Kyselina sírová

chemická sloučenina

Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina. Je jednou z nejdůležitějších průmyslově ve velkém množství vyráběných chemikálií. Její sumární vzorec je H2SO4 značí, že se skládá ze dvou atomů vodíku, jednoho atomu síry a čtyř atomů kyslíku. Soli od kyseliny sírové jsou sírany.

Kyselina sírová
Strukturní vzorec

Strukturní vzorec

Prostorový model

Prostorový model

10% roztok

10% roztok

Obecné
Systematický název Kyselina sírová
Ostatní názvy vitriol, olej vitriolu, aqua vitrioli
Latinský název Acidum sulphuricum
Anglický název Sulfuric acid
Německý název Schwefelsäure
Sumární vzorec H2SO4
Vzhled bezbarvá olejovitá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 231-639-5
Indexové číslo 016-020-00-8
UN kód 1830 (technická)
2796 (akumulátorová)
1832 (odpadní)
Číslo RTECS WS5600000
Vlastnosti
Molární hmotnost 98,078 48 g/mol
Molární koncentrace cM 18,68 mol/dm3 (20 °C)
9,167 mol/dm3 (20 °C, 60% roztok)
Teplota tání 10,36 °C
Teplota varu 273 °C (1 013 hPa, 100% kyselina)
310–335 °C (1 013 hPa, 98% kyselina)
Teplota rozkladu 338 °C
Hustota 1,852 84 g/cm³ (0 °C)
1,832 13 g/cm³ (20 °C)
1,822 05 g/cm³ (25 °C)
1,498 7 g/cm³ (20 °C, 60% roztok)
Dynamický viskozitní koeficient 48,4 cP (0 °C)
32,8 cP (15 °C)
25,4 cP (20 °C)
15,7 cP (30 °C)
11,5 cP (40 °C)
5,917 cP (20 °C, 60% roztok)
Kinematický viskozitní koeficient 3,948 cS (20 °C, 60% roztok)
Index lomu nD = 1,429 22
nD = 1,407 7 (20 °C, 60% roztok)
Disociační konstanta pKa −3; 1,99
Rozpustnost ve vodě neomezená mísitelnost (exotermní reakce)
Měrná magnetická susceptibilita −4,996×10−6 cm3 g−1
Povrchové napětí 55,1 mN/m (20 °C)
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −814,378 kJ/mol
Entalpie rozpouštění ΔHrozp −945,5 J/g (20 °C)
−971,8 J/g (25 °C)
Standardní molární entropie S° 156,98 J K−1 mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −690,431 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 1,417 J K−1 g−1
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
[1]
Nebezpečí[1]
H-věty H314
R-věty R35
S-věty (S1/2) S26 S30 S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
2
COR
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Příprava a výrobaEditovat

 
Oleum s obsahem cca 20 % oxidu sírového – nad hladinou je vidět aerosol („dým“) vzniklý reakcí SO3 s vodní parou na H2SO4

Výroba kyseliny sírové probíhá třístupňově, přičemž prvním krokem je příprava oxidu siřičitého, který se obvykle získává buď přímým spalováním síry,

 

nebo pražením pyritu či markazitu

 

nebo pražením sulfidu železnatého či jiných sulfidů

 

Druhým krokem je oxidace oxidu siřičitého na oxid sírový. Při této reakci se jako katalyzátoru používá oxidu vanadičného V2O5

  (tzv. kontaktní způsob),
  (tzv. komorový způsob).

Nakonec reakcí oxidu sírového s vodou vzniká kyselina sírová

 

V průmyslu je voda nahrazena koncentrovanou kyselinou sírovou (96–98%), přičemž jako mezistupeň vzniká kyselina disírová, což je vlastně jen hemihydrát oxidu sírového 2 SO3.H2O

 
 

Dalším rozpouštěním oxidu sírového v kyselině sírové vzniká kyselina disírová a následně tzv. oleum, jehož ředěním se získává kyselina sírová požadované koncentrace.

 
 

VlastnostiEditovat

 
Účinky 98% kyseliny sírové na papír

Kyselina sírová je v koncentrovaném stavu hustá olejnatá kapalina, neomezeně mísitelná s vodou. Ředění této kyseliny je silně exotermní proces. Koncentrovaná (96–98%) má silné dehydratační a oxidační účinky (zvlášť za horka). Je hygroskopická, tj. pohlcuje vodní páry. Je velmi nebezpečnou žíravinou, způsobuje dehydrataci (zuhelnatění) organických látek. Zředěná kyselina oxidační schopnosti nemá a reaguje s neušlechtilými kovy za vzniku vodíku a síranů. Kyselina sírová je velmi reaktivní, reaguje téměř se všemi kovy kromě železa (v koncentrovaném stavu jej pasivuje), olova, zlata, platiny a wolframu, 20% vodný roztok nereaguje s mědí.

Roztok oxidu sírového v kyselině sírové se nazývá oleum. Kyselina sírová tvoří dva typy solísírany a hydrogensírany. Některé její soli tvoří hydráty.

Chemické reakceEditovat

Neušlechtilé kovy se v kyselině sírové rozpouštějí za vývoje vodíku a vzniku příslušných síranů, např.

 
Kyselina sírová reaguje se zinkem za vzniku vodíku a síranu zinečnatého.
 
Kyselina sírová reaguje s hliníkem za vzniku vodíku a síranu hlinitého.

Podobně většina oxidů kovů se v kyselině sírové rozpouští za vzniku solí

 
Oxid měďnatý reaguje s kyselinou sírovou za vzniku vody a síranu měďnatého.

Reakcí s amoniakem nebo jeho vodným roztokem (čpavkem) vzniká síran amonný

 

resp.

 

Průmyslově významnou je reakce s fosforečnanem vápenatým, jejímž produktem je směs síranu vápenatého, hydrogenfosforečnanu vápenatého, dihydrogenfosforečnanu vápenatého a volné kyseliny fosforečné známá jako fosforečné hnojivo superfosfát

 
 
 

Touto reakcí se původně téměř nerozpustný fosforečnan vápenatý přemění na směs rozpustnějších kyselých fosforečnanů a dobře rozpustné kyseliny fosforečné, což urychluje využití fosforu rostlinami.

VyužitíEditovat

Využití kyseliny sírové je velmi široké. Kyselina sírová se používá zejména

 • při výrobě průmyslových hnojiv
 • při výrobě chemikálií
 • při výrobě plastů
 • při výrobě léčiv
 • při výrobě barviv
 • při výrobě výbušnin
 • v papírenském průmyslu
 • v textilním průmyslu
 • při výrobě syntetických vláken
 • při zpracování rud
 • při zpracování ropy
 • jako elektrolyt do olověných akumulátorů
 • při sušení a odvodňování látek
 • při úpravě pH vody
 • při výrobě kolových nápojů
 • v domácnostech jako čistič odpadů

ReferenceEditovat

 1. a b Sulfuric acid. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

LiteraturaEditovat

 • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazyEditovat