Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“).

Dle § 2 zákona poplatníky DPFO jsou všechny fyzické osoby, které mají na území Česka bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území Česka, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Předmět daně z příjmů fyzických osobEditovat

Zákon o daních z příjmu v § 3 zákona stanoví, že předmětem DPFO jsou:

 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§6 zákona)
 • Příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)
 • Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 zákona)
 • Příjmy z nájmu (§ 9 zákona)
 • Ostatní příjmy (§ 10 zákona)[1]

Dále je specifikováno, které příjmy předmětem této daně nejsou. Např. úvěry a zápůjčky, příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva apod.

Příjmy osvobozené od daněEditovat

§ 4 zákona osvětluje poplatníkům, které příjmy jsou od daně osvobozeny. Např.:

 • Příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem.[2]
 • Příjmy z prodeje nemovitostí, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 5 let.
 • Přijatá náhrada škody a plnění z pojištění majetku a odpovědnosti za škody.
 • Příjmy z provozu malých vodních elektráren, větrných el. apod. do výkonu 1MW.[3]
 • Cena z veřejné soutěže nebo reklam, slosování, cena ze sportovní soutěže v hodnotě do 10 000 Kč.
 • Příjem ve formě dávek sociální podpory, nemocen. a důchod. pojištění, peněžní pomoci obětem trestné činnosti.
 • Příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo náhrada za tento příjem.
 • Stipendia.
 • Úroky z vkladů stavebního spoření. (Ústavní soud v dubnu 2011 zrušil zavedení daně z úroků pro rok 2010, pro rok 2011 ale vláda plánuje zavedení daně v rámci reformy veřejných financí)
 • Dotace ze státního rozpočtu.

Zákon dále stanoví v § 5, že základem daně je částka, kterou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce, tj. ve zdaněném období, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud u jednotlivých příjmů není stanoveno jinak.

Příjmy ze závislé činnostiEditovat

Zdanění příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků řeší § 6 zákona. Nejvýznamnějším zdrojem příjmů fyz. osob jsou a budou mzdy v podobě příjmů. Především z praktických důvodů, aby zaměstnanci nebyli zatěžováni daň. administrativou a byl zajištěn trvalý přísun daň. výnosu do veřejných rozpočtů, předpokládá zákon tam, kde je to možné, srážku daň. zálohy, popř. konečné daně, kterou je povinen provést ten subjekt, který mzdu a podobné příjmy vyplácí. Mezi příjmy ze závislé činnosti patří:

 • Příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce.
 • Příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o. aj.
 • Odměny členů statutárních orgánů.
 • Příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem závislé činnosti.

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků je dále označen jako zaměstnanec, plátce příjmu jako zaměstnavatel. Odstavec 6 řeší bezplatné poskytnutí motorového vozidla pro služební i soukromé účely zaměstnance. Odstavec 7 se zabývá příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 6, např. náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti, hodnota osobních ochranných prostředků, náhrady za opotřebení vlast. nářadí aj. Odstavec 9 se zabývá daňově osvobozenými příjmy ze závislé činnosti. Základem daně ze závislé činnosti jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel sám za sebe.

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnostiEditovat

§ 7 zákona řeší příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Příjmy z podnikání jsou

Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti jsou

 • Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmysl. nebo jiného daňového vlastnictví, autor. práv apod.
 • Příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním – architektů, sportovců.
 • Příjmy znalců a tlumočníků za činnosti podle zvláštních předpisů.

Výpočet daně z příjmů fyzických osobEditovat

Při výpočtu daně z příjmů fyzických osob se vyčíslí dílčí základy daně dle jednotlivých paragrafů. Jejich součtem vzniká základ daně. Ten je možné očistit o nezdanitelné části a odečitatelné položky. Do této skupiny patří například hodnoty darů, odečet úroků, penzijní připojištění a pojištění, životní pojištění, odborové příspěvky, úhrada za další vzdělávání nebo náklady na výzkum a vývoj. Následně se spočítá daň, u které se uplatní slevy a daňová zvýhodnění (na poplatníka, manželku, ZTP/P, studium, vyživované dítě atd.).

Slevy na dani z příjmů fyzických osobEditovat

V roce 2013 byly platné výše slev na dani z příjmů fyzických osob uvedené v následující tabulce.

Typ částky Za daňovací období v Kč Za měsíc v Kč
Základní sleva pro poplatníka 24 840 2 070
Na poplatníka – starobního důchodce 24 840 2 070
Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu) 16 140
Na invaliditu – částečnou 2 520 210
Na invaliditu – plnou 5 040 420
Na invaliditu – držitel průkazy ZTP 16 140 1 345
Sleva pro studenta 4 020 335
Sleva na manžela(ku) 24 840 -
Na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP/P 49 680 -
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 1 117
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 15 404 1 317
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 17 004 1 417
Na 1. dítě – ZTP/P 26 808
Na 2. dítě – ZTP/P 31 608
Na 3. dítě a další – ZTP/P 34 008

Změny daně z příjmů fyzických osobEditovat

 • byl zrušen § 7c zákona o daních z příjmů, tedy minimální základ daně
 • dochází ke zrušení § 13a, společného zdanění manželů, které bude kompenzováno zvýšením slev na manžela/ku s příjmy do 38 040 Kč ročně ze 4 800 Kč na 24 840 Kč,
 • zrušení § 14, výpočtu daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období
 • dochází také ke zvýšení částky obratu pro vedení účetnictví z 15 miliónů na 25 milionů Kč za kalendářní rok,
 • ruší se současná úprava osvobození příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance a penzijní připojištění se státním příspěvkem;

platí nové ustanovení, kterým je osvobození příspěvku na soukromé životní pojištění a penzijní připojištění se státním příspěvkem v úhrnu maximálně do částky 24 000 Kč ročně u jednoho zaměstnavatele,

 • náklady na nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem ve formě příspěvku na kulturu, poskytnutí rekreace, dále možnost používat vzdělávací, rekreační a zdravotnická zařízení (kromě odborného rozvoje a rekvalifikace zaměstnanců), budou pro zaměstnavatele vždy daňově neuznatelným nákladem, zaměstnavatel již nebude mít možnost volby, zda náklady na nepeněžní plnění uplatňovat jako daňově uznatelné nebo neuznatelné a zdaňovat je u zaměstnance,
 • hodnota přechodného ubytování zaměstnance je osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnance nově pouze do výše 3 500 Kč měsíčně, osvobozené plnění do uvedeného limitu nepodléhá pojistnému na veřejnoprávní pojištění.

Změna výpočtu daňové povinnosti fyzických osobEditovat

Od 1. 1. 2009 mají OSVČ a zaměstnavatelé povinnost stanovovat zálohy / daňovou povinnost následujícím způsobem:

hrubá mzda
+ dle § 6 odstavce 13 zákona o daních z příjmů je nutné přičíst zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem, tzn. 9 % zdravotní pojištění a 25 % sociální zabezpečení
= superhrubá mzda = základ daně
x sazba daně 15 %
slevy na dani
= daň po slevě (doplatek / přeplatek)

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Daň z příjmů [online]. businessinfo.cz, 2014-1-15 [cit. 2014-01-19]. Dostupné online. 
 2. Osvobozené příjmy od daně [online]. jakpodnikat.cz, 2013-5-22 [cit. 2014-01-19]. Dostupné online. 
 3. Příjmy osvobozené od daně [online]. mesec.cz [cit. 2014-01-19]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat