Policejní orgán je jedním z orgánů činných v trestním řízení a zásadně se jím rozumí útvar Policie České republiky nebo jeho nižší organizační článek, který plní úkoly v trestním řízení. Policejní útvary vystupují v postavení policejního orgánu nejčastěji a dělí se na útvary s územně vymezenou působností a útvary s působností na celém území České republiky.

Policejní orgány jsou vázány vždy nikoliv jen zákony, ale také pokynem státního zástupce, policejní orgán jedná vždy z vlastní iniciativy.

Útvary Policie České republikyEditovat

Útvary s územně vymezenou působnostíEditovat

  • okresní ředitelství (v Praze obvodní ředitelství, v Brně, Ostravě a Plzni městská ředitelství), v jejichž rámci působí
  • správy krajů a správa hlavního města Prahy, v jejichž rámci působí
    • odbory obecné kriminality a hospodářské kriminality teritoriálních odborů služby kriminální policie a vyšetřování - vedou prověřování a vyšetřování ohledně trestných činů, u nichž v prvním stupni koná řízení krajský soud
    • oddělení dopravních nehod správy hlavního města Prahy
    • dálniční oddělení - vedou prověřování trestných činů, na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody do 3 let a které byly spáchány porušením zákona o provozu na pozemních komunikacích, nespadají-li do příslušnosti jiných organizačních článků
  • inspektoráty cizinecké policie - vedou prověřování trestných činů, na které trestní zákon stanoví trest odnětí svobody do 3 let a které byly spáchány v souvislosti s překročením státních hranic či porušením režimu pobytu cizinců

Útvary služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) s celostátní působnostíEditovat

Vymezení trestné činnosti z věcného hlediska, kterou se tyto útvary s celostátní působností zabývají, v zásadě vyplývá ze samotných jejich názvů. Soustřeďují se na nejzávažnější trestnou činnost, která se na daném úseku vyskytuje a kterou by útvary s územně vymezenou působností odhalovaly a šetřily jen obtížně z hlediska personálního a materiálního (např. u problematiky drogové trestné činnosti, organizovaného zločinu, daňové kriminality) nebo jejíž šetření místními složkami není vhodné (např. korupce veřejných činitelů, trestná činnost ústavních činitelů apod.).

Rozsah trestné činnosti, kterou se jednotlivé policejní útvary zabývají, je určen pokynem policejního prezidenta. Tento předpis také umožňuje změnu věcné příslušnosti policejního orgánu v závislosti na operativní situaci (z hlediska závažnosti a náročnosti případu), dohodě vedoucích dotčených policejních útvarů apod. Rovněž státní zástupce může svým rozhodnutím z důvodů vhodnosti policejnímu orgánu věc odejmout a učinit opatření, aby řízení vedl jiný policejní orgán.

Další policejní orgányEditovat

Postavení policejního orgánu také mají:

Tyto další orgány provádějí prověřování, vyšetřování pak koná útvar služby kriminální policie a vyšetřování. U trestné činnosti příslušníků Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace vyšetřování koná státní zástupce.

Při dálkových námořních plavbách může vyšetřování trestných činů spáchaných na lodi konat kapitán lodi.