Obsedantně-kompulzivní porucha

Obsedantně-kompulzivní porucha (lat. sedo sedět, doslova posedlost; lat. compello, compulsum pohánět), zkratkou OCD (z angl. obsessive-compulsive disorder) je duševní porucha. Hlavním rysem jsou opakované vtíravé myšlenky a nutkavé činy.

Obsese je nutkání, nutkavá představa; obsedantní je nutkavý.[1] Kompulze je nutkavé jednání.[2]

Člověka, který poruchou trpí, trápí nepříjemné myšlenky a úlevu od nich nalézá tak, že opakovaně provádí určitou činnost:

 • musí zkontrolovat zamknuté dveře 3krát, protože dvojka není hezké číslo,
 • každé ráno, když vstává, musí šlápnout na zem nejprve levou a potom pravou nohou, jinak se něco stane,
 • obchází na chodníku kachličky a listí,
 • pořád se myje, protože má strach z bakterií,
 • neustále přeskládává již uspořádané věci, např. oblečení,
 • další podobné případy.

Osoba, která trpí něčím z výše uvedeného a obtěžuje jí to život (celou noc kontroluje zamčené dveře atd.), by neměla váhat a měla by vyhledat lékařskou pomoc. Za toto chování nenese žádný člověk vinu, protože většinou si je ani neuvědomuje. Obsedantně-kompulzivní poruchu lze úspěšně léčit.

Náhled na OCDEditovat

Obsedantně-kompulzivní poruchou trpí 2 až 3 % lidí, což je asi každý 42. člověk. Díky narůstající komunikaci na sociálních sítích, postupné sociální izolaci a ke zvýšenému dohledu rodičů vůči dětem[zdroj?] je možné, že toto číslo je v české společnosti daleko větší. To vše ještě zvyšuje fakt, že lidé, kteří mají poruchu OCD, se stydí o ní mluvit. Toto chování je nepřesně nazýváno jako neurotická, úzkostná duševní porucha.[zdroj?] Na tomto chování mají vliv vrozené a výchovné dispozice.[zdroj?]

OCD se dá pomyslně rozdělit na vnější složku, což jsou fyzické projevy (rituální jednání-chování) a vnitřní složku, což jsou psychické prožitky (nutkavé myšlení), které k rituálnímu jednání vedou. Myšlení jedinců postižených OCD má ve většině případů přísně stanovený řád, v jakém mají myšlenky vyvstávat na mysli, a ze kterého je obtížné vybočit a často je i obtížné do tohoto řádu vměstnat i jiné vlastní "svévolné" přemýšlení o čemkoli jiném. Téměř každý jedinec postižený OCD vykazuje sobě vlastní, specifické fyzické projevy (rituály), či mají alespoň vlastní specifický průběh. Repetitivní jednání je tedy výsledek snahy nenarušit řád nutkavých myšlenek a je vždy silně promýšlené. Lidé, kteří trpí těžkou formou tohoto ujišťovacího chování, nemají přirozeně posloupný žebříček hodnot a mají problémy s mezilidskou komunikací. Takový člověk je ze společnosti později vyloučen, popř. se samovolně vyloučí sám. Člověk, který se takto vylučuje ze společnosti, je naprosto fyzicky zdravý, ale nerozumí si s okolím, protože má jiné zájmy než ostatní. Neřešená OCD může mít prohlubující se charakter (prováděné rituály mohou začít zahrnovat postupně další a další nové úkony, které musí postižený jedinec provádět). Lidé, kteří OCD trpí, mohou mít obrovské změny nálad, strach z každodenních situací, strach z lidí a různých objektů. Existují případy lidí, u kterých byla diagnostikována a klasifikována OCD v natolik prohloubené formě, že jim zcela znemožňuje plnění jejich základních lidských potřeb (bez pomoci z vnější není postižený schopen obstarat si potravu, připravit si ji a dokonce ani ji sám pozřít). Ilustraci takto těžké OCD lze popsat případem, kdy je postižený upoután do křesla či na lůžko a nedokáže vykonávat žádné složitější fyzické úkony a zcela žádné psychické úkony, protože jeho obsese spočívá v celkovém retrospektivním přehrávání veškerých svých myšlenek. Tyto případy hraničí s projevy psychózy.[zdroj?] OCD je léčitelná, ale ne vždy se správné léčby pacientovi dostává (ať už z nedostatečné znalosti nemoci lékaře, kterému je pacient svěřen či z pacientova vlastního rozhodnutí nesvěřit se s potíží lékaři vůbec). Primárním cílem léčby kritické OCD je uschopnit jedince vykonávat své základní lidské potřeby, dalším cílem je potom uschopnit jedince socializaci (tzn. zlepšit mezilidskou komunikaci a odbourat strach z věcí přirozených či nadpřirozených). Primárním cílem léčby nekritické OCD je zcela vymýtit pacientovy obsese a kompulze.

Nesmí být zaměněna za OCPD a autistické poruchy, i když OCD má mnohdy s nimi společné znaky.

Stručný popis OCDEditovat

Obsedantně-kompulzivní chování (označováno jako obsedantně-kompulzivní porucha – dále jen OCD) nesmí být zaměňována s OCPD (Obsedantně-kompulzivní poruchou osobnosti) a jinými úzkostnými poruchami.[zdroj?]

Základním jednáním je kompulze, která se vyskytuje při situaci, kdy chceme zabránit myšlence (obsesi), abychom nepropadli v úzkost. Pro představení si můžeme dát za příklad to, že chceme zkontrolovat zamknuté dveře, protože máme myšlenku (obsesi), že náš dům může někdo vykrást. Pokud nezajdeme dveře zkontrolovat, což je jednání označované jako kompulze, dostaví se zřetelná úzkost. Zní to poměrně jednoduše a potkává to každého z nás, ale někteří lidé si myslí, že pokud nezajdou zkontrolovat zmíněné dveře, třeba 2× a neotočí se ve dveřích třikrát, stane se něco nepříjemného. Někteří zase trpí tak silnou a komplikovanou formou OCD, že mají ve svém životě problémy se sociální interakcí, životním řádem a citlivostí, která může být příčinou nebo následkem mohutné OCD. Jedinec, který má zvýšené OCD, provádí veškeré jednání obvykle tak, aby ho neviděli ostatní a nepovažovali ho za psychicky nemocného. Z toho plyne logická věc, že člověk si je jistý, že to, co dělá, je nenormální, tudíž se nejedná o závažnou nevyléčitelnou formu. Pod tímto chováním, které dotyčný provozuje a neustále opakuje, se myslí stereotypní myšlení, vyhýbání, čištění, počítání, mimické gesta, mytí si rukou, ujišťování atd. Pokud toto jednání osoba nedodrží, je automaticky vystavena obrovským hodnotám úzkosti a strachu z věcí přirozených či nadpřirozených. Při dalších krocích jedince OCD mizí. Na tomto faktu je založena psychoterapeutická léčba, avšak lidská psychika si může najít znovu svůj pravidelný řád a s ním mohutné obsese, které vyvolávají úzkost a jsou likvidovány kompulzemi. Strach, tedy úzkost nemusí být vyvolaná pouze momentální špatnou myšlenkou, ale i náhlým stresujícím faktorem. Může být vyvolána nejrůznějšími podněty, ať už náhlými vnějšími psychickými jevy (vjemy) nebo vzdálenými vnitřními, které jsou uloženy v paměti jedince a souvisí s problémem nejdůležitějšího psychického procesu, a tedy poznáváním. Člověk je po podnětu donucen odpovědět iracionálně a nepřiměřeně, čehož si obvykle uvědomuje. Je pozoruhodné, že jedinec si je zároveň jistý, že jedná zcela správně a ostatní jednají odolatelně. Lidé, kteří trpí tímto chováním, obvykle vědí, že je nepřiměřené a nadhodnocené, ale nedokážou mu čelit, protože si stanovují svůj myšlenkový řád a pravidelnost.

Dodnes není jasný přesný průběh tohoto chování a je zkoumáno. Navíc je zcela jasné, že OCD je pravidelný opakující se cyklus, který může mít různou míru závažnosti. Někteří lidé trpí kompulzivním chováním třeba dvě hodiny denně. Někteří lidé mají OCD tak silné, že je těžko rozlišitelné od psychózy. OCD se dá léčit s pozoruhodnými výsledky a to jak psychoterapeuticky, farmakologicky nebo v závažnějších případech neurologicky. První dva jmenované přístupy jsou nejčastější a mají se provádět najednou pro větší účinnost. Třetí přístup se provádí po selhání prvních dvou. OCD zvýšené chování (tedy přesněji úzkostná neurotická porucha) je pro svou strukturu často zaměňována se závislostí. OCD je podmíněna mnoha faktory biologickými i psychologickými.


LéčbaEditovat

K léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy se používá jak farmakoterapie (antidepresiva) tak psychoterapie, zejména kognitivně-behaviorální terapie. Nejúčinnější je kombinace obojího. Při kognitivně-behaviorální psychoterapii je pacient pozvolna vystavován situacím, které mu působí úzkost, a to tak dlouho, dokud nedojde k poklesu úzkosti. Těmto situacím musí čelit, aniž by vykonal kompulzi. Kompulzí se pacient zbaví až po vyléčení obsesí, protože právě ty jsou jejich příčinou.

TypyEditovat

Nejčastější typy obsedantně-kompulzivní poruchy jsou:

 • obsese bez zjevných kompulzí (10 %)
 • nadměrný strach ze špíny a infekce (50 %)
 • kontrolování (strach z opomenutí, které by ohrozilo je nebo jiné lidi) (30 %)
 • jiné kompulze (opakování slov, čísel, dotykové kompulze) (10 %)
 • chorobný strach z neekologicky používaných aromatických přípravků, deodorantů, pracích a čisticích prostředků, ftalátů z nábytku,…

Obsese a kompulzeEditovat

Obsese je chorobně utkvělá představa, myšlenka. Z medicínského hlediska jsou to nutkavé jevy, nejčastěji myšlenky, popudy k jednání apod., které bezdůvodně ovládají mysl pacienta, i když se je snaží potlačit. Jsou automatické, časté, úzkostné, těžko kontrolovatelné. Paradoxně čím více se pacient snaží přestat na určitou věc myslet, tím je myšlenka vtíravější (viz fenomén nemyslete na slona). Typickými obsesemi jsou strach, že pacient vážně onemocní, zraní se nebo ublíží sobě nebo ostatním. Přitom u lidí trpících obsesemi, které se týkají ublížení sobě nebo druhým, je daleko menší pravděpodobnost, že by to opravdu udělali, než u průměrné osoby.

Kompulze je jednání, které osoba trpící OCD, obvykle opakovaně, vykonává, aby se zbavila obsese a úzkostí, kterou způsobuje. Například u lidí, jejichž obsese se týkají bakterií nebo kontaminace, kompulze obvykle zahrnují opakované čištění a mytí nebo úzkostlivé vyhýbání se odpadkům a nepořádku. Obvyklými kompulzemi jsou kromě nadměrného mytí a čistění také shromažďování věcí, opakované dotýkání se objektů, počítání, opakování slov a frází, urovnávání věcí… a další rituální chování, pomocí kterého se pacient zbavuje obsesivních myšlenek.

