Nápověda:Historie stránky

Zkratka:
 • WP:HIST

Ke každé stránce wiki se uchovává historie editací, která obsahuje seznam všech provedených editací od těch nejnovějších po nejstarší. Z editační historie lze zjistit autory a časy jednotlivých změn, porovnat dřívější a současný text stránky atd. Historie však uchovává jen zdrojový text stránky, zejména díky použití vložených šablon proto archivovaná verze stránky nemusí odpovídat vzhledu stránky k danému datu. Historii editací lze zobrazit kliknutím na záložku Zobrazit historii / historie na horním okraji stránky nebo klávesovou zkratkou s H.

Prvky stránky

editovat

Stránka historie editací obsahuje seznam jednotlivých editací provedených na dané stránce. Na každém řádku je uvedeno datum a čas, kdy byla příslušná verze uložena, uživatel, který změnu provedl, a shrnutí editace, zadané uživatelem při editaci. Jednotlivé verze stránky lze vzájemně porovnávat.

Na stránce lze najít následující prvky:

 
Snímek obrazovky historie editací s vyznačenými důležitými prvky
 1. Nadpis stránky historie editací obsahuje název samotné stránky, ale je vidět, že je zobrazena záložka historie.
 2. Odkaz Zobrazit protokolovací záznamy k této stránce zobrazí protokolovací záznamy, tzn. seznam zvláštních operací provedených nad touto stránkou – zamčení a odemčení, přejmenování, smazání stejně pojmenovaných stránek atd.
 3. V případě dlouhé historie se kliknutím na odkaz nejstarší zobrazí nejstarší položky historie – editace těsně po založení stránky (založení stránky je pak poslední položkou v seznamu), kliknutím na odkaz nejnovější se zobrazí nejnovější položky – nedávné editace této stránky (platná verze stránky je pak na prvním místě seznamu).
 4. Pomocí odkazů X předchozích/X následujících lze vícestránkovou historií listovat postupně.
 5. Kliknutím na číslo lze zvolit, kolik položek historie se má zobrazit najednou.
 6. Odkaz teď zobrazí rozdíl (diff) mezi příslušnou verzí a aktuální verzí stránky. Kliknutím na předchozí se zobrazí rozdíl od předcházející verze stránky, tzn. přehled toho, co uživatel v té konkrétní verzi změnil.
 7. Pomocí dvou sloupců tlačítek lze zobrazit rozdíl mezi libovolnými dvěma verzemi stránky: Nejprve v prvním sloupci zvolte starší verzi, od které chcete zobrazit změny, tím se tlačítka ve druhém sloupci roztáhnou, takže z nich kliknutím můžete zvolit novější verzi, kterou chcete se starší verzí porovnat. Poté kliknutím na tlačítko Porovnat vybrané verze zobrazíte porovnání obou verzí.
 8. Čas a datum udávají okamžik, kdy byla příslušná verze uložena. Pro zobrazení se používá časové pásmo zvolené ve vašem uživatelském nastavení. Kliknutím na čas se zobrazí podoba stránky, kterou měla v té době.
 9. U každé verze je uveden také její autor: uživatel, který ji uložil. Pokud jde o registrovaného uživatele, je zobrazeno jeho uživatelské jméno a odkaz na jeho diskusi a seznam všech příspěvků. U neregistrovaných uživatelů je uvedena jejich IP adresa (kliknutím na tuto adresu se lze dostat na seznam všech anonymních příspěvků z této IP adresy) a odkaz na diskusní stránku.
 10. Na konci řádky je v závorkách uvedeno shrnutí editace, zadané příslušným uživatelem.
 11. Shrnutí editace začínající šipkou a šedým textem informuje, že uživatel editoval příslušnou sekci, na kterou se (v aktuální podobě článku) lze dostat kliknutím na šipku.
 12. Před závorkou ještě může být uvedeno malé tučné písmeno m, které informuje, že příslušná změna byla uživatelem označena jako „malá editace“.
 13. Odkazem „poděkovat“ pošlete zprávu autorovi editace (zobrazuje se registrovaným uživatelům u každé nerobotické editace článku).

Revertování editací

editovat

Uchovávání historie editací zajišťuje, že i chybné či zlomyslné úpravy stránky (např. vymazání veškerého obsahu stránky, ať už nechtěné oprávněným uživatelem, nebo úmyslné nějakým vandalem) lze snadno opravit. Pokud v historii kliknete na datum a čas u nějaké verze, zobrazí se vám stránka v podobě, kterou tehdy měla. Pokud poté kliknete na Editovat, otevře se vám editační okno vyplněné tehdejší podobou stránky (navíc se zobrazí hlášení, které vás na tento fakt upozorňuje). Pokud tedy následně kliknete na Zveřejnit změny, je článek vrácen do starší podoby (samozřejmě před tím můžete stránku upravit, např. do ní vložit užitečné části vracené editace). Tento proces se označuje termínem revert.

Správci mají navíc pro boj s vandalismem k dispozici nástroj, kterým mohou změny posledního uživatele revertovat jediným kliknutím. K tomu účelu se u aktuální verze článku zobrazuje správcům odkaz [vrácení $1 editací zpět].

Šablony a jiný zprostředkovaný obsah

editovat

Do stránek lze vkládat obsahy jiných stránek, zejména tzv. šablon. Pomocí této funkcionality lze zajistit, že se změny v šabloně automaticky projeví ve všech stránkách, které šablonu používají. Také to ale znamená, že se obsah stránky může změnit, aniž by to bylo patrné v její historii – k tomu dojde tehdy, pokud se změní na stránce použitá šablona. Tyto změny jsou zaznamenány v historii stránky vkládané šablony, ale ne v historii stránky, ve které je šablona použita.

Seznam všech šablon, které jsou na stránce použity, se zobrazí při editaci stránky dole pod editačním oknem.

Totéž platí i pro obrázky nebo jiné vložené soubory: je možné, že pod stejným názvem se nyní zobrazuje jiný obrázek než původně, aniž by to bylo zřejmé z historie stránky, do níž je obrázek vložen. Případné změny obrázku jsou zaznamenané na stránce historie obrázku na Wikimedia Commons.

Trvalé odkazy na konkrétní verzi stránky

editovat
Podrobnější nápovědu naleznete na stránce Nápověda:Revize.

Odkazy na konkrétní verzi stránky (získané kliknutím na datum a čas v historii, případně pomocí odkazu Trvalý odkaz zobrazeného na každé stránce) zobrazují stránku v nějaké konkrétní verzi. K vytvoření její podoby se však používají současné verze na ní použitých šablon a obrázků. To znamená, že tento odkaz nelze chápat jako opravdu trvalý odkaz na přesnou podobu stránky, jakou měla v nějaký okamžik.

Pokud potřebujete uchovat přesnou podobu nějaké stránky v danou chvíli, musíte si uložit kopii stránky (případně i se všemi odkazovanými obrázky, styly atd.). K tomu lze v běžných prohlížečích použít funkci označovanou zhruba Soubor/Uložit stránku… (pro uložení odkazovaných obrázků pak musíte zvolit, že se má stránka uložit kompletní, nikoli pouze její HTML kód).

Číslo revize

editovat

Číslo revize je číselný kód, který trvale označuje každou z konkrétních verzí stránek. Při běžném zobrazení aktuální verze stránky se číslo verze nikde nezobrazuje – ke zjištění čísla aktuální revize je nutné kliknout v menu Nástroje na odkaz Trvalý odkaz a v adresním řádku najít hodnotu parametru oldid=; číslo starých revizí pak lze zjistit kliknutím na jejich odkaz na záložce historie (číslo 8 na obrázku výše). Číslo revize se používá zejména v trvalých odkazech na některou konkrétní verzi stránky (vizte o odstavec výše), ale používá se například i jako parametr v některých šablonách (např. {{Překlad}}, v některých jiných jazykových verzích se číslo revize používá i v šabloně označující články, které byly vyhodnoceny jako kvalitní). Číslo revize je v rámci jednoho projektu (například jedné jazykové verze Wikipedie) jedinečné, ale přesto se většinou používá v kombinaci s názvem stránky.

