Oxid vanadičný

chemická sloučenina

Oxid vanadičný (V2O5) je nejdůležitější oxid vanadu. Připravuje se tepelným rozkladem metavanadičnanu amonného:

Oxid vanadičný
Oxid vanadičný.JPG
Oxid vanadičný.PNG
Obecné
Systematický název Oxid vanadičný
Anglický název Vanadium(V) oxide
Německý název Vanadiumpentoxid
Sumární vzorec V2O5
Vzhled žlutooranžový prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 215-239-8
PubChem
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Číslo RTECS YW2450000
Vlastnosti
Molární hmotnost 181,880 g/mol
Teplota tání 670 °C
Teplota rozkladu 2 000 °C
Teplota změny krystalové modifikace 72 °C
Hustota 3,357 g/cm³ (18 °C)
Index lomu a = 1,461
b = 1,52
c = 1,76
Rozpustnost ve vodě 0,8 g/100 ml (25 °C)
0,7 g/100 ml (100 °C)
Relativní permitivita εr 13,84
Měrná magnetická susceptibilita 8,884×10−6 cm3g-1
Struktura
Krystalová struktura kosočtverečná
Hrana krystalové mřížky a = 1 151 pm
b = 436,9 pm
c = 365,3 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -1 550,6 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 358 J/g
Entalpie varu ΔHv 1 450 J/g
Standardní molární entropie S° 131 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -1 419,6 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,702 JK-1g-1
Bezpečnost
Toxický
Toxický (T)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R20/22,R26/27/28, R36, R37, R38, R40, R48,R51/53, R63, R68
S-věty S1/2,S26, S28, S36/37 S38, S45, S46, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.
2 NH4VO3 → V2O5 + 2 NH3 + H2O

Oxid vanadičný má žlutočernou barvu. Taje při teplotě 660 °C. Ve vodě je rozpustný velmi nepatrně, roztok reaguje slabě kysele.

Reakcí oxidu vanadičného s kyselinou chlorovodíkovou vzniká oxidochlorid vanadičný:

V2O5 + 6 HCl → 2 VOCl3 + 3 H2O

Tento oxid je amfoterní, ve vodě se rozpouští pouze omezeně a vzniklý roztok reaguje kysele. Rozpouštění můžeme podpořit okyselením roztoku. Tím získáme světle žlutý roztok kationtu dioxovanadičného (VO2)+. V roztocích alkalických hydroxidů jsou při vysokém pH přítomny orthovanadičnanové anionty VO43-.

VyužitíEditovat

Oxid vanadičný má schopnost vratně uvolňovat kyslík, proto se velmi často používá v průmyslu jako katalyzátor. Katalyzuje např. redukce olefinů a aromatických uhlovodíků vodíkem. Nejdůležitější využití nachází při výrobě kyseliny sírové tzv. kontaktním způsobem, kde oxiduje oxid siřičitý na oxid sírový. Reakce probíhá takto:

V2O5 + SO2 → 2 VO2 + SO3
4 VO2 + O2 → 2 V2O5

LiteraturaEditovat