Diagnostická kritériaEditovat

 • přítomnost obsesí, kompulzí nebo obojího
 • obsese pacient považuje za svoje vlastní myšlenky
 • pacient považuje obsese nebo kompulze za přehnané a nesmyslné (toto neplatí u dětí)
 • obsese nebo kompulze způsobují nadměrnou úzkost, zabírají více než hodinu denně nebo významně ovlivňují každodenní život a pracovní nebo sociální aktivity a vztahy
 • obsese nebo kompulze nejsou důsledkem schizofrenie nebo poruchy nálady
 • obsese nebo kompulze nejsou důsledkem jiné poruchy (trichotilomanie, poruchy příjmu potravy, hypochondrie)
 • obsese nebo kompulze nejsou důsledkem užívání drog nebo léků

Míra rozšířeníEditovat

 • Celoživotní prevalence je 2–3 %.
 • Vyskytuje se ve stejném poměru u mužů i žen.

V kultuřeEditovat

Ve vynikajícím díle autora Johna Greena Jedna želva za druhou trpí hlavní hrdinka Aza obsedantně-kompulzivní poruchou projevující se nutkavými myšlenkami na všudypřítomné bakterie C. diff. a strachem z nákazy. Svůj životní příběh vypráví 16letá Aza, přičemž autor vycházel z vlastních zkušeností s OCD a před vydáním knihy (Turtles all the way down, 2018) avizoval, že je jeho nejosobnějším dílem.
Stephen King napsal povídku „N.“, která poprvé vyšla ve sbírce povídek Just After Sunset, česky Za soumraku.[3] Hlavní hrdina povídky trpí OCD.

Ve filmech Lepší už to nebude či Letec trpí OCD hlavní hrdina v podání Jacka Nicholsona, respektive Leonarda DiCapria.
Osoby s poruchou OCD můžeme vidět i v seriálech jako je Můj přítel Monk v podání herce Tonyho Shalhouba nebo v seriálu Myšlenky zločince, kde si vraha trpícího OCD zahrál Alex O'Loughlin. Postava trpící OCD se objevuje i v americkém seriálu Glee; je to Emma Pillsbury, kterou ztvárnila Jayma Mays. V seriálu Teorie velkého třesku jedna z ústředních postav Sheldon Cooper trpí nutkavými rituály. V seriálu Kriminálka Miami trpí chemik Ryan Wolfe OCD, projevující se častým čištěním služebních zbraní. Další postavou s OCD je v seriálu Anger Management dcera Charlieho Goodsona, Sam Goodsonová, kterou ztvárnila Daniela Bobadilla. V seriálu Chirurgové trpí OCD doktorka Miranda Baileyová.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Obsese. In: Velký lékařský slovník [online]. [Praha]: Maxdorf, ©1998–2019 [cit. 25. 2. 2019]. Dostupné z:http://lekarske.slovniky.cz/pojem/obsese
 2. Kompulze. In: Velký lékařský slovník [online]. [Praha]: Maxdorf, ©1998–2019 [cit. 25. 2. 2019]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/kompulze
 3. KING, Stephen. Za soumraku: povídky. Praha: Beta, 2009, s. 176–226. ISBN 978-80-7306-396-2.

LiteraturaEditovat

 • PRAŠKO, Ján et al. Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit: příručka pro klienta a jeho rodinu. 4. vyd. Praha: Portál, 2016. 115 s. ISBN 978-80-262-1155-6.
 • PRAŠKO, Ján a PRAŠKOVÁ, Hana. Obsedantně-kompulzivní porucha a jak ji zvládat. Praha: Galén, ©2008. 69 s. ISBN 978-80-7262-531-4.

Beletrie

 • GREEN, John. Jedna želva za druhou. Překlad Veronika Volhejnová. 2. vyd. Praha: Euromedia, 2019. 230 s. Yoli. ISBN 978-80-7617-183-1.
 • KING, Stephen. Za soumraku: povídky. Překlad Linda Bartošková. Praha: Beta, 2009. 342 s. ISBN 978-80-7306-396-2.

Externí odkazyEditovat