Více stránek v jedné historii

editovat

Ve zvláštních případech může z technických důvodů dojít k tomu, že v jednom seznamu historických verzí se ve skutečnosti nachází verze vícera různých samostatných stránek, které se ovšem tváří, jako by šlo o verze jedné stránky.

Pokud je nějaká stránka smazána a následně založena nová stránka pod stejným názvem jako tato smazaná, nachází se technicky obě stránky v jedné historii. Někdo například založí článek Velký modrák, a protože jeho forma a encyklopedický styl nevyhovují standardům Wikipedie, je po 14 dnech smazán. Za rok ovšem někdo jiný založí stejný článek a tentokrát bude napsaný již lepším stylem. Pokud by následně byl obnoven i smazaný článek, nacházely by se oba v jedné historii.

Jiný, složitější, případ může nastat při přesunu stránky. Existují například články Velký modrák a Modrák samec, jež oba pojednávají o téměř stejném tématu. Článek Modrák samec tedy bude začleněn do článku Velký modrák (dojde ke sloučení článků) a na stránce Modrák samec bude ponecháno přesměrování. Následně se však ukáže, že název Modrák samec je očekávatelnější, a proto bude článek Velký modrák přemístěn na název Modrák samec. Při přesunu článku se přesune veškerá historie článku Velký modrák na název Modrák samec a původní historie stránky Modrák samec se zároveň smaže. Protože je však užitečné ponechat i historické verze původní stránky Modrák samec, mohou být tyto následně obnoveny. Historické verze obou původních stránek (tedy Velký modrák a Modrák samec) se tak nacházejí v jedné historii verzí.

Nevýhodou této situace je, že historie verzí je značně nepřehledná. Protože původní články Velký modrák a Modrák samec vznikaly a byly editovány ve stejném období, v historii stránky jsou nyní různě napřeskáčku a s dostatečnou jistotou nelze zjistit, která verze patří ke kterému původnímu článku. Navíc historie verzí generuje nesprávné rozdíly verzí (tedy např. že obsah jednoho článku byl zcela nahrazen obsahem druhého článku a později zase naopak), ke kterým ve skutečnosti nedocházelo, neboť šlo o samostatné články. Výhoda tohoto stavu je naopak z autorskoprávního hlediska, neboť při použití sloučeného článku by bylo třeba citovat oba původní články, kdežto takto jsou pohromadě.

Pokud se zdá lepší, aby historie verzí takto smíchány nebyly, řešení může být před přesunem následující: článek Velký modrák se přesune na jiný, dosud neobsazený název (například Velký modrák/přesun), na nově vzniklé přesměrování Velký modrák se nyní přesune přesměrování Modrák samec i s celou svou historií. Na nyní již prakticky neobsazenou stránku Modrák samec se teď může přesunout stránka Velký modrák/přesun. Tímto je docíleno toho, že článek je pod očekávatelným názvem Modrák samec a zároveň je ponechán i druhý původní článek, který je nyní přesměrováním z názvu Velký modrák.

Na české Wikipedii je zvykem mít historie verzí obou stránek pod jednou historií. Ovšem např. na anglické Wikipedii je zvykem mít tyto historie verzí oddělené a tomuto způsobu přesunů zde říkají ROUNDROBIN, kvůli kterému dokonce zavedli uživatele se speciálními oprávněními, takzvané PAGEMOVERy.

Neúplná historie v historii verzí

editovat

Ve zvláštních případech může dojít k situaci, kdy v historii verzí nejsou všechny verze. Pokud někdo edituje článek, který jiný wikipedista v tu samou chvíli smaže (dojde tak de facto k editačnímu konfliktu), tak se tato nová editace tváří jako editace zakládající stránku, ač fakticky stránku nezaložila, jen předchozí verze byly smazány.

K takové situaci může typicky dojít, když někdo edituje článek, kterému právě vypršela lhůta k urgentní úpravě. Nějaký správce tedy smaže článek těsně předtím, než ho jiný wikipedista zachrání.

Kanály RSS/Atom

editovat

Změny jedné konkrétní stránky můžete sledovat pomocí kanálů RSS či Atom. Odkaz na kanál pro danou stránku naleznete při zobrazení stránky historie vlevo v seznamu Nástroje.