorie inteligence a kognitivního vývoje
  • Sternbergova triarchická teorie
  • Teorie inteligence: shrnutí

13. Osobnost

 • Psychoanalytický přístup
  • Struktura osobnosti
  • Dynamika osobnosti
  • Vývoj osobnosti
  • Modifikace Freudovy teorie
  • Projektivní testy
  • Psychoanalytický portrét osobnosti
  • Hodnocení psychoanalytického přístupu
 • Behaviorální přístup
  • Sociální učení a podmiňování
  • Behaviorální portrét osobnosti
  • Hodnocení behaviorálního přístupu
 • Humanistický přístup
  • Humanistický portrét osobnosti
  • Hodnocení humanistického přístupu
 • Kognitivní přístup
  • Kellyho teorie osobních konstruktů
  • Self-schéma
  • Bemové teorie gender-schématu
  • Hodnocení kognitivního přístupu

Část 7: Stres, psychopatologie a terapie

14. Stres, zdraví a zvládání

 • Charakteristiky stresových událostí
  • Traumatické události
  • Neovlivnitelnost
  • Nepředvídatelnost
  • Výzva pro hranice našich schopností
  • Vnitřní konflikty
 • Psychické reakce na stres
 • Fyziologické reakce na stres
  • Reakce útok nebo útěk
  • stres a odolnost
  • Vliv stresu na zdraví
 • Mediátory stresových reakcí
  • Psychoanalytická teorie
  • Behaviorální teorie
  • Kognitivní teorie
  • Chování typu A
 • Dovednosti zvládání stresu
  • Zvládání zaměřené na problém
  • Zvládání zaměřené na emoce
  • Obranné mechanismy a zvládání zátěže
 • Techniky pro zvládání
  • Behaviorální techniky
  • Kognitivní techniky
  • Modifikace typu A

15. Psychopatologie

 • Abnormální chování
  • Definice abnormality
  • Co je to normalita?
  • Klasifikace abnormálního chování
  • Různé pohledy na duševní poruchy
 • Úzkostné poruchy
 • Poruchy nálady
 • Disociační porucha identity
 • Schizofrenie
  • Charakteristiky schizofrenie
  • Výklad schizofrenie
 • Poruchy osobnosti
  • Asociální porucha osobnosti
  • Výklad asociální poruchy osobnosti
  • Hraniční porucha osobnosti
  • Výklad hraniční poruchy osobnosti
 • Biologicko-psychologické interakce a duševní poruchy
 • Nepříčetnost jako právní obhajoba

16. Metody terapie

 • Historický vývoj
  • Útulky
  • Moderní léčebná zařízení
  • Kdo provádí psychoterapii
 • Techniky psychoterapie
  • Psychodynamická terapie
  • Behaviorální terapie
  • Kognitivně-behaviorální terapie
  • Humanistická terapie
  • Elektický přístup
  • Skupinová a rodinná psychoterapie
  • Problematika léčby dětí a dospívajících
 • Účinnost psychoterapie
  • Hodnocení psychoterapie
  • Srovnání účinnosti jednotlivých druhů psychoterapie
  • Faktory společné jednotlivým druhům psychoterapie
 • Biologická terapie
 • Vliv kultury a terapií na terapii
 • Péče o duševní zdraví
  • Komunitní zařízení a paraprofesionálové
  • Péče o vlastní duševní zdraví

Část 8: Sociální chování

17. Sociální kognice a postoje

 • Intuitivní teorie o sociálním chování
  • Schémata
  • Stereotypy
  • Atribuce
  • Mezikulturní rozdíly v atribučních procesech
 • Postoje
  • Konzistence postojů
  • Funkce postojů
  • Postoje a chování
  • Teorie kognitivní disonance
 • Interpersonální přitažlivost
  • Náklonnost
  • Sexuální přitažlivost a láska
  • Strategie vytváření vztahu a jeho upevňování

18. Sociální interakce a vliv

 • Přítomnost druhých
  • Sociální facilitace
  • Deindividuace
  • Zásah přihlížejícího
 • Interpersonální vlivy
  • Konformita s většinou
  • Vliv menšiny
  • Poslušnost vůči autoritě
  • Síla situačních vlivů
  • Vzpoura
 • Internalizace
  • Persuazivní komunikace
  • Referenční skupiny a identifikace
 • Skupinové rozhodování
  • Skupinová polarizace
  • Skupinové myšlení
 • Dodatek: statistické metody a měření
 • Slovník
 • Literatura
 • Jmenný rejstřík
 • Věcný rejstřík

Nové oblasti psychologického výzkumu editovat

Kniha reaguje na pokračující výzkum na poli psychologie a ve zvláštních kapitolách o něm stručně informuje. Týká se těchto témat:

 1. Interdisciplinární výzkumy
 2. Molekulární psychologie
 3. Předškolní zařízení a jejich vliv
 4. Umělé ucho a oko
 5. Ústup bolesti v amputované paži (fantomová bolest)
 6. Konsolidace paměti v průběhu REM fáze spánku
 7. Neurální systémy při podmiňování strachu
 8. Bylinná léčba ztráty paměti?
 9. Lokalizace jazyka v mozku
 10. Imprinting (vtiskování)
 11. Využití aktivace k odhalování lží
 12. Longitudální výzkum osobnosti
 13. Neurotransmitery a osobnost
 14. Mohou psychologické intervence ovlivnit průběh rakoviny?
 15. Deprese a sebevražda
 16. Placebo efekt
 17. Jak probudit vášeň?
 18. Altruismus

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. a b Psychologie Atkinsonové a Hilgarda[nedostupný zdroj] na e-shopu nakladatelství Portál
 2. ATKINSON, Rita L. Psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3. Kapitola tiráž, s. 752. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat