Generální sněm (německy Generallandtag, též gemeiner Landtag) byl sněm stavů ze dvou nebo více zemí Koruny české (Corona regni Bohemiae), to jest z Českého království, Moravského markrabství, Slezského vévodství, Horní a Dolní Lužice. Poprvé byl svolán za vlády Jana Lucemburského (králem 1310–1346) v první polovině 14. století. Na generálních sněmech se jednalo o společných zájmech státu, o nástupnictví na trůn, korunovaci, zahraniční politice (obrana státu před Osmany), celostátních právních záležitostech, náboženských otázkách a králových propozicích. Generální sněmy byly svolávány podle vůle panovníka,[1] samostatnou iniciativou se nevyznačovaly, ani nezískaly funkci pojítka všech korunních zemí.[2] Generální stavy tvořily buď delegace stavů všech zemí nebo český zemský sněm rozšířený o delegace ostatních zemí. V delegacích na sněm bývaly zastoupeny všechny stavy jednotlivých zemí.[3] Delegace byly voleny stavy, které je vybavily instrukcemi a plnou mocí.[3] Vydržování delegací a finanční náklady spojené s účastní na sněmu nesla vysílající země.[1] Při hlasování měla každá země jeden hlas.[1][3] K usnesení nebylo třeba dohody všech zemí, dohoda mezi několika zeměmi byla závazná jen pro ně.[4][1] Usnesení nabylo platnosti po schválení králem a zápisu do českých zemských desk.[3] Generální sněm se nestal dualistickou institucí celokorunního charakteru, to jest protiváhou panovníka (výjimkou byl sněm v roce 1619). Po vydání Obnoveného zřízení zemského (1627 pro Čechy, 1628 pro Moravu) se generální sněmy už nekonaly. Náhradou měla být všeobecná stavovská shromáždění, která se scházela při korunovaci českého krále a kdy se novému panovníkovi holdovalo.[5] Fundamentální články z roku 1871 obsahovaly požadavek svolávání generálních sněmů, nebyly ovšem přijaty. Tehdy se myšlenka generálních sněmů objevila naposledy.[4][5]

Generální sněmy byly svolávány (až na období českého stavovského povstání) panovníkem. Počty delegací nebyly pevně stanoveny, záležely na vysílající korunní zemi. Sněmům předsedal zpravidla panovník; v případě své nepřítomnosti byl zastupován komisaři.

Některé generální sněmy editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. a b c d MALÝ, Karel, a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde Praha a.s., 1997. 576 s. ISBN 80-7201-045-X. S. 61–62. 
 2. HLEDÍKOVÁ, Zdenka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od počátku státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 570 s. ISBN 80-7106-709-1. S. 55 a 95. 
 3. a b c d e f g h i j Dějiny správy, s. 95
 4. a b c d e f g VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. 2., přepracované a doplněné vyd. Brno: Julius Zirkus, 2000. 772 s. ISBN 80-902782-0-5. S. 182–183. 
 5. a b c d e ČAPKA, František. Slovník českých a světových dějin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 1998. 434 s. ISBN 80-7204-081-2. S. 116. 
 6. Dějiny správy, s. 80
 7. a b MALÝ, s. 77

Literatura editovat

 • ČAPKA, František. Slovník českých a světových dějin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 1998. 434 s. ISBN 80-7204-081-2. S. 116. 
 • HLEDÍKOVÁ, Zdenka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od počátku státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 570 s. ISBN 80-7106-709-1. S. 55, 80, 86, 95–96. 
 • MALÝ, Karel, a kol. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde Praha a.s., 1997. 576 s. ISBN 80-7201-045-X. S. 36, 61–62, 77, 86. 
 • VYKOUPIL, Libor. Slovník českých dějin. 2., přepracované a doplněné vyd. Brno: Julius Zirkus, 2000. 772 s. ISBN 80-902782-0-5. S. 182–183. 
 • VANĚČEK, Václav: Trois catégories ďAssemblées ďétats dans la Couronne de Bohéme du XVIe siècle. Album Heléne M. Cam, Louvain-Paris: 1960, str. 203-218.
 • ORZECHOWSKI, Kazimierz: Ogólnośląskie zgromadzenia stanowe. Warszawa - Wrocław: PWN 1979. 500 s. ISBN 83-01-00552-1. S. 321-337.

Související články editovat