Nálezová databáze ochrany přírody

Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP) je aplikace určená k zadávání a editaci dat o výskytu druhů rostlin a živočichů. Je výsledkem dlouhodobé aktivity Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v druhové ochraně. Dle nastavených pravidel má právo vkládat, editovat, a také prohlížet data, vedle interních zaměstnanců AOPK ČR rovněž široký okruh odborných spolupracovníků. AOPK ČR využívá NDOP pro svou činnost již od roku 2008.

Využití databáze editovat

NDOP umožňuje využití dat jak pro ochranu přírody v celostátním, regionálním i místním měřítku všemi relevantními subjekty veřejné správy, jako jsou organizace resortu životního prostředí, či krajské obecní úřady, tak i pro výzkumné účely univerzitami a vysokými školami, ústavy Akademie věd a muzei. Více o možnosti zpřístupnění se lze dozvědět na stránkách portal.nature.cz.

Data jsou využívána veřejnou správou při zajišťování druhové i územní ochrany (vydávání výjimek ze zákona o ochraně přírody a krajiny, podpora realizace potřebných opatření), autorizovanými osobami při posuzování vlivů koncepcí a samozřejmě záměrů (SEA, EIA, biologická a tzv. naturová hodnocení), investory pro včasné informování o zájmech ochrany přírody při přípravě záměrů a také k plnění povinností vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii (zpracovávání hodnotících zpráv o stavu populací druhů pro Evropskou komisi). Data jsou na základě smluv také poskytována pro výzkumné účely včetně diplomových a disertačních prací.

Systém editovat

NDOP sestává ze dvou aplikací – zapisovací a prohlížecí:

  • Prostřednictvím zapisovací aplikace je možné zadávat jednotlivá pozorování spolu se zakreslením bodu či polygonu do mapy, s uvedením všech autorů pozorování i s podrobnostmi k jednotlivým nálezům (např. etologie, biotopové či taxonomické poznámky apod.). Druhové nálezy jsou do databáze zadávány jednak jako dílčí pozorování, ale také hromadnými importy z některých přírodovědných projektů (např. z aktualizace vrstvy mapování biotopů)
  • Prohlížecí aplikace slouží k zobrazování dat vyfiltrovaných dle zadaných kritérií, kterými mohou být druh, datum registrace, lokalizace, autor, zdroj, region, či katastr, případně kombinace těchto kritérií.

Související články editovat

Externí odkazy editovat